26 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

26 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a i nokta nazardan dikkate Mi) Dakimiyeti Dala Ne. 3157 Onbi birinci sene. indelik. Gü AYRILIK SİYASETİ. merika” sının birleşmiş efa ola rak teşek illerine iştirakinii aleyhinde bulunması imiş dümen iki € |devam Z vi manidar İZVESTİYA'NIN MÜHİM BİR MAKALESİ, 23 NİSAN RUS VE TÜRK HARİCİ SİYASETİNİN TEMEL TAŞIDIR. ik 5 (A.A) — Tas ajansı riya enin gazetesi ik Mil isini Türkiye Büyü! et Meclisinin onuncu yıl önümü münasebetile yazdığı bir maka- lede di : “Türk istihlas alel bir Bi yet cümhuriyetile Türkiye Büyük Mil let Meclisi Hüküm: dostluk üzerine müesses yi eti arasında sıkı bir münasebat vü- cuda getirildi. Şimdiye kadar sarsılmaz bir Surette etmekte olan bu münasebetler bugün dahi-Rus ve Türk harici i siyase et- lerinin temel arın “e siyasetin iz erhaleleri evvela 1921 ii n 1925 tarihli ade- “İmi tecavüz ve ia mii ve Kurultay Bugün CUMARTESİ 26 NİSAN 1930 Sanayi Körğresinili" Üçüncü İçtimar. BUGÜN SAAT ONDA DÖRDÜNCÜ IÇTIMA YAPILACAK. Onlar yaptıkları eserin altıma kendi | gil, er arım tuğrası ismini koydular. | üstüne bir hü- gibi milletlerinin onun HAMDULLAH SUPHİ Jj Her yerde $ kuruş. İkinci Toplanışını Yapıyor. ADLİYE VEKİLİ BEYİN SERDETTİĞİ BEYANAT, MAHMUT ESAT B. MAHKE, Sanayi Kongresi evelki gece umu- mi üçüncü içtimamı yapmıştır. Bazı DAVANIN ESASLARI maddelerdeki “izahatın o kifayetsizliği Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin, dolayısile encümene iade edilmiş olan| Haydar R ia Gri ee açmış ol luğu davanın evelki gün rüyet edilen tatu ala o İevazımatını, Küt De a beyaz bre alınma- sını teklif ediy Bundan sonra nl nin elektr leştirilmesi ve sanayi si ının müzal si 1 Ar, kiye'nin nize eştirilmesine dair kik edil 5 Mimi İlmek üzere hükümete erin diplomasi umdesi Tari â yakın bir tarih > ailem nin de şevke 'muhi 'ketli za- Ecnebi müdahalesinin ve ablukasının ir ecnebi grup tarafından teklif edilen kabe teşebbüslerinin acısını türk milleti Sovyetler imperyalist- iktısadi tazyikinden istik- k için Türkiyenin açtığı gibi tatmiş olan lerin siyas ve i Tal ile kurtulmak mücade Jedeki muntkiyetrn e a santralın yerine zasını So- birer büyük san- edilmektedir. 'krat ugün saat onda tekrar top- nacaktır. zedi Mrs. Han rmik bu iyelik siyase- -İrafından vücuda gi ükip emire ürkiye'nin istiklali iii ii Bü- eclisin sevk ve anda!” e e heye karşı ya mea olduğ nin de ikt: rev olemesi isek miya ulunmakta Zavallı ve ya Wi Avrupa'yı kendi zl bırakar: ak elem ve 1s ri şün- €elerinde samimi bir şövenizm mü- messili midir? Yoksa Amerikan İka e e ayak uyduran kurnaz bir siyasetçi Midir? a tayin etmek hayli sun, tecrübe aklı si İiemalleriis bir delil ii Zeki MESUT ———— —— İSTANBUL'DA GÜRBÜZ ÇOCUK MÜSABAKASI, e vr KAZANAN YAVRU- DİYE VERİLDİ. a 25 (Telefon) — Çocuk haf- tasr bugün de İstanbulda çok parlak a e MİLLİ IKTISAT VE TASARRUF CEMİYETİNİN ÇAY ZİYAFETİ. Dün Milli İktisat ve Tasarruf Cemi- yeti kongre azası şerefine Ankara Pa- las'ta birçay ziyafeti vermiştir. zi i Nuri Bey ek mi azmi mutazammın bir nutuk i İn İstanbul e Büyük Millet Mecli: | ve” Bahçe ie. LAN şiktaş il Vefa kulüpleri arda akil miş da Altıya karşı üç karşı — ile Beşiri ii alip get mişler. ———> om ETİBBA MUHADENET e SENELİK SRESİ, İstanbul, 25 Üeeletei) — Muhadenet Cemiyeti seneli 1, landı. Hararetli müzakerat . Kongre riyasetine Hakkr Şinasi Paşa intihap edildi. Kâtip RP. ri Bey tarafını gi mesai ipod okun- du. bir iri ame Pe gir. ve ceheinde' atideki e serdet- # Mu hterem Reis Beyefendi, Aza Be- yefendiler, Hâkim çağırınca huzuruna çıkılır; bu, kanunların mızın icabatı olduğ ğu ka- dar Türk demokrasisinde adettir. Hâ- kim dağradiğı gün iğ İcra Yard halükl ri Heyetinin nasıl keme ö: MEDEKİ BEYANATINDA NI TEŞRİH ETMİŞTİR. ene beraat zemini kirk am “E e) hatta bu hüsusu Hasan ai Hikmet avukata ii ai Tan söylediğini ve beraatle netice- lenecek bu davayı almasını e et tiğini | ve beraate muhalif olan istan- tık Hikmet Bey hakkında i di Ban 'dırma ağır ceza reisidir) Kadriye Ha- nımın şikâyeti tahkikat emri TMİŞ ldağuzin Yapi a Bkm, t; yani burada mah! - ai ten e diklerini hep şafi ğü günlerden ve biri hakkında Dedi -İ dar; İs on yıl! bütün zevk mün infazını aşkını nkılabın un Gazi Rei- Fö başı dara gelenler hâki: sinin muvaffakıyetleri ve zaferi altın- huri di i Mi bu m Iduğu kadar gene Ti ta gör i rabermiş... zaduinde bir âdetti Türk inkılabının bir vatandaş kadar ol- Ma bundaı sun mi Ju adığını zannettiğim evel Başvekil kime | Mahmut Esat inkılal fine sui k — miş, ve ie vatandaştan dava etmiş- stçileri rle bir safta bulunu; . Hâkim dava; ikiğ)e retlerine, Millet - liğin: yanlış lanse elerle bana gön-| derdiği mektupların gemisi pa ve sadece şahsıma & olsaydı, ; Cümhuri is iğne yük- sek vaği feleri a meşgul etmeyi pdü dim bile.. vukattan & dava açmağı bir ti mi Sail timin hukukuna vü: miç olan milletin i Tadesine 1 Boynumun borci bildim. â : e tin adalet işleri emanetini ez bir adam olmasaydım ez da iralarla maruz Re akibetin ığ hükmü. İse ör endimi . yormazdım. Ss e küler irin ii şimdi, il bu vi iyetini leri faaya kadar götü! Muhbir avukat diyor ki: mahkemeye tesir yapmışım i binek ki: Oldukça kesif biz muhalefete taj Hanım hak- 5 irat, Umumi Kâtibi verdiği rolünü temeti- i. Bu” i. Ona bapta müzakere cereyan etti ve yeni a Paşanın teklifi üzerine eski ina: idare iii ittifakla kabul olu! SANAYİ KONGRESİ AZALARI ŞEREFİNE MİLLİ İKTISAT VE TA- SARRUF CEMİYETİ BİR ÇAY ZİYAFETİ VERECEK. içi verilecek cevapları kanu ' muhterem .avukatlarıma bırakırdım. Fa- Gi gilin deki emanet etrafında adalet özler vardır. bir * Fikra. i DAHİLİYEMİZİN BİR MUVAFFAKİYETİ. İçtimai e ker gün bir başka sahada tatbik eden ve medeniyetin bü- Mi on snr ispat e ve — ir — Tür bu Hanr mın ve ai seiaa Li sre teminİ mieem eç di ını da gene buna kari ler saikasile Be ettiğimi r husumet- 3 — Gazeteciler Si sını mahkeme- r üzerind LAM Şa arak Bursaya nak- iri bildiriyor. bir avukat, ani ie rını beraet ettirdiğimi Me ardan birinci- nımı ve arkadaşla- ispat için, (A) ç n sene yazın ilan irtişa kabul si e her işinde en bü- ük düstür El tanıyan İsmet Pş. hü- i bir muvaffakıyeti ğu en mühim erlerden Bin kkü rel da, köprü n ziyade ma ER muri yesinin ilgası buna en büyük birer des lildi bida uriyetin şuur ve reket eden Dahiliye vekilinden, a prü muriyesi gibi çok çirkü da kullandığımı (B) İzmir müddeiu- mumisi Hasan Beye bu yolda emirler| . i maziye gömmesi semi eleği e rim Bere Vekil li bana muvafp fak oldı şay:

Bu sayıdan diğer sayfalar: