26 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

26 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE AÇILIYOR. © Ankara Elekirik ve “çel Meşheri açılıyor. HAVACILIK ve SPOR Abidin Daver, 26 NİSAN LE Şe 0S dakaŞanGdSTTr " kr NZ ANZNUNLNZNZN ZSZNİ MIL.LI MÜDAFAA VEKALETİ SATIN ALMA KOMİSYONU TLANAT SUTUNU. —> e — aahhüdünü ifa edemiyen m it dahilinde 4 bin çift ye ve meyen 28 nisan hhit namına aynı şerait 21 inci sayısı Sedat Rıza, Faik Ali, pan Beylerin yazı ve makalelerile intişar etti. BU SAY 930 tarhine mü zartesi saat on Binicilik — Gece futbol — Deniz ve Hava ikm ik su vazılaş vardır; i da alacaktır. Ta nir Türk Havasında ear sesi e z o gün ve saatindi erkez Satın Alma Hava Kursu Kumandan Paloniye ğ ii e Havacılık ve Spor — Gazi Büstü turnuva maçi a komisyonuna müracaatleri. İmalatı Vm — Çankaya final'maçı nasıl >. Sedat Rıza N arbiye mektebine merbut (asker Hava, ve kara vasıtaları arasında bir mukayese b mektepler ve hastaneler İ er li vin recilik madalyası 3 300 tabutu 432 'abiata karşı insan (Şiir) Paik Ab teslim şartile ad saati müayyene: maralı ilmühaber mukabilinde (o komis yon riyasetine ise etmeleri il nur. Doktor ze Esat MERKEZ HASTANESİ DOĞU VE KADIN MASTALIRLARI MÜTEHASSISI. Muayene hanesi ir sinde OHimayeij Etfal birinci kat 2 numaraya nakil etmiştir. 6 ya ka ii sarayı apartımanında öğleden sonra ergün hastalarmı kabul eder. Telefon 2137 2—83 STHHİ HİLESİZ İNEK SÜTÜ ALMAK İSTİYENK açi la e Keşideler; Vilâyet Şehremane- Ankara baytar heyeti tarafından ve- im diye! sağılarak alıcıya teslim etmek suretile! (30) sy erince satıyoruz. Yenişel Hariciye Vekâ Teti za odun sergisine müracaat! ediniz lâzım olan sütü keydettiriniz. 2—8556 ———————— ANKARA EVKAF MÜDÜRLU. GÜNDEN: Ankara'da Abdülkadir Isfahani vak: — Se e eyer e ından güzel “bir e ler (resimlerile beraber) rbahçe — İzmir — İstanbul muhtelitleri mes'elesi 'ehlike (Müsahabe) Mektepliler sayıfası, müsabaka, hediye v.8...... Bir forma “KANATLARIN ZAFERİ.” Her yerde 10 ağn 20 büyük sayıfa — bir forma şi BÜYÜK TAYYARE PİYANGI i 8.Incı tertir 4.üncü DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MUDURLUĞUNDEN: Mahallesi Sokağı Cinsi Metrüke Ka No. m an caddesi Hane 23 en Boyacı A Şengül caddesi Hane © 22 Yukarda a haneler 4-00 pazar günü “saat 15 te ihale ii T. olanlar mez- keşide: (1. MAYIS 1930 ti, Defterdarlık, İş, Ziraat, ve Osmanlı Bankaları Murakıpları ve Halk Huzurunda Yapılır.. BÜYUK İKRAMİYE (45000) Her Keşidede Çikan Numaralar Tekrar Dolaba Konmaz. fr mütevellisi Muharrem Efendinin babı nizamiyeye binaen (muvakkaten hizmetten menedilerek umuru vak'fa va- Zıyet edildiği alâkadaranm malimu ol- mak üzere ilan olunur. 28632 A. NÜMUNE HASTA. NESİ BAŞTABABETİN- Zümrüt Yalova Kaplıcaları Hastalara — ei ve sinirleri ve olanlara, & tari >. alamıy; yati anlar: SIHHAT — KUVVET - NEŞ'E - VE EĞLENCE. Her keseye elverişli otel ve e Odalar: 1 — Yemek: Sabah, akşam 280 soğ kuruş. ida Fi > öğle, 1 MAYISTA AÇILIYOR. 2—3624 İk: güner çeri mektepleri yüzle yedi kuçuk se m ia DA müteşekkil komisyona vermeleri. - 2—8315 Yerli Türk Kömüründen istihsal edilen kok kömürünü kulla. lınız satılan mahal Koçzade müesse- esi; Teleton: o 1060 2-6679 Müessesatı Tüccariyenin Nazarı Dikkatine SENE BAŞININ TAKARRUBU MUNASEBETİLE MATBA- AMIZCA TABI VE İHZAR FNİLEN . Kasa, Yevmiye, Deiterikebir EHVEN FIATLA SATILMAKTADIR. AYNI ZAMANDA MATBAAMIZDA GAYET GÜZEL BİR TARZDA YENİ ÖTME DEFTERLERİ TAB' EDİLMİSTİR. ARZU EDİLEN TARZDA YENİDEN SİPARİŞ DAHİ KABUL EDİLİR. bulunan yol keçesi, muşamba, pas” pas, hezaran ve demir m. gaz ocağı, çinko güğüm, küv. Baire satılacağından talip grisi yevmi müzayedesi olan 14 mayı 930 tarihine zmir çarşamba pir -| nü saat ikide hastahane bahçesin- de hazır bulunmaları ilan olunur. | 2—8567 Doktor Mustafa Hakkı Belsoğukluğu, frengi, deri tehassısı. « İsta nbul Eczanesi ,, sr lr road GÖZ DOKTORU VEFİK HÜSNÜ Muayenesi Mermerci zade apartmanının birinci katında 1—2 No. eki Hastalarını her gün öğleden sonra kabul etmektedir. ğ Telefon; 2631

Bu sayıdan diğer sayfalar: