26 Nisan 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

26 Nisan 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i 23 nisan bayramı mür.asebetile İzvestiya gazetesi yazdığı makalede ne diyor? diy ova, 24 (A.A) — İzves- : Türkiye Büyük yen yazdığı bir makalede i Türk istiklâl mücade- se ” yiyeye emperyalizme karşı >> €den yegâne memleket adır. Derhal Rusya ile Tür- arasında sıkı bir dostluk: pöüsebeti vücuda ( gelmiştir. v g inasebet bugün daha Türk ve Rus harici siyasetininin temel yandan birini teşkil etmek- rik öldü k kurultayı bu ölü- Mü ten, takar, M (AA) — Urfa Pol atıle meşhur olan profesör .” Kok vetat etmiştir. 1200 *vvel buzlar altında kay- Türk şehirlerini o devre ei bütün medeniyet eser- beraber meydana çıkaran İş | Berlindeki müzede 1922 sa- n - yük bir müsteş- Milet Mec ene yildönümü mü- | en çetin bir hengâmında | n hatırasıa hürme- | dakika süküt etti bu eserlerle dolduran ! ka sikin vefatı bugün Ya habör”verilmiş ve ku- af ailesine bir tariyet teh ğe Türk ocağı da © bulunan Meşa, “Tasimine iştirakine Hany üstüne çelenk konul- iz verilmiştir. Alman vasıtasile (o Kurultayın teessürün ifade edil- de karargir olmuştur. Ku- müteveffanın hatırasına vi ve. Türk yurdu, bir nüsha- er hasredecektir. Sr 3 Ziyafet cemiyeti “tarafından ongresi murahhaslarına Çekirge ekını Şi sdistanda bi bir istifa udan çekirgesi gelmek- bir zatın ce- | ve | ten beş dakika tatil et- | 25 (Telefon ) — Milli Ankara palasta bir çay 25 (Vakıt) — Akınlar İ sa olarak bildirmiştim. Hay- natına şöylece devam etmiştir: TARiHE KARIŞACAK OLAN KÖPRÜ PARASININ TARiHi « Mahalli mezküre bir köprü inşası taifei tüccar tarafından umumen niyaz ve istirham olunmuş... » İstanbullular bu parayı 87 sene vermiye devem ettiler Evvelki gün Ankaradan gelen bir telgraf, köprü parasının kaldırılması bakkındaki teklifin Millet Meclisin- bul (edildiğini bildiriyordu. Bu suretle İs- tanbullular, 87 senedenberi ö- demek mecbu- riyetinde bulun- dukları bir ver- giden, kurtula- 24 silkade 1261 tarihinde intişar o eden “ Takvimi Va- kayi , köprü- nün ne gibi bir ihtiyaçla kurul- tirlarla Vol anlat» maktadır: Darüssaltana- tüsseniyede kâ- Yakında artık kuruşumuzun stılmıyacağı kutu in gümrük a. ile Çal sayifömizdâ |" de alkışlarla ka- | caklar demektir. İ lenmiştir: tanibi makarri ve kendilerine Bugünün çocukları yarının büyükleridir Çocuk sv haftası Yavrularımız dünkü günü çok eğlenceli bir surette geçirdiler Çocuk bayra- mı münasebetile tertip edilen eğ- lencelerin en gü- zeli dün Türk- ocağında yapıl- mış ve kız, er- kek yüzlerce ço- cuk ailelerile bir- likte © saatlerce dans edip eğ- Bu Omünase- betle tertip edi- len çocuk ba- losuna (iştirak için muhtelif mekteplerden ? tefrik edilen ta- İebeler saat üçte velilerile birlikte ocağa gelmeğe başlamış ve çocukların daha serbestçe eğlenebilmesi için bun- lar yukarı salona alınmışlardır. | Burada mini mini çiftler şehir ban- | dosunun gözel nağmeleri arasında bü- yükleri bile kıskandıracak (o ciddiyetle tam üç saat dans etmişler, eğlenmişler Perapalas, o Tokatlıyan, *Hâtı Bekir, Belba müesseseleri tara- fından Çocuk balosunda bulunan yavrular bonbon ve çukulata paketle, | mütenevvi kotiyonlar ikram edilmiştir. Diğer taraftan parkta ve güzel san'at- lar birliğinde da dün muhtelif eğlencelerle ve kendilerine gösterilen kukla, sinema, hokkabaz oyunlarını seyrederek mişlerdir . Adliye vekilinin açtığı davada muhtelif talebe grupları sabah ve akşam toplanarak vakit geçirmişler eğler- Haydar Rifat B.in mahkemede ver- diği cevabı aynen neşrediyoruz Ankara, 25 (Telefon) —Adli- ye vekilimizin avuket Hadar Rifat Bey aleyhine açtığı da- vada Heydar Rifat Beyin mah- keme huzurundeki ifadeleri- nin esas kısımlarını dün hülö- der Rifet Beyin ifadelerinin tamamı synen şöyledir: Adliye vekili bir aralık mah- kameye gelip nutkunu söyledik- ten sonra müsaade istemiştir. Haydar Rifat B.: cevaplarımı dinlzmek tahammülünde buluna- bilmesini temenni ederdim, de- miş, Adliye vekili mahkemeden çıkmıstır, Haydar Rıfat B. beya- | siz aczini örtebilmek için diline bir küfür dolamış: Muhbir, bir ihbarname, Kadriye, bu naka- ratta tekrar ediyoa. Altı lâyiha yollamışım, birer nüshası Gaziye, birer nüshası Meclis Reisi Paşa- ya, Kadriye meselesine gelince : İiiiye nihayet bir kadındır. Mücrim bile olsa idi, neden ol- du diye acırdım. Buradanda onun hatırasına saadet temenni- lerimi yollarım. Kadriye mese- esi yoktur. Mahmut Esat Beyin adliyeye o müdahale © meselesi vardır. O meselede de bir nevi müdahalesi olduğu kimlere riva- yet edilmiş ise isimleri, cisimle- Km ke AJ a ye i kek w yn — d ç rile gösterilerek İiyihaya kon vi, ermiştir. İstifanın sebebi, ydar | may aramada” elçasi ab spuslar | tecvit üzerine okuduğu nutkuna: Ha Rifat ve ire ve 3 ai ee e eşi Kara i ; Nk ul Prlacak muameleye dair ©- | Hâkim çağırınca huzuruna çıkılır. | ; i daşların: e kendisinin — Beni on sene yanından b iy,“ ” eden ihülaf olduğu zânne- Bir takım vekil arkadaşlarımız cila es meyra Ma meleri Adliyede | ayırmadığı mukaddes İliderime i bil böylece şehadet için mahikeme- | Mahmut Esat beyin, arkadaşları | müdahale var diyenlere bir lev | Wârtı bir hareketim olabilir mi, j hin alvadaki düğün lere gittiklerini ve işte kendisi gibi gelmesi kast değil. O bir | hai intibah olsun diyor. Bu çok diyor. Olur, sen adliyeye dolayı" , gi Mel AAJ— Bu sabah Nia | d€ çağırılarak geldiğini söyle- | maznun gibi gelecektir. miskinane bir kanaat olup | Sile memlekete hiyanet ettin de i me AN elini ile Kont Cüno'nen iz. | mekle başlıyor. Hâkim çağıra- Ben aleyhine iki dava açtım, | bir vekilin şehadet için mah- | herkese de hiyanet edebilirsin f ii e heç er erkânile setirler he: | rak gelmedi. Mahakemenin yz e ni gibi Arikarada açıp | kemeye gelmiş olmasın Ad- | demektir. On senedir berabermiş. J iş öy, Yundupu halde kefisede icra | tasında, haftalardanberi hazırla- İstdnbula tebligat “ve saire ile liye mefahirinden sayacak ka- | Devamı İndi berdiide 7 i Ne dığı name Yer ağir vakit kaybedilmesini | Kesmek | dar bir zihniyete acımaktan , # o dar kıymetli olmiyan. yazları"! gene letanbalda deği , Ankara- | ve Adliyenin böyle dar bir ka- öncü mektuplar , © kuyacağız ? makam üzerine okumak için | da açtım. Benim vi mında | fadan kurtulmasını temenniden 2 ved3üncü m p i ğe Kİ di geldi. Vekil arkadaşları şebade- yürüyüp şimdi burada hükmen | V€ buna haddimce çalışmaktan | Haydar Rifat B.in Gezi Hz.ne f Y e CdIYOF(İ te, huzuru hâkime şehadete çık» başka ne yapabilirim. Te vi k Beyin mütaleası Söyimizda Aptülfeyyaz mışlar. İşte kendisi de öylece geliyormuş. Biz hâkim huzurunda Cümhuriyet devrinde bir vekil olsun benim yanımda oturmamış olmasını Mahmut Esat Beyin bir nevi kurmazlıktan ibaret o- lan ilmü bünerine atfederim. | Mahmut Esat Bey fikri serma- Bi itibarile yoksulluğunu, bana | hücum edebilmek üzere nihayet- « gönderdiği 2 inci ve 3 üncü mektuplar synen beşinci söyıfamızdadır

Bu sayıdan diğer sayfalar: