24 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

24 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

9 RESİM HAKİMİYETİ MİLLİYE İLAN No. 3155 On birinci sene, PERŞEMBE 24 NİSAN 1930 se MAHKEME VE ICRA İLANLARI e? ANKARA RM İCRA MEMUR- LUĞUNDAN rahim Biye borcundan dolayı mah-| nıp ödeme emri A. SULH MAHKEMESİNDEN: ne olup meşuliytie skini BERA tel il ve müddeti Tuna ve alacaklı zehin olan emvali satışatında bulunul- e p i 7 İlan: n itibaren on gün zarfında da- şamba üz Ankara pe sulh İeei ves le borç tesviye ve | hukuk mahkemesinde bulunmadığı veya azı mak: et ilan olunur. k üzere keyfi-İ dirde hakkında gıyap muamelesi 2—8616 ri ilan olunür, 2—3625 talebine mebni eri huliyetine binaen ilanen tebliğat icrası-|$ Ee — Reisicümhur zretlerine arzi tazimat etmek Te e) ya'ya git- miş olan çocuklar köşkün önünde. B 2 — Büyük Erkânı Harbiye Reisi Müş ii Fevzi in Hz. kendisini ziyareti : eden yi arasında. ik Millet Meclisi Reisi Kâ- Kb BIG zım Hz. küçük misafirlerini sa- ar kabül etmiştir. 4 — Dün Çocuk Sarayının önünden Ta big Şapkaları cins ve şekil itibarile en mükem- lal —E sektepliler geçerken. i MADA “AN RA NUMUNE HASTANESİ 'ABABETİNDEN: Hastanemizde diş tedavi ve mü: nehanesi açılmıştır. Mühtacinin her gün le evel ai müracaat- ları ilan olunu; — 8284 m iksaiyesinin kadır. Her yerde 5 kuruş, ELEKTRİK ŞİRKETİN- DEN: Nisan çarşamba gününden nması münasel etile cereyan erimli ik 2 — 8579 ingiliz aygırile -kıstaklarts nı meccanen çiftleştirmek istiyenlerin a aygır depo- o SATILIK ARSA, A. Evkaf er e Balıkpazarı de vakfa 7,50 metre Smd arsa temlike, Rehberi Ticaret HANANEL — ABDULLAH ARİF imayel Kal apartmanında BE kaf Müdürlüğüne müracaatları. 1930 mayısının 8 ie perşembe günü Saat 18 de heyeti idare inti- habi için Kongre sine karar ve- rilmiş olmakla bilumum Azanın ifleri ri 1 2/8 ANKARA TAYYARE - ŞUBESİNDEN: den sonra hastalarını der. erika Tıp med Be FATMA ARİF Doğum xe da hastalıkları tılmak üzere 5/4/930 tarihinden itiba- ii caddesinde yirmi gü etle e Mr " relefon: 2113 2—8541 çıkarılmıştır. 26/4/930-cumartesi günü LR dai e saat 18 de ihalesi icra edileceğinden te.) ÇANKAYA KULUBÜN- lip olanların o gün o saatte Ankara Ev DEN: nehanesi Himayei Etfal apartımanında Öğ- leden sonra hastalarını kabul ve & davi eder. Telefon: 2352 1-2660 ei b gin e Kurban rang MÜZ AYEDE VE leri 12 — 4 — 930 hinden valiliğine vermeleri kasaya konan işbu inşaatın le ” ği - > pazar g şartnamelerini Çanakkale, Balıkesir, İz- Ul halli tetkikat icrası için Çanakkale Baş- mühendisliğine müracaat li ya) pazar günü dır. —8619 Yukarıda buki haneler bilmüzayede ü s.15te Defterdarlıkta müteşekkil komis 5 de Defterdarirkta müteşekkil MÜNAKASAN deril iç e Gk > iaiE DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN: perşembe gününe kadar yirmi gün Cinsi oOMahallesi (Sokağı (Metruke No: , Umum No: Muhammen kı: iddeti a 1 İİ ira Hane Hatuniye Hamam 173 12/1551 1400 Taliplerin şeraiti ayri ze z Vattarin o Nardüşmez 129 14/1929 660 bemize müracaati ün il ape w © Leblebici o Mezarlık 225 425 1750 e ye » (oHacıdoğan Tahrirciler 15 3/2022 1750 NAFIA En ie Z üremi 126 21/2002 1750 » © Hacreshap Acıcaçeşm. 209 15/28 Çanı çi Merk dahilinde Balya—| O Yukarıda yazılı hanelerin 3/5/080 pişesaka günü pözetlik saree im Çanakkale yolunun Çandan itibaren vi- si edilmek üzere müzayedenin bir ay temdit edildiği layet hududuna kadar olan 21 küsur ki- Tomğirö ul özdeiidin imali dikiye DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN: ile tösviyei türabiye ameliyatı vahidi kı.) O Mahallesi (| sokağı cinsi No o Umum Metruke No: Muhammen kır yasii fiat üzerinden kapalı zarf usulile Lira münakasaya konulmuştur. Münakasa 14) O Hacıdoğa Matak hane 5 4643 44 ayı 30 çarşai günü saat 15 de Ça- esli oğlan ” u 599 103 3500 nakkale vilayetinde yapılacaktı. Hallaçmahmut Tahtakale ,, 42 48 3000 ünakasaya iştirak edecekler teklif yacrali o Ebeoğlu O, 23 5430 > 4600 mektuplarını ve muvakkat teminatlarını) o Hacdoğan Oo Meydan O, 3 384 7 s10 ayni günde saat 15 e kadar Şanakkak e) A OR m e : > sehim itibarile 1 lâzımdır. Mün. 1 sehim. sat Ke Talip olanlar 4/5/930 yona müracaatleri. 2 — 8366 DEFTERDARLIK MİLLi EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN: mir, İstanbul,“ Başmühehdinliklerindeni — ykanesi Sokağı" Cinsi No Umum — Metuke o Muhammen Ke ve Ankara im ürürlüğün- Nİ Tile den tedarik edebilirler. Ve . mümak: - Hacıdoğan (o Döneloğlu hane O Ö 305 2500 evrakı dosyasını mütalea edebilirler. İmamyus Akdibek 6 re e ge Daha. fazla malâmat istihsalile ma-| O Vattarin . Tapucular 2 'ukarıya İşi haneler bilmüzdyede lm Talip o! iii 475/930 komisyona müracaatleri, , 2— 8367 ANKARA NONE Sİ BAŞTABİPLİĞİNDE Hastanemizde Sıhhat ve SL Mu- HASTANE- Bu akşamdan itibaren KULUP Sinemasında 4BRODVAY Malodı avenet Vekâletinin verem mütehassısı tarafından cumartesi, pazartesi, çarşam- ba ve perşembe günleri öğleden sonra iki buçuktan beşe kadar gögüs hastalık- ı muayene edilecektir. Muhtacinin mezkür gün ve saatlerde müracaatleri ilan olunur. EVKAF MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Evkafa ait Hamamönünde £ Cebeci caddesi üzerindeki tarla kurban bayra- mr münasebetile 4 gün için icara verile- 3 mek üzeri ANKARA VİLAYETİNDEN: Beypazarı'nda Me mahal Tamamile SESLİ, SOZLÜ ŞARKILI > terilen arzu ve talebe > binaen Şal cuma 4 matinesin- ide. AŞK Gecesi Matmazel MARİ BEL tarafından. Devlet Demiryolları vel Limanları Ankara Mağa- zası Müdürlüğünden: 0 adet 5/8 ve 10 adet 11/, pus eba- ai rekorlu musluk 26 nisan cumarte- tar. 1 i günü pazarlık suretile sâtn alinacak: | Su ki Furuhtuna taliplerin mezkür mağaza kİkedrini üi leri. “28601 | sinde ve Sipahi Ocağı ei iftliği der tarlanm mülki pi in karrer bulunduğundan yevmi mezkürda Saat 15 te Makamı Vilayette mi kid Encümeni Daimiye ve şeraiti m istiyenlerin de siye Müdiri Ankara Muhasebeci Hu- etile Beypazarı ki -amlığına müracaatları ilan olunur. 2 — 8383 Mes'ul Müdür: HİKMET ŞE ANKARA BAYTAR Mr RÜNEO v

Bu sayıdan diğer sayfalar: