24 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

24 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'HABIMIYEIT MILLIYE 4 ONDAN Sesli Filimler Dünyanın Her Tarafında Tehalikle Karşılandı. Eski Artistler dei ğe Yenileri Kimlerdir?. i j Sesli #ilmleri projete eden tekemmül etmiş bir sinema makinesi. Sesli film nasıl imal olunur — Bir| valier sesli filmin sesli film müessesesini ziyare! | ra sinema hayatına atılmış ve pek az bir Sesli film gün güne terakki et. zaman zarf büyük bir şöhret ve ser- mekte ve rağbete mazhar olmaktadır. Vet kazanmıştır. Maürice Chevalier el- Halk sesli iyii fazla alâka göster- ri daha ziyade zevk-, guldü: esli film filhakika nkılap husule >” mekte ve sesli sadi ea âleminde bir ini diye ki tirmiştir. Şimdiye kadar şöhret kazanan | 00562 san'atkârlarından Marie Bell de #incma artistlerinden birçokları sesli seli filmin tahakkukundan si * Silmii aki h a da atılmış ve aşk geceleri z ii büyek, bir mışlardır. Bundan iman | Marie Bell geleceg sene yeni bir film Sahnelerin filme alınması elektrik gâzetelerinin verdikleri malümata inan. | çevirmek üzre Amerika'ya gideceğini motörile harekete getirilen bir aletl lâzım gelirse meşhur artist Emil | söylemiştir. yapılı in otör sesi zapteden j fera-| * Görülüyor ki sesli film hakikaten si-| Ksiyedeki diğe a âleminde büyük ve şayanı dikkat : i bir inkılap vücuda getirmiştir. Sesli e enayi a e “İdilmin terakkisi tiyatronun . ehemmiye- te geçmekte ve biri'kte işlemektedir. tini azaltacağına şüphe yoktur. Sesi hsii li film hakkında karilerimizi ma- şahis atelyenin önünde konulmuş kalın lümattar etmek için sesli filmlerin nasıl i ği i alındığına dair bir fikir vermeği müni görmekt â İ sip gördü ın için bir sesli fi eylemektedir. . Artistlerin sesleri bir | arkı mekle hayatını geçireti Matrice Cher fik buld Sesi zapteden atelyede çalışan teknisiyen faaliyet halinde görülmektedir. erika'da sesli filmler büyük ia ei Bu ika bini termiğitir. Biz Fransa'da Tobis sesli fil ilm müessesesine bir iye bulu- hacı A sesli film müessesesi Epinay “İüstüdyosu sesli film inal eden bir mü tahakkukundan son- yevm ape da film çevirmekle meş- alik Ankara'da zevkle seyrettiği- imiz Komedi F- şöhret kazanmıştır. gördük. Bun öyle | müessesesine bir Miri yapmağı muva- uk. im imaleden bir üstütyo idi. . Amerika- rağbet buldı da sesli film bulduki “Fransa da bir 5: film müessesesi vü- cuda getirilmesi düşüni iş essese haline. kalbedilm 1 nisan 929 tarihinde kabul edile; proğrama nazaran sesli film âletleri te- istilzam ettiği teşkilat da ikmal olun- muştur, Tobis müessesesi teşkilatını ikmal e bir takım İ Vatgent vous faittour faire. Ce sont des chose: filmler imal z den tama mıştır. iki er e a ii n gelen seslerin dahile girmesine mâni olmakta tiçten gelen sesler üsiyonun ee or 4 a e Tobis mücütesesinde iki at elye etmiştir. Bu filmlerin başlıcaları şun-| gır. Bunlardan biri sahneleri tesbit e ari ya z e diğeri de sesi aaa vi takı” Le Mangue de mâmoire. La Lisete.| gi, emir Bu iki atelye bir ins) Bu atelyeler ılmal lâkadar olmı rk temin tedir. Mesai esnasında müessese İle a- mıyan eşhasın üstüdyoya gir- için de tertibat alm- Kapıların üzerinde yanan ve kırmızı Bir sesli film nasıl vücuda pie teknisiyen sesl var. sesi tanzim eyle R Bu resim şedayı yapıo relyede sesin bei po gö dir, “Artist tr tesbit eden teknisiyen ile en görüşmektedir. eri bir hoparlörle din- lemekte ve sedanın temevvücatına göre Kğ ir, abına göre sesi ha- Me ani a ku irivatleş enöktediii Sesi zapteden menfi film bilahare sahneleri tesbit eden menfi film üzerine naklolunur. Bu sirötle sahneleri ve evlit eden ya hzelağir ihtiva eden vi bir tek menfi film vücuda getirilir. na dalgaları filmin iraesi esnasında sedaya tahavvül etmektedir. İşte zilli işittiğimiz imz bu ziya ihtizazlarından ileri gel- edir. filmin hazırlanması pek zi yade dikat ve itinaya ihtiyaç ön ektedir. Zaten sessiz bir filmin bile birçok itinalara ihtiyaç gösterdiği gibi sesli filmlerde gösterilmesi icap eden eee ve dikkat büsbütün tezayüt e- Tobis ve sessiz filmler sesli film haline de konulmakta: © . E- velce sessiz e rak miş sesli film Si kadi izi ii e kat iğ ği film haline konulan adar mükemme' ii hanı ve İlke ve e ii ise ağ Filmin sli bir filmden bir parça. ij sed Se: in görülen ziya tabakaları r husule getiren ziya tabakallarıdır. fil psi de seslidir. Bu küçük filmler ir sene kış mevsi- cektir. lir ünilayöne niyetini m tmemiştir. Tobis Reguin isminde ah bir film de imal etmişür. Bu fil İmin ricam eşhası şunlardır: Gina Manes. Albert lm Daniel Mendaille, Klein Tobis İniiye İ me emi zaman teşkilatını henüz il ti. Buna rağmen Reguin li Sili b ni yük bir şöhret kazanmıştır. Reguinin eve Male, müesseseyi ziyaret tizazlarına tahvil edilmekte ve diğer bir etdi görülen ziya mevceleri ze husule getirmektedir. film üzerine nakledilmektedir. Mahir memur olai ine zapta olduğunu söylemişlerdir. Be resim sesi zapteden atölyede çalışan teknisiyeni m teknisi-tasile sedayı zapta me: yök diğer atelyede geçen sahneleri tama mile görmektedir. ğöstermektedir. Atel- rolan teknisi-

Bu sayıdan diğer sayfalar: