24 Nisan 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

24 Nisan 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mmlik PERŞEMBE 24 NİSAN 1930 4 üncü sahilede i — Tele EEiiiAyeş ömer 5 İnel sene, No 1510 z : EZA eleği baya 5 inci sahifede £ bayana. ve Tanri hz 6 Askerilk sahilesi sahifede * Polis haberleri, Ekonom! | NUSHASI 5 KURUŞTUR mmm yl mi Min azaunlasan rini Siir, 4. ucun ME AHENEU - Ziraat siyaseti bayramı dün neşeli bir surette geçti! Gümrükte (Emanet bu işin için. ği kelle İki memüra işten den nasıl çıkacak? | «Öyle anlaşılıyor ki, devletle- Ti en ziyade düşündüren ve meş Bul eden mühim meselelerd biri de ziraat işleridir. Ziraat Yâseti yalnız bir cepheden mü- len edilebilen bir mesele del Si d€ büyük bir ehemmiyeti elçektirildi iledir. Ziraat denilince ilk ev-| ii e - 1 | az | m atıra gelen baş #iâksulün,! - Bİ ” | ümrüğü e e m Re be iğ eta gümrükünde |Oktruvalâğ- İlafaası noktai nâza > eğ İL â verilen dili : ç vedilince.. ehemmiyetle derpiş edilen yanlış beyanname İF nuamım İm mülkiyet ve tevzi tarzı, mil n d Bir halta evvel Galata güm tenkilâdei avi © ( li KG | rüğünden yanlış (o beyanname İr- li Küleesir olan bir âmildir. He de İM Gerirek çikarilirken bir takım Emanet bütçesi açığı in bir çok memleketlerde ek-| | gramofon yayları yakalanmıştı : bei teki een çif sin Bu gramofon yayları beyannat 2,5 milyon tısadi ve içtimai vaziyeti | | melerde adi yay ola rösteri ir P tün milletin istikbalini alâka Jimiştir. > İLe lirayı bulacaktır Ni eden esaslı meselelerden bi Meraslme iştirak eden çocuklardan bir grap ir, 4 Aldığımız mâlümata naza- . . MEYE m di, * : : | < . İran gümrük idaresi bu işte alâ ürlü epi dye Çocuklar dün öğleden sonra işe ir immir gin TR Avrupa memleketlerinde de| imemura işten el çektirmiştir, | rafı varidatla tevzin İraat siyaseti devlet meşgal be l Bü #atmurlar Galat rüğü d n 'i y eşgale- urlar Galata gümtrü, e i tinin iİk safmda bulunmakta aş adılar başmuayene memuru İhsan ve e : Tabii her millet ziraat siya muayene memur) â.) | Uzun müddetten beri yeni : Tabii h , iy urlarından OKâ-),. 7 y Üni kendi hususiyeti. haline ye zın Beylerdir. eri tetkikatı. ile meşgul o- an Cemiyeti Belediye | bütçi , kendisi -için en ziyade © li | e ol Geçili Biğer taraftan bu malların | encümeni henüz müsbet bir ne a A sinkektedir İk KERE, Sadık Ef. hak-| tice elde edememiştir. Her ne nin bu sütunlarda bir kaç de eee ve e komlar yemi bütçeli Yardan me bahetrğimiz bu pr Gümrük heyeti teftişiyesi| kısmı hazır ise de masraf asm; | Jan ibâret olan oktruva vergisi İY siyaseti —buğday harbi—| e ee e ap | eminem. leme irene İta ve başka bir kimsenin alâka- i / |dile yapılan tadilât neticesindeğ si olup olmadığını. tetkik et. |, Yeni sene varidatında 200) 200 bi lira tenzil edilmişti. Halgii | mektedir. İbin lirasi oktruvadan, 150 bin) buki hali hazırda 1,400,000 Lira) ğ )hirası mezbahadan, 30 bin li. | dan ibaret olarak bırakılan bu ! rası siğorta şirketlerinden alr- | resim de tamamile kaldırıldığı Adliye vekilinin | nan aidat hissesinden ve müte.| takdirde Emanet varidat büt £ açtığı dava i Dün, çok neşeli geçti. Mitası noktai nazarında çizil Çocuk vali, makamı- İŞ bir programa göre inkişaf na geçti ve ştir. Denizle çevrilmiş olan | aİYa zaruret halinde. rizkını beyanatta bulundu di toprağı ile temin etmek p 5 n p İ ," şeyden evvel memleket mü bakisi de muhtelif fasıllardan | çesinde hâsıl olan fark iki bu- gi olmak üzre bir milyo liraya ya- | çuk milyon lirayı - bulacekrtr. p kın bir noksan vardır. - Daha| Cemiyeti Belediye idare encü- W Bugün Ankara mah. | sonra Emanet bu sene memur | meni oktruva tadilâtı hakim. larına barcmi de tatbik edece- İdaki (o tetkikatımı bitirmiştir kemesinde görülecek Pile maaş fa da hissedi- | Muhiddin B. Encilmenle temas — ecek derecede kabarmaktadır. | ederek icap eden mall udunupa giderlerken. | sliye eki Mahmat Esat | Fakat bunların hepsinden baş: | mat ale SE pu Kanama De ni seyretmek için toplanan bi Tophaneden geçildi, Kolor-| hakaret Se imi — )vehiiğörmetin okiruva vetgisi-(hiliye Vekâletile temas edecek i a kalabalıkla dolmuş bulunuyor» | dunun önünde bir dakika durul| davasile Haydar bir vaziyet — tevlit etmiştir. | sevki DİK müüme va fümetleri ve hem de efkârı) ; amiş, yekma İğ du, İduktan sonra Gümüşsuyu yolun! çifaç B. in vekil E Çünkü esasen © 1,600,000 İira-! ii İümiyeyi mütemadiyen meslek kıyafetli Çocuk alayı Şehzadebaşı ta-| dan Taksime çıkıldı ve 27 İnci | aleyhine müka- | ki etmektedir. Pransa SCENİmektepliler. gi İrikile Beyazıda geldi ve Beya- | k mektep taebesinden Pakize) beleten ikame nin bereketli maheulüinienİ dip geliyor, iran it belediye dairesi önünde bir| (Mabati Altmcı sabifede) | ettiği tasnii cü ee |vaylarda, vapur dakika tevakkuf edildi. Kafile b pe a her hangi ir ma |larda küme kü | Emanetin önüne geldiği zaman £ p bugün o Ankara aa; ak yi e - ii me dolaşan ço R muavin Hâmit Ker Sv izm nabe İeietiyeri Ekaheri hiz çok) er 8 ayakşa bekliyordu. e da sinde rüyetleri- > lerin imtizacından mürek- el | çocuklarla biraz kong ne başlanacak: e Adliye Vekili mim Tekel a kika süren bu evakkuftan zen e "vakar Mahmut Esat B: istihsal, nakliyat, itihilk| DE yet Yi ra Fırkanm önüne gidi ei : ” i Haydar Rifat B. bu davada bü- Moe ham diğer Ya | lr Şinasi paşa da, MÜZ VE İl lunmak için dünkü trenle Am ili imal. eumezse bü si) Ee nesli selimlamak için kapıyı (Ağ çebi i aya hareket etmiştir. Ki bi bulana, boliteklile raretini artıra inmişti, Küçüklerin alayı Vilâ yi e Yeli di : e kan/rak akşam gec İ yetin önüne geldiği zaman mu a ;>tise düşüren, zarara SOKAM| akta kadar de B 5 9 İavin Fazlı Beyin de dış kapıda Matbuat kongresi dünde toplandı run elde etmeğe uğraş- — İğ iktadır. Buna büyük bir mik-İş. Sinasi Ps İsta muvaffak olmuştur. Son-|** Şinasi Pş. muvak- kat halefine | | a İtalya köylüsü, toprağı- | ipi münevver ve müreffeh) altın Kalem vermiştir. talya kö; büyük Lâtin i İstinin baslıca mesnedi tez "ransa Ve ki edilmektedir; Dün çocuk haftası başladı ği ri fevkalâdeliğin mevcudiyeti da ya ZN ziraat Alen ve) ha sabahtan kendin hissettir y mes ni N ssa buğday meselesi hem! ydu: o Temiz m nazara çarpıyordu. Gü buhrana müncer olv”or. 4 beklediği görüldü. A s Ankara caddesi Sirkeci yolu 23 Vam etti. hsa bu buhranm tekerrurü- Çocuk hafta İ* meydan bırakmıyacak ted- nini İİ Gmc ulak ee arma üğ Rİ takip edilerek köprüye muvase, Ni Manya'da. ziraatin- başlıca İeden evvel Fa- - Çocuk Vali let edildiği zaman saat tam Onl vasfı bir fırka ve hükümet! tihten başlandı. Fatih belediye ikiyi bulmuştu. Alay köprüyü Selesi teşkil etmesidir. Zira: | binasında saat ondan itibaren) geğerken anı bulunan va: |. lerin ve arasi mehipleriniii çocuklar toplanmağa başlarmış: purlar hep bir ağızdan düdük” © ge pay başta) $ Saat 11 e geldiği Zaman oto-' çalmaya başladılar. | işa sağ cenah fırkaları-| mobiller hazırlanmış, çocuklar iye fırkaları muzaheretine| camamlanmıştı. Tam 11,15 de İ Bt etmek mecburiyetinde 0-| Fatihten hareket edildi. Alpullu şeker fabrikasi Yeni şeker fabrikası Bazı şeker tüccarları birleşerek bir fabrika tesis edecekler Matbuat Cemiyeti kongresi İldün Cemiyet binasında ikinci içtimamı aktetti. Raporun okunmasına geçen celsede karar verilmişti. Dün bu rapor etrafında Hakkı Tarık Bey tarafından izahat verildi. Evvelâ bina ( tedariki hak- ia eğ hükümet ziraat menfaat- ' Yani ihmal edemez, Nitekim Ni Brüning kabinesi de bu te- rn, tnda ziraati teşvik ve hi- İYe edecek bir çok tedbirler Mak zaruretinde kalmıştır. Hülasa ziraat siyaseti, bir çok bhelerden düşünülmesi lâzım muğlak bir muammadır. €r memleketlerdeki tecrü- lerden istifade edilerek göz » tutulan gayelere göre HN tedbirler almak bu siyaset- © Müvaffakıyetin ilk şartıdır. ZEKİ MESUT Uzun bir dizi halinde sırala- nan otomobil kafilesinin en ba- şında askeri bir otobüse binmiş olan bando gidiyor, onu mütea kip H. Etfalin, gazetecilerin o- İ #omobiiileri ilerliyor,daha sonra 25 - 30 otomobil, muhtelif şekil lerde giyinen mekteplileri geti- kındaki fıkra aynen kabul edil di, Mutat deniz gezintisinin bu sene Yalovaya yapılması teklif ilmişti. Gezinti, Yalovaya mı yapıl Alpullu ve Uşak şeker fab- rikaları bütün memleketin $€- ker ihtiyacını temin etmekten henüz çok uzaktır. Mütehassıs ların fikir (Oove mütaleasına nazaran bütün memleketin ih- tiyacma kifayet edebilecek şe- rhalıdır? başka yere mi?,, mev-| ver çıkarabilmek içi daha sekiz © Zu etrafmda bir münakaşa ol- İ müzahir âzanın > | da bazr şersit altında tenezzti- | du. Hariçten İl he iştiraki kabul edildi. İİ Cemiyet âzasna lokanta üc İl sinema ve vapur bilet- lerinde ve doktor vizitelerinde yaptırılan tenzilât (o hakkmda verilen izahat üzerine — âzaya tenzilât yapmağı deruhte eden gelmektedir. Haber aldık ki şehrimizin Rıza Hanın günü İran Şahı Rıza Pehlevi Hz. nin cülüslârı münasebetile dün, şehrimiz İran kosolösanesinde tebrik merasimi yapılmıştır. —-— şeker fabrikası tesisi lâzım | tanınmış şeker tüccarlarından bazıları birleşerek « . bir şeker İ ve glikoz fabrikası tesisi için t6 İ şebbüsatta bulunmaktadırlar Bütün şeker tacirleri bu fik- İre taraftar olduğundan bu fab rikanm tesisine muhakkak nâ zarile bakılmaktadır. Fabrika için Trakya müna ip görülmektedir. | GEstren şirketi Geçenlerde Hükümetle te mas etmek üzre Ankaraya gi den İster şirketi müdürü avdet etmiştir. İstem şirketinin posta telsi doktor yazi İsmet, Hakkı zinden şikâyeti tetkik edilmek, “Hayri, Şekip Habip, Fuat Kâ- İf Mektepliler Vapurların o sıhhiye | müsabakası iii “0 inci hafta başladı 50 uncu hafta başlamıştır. işe zetemizde çıkan haber den en mühimmini artesi akşamına kadar baka memufi: gına gön- si pek Alay köprüden geçerken ve Taksim abidesi önünd“ mil, Hüseyin Kenan ve Hüse- yin naşit Beylerle tenzilât yap mağı deruhte eden müessesele- © teşekkür. edilmesine karar verildi. Cemiyet âzasının sigorta et- ürilmesi ve diğer bazı hususat haklfında müzakere” cöreyan etti ve içtima Çarşambaya ta- Vi edildi rüsumu Türk limanları arasında İşli- yen ve ilk hareket ettikleri N- anlarda sıhhiye resmini veren gemilerden ârada ecnebi liman larma uğramalay sebebile mez- kür resmin tekrar alınması lâ- zım gelmiyeceği hakkmda mec iisten bir tefsir karari talep edil miştir te olduğundan henüz bu husuş ta kat'i bir netice yoktur. Zabit vekilleri 1927 senesinde deniz talebe-) si olanların | kânunuevvel 1929 tarihinde zabit (o vekilliklerine terfileri için hazırlanan kanı lâyihasr mecliste müzakere edi! yek Üzerenir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: