April 24, 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

April 24, 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M5 YARN AKAA AK Ş AM > Kari'lerimize iyi bir fırsat Si â ğ Akın Pi iştirak Altın piyangosu umay. Kupon sene | Bi, z kıymetin hediyeleri kâmil. Kupon Net; (7 | ) akm olara alk ii - Sene 12 — No: 4144 Tahrir. telefonu: İstanbul — 1686 PERŞEMBE — 24 Nisan 1930 Idare latina tan 144 Fiatı 5 kuraş Genç kalmak 9 3 - k b Hava soğudu e al nısan çocu ayramı I Çocuk günü münasebetile | Gençleşmek, genç kalmak iste- gı 5 hayat veriyor. Solmuş uzviyetlere hayatın baharını iade etmek henuz Genç kalmak için, şayanı hayret ueticeler veren, basit bir are var ger genç kalmak istiyorsanız, ömrünüzü mümkin olduğu kadar ço nı genç- ok z: lerle birlikte e iin ği gençlik ilacı yeni keşfedilmiş değildir. Hazreti Davudun Ki mmali bu tedavi tarzını çoktan bulmuşlar ve ihtiyar Melike muvaffakıyetle tatbik etmişlerdi. Acaba, gençlikle sık sık temas, yorgun huceyreler üzerinde taze bir kuvvetin - aktivitesi tesirini mi r? İnhitat yolunda olan uzviyet ile, diy: i, çocuklar, etraflarına, muhitlerine, şifa verici bir seyyale tesiri yapan mevceler neşrediyorlar, Hadisenin ki , ihtiyarlığa karşı en müessir müdafaa silâbı neş'edir. N: ir adamın çehresindeki utu muayene ederek, meslek hayatının bıraktığı izlerden, bu insanın ne (Devamı ikinci sahifede ) Çocuklar bugün öğleden sonra İstanbulun idaresini ele alacaklar ğleden Bu sabah çocuk alayları tezahüratta bulundu; ö sonra parkta eğlenceler vardır hazırlıkla alin e lila iie sabah in hem Büyük Millet Mec- lisinin küşadinin yıldönümü, kem dır. Çocuklar Şişhane yokuşu de çocuk haftasının birinci gü- tarikile Taksime çıkacaklar ve id Bu münasebetle aynı za- abideye bir çelenk koyacaklardır. mİ iki bayramı birden tesit içtimadi etmiş ei UZ. İki bayramın şerefine bugün e bir gelin odası gibi süs- lenmiş, vapurlar, tramvaylar, oto- a de dahil olduğu halde cüsü Harbiyeden Tünele, dördün- ırmızı o bayraklarla cüsü Ortaköyden Karaköye gide- ae cektir. Sokal karda genç irk tale- Öğleden sonra şehrin muhtelif beleri, cuklar o him. etfal yerlerinde eğlenceler, müsame- rozetleri km. reler verilecektir. Parkta yapılan muhtelit (o mekteplere bahçe eğlencelerinin çok parla mensup çocuklar Fatihte öm olacağı tahmin edilmektedir. caklardı. Çocuk alayı net, epebaşı bahçesinde bir bahçe ez Türkocağı, ie Sea eğlencesi tertip edilmişti Ml önünden geçerek köp- imayeietfal cemiyeti ünl rüye gelecektir. çocuk hareketlerini, | ibtifalleri, Alay köprüden geçerken vapur- merasimleri | filme ekecektir. lar düdük çalmak suretile istik- Himayeietfal rozeti tevzii (Devamı ikinci sahifede) Çocuklar iş haşında!.. Balkan tazyiki çok devam edecek mi? Yeşilköy rasat (O merkezinden a kalacaktır. Dün en fazla sıcaklık 14, gece 9, sabahlayın saat do- kuzda & dereceydi. Hav mleketimizin ekseri yeli kapalı orta Anadoluda mai olacaktır. Ras erkezi havanın bir iki gün sonra tekri ısınacağını, Balkan soğuk ikinin eski tesiri kalmadığını bildiriyor. Mütekaitler Malüllerle mütekaitlerin maaşlarına zam yapılacak 22 — Mecliste tekalit ik eden mik a il paşa Hz. n Ane bir b bien a ma- eski ayy eril vaziyeti gö- yet hükümeti. bir karar Bu göre önümüzdeki Hrinidin bari malül zabitana maaşı a ve kii fevkalâ- deleri yekünu! üzde yirmi beşi ve ini a müska eytam ve in de aşı rinin ve mil aslile, takla keukalâdeleri ae e .bu sene haziranında beşi 931 haziranında si beş nisbetinde bir miktar zam icrası karar altına alınmıştır. rına zam yapılacağını vadetmiştir. İsmet paşa Hz. bu münasebetle bu sere memleket makalâ ER olduğunu ylemiş ve refah o senelerinin (geçmi: si senelerin açtığı rahneleri telâfi edeceğini beyan etmiştir. Milli müsssesaa verilecek prim Ankar: on) — İktisat vekâleti ill İl amana verilecek prim miktarını tespit etmek üze- edir. Bu miktar, altıda bir buçuk ile iki arasında olacaktır. Edebiyat üstatlarımı- zın aşkları 4 — Ne yapayım; kule mi, köprü mü, şimendifer mi?.. avrum İ,. Çocuk İhtiyar — Bizim gibi deve yapma da ne istersen Yap) JA Hâmit beyefendi Londrada (Yazısı iç sahifemizdedir)

Bu sayıdan diğer sayfalar: