27 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

27 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ç TEFRİKAMIZ: 41 e “HARPTEN SONRAKİ AVRUPA TARİHİ. ADLİYE VEKİLİ BEYİN SERDETTİĞİ BEYANAT, MAHMUT ESAT B. MAHKEMEDEKİ BEYANATINDA ZI NİSAN maatı enysinin icabı olarak beract tale bin. bulunan İİ öl ee ceza o mahkemesi kat Beye göre acaba sui & kalipakia be- raber mi idiler si İlmiz müddei cümhuriyet ve bütün bir umumiliğinin ii talebinde ve mahkemenin beract > a © DAVANIN ESASLARINI TEŞRİH ETMİŞTİR. e rasmdan; öikadir apeme sokürii DÖRDÜNCÜ PARÇA. ile bir emi red. Böle, Gorap vermekle meikeleğinler. Bir ie: İla öieğlülerde okuduğünigin“iziliz z ç bir te almadım. Fakat kendisi bu| tidanın cevabı ise anc. un etrafında | müddei umumiliğine şu telgrafı çek- FRANSIZ - İNGİLİZ DÜELLOSU , sözlerini 'ne ile isbat edebilir. Yalnız |l3izım gelen mem y ilkim sonra | tm, (Telgraf oki eğer ben beraeti Xi İ bu iddianın aksini göst tayı | verilebilir. İşte şimdi Hikmet Beyden | temin etmiş olsaydım. Bilhassa hükmün WASHİNGTON KONFERANSI. y. liyim ki Hasan o istidanın muhtevası Sol br mucibesini sormaklığıma lüzum 5 £ e kat müstantiklerce verilen son lüzumu özleri ve bağ a idi. İzmir'e çekilen b vrupa'da olduğu gibi Amerika'da | sundaki vaitlerini tutmamışlardı. e kararma tamamen iştrek etmiş | dar kararmış ki: e z E da İngilizler (o tahtelbahir (o geminin raut darbeyi seri ve emin bir su-| . » ciğer. “Tildine kilde Kiiğinir. ilgasını talep etmişlerdi. Fakat s Fransa'nın | bu kararı ağır ceza mahkemesine sev-| bile, aleyhimizde im Mü-| ce lar için tahtelbahirlerin © açık ve ih| bir Amerikan konferansının muvaffakı-| ketmiştir. dahale var kanunsuzluk var diye gırtla- İzi 2. Usul siyasi bir kıymeti vardı. Tahtelbahirler | yetine yardım etmek arzusiyle nasıl ü-| o Etti alt. Mademki muhbir avukat| ğını yırtacak KE bağıran ye zavallı- moli; are talep edecegiz. Bu İngiltere'nin bahri kuvvet ve kudretine | çüncü derecede bir bahri devlet vaziye- sna eee e li ii i ie i > iz nen muşum. Hasan Beyi An- | dolayı aleyhime Muhterem ee er. e e a bir gereke İİ ebe PATİ amy berat ein almak için ne kadar can yi b aimei Mi Görülüyor ki; seç elek, ui kuvvet w * mutlak bir mahi-| olduğunu anlattı; daha bu hususta ir dave 4 etmişim, den henüz iş müstan- siye Vekâletine be şikâyetnamede | ının Adliye Vekili ein Dil yette olacaktı. Bu deniz silahları bir ne-| haksızlık yapılmış olduğunu, zira hi i Hanımın kocası, arısına taar-İdığı salâhiyetlerin hepsi, Kadriye Ha- vi pazarlıklı müzakerelere girişmek hu-| esnasında İngiltere ve Amerika mütte-| en mu eme kararına itiraz jruz ve semi idildiğinden bahsediyor- | nım ve Kiye pa tirmek içni susunda fransızlar için mükemmel bir| hit cümhuriyetleri deniz £ kuvvetlerini in ii ami isen müfteri- | du. illeti in kanunlarının Me e salâ- il, onları son e kadar. takip 1 teşkil v z i ER ini mah- hiyet - Jiçin kullanılmıştır. temel teşkil ediyordu. Bu suretle Fran-| tezyit etmişlerse (e Fransa'nın da bütün ir İairiamne 09. a ri T eiğekliğ iğimin manasını bu Si B. Şöyle ki: $a aleni bir surette tahtelbahir liği şterek İmI$ | vacehesine a 1 el o vatandaşın canını, malını, ırzını — Mes'ele dosyanın ilk tetkiki ge- tı için çok büyük bir program tanzim iii obüslerin imali için kullanmış ©l-| kolay olmaz mı idi? ja lal ettiğimi mi si lnediyezi ikiyi Mu|cesi bu davanın takibine muhalif olan- etmişti; ve bu program Paris ve Londra | duğunu; ve fakat şimdi artık Fransa'- e m ER Mes ay nın, bulunabileceği müsaade ul mevzu olmuştu. son — bulunduğunu: saffı- mezi çe Rifat B., Kadriye daşlarının e rine da) Hi sm e sadedinde şunları da i: İT akip emri yalnız kanunların amir sr şile ye ve o şekilleri | teca edenler de tıpkı haklarında ta-| sa larla, beraber kalmıyarak ceza me leri usulü kanununun 370 inci maddesi- nin Adliye Vekili sıfatile bana tanıdığı lâhiyeti istimal ederek maznunlar hak- m€- m Fransa'nın m their yaa PZR. çene ecem Sellem e ee ci Hazal sendede Ümmi Minili Yek gibi takibe: | kında fstanbu uriyet müddei w- tına “deniz nebatat ve hayvanatını tet- iiilerin sil olduğunu; ve harp €-| p. avukat Hikmet Galip B. isminde | maruz kalırlar. Yoksa, maznunu ta-| mamiliğine takip emrini e Bera- > si etmek,, için giriştiği istihza yolile | Nasındaki fedakârlıkları * dolayısiyle F- birine X ibi ir ve- söylemiş ve bu latife ee de şid-| ransa'nın şimdi fakir olduğunu; Kadri; inımın beraetini hazırlıyaca- | 9 bu cümhuriyet vatanında yanına kâr | rilmeme a m li e sim -İğmi söylemiş ve İkİ de etme-! mr Kalacak Hikmet B. şikâyetnamedel 2... inis cümhuriyet müddei u- N migii kötile ol hile sini tmiş. feci bir iftiradır. | söylenilen şeyleri yaptı mı? Bunu bil-İmumisi ve müstan! a in kara- Baka birer sonra aa on: | Mitile olan mivasalalarımı. lame Bümüirmübiyetini” sil Fikmet > Galip | «bana bir şikâyet veri |rnı kabul etmiyrek ini İcransr etrafında şayfalar dönmeğe baş-| mecburiyetinde — bulunduğumu; Ve Ul peyin mazbut ifadesini kolay- | miştir yetin | dik |: lari tanıdığı sa- lamıştı. Hughes'in İngiltere tezine mu- fi di 1 anlıyacağız. (Bü ikmet Ga- | ettikten sonradır ki Hi yin ii lâhiyeti kullnarak bunun ae nak- Zaheret etmek için Amerikan tezini terk| tesbit edilmiş ve fransız — piogramının|lip Be ifadesi okundu.) | Yapıp yapmadığını anlıyacağım. Yap-| zını talep ettim. eylemiş olduğu söyleniyor ve ingiliz ga- sa'nı A bilmen yalan ve if- | mış ise Kadri iye Hanım ibi oda ah- 5 nn lie tie Biltodr'öa tira olduğunu ispatıma başka suretle Kemeye (o gidecektir. o Yapmamış ii ei e Dee lüzum“ var midir? Bu da yedi. Hatta benim bu avul açtığım teshir edici sözlerinde eğ e Di Be böyle| ıdava gibi o da een iftira mış bir va aygaz olan bazı ei Gi yağa “nak ii bünim iki davası nabi bei : Ölün rikan gazetelerinin neşriy: bu yolda bir direktif verdiğimi ispat | <iY* Kadar hapse ma 2j vir). vdi ettim. Beraet kararı mültezem bg nazırının ear - bilir mi? Herhalde bir muddei umu- ii ilker bedi kanun biafina Kiz eski müstantiğin elinde bırak- © Ogası esasını kabul etmiş olduğu rivayet minin bir dava etrafında bu yi e e: yoktur. | ilmalı e idi. bimerdu. Yiyeceği nin Mos in kaldı ki: bir ma hem — Davanın kaoagtini end pir in | hazırladığıma olacaktır. ii e o zaman Hughes Sarraut'un nez“ şeylerin e ERİN e veb N €t-İmüddei mens elinde mm işin ir teşebbü: ; tabit ona mesi için bü yolda emir vermiş olduğu- | ©” k aliiyes kendimizde bulalım. | künhünüü tamam. i vafık tahtelbahirlerin ilgasını teklif etmişti, | mun ispatı lâzımdır. e lara any kipi ve bütü | görmiyerek a ye i fakat fransız tahtelbahi: lerinin, | hafaza etmeleri icap ettiğini eye Genc muhbir avukat B. diyor kiz Bunlann Ostim ii tepkileri cene: |biüpç Jeral'e naklini emilen talep : si , © ye kanununun sarahati karşısında bir |ettim. Beraet İlle olsaydı dava “Amerika, İngiltere, Japonya, İtalya ve | le izah ettiler. Bu suretle halı Tansa için zırhlılar torajr hususunda çehit cümhuriyetleri saffıharp mani tahkik gikâiy: vim ekime mit tesbit edilmiş olan (55.175175) nİS-| hususunda takdiri bir deniz hakimiye; |.apkiket Greri vermişim. SANAYI KONGRESİNİN DÜNKÜ bundan il IMA iz. Şimdi muhbir avukata ben haber ve- ri ö petlerine ircamın muvafık olacağı fikri-| çinden feragat etmiş olmalarına rağmen evelki son ihbarnamesinde alel- Bimer onda Ra ni ileri filolar arasında müsavatı elde edeme- e Beisicümhar Hi azretlerine ve Bü-| dava tetkik edilip inkişaf ettikten son-İmi Beyin iyninde pire Sanil Hughes için bir tahtelbahir — ancak) gyişlerdi. Beş sene sonra © reisicümkur| yük M. Meclisi pipe bildiriyor. | .. İzmir müddel id aye me piskül, bir ye O tahtelhahirin deniz| Çoolidge bu ademi muvaffakıyetin ne- Bununla Si ei yeri ye riye Hanım ve rüfekası hakkında rami çikolata, Ml tahan tahan 3 i K ve arkadaşları 5 w teslihatının tahdidi: metalle i ai 0-İ tcelerini telafi etmek üzere yeni bir hakkımda üz sm 5 z hakeme ar a ver kararı ll akat Hasan ei e be-|helvasr, trikotaj sanayiine e ii plâ hemmiyetini eyice tak-| konferansın aktedilmesine gayret € de-| ğ etmesi lair emir vermedim hat- ayi kanunun: e ticaret odalarında dir ediyordu. Ve fakat Avrupa'da had- si rüdi sitik bang pe tavsiyede dahi bulunmadım. Halbır- | sanayicilerin de ez - ve kabul edildi. Ka- siz hedefler muvacehesinde cereyan €- lm dinlemiyen Hikmet li en mi al- “desi mucibince bunu yapabilirdim. İzmir | bul >. mevada nazaran konserveci- den wp oyundaki a ve kıy: (Sonu var). mak şi Hanı. Avı az t B ğ ini ğ neke kutular Sanayi ve Ma- ir zaman an eee et Eğ umumiliğinin Bu delaletile toptan mübaya- Hughes a hirleri bir çoc 2 “Yeni seşriyat: mu iy gil lion Evet, Kadriye Ha- ın talebini ben de, herkes gibi gaze.|a edilecek, ticaret odalarımızda ve bil ker Eşlerine bakabileceği bir Er Gesi ım işin. tantik Hikmet B. e Silen ilinin Benim, İzmir cüm-| hassa İstanbul, İzmir, Adana odsla- kocasının resmi şikâ h müddei ul iliği be, t ta- |rında Berlii Vi; ret i peş Fe TÜRK TARİH ENCÜMENİ » Hanımın. wriyet müdâei umumiliğine beraet ta yana ticaret ve sanayi yiz hi. Çocuk için fişler asigi! MEC yetleri vardır. Bu şikâyetler Adliye daları meclislerinin teşkilatı ve bu o varlaklardan ibarettir, oyun- veril: İmi, hatta bu yolda hususi bir siye dâların çalışma usulleri tatbikatı tetkik Bi şid ayni fişler'daima muayyen Türk Tarih Encümeni Fındı i. B. B. ispat edebi | olu: tir, Il ticaret odasında bir dolar yekünunu temsil eder. > muntazamen neşredilen bu mecmuanın & muameleye ale iş a lir mi? Eyi kanaati © vidaniysie i mündericat nın sevkile çocuk fişleri bir oyun gok zengin » önünden alıp diğerine e adr m demi Köprülü zade Fuat, Ne. cip ticaret ve san'at erbabı müsavaten tem- ib , E ai oka muamelatını ve selameti fikrini topland. ihlal etmemek için durdurdum. İş tama-| lerinden zarar gören her şahıs beni mi a ee ee derhal itirazlara sebebiye ur. sum, zn ve Ji Poatil men bittikten ve aradan aylar geçtikten | mes'ul tutacaktır. Hayir kast olmadık.) MUHASEBEİ HUSUSİYE e Bu itibarla mi e. bütün, mi aşi ke m yarname | ça bundan ne vekil ne de müddei umu-| Dahiliye Deki vir ransızlar için, Amerikan nazırmın in- it Sırı ar mes'ul olur. Bir müddei umumi İri muhasebei yeler ee gilizler tarafına geçmiş olduğuna doğ- muhtevi ağ Tabı itibari- | Meclisi Reisliğinden Başvekâlet vasıta- delil olarak serdettiği vakraların, mah: tetkikle akal elek KEZ elli ei e vet u-mecmuayı, | sile bana Baal edildikten sonradır ki i in İssisi di rudan ve mutlak bir Ee Hikmet B. hakkındaki pon sie bü ini Şimdiye kadar bütçelerin kısmı aza- iddi N dar ol. er bil okedildi- du. Washington'da, kendi telakkilerine <İddi tarih td ie Bİ kl Rd ik ii " “ ekmil karileri iie yiye mevkii muameleye. ki ğini ve kıymeti ete kalmadığı- | m1 ikmal edilmiştir. Bun Mi kı Mm rah anlarına öve > r ben, avukat Mn iin © ettiğiİm görürse ittiham iddialarında, nasıl | Ce” bütçenin iptidai tetkikatr hi- | iğ SIHHİ il a maksat altında, Kadriye Hanım | ve ne hakla ısrar edebilir tam bulmuş ve yirmi üç bütçenin nihai — Jeyi takip eden bu son darbe gerek Was-| SAYIFALAR. ve rüfekasının beraeti taraftarı olsay- ukuku umumiyenin müdafaası yal. | tetkikat ii edilerek bunlardan on hington'da ve gerek Paris'te derhal te- dım bu şikâyet istidasını, bilhassa avu- | niz mazmun ittibamı değil; ye. | dokuz kadar bütçe berayı tasdik Başve- 8 Son zamanlardâ İsti ea her ayın ; Si i © İkilliğe m sirler hasıl etti. e bözinde “İğ len “Mü katın ihbarları tevdi edildikten | mın da beraetini talep demektir. İzmir Dü vilayeti & > e ÜEvVETİSE | sonra muameleye ko; adar cür'et | müddei umumiliği buna iyete sa- dr e edam Sarraut'un beklemekte olduğu saat için sıhhi sayıfalar” mecmuasının dör- mesine meden e görecektim. Mir mimiyetle inandığındandır ki Kairirel — eye A ıştı. Sarraut bir Anglo sakson kı - düneü sayısı intişar tir. Mecmus-| tekilere made: et ettini - binezonu şeklinde görünen bu harekete da nefis bir tertip ile e ima et iz işi uzatmayınız ei gibi yolsuzluk. mi olacak. Bunda benim ipli yetim ben ne yaptım? a cereya- ak bir zâfâ me in bu şikâyet eye ei ee ini bir müddet ırdı lime durdurmıya bilirdim de ve dı kii muameleye Koyabilirdim a aa mek | damn mutlaka mücrimiy: yı nün bütün Ze Adige P şüj k- EEE İzmir cümhuriyet iler umul i buna kani olmasa! mi e aa hayatı böyle bir dürüstlük içinde miştir. Bu se E mü Adliyesi kiymetli mü- mesleğinin ibi TAVZİH. Dünkü nüshamızda sergi hakkında ahim zade biraderlerin mamulatı .cibince Vekiller ve Vekâletler istidalara* İrik etmekten nefsimi menedemem. Ka- İ zihan kaydolunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: