5 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gi > ilel eğ i ti 3 a ini © N Me D vel İmad ör ilim ve vasıtanın ancak mu- hakla sabite olarak umde ittihaz ei tir, GAZİ d- — ——— No, 3166 On birinci sene, PAZARTESİ 5 MAYIS 1930 , ari ei > ü i Çittliği lalı Tam 5 Yıl Oldu e © 2 ova) Bugün Gazi Çiitliği Kurulalı Tam 5 Yı . ADLİYE VEKİLİNİN DAVASI, hez Adliye Vekili, Haydar Rifat B. aley- — > 51 g a hine bir dava açtr ve hâkimin huzuruna| * Gazi Orman Çiftliği SERGİ BUGÜN BANKALAR KONSORSİYOMU.| Faydalı Yağmurlar. sel ie Altıncı Yıla Giriyor. KAPANIYOR. KONSORSİYOMUN VAZİFESİ İNE BÜYÜK FAYDASI EĞİLDİ EKİNE BÜYÜK FAYD. — Hayatsiz Opbla Yi Yükselen Fen BİTMİŞ DEĞİLDİR. OLAN YAĞMUR YAĞDI. da Yeirsde Abidesi; rr Di yas Rağbe:|. istanbul, 4 Telefon) — Bankalar) | Ayın imali yeliiei re inden, Serginin tertibinden | i i reisi İ Ali | azi Orman ci liği, Ankara'nın ya- dün Sak çe yediye ai memleke- j Ea Meni. Meclisi Umum Kâtibi Nurullah Esat ya gnd bu fen ve irade abidesi kurula- şamar re eN Nural it timizin bazı e yağan yağmurlar- m E ve e beraetlerini temin et-| Ir bugün beş sene bitmiştir. Altıncı se-| © 20 nisanda Milli İktısat ve Tasarruf ül ii eri Si imi |sm miktarı şayanı hayret de, eçen yaz mahkemeye e sevko- neye giriliyor. Cemiyetinin Türk Ocağı ikin h- sit ek 5 i 5 liye Vekili Saraçoğlu Şükrü Sa iza © dür man irtişa maznunlarmı Adliye Vekili) o Beş sene evel burasının manzarasını! telif kısımlarında ve Müze binasnda ,“... Mete meclisi zalık | Anadolu havalisine ya I siyasi rakiplerini ezmek için takip ettir- 5 e Eğ açtığı e on beş gü: iz ei air 0stikabüeile iştiçil BlbezEtle uri e miktarı berveçhi atidir: ki kısmı kamış ve sazlarla kapalı,| yetli ve rağbetli bir devi sonra Alpullu 17, Şarköy 20, Göztepe 3, miş; 3 — Gazeteciler davasını kanun X lah Esat B. beyanatında: pul y pe i Ani ii 'nın sıhhatini bozan büyük bir| bugün mii - Z 238 Balık kal in Meğilise 8. hilafma Bursa mahkemesine naklettir- a — Konsorsiyom para istikrarını te-) Balıkesir mi Çanakkale lağnisa | > rk... Ovanın ii rap bİr) (O Bu münasebetle bu sergiye işti i itiE Ancak iü ieddiği ili İzmir 4, Denizli 18, Muğla 6, Aydın 1, RF miş; bu suretle hâki atı ve orâlârda dolaşan sıtmalı üç beş| eden ve satış kısmındaki rayon min etmiştir, Ancak söylendiği gibi te- $ - şekkülün vazifesi bitmiş değildir. Dev-| Bolu 1; Kastamonü 5, ein 1; 7 ii Cümhuriyet MR tesir altım-| Ri atının yanında bir şehir kabri başında halkın m ve a r biz- e et bankası faal e ser kadar) yon 1, Uşak 14, İsparta 2, Antalya da iş, Haydar Bi B. ie Dev.| tanı ii eee mezar taşları. Dir) zat deneyen zanaat ve adamları-. Kabi ileride ifesini ifa b 1 tek ahlat ağacı. Dere kenarında çalılaş-| mızm sergi Er iie satış si vazifesi: Elmalı 3 Rizeye 5 milimetre ge ile mış söğünler Bir yi hayvan ke-| hususundaki muhassal e ü ie < ve imi işimin muzir emi yağımıştır. ş hz burada e gelene EZ iki are z demiş- Ti İİ > dd 5 mike aklındaki intibalarını hulâsatan ayla N e e eek ri mişeielei. mak üzere bir mahariimizi seeiye sir 10 milimetre kadar yağmur. yağmıştı. — uş. w gönderdik. Bütün satış kısmındaki pav., ———X— —— Etrafta yağıhur bulutları e sey- Mektuplar Başvekil Hazretlerine ha- , Gazi 1925 senesi mayısın beşinci! yon sahiplerini İ birer gören muhar- MUHAFIZ GÜCÜNÜN retmektedir. vale edilmiş, o da Adliye Vekiline gön- Ea eden sonra işte bu hayatsız 0-| ririmizin aldığı notları şöyle telhis edi- EDİRNE TURNESİ. Bilhassa d ni müteakıp şehri- dermiş. Hüdisenin dikkati calip bir ci-| varın içine se genin ye bu büyük eserin ze. â Bedi da ayukar varr inn Adiy Vek 0 yerli mallar sergisi muvaf- ie YENİDEN FAALİYETE Tine gönderilen son mektuptur. Bunda| © Beş sene sonra bugünkü çiftlikte; fak 9 aş Biye ye e Tsilulik dörülmekie olan di 1 Bai elin. ne hallettirilmezse Reisicümhur Haz- Altı bin baş koyun vardır. ücün Getirdiği: Sale atiRak yem ki salı günü Edirne turnesine çıkacak- : e gok oldu. Biz, bu tr eye iştirak edecek e 2 bali baz imizden ziyadı 5 li Be kapatılma) B e çalışıyor. e a diki. | bali e e ©'ler dün akşâm son idmanlarını ikmal e e ii iştir. r dokuz “bisikletçi w İĞ nlazr yazmayacağ e vaz te iş Bütün bunlar hakareti, şantajçılığı| çesi vârdır, hepsi meyvaya | gelmiştir.) reklamlardan ve devamlı intibalardan Turneye alessal ii başlanarak Mu- N m isnadını mütazammın şeyler | Seksen dönüm bağ vardır, Amerika üze-| çok memnunuz. Reklamımızı yapan, hafız Gücünden hareket edilecek ve mu Ğ gl Er RifatB. Pope in rine aşılanmıştır. ir. İlarımızı sattıran * sergi ile İmei ayyen merhalelerle a Dia iü beral ye verili a KR inliyen çarelerini araştıran kon. tr. İstanbuldan da Edirneye gidilerek) Fikra B Si u yoldaki en i şerefini m değin er ydet #dilecektir. 5 yali on oni çi R e bek z e y ik a rd BİP vatandaşın > Yaz) yanı md çalişlm adin Maklı ği ür Zekâsından in dürüstlüğüne m pacağı işten başka'bir şey değildir. Bu| Je civcivlar yetişt A e eş götürmi; > 5» a — miyen bir » bir ei e aramamda artık - vatandaşların ÇİRİKES geniş eği alan GÜMRÜK BAŞMÜFETTİŞLERİ > LET MUALLİM BEDİ BEY kemi kırılmış bir tavırla, ber n Şikâyet hakki yoktur, denilebilir mi?)| tır. Ankara'nın m e r olan balcılığını 3 İst (Tele ümriik baş- e eler j e ikâ ihya etmek lü < 5 E Vatandaşların şikâyet hakkı vardır. Fa-| * Bire e çi müfettişleri aldıkları emir üzerine Ân- MUHAKEMESİ, kat cürüm İsnat etmek; şantajçılık yap-| |, A*“1Y& bir döller sai el e a 5 rak bir ufak fâbrikâ haline ir kara'ya hareket etmişlerdir. İstanbul TURNEYE 9 BİSİKLETÇİ BE j mak hakkı yoktur. Haydar Rifat B.| Burada mütenevvi kmıklar, | gümrük idaresile tüccarlar arasında bir İŞTİRAK EDİYOR. s j bugün bu suçlardan maznundur. Bun-| tohum eki Vel ihtilaf çıktı. Rüsumat başmüdüriyet z im . arı yaptı mr, yapmadı mı? Millet mah-| bi Aç “İstanbul, 4 (Telefon) — Hakkı Tarık kemesi söyliyecektir. Çiftlikte bilhassa ineliçiliğe fevkalâ-| Beyi yaraliyan muallim Bedi B. tahliye z Hakikat böyle iken: Kidise cirafında | de ebemi miyet, verilmiş. 0 inek Sa çep ila sün) edildi. Aleyhindeki davanın maksen gön-| N bir ahır mevcuttur. Burada Kırım, si rük muamelesini durdurmuştur. rilmesine başlandı. Muhakemeye gay, | 9 2754951: ve fenasından çok, birço daha fazla dedikodu yapmağa lüzum ka-| t eri) ş Yk A öm e e ke se e m Er olarak devam edilecek ve Hak m yetiştirilmektedir. Ayrıca şarka mi ene GAZİ ORMAN ÇİFTLİ Beyin yarası Tıbbi Adliyece | e San'atkârlarr kada : lar arasında bükülmiyen bir demir sert-| olan mandacılığa da bilhassa başlanmış- ESİNCİ YIL mlilğine gikamellür. feragat gösteren bir yer bilmiyoruz. Hi Hiğiyle hâkimlerimiz kanunların hükmü) tir. ii ; ilmik > ir eser, bizde olduğu kadar, değerin nü yerine getireceklerdir. Buna inan- si e kiye klan <DELiş Buğün” asi Orman Ki DLİYE VEKİLİ BEYİN — az bir mükâfat görmemiştir. He mağa ve bununla sövinmeğe hakkimız| rnek işin Monyos kısrak ve atlarile| beşinci seneidevriyesi münasebet z pire rn ein balm ar. Z PASI irki Se MİDİR 40 e rAçirin ira dağpammee eğme Dine) ği içtima yapılacaktır. Davetliler için bu 3 ; | in er Defi kaşar pey) ik uf değil, haktır. Eser yapan, ne re pr) gün saat 15 buçukta Ankara istasiyonun- Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin fah, ne şöhret, hiiç bir şey beklemiyor yn > ni ş il İsmet Pş. RL Hindistanda Vaziyet (Yapiyor. e ile ür husümt. içen Ulasım Beşikli demet. şe Hz. mele yeke içilen Gi “Ankara'nın ihtiyacının yüzde sekse-| tertip edilmişti | dim ettikleri hakkında Yarın gazetesinde ir e BAD Bi Silivri yoğurdu fabri-| (15 te kâfi itin ötöbüs Millet 5 eden haberi tekzibe Anadolu A-|... seydir Tenki Si ik E ŞIMALI CARBİ HUDUDUNDA | tası yapılmıştır Meclisi önünden kalkacaktı İğöernemilir. ir şeydir. Tenkit öyle garip bir silahi DEE kia za nakkidi öldürür. Bunun için bizde hi ALINDI. bir münakkit yaşamıyor; çünkü hiç bir (A.A) mbaydan Da- len u ily Mail'e bildiriliyor: Hindistanın şi- , aber ğ mali garbi havalisinde isyankâr içtima- ansızin ei hücumda a hak | larm'akdini meneden ve birkaç seneden rdır. beri tatbik olunmıyan kanı ekri ii x sahasına yeni atılan bir gem iyete vaz'r Afganistan ile hemhudut kazanılmış bir kuvvet demektir, ve on mıntakalardaki vaziyetin vehametini is- vii karşılamak, Bölü, geçirmişle. fi alâmetlerindendir. Vakra şim. i i ğ iye kuvvetleri una lüzum hasıl e derhal kâfi kuvvetlerin ertibat alınmıştır. daha büyük bir cüret- Je yerliler tarafından ayaklar altına alıa- ets. ması neticesi olarak Bombaydaki ecne- İN eser bii ii mas: m biler Bombay ayaleti valisinden kanunu üz ihlal edenlere ys şiddet Di mn günlerde, sağdan yani yaş” & > ri rdir. Burada yeni bağ isimlere atılmak iie in bir & evkifat ine ikisi.de yanımdan üzüntünün aşinasıyım, ve doği yan hareketlerin Zeki ve erme! gayet ciddi ve iz bead. SERGİ KOMİSERİ VE SERGİDE ÇALIŞANLAR VE SATICILAR.

Bu sayıdan diğer sayfalar: