19 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

19 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 TEFRİKAMIZ:57 HARPTEN SONRAKİ| “ MARİMİYETİ MİLLİYE a e SENE TOPLANACAK. “İktısat Vekkilliğinee yapılıp ikanu- 5 MÜZAKERATI DEVAM EDİYGR (Baş tarafı 1 inci sayıfad — a) remzi ze iki ğe sam MUSSOLİNİ'NİN ATEŞLİ BİR NUTKU. (Baş tarafı 1 inci sayıfada) © - ai ş - uk vel | ibince Aki senede bir.) /, çoç See AVRUPA ARH il hayr kong alm ane ii et-|'Ve 'bu «tegehbüsü “kıracağız. (Yaşa ses i 1 ” iller yannda ei inde Ba iin leri) | Haber aldı > ğer ee Me e > vi a tayız. iktanı dâha ziyade tenzil i-) o Bütün faşist İtalya e müittehit ve e Eğ : çin ime eld iğ kadar çalışmak. kuvvet di bir kitledir ki ona mahvolmak DÖRDÜNCÜ PARÇA Slm ve şekrimizde nl — z m 2 caktır a FRANSIZ - İNGİLİZ DÜELLOSU Koper mi miyiz cın deceğiz, hiz o XVI ei dep a nız dahili vazifemiz itiba- CENEYE VE AKKA ASAR > esekle ie si e “Bul ilerdeğil, fakat üitlkun her tarafında an- sie ÇAN — öusiB gene ii gayeye e ürümek; sızın li hâdiseler dolayısile de o- ETİNDE;ULOYD GEORGE —— eden tu Manevi cepheden ie Fransız- |icinden kurtulacak ve Fransa harbi kay in e aliğince "Sihhiye Vekili müteakiben hana te ların ie 'karşr 1923 kânunusani- .bed---kti. Mücadelenin başladığı al Mlzisişi ies min işin ağla dğum eve ei yap- i va sinde olan davaları kadar dk ille- | itibaren r daima bu imkânı dü ziyetlerinden bahsederek “Türkiye'de, in 'bir haşka millete açılmış “bir meşru | ğündüler. İşin esasında 'her “iki millet v âlen yeği yüz ebe “bulun *tin 'bir başka millete açil sir â da :her siki mill KÖYLERİN e halı di yüz ebe bul davası olmamıştı. Fdkat daima müşkü- | kendine ait yea «gayet müspetİ (o Dahiliye Wekâleti ihzar edilen | bunlardan dört yüzünün ye,i d Tat kuvvet istimalinin manevi faydayı üsünüyordu. B Mik ömer mehdi ikea”. Sy ağ ie hususiye ve giy şi pi üği gi haksız olsa da mutlaka harap edeceği| sı fecdati b jâliye ikti — pıllan peygami , m belerin iie staja | Yarın, ordı iyeti k Vilâyetini en > ği sz kam gikay de. Sicili İT | erimi temiin etmâkdizin bu işgalin hara: Sn © nie rae si allame söyleritii han, faşist e > e yar iz di m bi Yi ; ya, fiği mmcip mleası oldu. alınarak merbut seriğide” ll yazl itina mcndelesine temas öden Ve- kr e ka Rİ b sizide Bonar Law, A! n mukavemet ve birlikte ayni wilâyetin Bozü-) KüB.halenüç işini milyonluk bir.» dretli aya ancak ya x tanın istimal vi sersemce bir şey- MR beş-| yük kazasına ilhak edilmiştir. ıl dusu ihtiva eden map > : dir. Mit gemi reisine. dayap- |<eniyeceği hakkında Poincar€nin eme Kuz fındık. ma miicadelesi ğın e lan man derisinde m , tarik wwvetlinmiş bir halde ((€ÜİĞi zanna iştirat cimişti. Mukave, lez 7 Seyitali. memlekete şamil bir m olunacak bir Şık yı üdafaasız şehirleri dölaşan, mücrimler gikmea, bir tun ER oklubal gemizin hi i ik nz R unları da öldüre .darba- | mümikün “olmadığını derhal gördü. Bi-| Nemli niköy. Gi TÜRK ARI erimi erilliyeyi İran, mek: hiç bir müdahalede bulun. | Yürükyayla - mamidiğer, - Tukyayla | Cin. zi > - İlümbet, a dağunu KAÇ Ki İTAP Kümbet - r Some small süren, mis- | ha az isabetle hareket etti. Bir defa pk Afyon - Tarlan Vilayetinin Agi- — He: RE #elesir ve stev ili bulundukları yer Kince tecavüzlere ve tazyiklere binlerce askerin manzar: bu bir ası, rde -âncak nevi ii ep eüeliilir. Wi “bu “İde ei ve bunun Sİlar."8i İ)ticeye “kadar imtidat edecekti Fransa ile 'İngil İğin haleldar olmasından sonra, vâkayi yekâiğerini velyetti. Tami sarasındâki 'birli- Akhisar köyü “bumahiyeden almarâk at komaya: Honaz miş. Denizi demiş ADLİYE “VE MAARİF BÜTÇESİ. Bunülan sonra Adliye e > z gesi, müzakere » ve yeri 1. HÜKÜMET BUNU TESBİT ETMEK ÜZEREDİR. "Türk “harflerinin kabulünden sonra ihiyesine merbut Bineği Sa- Ek yeri mezkür k: mii mahiye- ini bir daha ilan etti. 2 Belçika ve İtalya, bu kararda müttetik bulundur ir John Bradbury hildetli bir hâl- de buna zıt 'bir rey'beyan etti. “Ruht'a line layetin “Çal ln ük pk Konya Vilayeti dahilinde Bozkır ka! zasına metbut nahiyesinin meri kezi bu nahiye mıntakasmda bulun emeli ve ei bei #bütgesinin müzakeresine .geçilmişti o Ma zile ekili Cemal Hüsnü Bey ba liği bir kataloğ kd olduğu ma- tümdur. Bu umumi kataloğa lâzım gelen lekesi vaziyet iktıs. <p adiye ve maliyesi ret er yetin Seydişehir kazasının Karaviranlar in 700 Tir iz un hükümetin ma- nahiy ve mim de protesto .da .bulundu. | ilhak-edilmiştir. ik r v 1 Fransa. Ru m MR Kastamonü ayetinin osya kaza- sına merbut “Yerkı Bir) tti. İngilizl devletlerin sine arasmda eşkil RP m ey “Vilayetinin ri nl mucibince,cereyen kani oldular. Alman sviyesiden bakınca; Ruhr ŞİR, ta alarım “lethal memleketi istila edece “anülaki tehdit altında Versa; ik sonra harekete «geçilebileceğini siddia ve İtâlya hare- Pransız, Belçika - her devletin ayrıca “iddia edi- eyliyorlarür. hükümetleri, ete .selahiyettar olduğunu e.verdiği ehemmiyet ve Meşe di il olduğunu ve bu fazla tahsis önümüzdeki şene zarfında yeni kralına â pi i den Vekâ- etinin Valilikler: erile basıldıkları terir ia ezilir tanzim w. li edileceğini söylemi ER tahsis iş ümhuri rinde maarifin maz- ki t dev ——— 1 YENİ BİR NAHİYE. sine Ahı ersaymu: İmanyâ'nın “imzası temin edildiği hu mi tp olduğu hakkında Lloyd Gür rmiş olduğu izahat, Curzon'un ir derecede *kuvvetlen- için baytarlarımıza ;kurslar an yeleri temin edilmiş olacaktır. laba mühtaç bulun yet in de, nduğunu idamesini buna » ELEKTRİKTEN EVELKİ GÜN “BİR ÇOCUK ÖLDÜ. sİpaldı len ini İleri ayari m “ilm ar Mühteı “en olduğu ini inkişaf derecesi “hâkkauda| > zamn BAXTARİYE rakanilara müstenit izahat vermiştir. Bilecik vilayetinin Bo öyük * TÜ *ZIRLANIYOR. ekil Bey memleket gençliğinin tâbi Dudurga köyünde yeni hir pshiye ” - ğ -İteşkili Dahiliye Wekâletince dakavrür Mai Nekilliği tarafından yapılacak | a kaydetmiş ve mektep kapı lr sanı azı olduğu) tan bugünkü rk neslinin «bu. yn azırlanmasına e olduğu i her e e vu lâyiha ie das ta“bahunğuğunu ye HİMAYEİ 'ETFAL REİSİ erfi ve saire hususatı Gemal Hüsnü Bey bundan sora /«o. | Dr. FUAT BEYİN AMET lndeğ . ni ER Keen yn ni biz suale im örerek Derbi. Teda işin emi Viyana'ya Cem afiyetler temenni & bu münakaşa hakiki bir ehem- miyeti ie değildi. Fransa ile 1 gocuk ölmüştür. Anafartalar caddesinde bi Na e ekâleti bütçesi 33. siyer harekete ,geçmeğe azmetmi . ve diğın verdiği daha sakin “bir « ez e gi ile tetkik edince, *Fransız metâlibinin m si muhik 'bölunduğunu tedlim etmemek | uzdiaret «e s7 kâbil olmadığı gibi, Alman mukaveme- disler göndermeğe muvdfakat ediyordu. oğlu (Eldivaz ampulu takarkeri seyana kapılmış ve derhal vefat gt bin 867 ira olarak kabul edilmişti e toakiben diktısat Gülleri ie Zabita EDAŞ, yn ersay muahedesi ve le B ği i rileceğini, sivil heyetin Ruhr mıntakasma gönde- «kaldı, şlamış, En rik a feni balif olduğunu “görmüştü! ERER - İbüti tsat Vekili Şakir Bey. “Wekâl içe sile.ifa edeceği ame e verniği Meni. “Vekâlet 226 bi; 34 ü i bütçesi 13 — e İvi .GKGEKİ YANGINLAR Evelki gece iki ei Olmuştu: Yan, iri bas iz odada'hi imdi ime ait eti parça Paris Berline bildirdi. çi Bez : iyasi İnotada, zgelmemesi e ei ye şartile ne-âl hhaliye, “mesmdi.müessesata — li ki e eği dn zin ey ie p e mükavemeti neticede m Fransa'nın tâzylkini mucip Zamandanberi *bahsi edilen öle #m “tamiti #bâhsinde |bu Ruhr "tenezzühüne, işte böyle başları muâhedenin “ilke koştuğu 'şartlar pek! dr. — Sonn.var. — müfrit iseler, anyâ'nın “hem mâli A i bütün şartlardan kurtulmâk | ıki.azmi de her'hududu tecavüz hi ediyordu. «Bir «çarpışma, €rigeç rdderi İngilizlerin gp Fransız metalibi- :i ölmüş, lâkin Alman Hâleti rühiyesi üze- sinde tetirliz kalmıştı. Iman .Hükdür imeti Ruhr işğeline mu- bbüsüne girdiği Parie Eairültesi Monitörü Bevliye » "enasüliye “Mütehassısı i Dr ABDULLAR ARİF! U di. g3 Himaye: fal sapattı ımanında | leden kas elin kabnl ve 'davi edi Amerika Tıp Fakültesinden mezein T Doğum ve'kadın hastaliklar muayenehanesi | İ As. Ph UV. Mâ. SATIN ALMA KOMİSYONU KO İLANTARI. işim 300 kilo soğan. 500 ” Ut. , Tasülya 20 ,, çay. 5000“; arpa. 5000 -,, saman. t 180 ie yağ. i 250, zeytin yağ i 1500 -—,, -pitinç. ; 7500 ,, sun. “500 ,, sâbun. 500 ,, üzü “500 ;, zeytin. 450 © ,, işöker. f “Yükartdâki See pazarlikla”20/$ 930 da saaton dörtte sms Sa derin o #ün'teminatile *İr930 sc ütçesi fat bi “Brzurum'Meb'usu Asım Bein faai Milliye Kara amk bütçesi S4 milyon 7211 «bin “501 ww: iz Müste! şarlığı “6mily | teşatlığı bütçesi 'I-milyon :153'bin980, | deki eşyalar tam-men yanmıst- sene zmi Umum “Müdür! zi Büt la m Mnüblğ ig ee v6 2 ya rin mum Müdürlüğü bütçesi 66 bin 426i- i .İra e kabul edilmiştir. Bu suret ÜDÜR ren ir vE EE Vekaki ile ti İçtimaiye Mi GAHRıza B. sinif i i Tel ve Emniyeti efon eyer bele eri olmal kısmmın ikeikerir ikmâl adim YANININ NE Taksitle Satılık. | timai “Muavenet Müdürlüğüne tayin e- ilmişti il »re| dilmiştir. .EIRKA. 8 Sa. Al. Ko. Hedımköyünde bulunan kıtaat ihtiyacı <GRBAHAM KAMMONETİ. akasaya konulmuştur. “İhalesi 28 'ma- Ve Akümüllasğk özleri eferriatiği| yıs t 35,de icra edilecektir. Maiörleri. aliplerin mi t teminat sakçesi- söreniyet Şirket Apartımanmdâ ia alelusul Hizm “Satın salma ragaat. 128021 : 29019 ld

Bu sayıdan diğer sayfalar: