20 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SALI 20 MAYIS 1930 15.2. 1924 Her yerde $ kuruş. No. 3178 On birinci sene. Gündelik. İKTISADİ BÜTÇE. GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİNİN SERGİSİ KAZIM Pş. Hz. SERGİYİ AÇTILAR. MECLİSTE BÜTÇE MÜZAKERESİ BİTTİ. BÜTÇE FrTİKAKLA KABUL LUN! B. M. Meclisi a Güzel sanatlar birliğinin (1930) dinci resim mii dün Halk itası ve 1929 till Me ri arasında imi eteği liralık münakale yapılmı daki kanun lâyihası ile Dahiliye leti merkez teşkilatı, imza telsiz lâyihasını müzakere ve Meclis vi sonra içtima zakeresine devam (Devamı 3 üncü sayıfada) KINCI CELSE. BİR B, M. Meclisi saat 14 te n Yüksek Mühendis seni Departımanı Şefi e ackson iki gündenberi ze ik bulunmaktadır. Akil BEER masraf kısmının kısmı Bütç rey ve mevcudun Makamı edilen bütçe ile varidat SAMSUN'UN BÜYÜK GÜNÜ: 19 MAYIS. PROFESÖR Bey refakatinde şehrimizin 19 (A. A)— kat mahallerini ve M. dönümünü bir Le serme yük bir JACKSON. Müttefikan Kabul Edildi. 19 MAYIS. 1919 senesinde 19 mayıs, yi vw çilte Mustafa ös zlerinin Yi satırına değmez. 9 mayıs mai dinlemiştim. hazne gibi Unutmaktan Her sene herkes sıra zirl topları sanki basarak: — Tarihe — Bunları hizmet, n L Son söz beni — Hakkımdaki elimden geleni yapacağıma tanı bir hareket Memleketi » kurtarmak bunu istersem Tetasadi Di ei onferansının yapılacak Zeki MESUT GAZİ Hz. Dr. VONDI OSTEN'İ KABUL EE Anadolu'da Eti) RESİM SERGİSİNİN KUŞAT RESMİNDE KÂZIM Pş. Hz., MAARIF VEKİLİ B. VE DAVETLİLER, gi hı! i Yıldız demin bahsettiğim kitabın E Onun düşün adamla düşündüğü ii i edebilirsem ve kurtarmış olu- sakladığım kadar toplanmış Annem ve kız diyerek beni Ara- teveccühünüze kafamın örilimi coşkun dalgalarında yakalamak lâ- bütün Se Yalnız bu mantık akla yakın hapsolmak, dığım beklemeğe si alıkonulmak, öl bu ve uzakta demir at- Sandy yanaşık Fak; bir t Muayenenin e ki, bu ne tevkiftir, ne enüz kararsızlık içinde- çıktım, kaptana hareket dedi. Henüz içerde veriniz, derhal çıkrnlar, ediyorum,

Bu sayıdan diğer sayfalar: