20 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Sene 12 — No: 4167 Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 AKŞAM SALI — 20 Mayıs 1930 Piyangosu (kuponlarından rumuzüun imzası bulunacaktır. İdare telefonu : İstanbul — 1434 Fiatı 5 kutuş e EE İZ ER Zengin olmak için... İktisadi o buhra çekiyoruz, muhtelif nie bu yı hafifletmeye uğraşıyoruz. kavu aktır. içinde yegâne EŞ ini zengin etmektir. ça mak ve memlekete, hariçi çok para girmesi, Ri Meke se miktarının oçoğalması lâzımdır. programın gayesi- nihayet iyi ve iğ istihsal meselesine müncer luyor. Acaba hangi ei istihsale ehemmiyet vermeli? Zirai mahsul- lere mi, yol anayi anl tına mı? a Ankara'da top- sirt sanayi e bu me- atılmış, ve Türkiye'nin iktisadi isükbal İbrikaclıkt 9 ol- rapor yazılmıştır. Sanayi inkişaf eterse Türkiye zengin olur mu Küçük sanayi her memlekette olduğu gibi, az çok Türkiye'de de mevcuttur. Asıl sanayii teşkil eden takım tabii ve içtimai şartlara bağlıdır. Tabii şart şudur: Fabrikaların iiyesğ iptidai Ee ler (made ibi) memleket dahilinde nüfusunun hacim ve kesafet iti barile garp memleketleri derece- sine gelmesidir. Sanayii ii ui ettiren amil, mai iş bölü denilen Mi Li tezayit etınesidir. a cak, nüfus, muayyen bir © tn im ve kesafet peyda ettikten sonra husule gelir. in ig ie ve a 2 n siler vrupa (gazeteleri (geçenlerde buna dair mühim bir istatistik neşrettiler. Bu hesaba göre, mali müesseselerinin kasalarındaki altın miktarı itibarile, en fazla altına malik memleket Amerika müttehit alir ki altın serveti üç milyar 900 milyon dolâra varıyor. dan nra, bir yar 633 milyon dolar servetile Fransa ikinci geliyor. o Üçünc zengin devlet, Tı Re dolar . i e Alm dünya | Su yok! Aksaray, Lâleli ciheti Kerbelâ'ya döndü Su bulmak için bir çeşme başında bekliyenler 27 Lâleli, Aksaray semt- lerinde üç gün evel habersizçe kesilen sörlği ai hâlâ gelme- Facia! 13 kadın öldü 8 kadın n yakla r 19 ortami) — Ba- İzm ün ii Dedebaşı bayii bir 3 amele kadın öldü, hat çatısının gölgesine İşte bu esnada feci bir eseri gi kalk heyyeti umumi- üş 23 kadın ankaz acı bakla n ölü — azazedelerin acı iki kadına bir şey olmamıştır. Ankaz altından çalan yaralı- lar Bayındır hastahanesine kaldı- paşa demiştir Ker muh- r halde kalan tir. ikata baş- Kulenin eski vaziyeti miştir. Şimdi bu semtler birer İarai belâ al kağ a ii aretme il tetkik: edilmektedir. larına kadar, İmei toplananlarla dell Söğlmakezdır. Muslukların şarıl şarıl aktığı ünlerde bile yangın söndürmek n kül olması işten bile il böyle yanıp kav- rulması karşısında terkos şirketinin Pi eğ gördükçe işlerin ( içinde bir Neron Mame hükmede- ceğimiz geliyor!... Bu işe kim çare! si aksa bulmalıdır. ezenle, ile, mi ir mücadele ee "kulaklar, çınlasın: vap tanl saga abisi, eiilrğp içinde yüzi Bütçe müzakeresi Dün mecliste kabul edilen bütçeler £ ve iç ii el e ri hat v adliyı diri m iksa men Ga müzaker abul etmişti ir. Bu suretle “bazı kanunların anlığı, posta ve telgraf lefon ve emniyeti umumiy: tçeleri hariç olmak üzere 930 senesi bütçesi masarif ısmının müzakeresi ikmal edil- miştir. Meclis bugün saat 10'da toplanacaktır. b ve meyva bolluğu Mahalle aralarında marul satışı günler zarfında yağan | ve meyva bah- k iyi tesir yapmıştır. | s larla mahalle aralarında üçü çey- İ reğe satılmaktadır. e aya gelince kiraz bollanmaktadır. o Kirazın 40 kuruştur, fakat yirmiden di ığıya ği Oo şüphesizdir. leğe imes geçen hafta okka- sına 200 kuruş 140 kuruşa düşm çilek” bol ucuzlıyacağı tahmin ediliyor. aranırken bu hi üştür. Bu sene olduğundan yakında Edebiyat üstatlarımızın aşkları.. “Arabanın içinde bir kadın gördüm, tıbkı o idi,, “Dadının bütün ısrarlarına rağmen son trene kaldık. Aynı vagonla onları “ Göztepeye kadar götürdüm,, | Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur) Diye sormayor.. Rauf bey hay- rette.. — Yarın gemiyecek misiniz? “Kalkalım mı?,, Gibiye birbiri- mize baktık.. O: — Vakit de ne çabuk geçiyor?. di Dedi.. “C..., de süküt.. İşte o zaman anladım ki benim 17 meki misiniz?. gündüz gözü ile “C..., e verdiğim sn Eğ Şe tesir hiç de fena değildi.. Ben de: a F ei e — Evet, diye mırıldandım, Ba- Si kalsa git e ya e e Te vak > çabuk geye fir olduğum evin sahibesi gidecek.. — Doğr iç fa linitim Bindi Hi lm ğ za — Sizde gelin. ie arkadağı 5 il iç de gideli Diya Diye ısrar idi Onun ıçin gitmeğe mecbur ( Devamı ikinci ele ) nı; ei Ge ie on birde bir tren vardı. Son trende onbir buçukta idi... Ben israr Ak aa — Son trenle gidelim... Dadı: — Hayır pek geç kalırız.. Di- yordu.. he EZ — İlle on bir buçuk treni ile gidelim.. Diye ayak diretiyo, rdu.. Dadının bütün alakam rağmen son trene a nı bir köşesinde ben, bir ler bi onlar Gözte- peye kadar gittik.. Göztepede trenden indikten sonra o gene | aynı sualini tekrarladı: | n gene Pendik'te. yın a eniyor Gemi ? — Unutmama imkân var mı? Sayyar satıcılar gene caddeleri ii başladılar. Kalabalık ca addelerde münaka- lâti seli ENE Ertesi günü gene Pendik'te 'n bu hal bele- buluşmuşlar.. Daha ertesi gün e memurlarını işgal ediyor. Feneryolunda. esmimiz, belediye memurunun Bir cumartesi günü.. “C..., ay- | tebliğine riayet etmeyen esna nlırken : birinin (omerkeze — Yarın muhakkak.. Değil mi?| gösteriyor. götürüldüğünü ar Sütçülerin şikâyet ettikleri : afta | | | | Asri ahır !...

Bu sayıdan diğer sayfalar: