20 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

20 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 Mayıs 1930 Akşam Sahife 11 Haş aratı n n 8 EB Eğl, ü ai Kazanmak- er er arasında tadır. Filda daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Bütün devair ve müessese Filda istimal eder. Hasan ecza deposunda. Hali tasfiyede bulunan Türkiye Tütünleri m şterei ekülmenfaa Ji iR KETİi asfiyedaran tarafınd atını 20 haziran 1930 pi itibaren: İstanbul'da: Ka bankası merkezine Paris'te 7, Me: Şek e Osmanlı bankası şubesin. 7, Chauşat kağıda Unyon Parisienne Bankası ndra'da: in m sokağında Os- Bankası şubesine tevdi mer Her başına itası mul rer min 0. eri ime in nı sının tediyesi mua peri FEN ge ve nizam ahkâ; tevfikan ve hisse senedatının tevdii tarihinden iti- baren tam ve kâmil iki gün zar- fında ifa olunacaktır. Mezkör hisse senet üçuncu tediyat Türk yalan söylemez BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU Ben Tür, küm 8 İNCİ TERTİP 5. İNCİ KEŞİDE ei A K Ü S | 11 / Haziran / 1930 | e Vilâyet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, Ziraat, ve Osmanlı Bankaları Mürakıpları ve Halk huzurunda yapılır. BUYUK IKRAMIYE 50,000 Liradır Senelerce ii ve ari neticesi meydana gelmiş ve azami bin litreyi gi akıya mahsus kazandan çekilmiş elli dere- celik (Bir gra) şekersiz kokusuz tabii bir rak arda çıkan elli derecelik ar de dahil olduğu halde Bakü sten daha nefis rakı nR Bugüne kadar İstanbulda yapılm Tecübre etmek Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. isteynler Beyoğlu 2723 telefon e deli, adreslerini bildirirlerse . parasız nümune gönderilir. Her bakkaldan ve her gazinodan Dv7 ld. musırren Baküs j | Nısfı peşin ve nısfı vadeli Emlâk satışı — Kadıköy,ünde Altıyol ağzında Çelik s sokağında 22-. 7 44 mürabbaı mahalde köşe başında Halk ot iceri tahtı işgalinde bulunan kâgir talep ediniz. Cemal Baküs a — E Türk Tarih encümeni umumi Kâtipiğinden: Encümen azasından İbnülemin Mahmut Kemal beyefendi tarafindan hazırlanıp ve Ea ö Osman ağa mahallesi Kazasker sokağında tab'ına başlanan «Son asrf Türk şairleri» namındaki esere derci nazarı itibare 6 3 numaralı 2500 arşın bahçeli: 500 arşın murabbat 3,5 alınmak üzere mecmuai eş'arı ve) manzum asarı Sairesi bulunan zevatın katlı 16 oda salon mektebe, fabi ikaya, ve yıkıp yeni bina eserleri ile hallerini ve foto; Gi e fakültesinde Tarih yaptırmağa elverişli iskeleye üç dakika mahalde ve iki soka eneümeni umumi Mi LE rica olun ihtiyacı olanların le muamele müracaatları Ba dahi yapmak üzere Dünyanın en AL' ETOİiLE mekik akalin hçe Kapı Selâmet Han 15 Tel. İst. 4262 landıktan sonra iade olunacaktır. PİRE KLAVERİ , kd Matı prg Bu müameleie mik bordrolar âni- arisin » nin icatkerdesi zayıflatıcı v. K t E k f üdü rl ğ dg fülarz üze in lâstiki mayokemerleri. korsaların son modelleri a$ amoni v a mu urlu Un en. itleri: i kıf ne emrine Hane bul pi ei hazır ve ısmarlama, Ülgen Bütün Kastamoni merkezi raçlar çarşısındaki v. maa mm a Türkiye için yegane mümessilleri Beyoğlu No 437 kargir sekiz mağaza yapılacakır. hi (5. ei Dy mz itibaren yirmi gün müdd ve kapalı e Boğaziçinde | HOVAGİMYAN BiRADERLER konulmuştu. Mayalis İyinii Ste Eeejil a Taksitle acele satılıK hane (| ihale muamelesi Kastamoni Evkaf ida; enini nüleşe ekkil | Hodliğimen | icra ve m ei kati; 1 müdiriyeti ti Umumiyece tasdik kılınacaktır. Sl Boğaziçinde Yenimahalle'de olanların amesini tetkik etmek üzere Evka um Pazarbaşı Caddesinde güzel ii müdüriyetle Sanki evkaf müdüriyetine ve projesini tetkik GR iz ll > hane taksitle G4 aa a ez çinde Kastamoni Evkaf müdiriyetine müracaatları. acele Hanede a ip a vin ie nl e a m e b a İstanbul Tramvay Şirketi evkat Tarifesi her katta elektrik ve terkos PR o - E J IN Me 1930 senesi Mayısın 12 inci gününden itibaren vardır. Ev parke cadde üze- Kullanınız. Tesiri yüzde yüzdür. enn b i abiye kadar muteberdir. rinde dır. Her eczanede bulunur.mamndf Burkhard Gantenbein ve şürekâs Sö 4100 liradır. 1290 lirası peşin Utaabul-Galata No HUTUT HAREKET Fası'a ür haraket verilmel suretile mütebaki KİRALIK FIRIN 10 li - Tünel | Şisiden - Tünele 624 2 üç sene taksite Bakırköy'ünde 500 hanelik Os- Dr. İhsan Sami Şişli - Tünel Tünelden - Şişi giye 62624 3 raptalanaLalIş. Tafsilât almak maniye kariyesi fırını ve kariyei mokok aşısı 11 Karli ei yayar nele v0 23 vw 2) e evi gezmek istiyenler evvela mezkürda ii kaç cesim rl : tl li $ - Kurtuluşa 2331274 ) Akşam azetesi idare kât fabrika melesi yaz ış Perii Li EE ga ü Harbiyeden - Fatihe 5 6w 11 si tesirli ve taze aşıdır.Divi İri olu Sultan ©İ12 Hahn Fatih Kenan Efeni müracaat yum ira Taliplerin İzli Mai El  S yı Fatihten - Harbiyeya 10: <6 08 1.) etmelidirler. Sant 9-17. aryede Hacı Ahmet efendiye $ vi Make i 3593 4) re müracaatfarı. USKUDAR BANKASI o | 14 Maçka - Tünel ÖĞR in 131. 7 5g 245) esi Kız - Türk anonim şirketi (a N : Kİ inden ir 5 o 3 isan ;i yeke ela e e Dr. A. KUTİEL ki sal senevi e Sodİ Taki 8 7 15 Taksim - Sirkeci| Sirkeciden - Taksime 10. 70122 9 ve tatbi ie > ci ve cilt hastalıkları mütehassısı: y vadeli mevduata o0/o 7 bir sene | YW» Maçkadan - Beyaza 9 62023 48 16 mir Dima ei yaş yel Karaköy Börekçi Fırını sırasında No, 34, | müddetle bırakılan paralara 0/o 9, vadeli 16 Maçka - Beyazıt Beyazıttan - Maçkaya 16, 625233 tanışır. Bıvanyolu . Firuzağa ydlakın. fataleri Har ay; tediye edilir aklin las in iie Dr. Horhoruni Rl m Ger mi 18 Taksim - Fatih | yayden > Taksime 14 8212025 > dile açtığımız «TASA > Ist EE Beyoğlu Mektep sekak No 3 hesabına 50 kuruşa kadar kabul üne e KurtuluşBeyazaf Kurtuluştan - Beyazıla 5 5 ii 3ö Şehver hanımın Zehra v iyet | muayene sabahtan akşama kadar. | Bibi iz ğ wi ME RR ahi; Boyazıttanızl Kurtülüşa 13, 17 26 3, > şeraitle ikrazat yapılır. Malını, mi — r vasisi, mine Meserret ve zAv hayatını müsait şeraitle sigorta etme a m ie eğe 5:31 eya SEM YüzİR Mecbnre ve saire H iline: aki ankasına | istiyenler Üsküdarda iskele kurbunda | © sdan - Pminönüne 7 5 40 ii vu ın ei ; Teri iğ ami iz atık 17 mayıs | KAN bankaya müracaatları rica olun "1ğ 22 Bebek - Eminönü hd ie e - Emina 15 : a a ahouz Çarşuyukebir: kilmiş Telefon: Kadıköy önünden - Bebeğe 22 C 4 iki cedit 12-13 atik 15 müm vi 1930 w e 81788 iza tayyare t LE Begiktaşa 114 bap doli tuz gün mi e ihalei ee Idığ evveliye Mi vazolunarak her piyango müdüriyetinden sk ee imei d iZ ema Ww Ortaköy - Ortaköy - Aksaraya 10 5452203 iki dolap a bedelle talibi uhdesinde | çeki zayi ettiğimden hükmü ol- 3 aköy | Ge diliye amal 5 olup bu kı zde zamla ve on | madığı ilân olunur. madan maada her gün öğle- > Aksaray N 3 beş gün müddetle ihalei kat'iye müza Lâstikçi Hüseyin Hüsnü so saat (14-16)de Y 34 Beşiktaş Fatih| Beşiktaştan - Fatihe 0,18 ç m a yedesine vazolunmuştur. > İstanbulda: Divan yolunda 118 5 Fatihten - Beşiktaşa 3 Hududu: zi tarafı Sü May pe elm al ei ağla Wi köimesbide ca e ei > Se dolabı, 8ol tarafi Ahmet ef. dolabı varakamı aybettim. enisini d yda, © numaralı dolabın sağ tarafi Ahmet of. ar iğ Dişçi şubesinden hastalarla ee e edi Topalan Sirkeciye 10 534 54 49 veresesi, Sol tarafı Süleyman efendi z Za: | Wİ32 Topkapı-Sirkeciğ la 13 610 25 dolabı, arkası bedestan hazinesi, cephesi 366 Mehmet Sait e > © 20 24 03 tarik ile mahduttur. 7 karli Be Bugün Marpuçculardan esnayi mü ş ei Mei sahası alettahmin sekiz metro Cihangir askerlik şubesi riya- rumda kazaen bir mendil derununda i 6 5 seed tm terblinde ie olup kıymeti | setinden: nüfus tozkeresj veraset ilâmı bir iki e m keci . z © Ni > esi ekiz yüz elli ira i pasaport ve sair evrakımı Kazaen zayi edikule-Sirkecil girk iden - Yedikuleye 1 le ll it bam Şubed va elm ettim bulanm zirde muharrer adresime | © illede - A kei ay ni 24 20 pesinin yüzde onu nisbetinde pey akçe e i l a Ta ik ER. verene helâlinden beş lira vereceğimin | © ir malğiya 52 lerini alarak 881192 mumaralı dosya | jandarma yi il aşısı Hidayet, gazetenizle neşrini rica iderim. 9 Edimek, Edirnekapıdan - Sirkeciye 7,11 o 5 50 23 10 mumşrasiyle saat on dörtten on alaya | zım mülâzimi Tahsin ve Cerra ER Uzun yo araman —İ37 a apı - EDE öl vE kapıya 14 623034 er Düren leri ii Ahmet efendilerin şubeye müra- mahallesinde 69 kim hanede z irk elimine kar 24 19 ai caatları ilân olunur. ukcu esnafından mehmet efendi — ç

Bu sayıdan diğer sayfalar: