21 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

21 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞ TAM Altın we 31 Kupon No: Sere 12 — No: 4168 Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 ÇARŞAMAB — 21 Mayıs 1930 eld “ 3 eksi 40 kupon! m piyangosu için 40 kupon neş- atbaadan er alırken ikleri amamlıy bile Piyango hakkındaki neşriyatı lütfen takip ediniz! İdare telefonu ı İstanbul — 144 Fiatı 5 kuruş Dün geceki yangınlar Tahtakalede 10 dükkân yandı tahkikat yapılıyor Tepebaşında bir bir terzi dükkânından çıkan yangın çabuk söndürüldü Tahtekalede yanan dükkânların enkazı Dün gece o Tahtakalede bir yangin zi dükkân yanmıştır. Gec 24te, Kutucularda sepeiçi ye efendinin > are nından çıka yangın birdenbii büyüyerek vega dükkenları me vi etm Ki, Ki Salihin dük- Beş sonra kutucu İsmail, Mehmet ve kahveci Mehmet, tezgâhtar : Muharrem, Hilmi, Kadri ve kutucu Mevlüt . efendilerin (o dükkânları yanmıştı Yangın itfaiyeye geç haber “verilmiş ve esasen yanan dükkân- lardaki ve kutu tahta- ai çıra gibi kuru olduğu için yangın güretle söndürülememiştir. Emi Eri merkezi Te nından yangın çıkan sepetçi Leoı efendiyi istievap etmeğe Ed fakat henüz yangının kati sebebi anlaşılamamıştır. ânları yanan esnaftan ba- ema isticvabına lüzum zi sepet " Sahkikat devam etmektedir. yeni çıkmış, cüzi bir yer yan- dığı halde söndürülmüştür. “Dondurmacılar çoğaldı, çilek bollandı r kaç gün eveline gelinçeye e bazıları: e u sene Kış nasıl mülâyım da serin geçecek. Diyorla, .. Bir müddetten beri i bunu olmıyacak.. geçti ise yaz yaz | çıkardılar, yazlık açık renk elbi- seler ortaya çıktı.. Sıcaklarla beraber sokaklarda dondurmacılara, çilekçilere de b edilmektedir. Bir müddet vel uruşa satılan çilek 100 Li düşmüş, bu gidişle bir kaç güne kadar 60 - 70 kuruşa da inecektir, Gazi. Hz. 9 — Haziranın ilk mü Yalovaya nk İk Filistin meselesi Musevilerin Filistine gitmelerine müsaade edilmiyor düs, 19 (Hususi) — İngiliz ii nezareti e meselesini muvafık Zi şekilde keme karar e. Filist usevi o muhacerei std yiz Son günlerde 3300 museviye verilen ruhsat geri alınmıştır. Meclisin tatili Mayıs sonunda tatil kararı verilmesi muhtemeldir Dün büyük millet meclisi dahi- liye vekâleti bütçesini müzakeresiz kabul etmiştir. , M. meclisi reisi Kâzım Pş. Hz. aki eh cevaben demiş- lerdii ır “Medliste müzakere edilecek devlet bankası lâyihası, tekaüt kanunü ve daha bazı mühim kanunlar vardır. Maamafih mec- lisin haziran iptidasından tatil kararı vermesini tahmin ediyorum. ,, 22 kuruşa ekmek! Giresun'un en büyük derdi nedir? Ciresun'da Şii Yeşil Giresun gazetesi yazıyor: Samsonda Sina on dört kuruşa İstanbulda kuruşa satılan ekmeğin bir okkası burada 22 kuruş gibi fahiş bir farkla pi Satılan ekmeklerin oldu ğunu söyliyecek değiliz. Yalnız Samsonla bura MN en bu kada! hat un terle yoksa fırıncılarda mı? İşte Giresunun en büyük dertlerinden biri de budur Çekirgeler mumi harpte Afyona gelenler orada yerleşmişler İktisat vekâleti, çekirge müca- delesi ile ciddi is olmaktadır. İma tetkikat neti- cesinde (obazı vilâyetlerimizde çekirg; hâlâ bazı bakayaya ai edil- mektedir. a uzak bir mınakada muzır mahlü- Diğe surette meşgul | Edebiyat ü de.. Çal, Birinci Gn Çaldı trene iki dakika HE — Sizi ne yaman bisi i bek- İn ii dedi.. Hemen Binelimi; Derhal trene Ki Hattâ bilet almadan bindik de son! şişire gittik.. O gün seler yoktu.. Bir gazinoya oturd azinocuya çay pişirttik... Bir az ileride baktım bir zat Oturuyor; re edince in zatın Cel hir beyfendi olduğunu tanıdım. Mamafih Celâl Sahir bey ra sele serpe oturup mamıza bir mani teşkil etmedi... Akşama kadar nelerden bah- EE eler ... Akşam olun- dadı hanım yene Pendik'te olduğu e nie yaklaşarak: | küçük hanım.. Gece e Bid. Kırlarda mı yata- cağız?. vi gidelim.. Ni n” hanım bu sözlere küçük kah- kahalarla gülüyordu.. Bu esnada bir tren geldi, sevk mekiinde durdu.. Dadı hanım şömendöfer kurların Pe ğlum bu tren nereye vide. — İstanbul'a valide Dadı bu sefer bizim yanımıza eldi.. — Haydi yürüyün... Kalksanıza işte terende geldi.. Ben ağzımı madan “C....,, cevap verdi: — Ben bu terenle gitmem. — Aman küçük hanın.. Hiya karardı.. — Kararsın.. Dadı Yarı bayağı kızmıştı.. ciddi yarı şaka: — Ben bu tende mpi Diye önird ndı... “C...,, fütur- suzça cevap verdi: — Git... Dedi sonrada ilâve etti: istatlarımızın aşkları.. “Al bakalım sazını eline söyle!..ş, “Dikkat edince birazileride oturan zatın şair Celâl Sahir bey olduğunu gördüm ,, I Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur) n burada Rauf beyle ka- ırı Son ene Okadar oturduk. Celâl, Sahir ii bizden evelki trenle gitti lik resimlerine attıktan sonra nl etti: öyle efendim.. Buğün Ada yarın Aa ztepe, öbür gün Pendik.. Dolaştık durduk. 2 diğimız yer, hiç olmazsa bir gi geçirmediğimiz bir mesire kal ml. bir kere de kağıthaneye Rauf beyti erk genç- göz ( Devamı ikinci sahifede ) Beyoğlu adliyesi Mahkemeler yeni binaya taşınıyor Beyoğlu mahkemelerinin taşındığı yeni bina oğlu mahkemelerinin Tak- ey: simde yeni bir binaya nakli ka- a a natal arms dadı. ır, Liman şirketi müdürünün vapur beklediğinin resmidir!.. — Dideler ruşenl.. Ufukta bir duman göründü!...

Bu sayıdan diğer sayfalar: