21 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

21 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——>X—X”— Oi...» —. Sahife ? Zehir içti! müptelâ vr anlaşıldı nda otu- Taksimde bir apartıman. Mark; dün öğledi kadının inle hastanesine yatırılmıştır. Konservatuar talebesinin Konservatuar talebesi dan bu ay nahayetinde ye tiyatrosunda bir konser verilece- ğini yazmıştık. Dünden itibaren konserin provalarına başlamıştır. İtalya vellahdının izdivaç im e gün mı İri tiyatrosunda gözleri Te Hasılat emri hayre tah- sis edilecektir. Hırsızlık vakaları 24 saat içinde yalnız 3 vaka O ehrimizin muhtelif yerle- öde üç hırsızlık vakası gir 1 — Taksimde Pavli apartı a Nihat beyin iresine girmiş, İ kostüm, 1 duvar asa 3 bilezik, 13 boyun bağı 2 — Unkapanında yi efendi nda (oturan veci Mehmet efendinin li Em, 1 .— 1 kadın Be “; — Şahzadebaşında > sokağında Emine hanımın bağ- çesine astığı çamaşırlar çalınmıştır. Hint ihtilâli Peşaverden sonra Sala- purda isyan çıktı egim sis sne hudu- dunda Peşaver şehri rr siz >> elinde la duk- onra tekrar İngilizler tara- ii ii olunmuştur. Bunun gibi diğer büyük bir di önünde buralardan içki alınma sını menetmk için enbekçiler konm pi al dolayı halk ile ingiliz zabıtası € ğe müsademeler zuhur etmiştir. İngiliz gönüllü teşkilâtı derhal seferber (O hale konulmuştur. Polisler defaatla ateş etmesin- en galayana gelmiş ve rine petrol çiğ sap vermiştir. Ba vahim karşısında İngiliz gönüllü "eşln dağılmış ve kendileri ç: ti gilizler şebri tahliye yi var Şalapur 110,000 nüfuslu büyük bir belde- dir. * Yeni Romanya sefiri — takdi etmek üzere ln gidecektir. | ie Kömür işi Limansızlık yü- zünden üapurlar kömür alamıyor Zonguldak, (Hususi) — İtalya- dan kömür talepleri vardır. Fa- kat mere sara Italyaya nakli için mevcut Türk şilepleri küçük ar navlon fazla istenmek- çoğ şilepleri ise altı bi tondan yukarı olduğu için bunlar esasen küçük ve bin Dere vapurların girmesine müsait olan Ilmanımıza dahil mor. Buna çare al Mamnak lâzım geli Bir ai a gelen iki büyük nan urunu liman almamış, ömü rü ala benizli rik mecburiyetinde kalınmış, fakat, deniz birdenbire bozduğundan kömürlerin nısfı acenta tarafından alınmış, vapur gitmeğe mecbur olmuştur. Harice gönderilecek cak içkiler sn ği ta sidir e başına ir Hayvanları ıslah İktisat vekâleti mıntaka müfettişlikleri ihdas Gri Ankara, 19 (Hususi) — İktisa vekâleti fazla ler, etinin mıntakalarda (hayvani esaslı surette ıslahını temin ge hayvanatı sl taka müfettiş- likleri ihdasına karar vermiştir. nkara vilâyeti çifte elveri karasığır yetiştirmek üzere idareci hususiye bütçesi 5 bi e Bu Din ile Bahkesir vilâyeti, ından gres kadar düzmek boğa satın anadan " pe mag alınıyor Yarış memleket encümeni e nmasıni wi iştir. Bunlardan ilk bu hafta zarfında İstanbula le ektir. Pes yüzünden.. Amerikalı papasların başından geçen vakal Geçende Tunusu ziyaret eden Amerikalı ahlardan bir kaçmın başını rij bir vaka geçi > H rahip olan seyyahlar derin çarşısma silerek birer fes satın iğ larına geçirmişlerdir. Papasları a gezerken gören Den sür masa buna kızmışlar yağları atmış- Paj iz bu ağır kuku ile vapu- ra irem edince herkes kendileri- azı fena yerleri ziyaret ettiklerine ve sel kadınlarla dü- şüp kalktıklarına kani olmuş ve papaslara garip nazarlarla bak- mağa başlamışlardır. Zavallı rahipler bütün gayret- rağmen başlarından geçen vakaya kimseyi inandıramamış- lardır. Teşrii masuniyet Takibatın devre sonuna kalması muvafık görüldü 19 (Telefon) — Teş Ankar kilâtı esasiye ve adliye mek sirke toplandı ve Ağaoğlu Ahmet, Sadık (Balıkesir), di ei Enver (İzmir), Fehmi ( astamonu ) beylerden mürekke, ir encümen kura ile ak Bu dliye | vekili Mahmut Feat . de dahil olduğu halde © muhtelif O maddelerden dolayı haklarında teşri masu- niyetlerinin refi istenilen Yunus adi, akkı o Tarık, Mahmut Mehmet Asım, Haydar Rüştü, İzzet Ulvi, Mehmet Akif Ve sir) hi Nami, Bahri Saim (Manisa), Haydar (Afyon) Nebi zade Hamdi beyler hakların- gi talepleri tetkik etti ve gi takibat e vre sonuna talikine karar se telit encümen yarın topla- narak ihzari Mp bu kara- rını müzakere edec Evkaf EE Lâyiha meclisin gelecek içtima devresine kaldı Ankaı Ele e — Evkafın - ri n lâyihası iy kak tevdi a Bu lâyiha meclisin ge- lecek içtima devresine kalmıştır. Suriye hükümeti ihracatımıza müşkilât çıkarıyor Ankara, 19 (Hususi) — Urfa hududunda Suriyeye ihraç edile- cek yapağı ri gibi hayvan Ep iline Suriye hükü- eriyor. Tacirler bu hususta şikâyet etmişlerdir. Graf Zeplin Balon dün (Seville) e indi bugün e gidecek Madri 10 (E ( Hususi) — Graf Zeplin lb bugün saat 18 de Seville meydanında karaya inmiştir Beld inmezden evel nas üze- rinde velân ş hali iran şiddetle alağlanmışır Balonun n cenubi aya mütev. Seken hareke az muhtemeldir. aylar veba - çekirge ire kapıla- e rai dram yakınında bir çok veba vakaları müş, 35 hasta- bat pek mühimdi: Hint ihtilâli Londra 19 Hindistanda karışıklık devam Eye Mama- fih vaziyet daha sakindir. İçki nal a bir kamyonun geçmesine halk olmak istediğinden — silâh. ima etmiş kişi ruh olm Meal larda üçünün sıhhati, tehlikede dir. Behçet bey geliyor Tütün inhisar idaresi umumi müdürü Behçet B. ig Ankara- dan şehrimize gelecektir. Behçet B. Ankaraya yeni sene bütçesini gitmiştir. tastik ettirmek için 19 mayıs Dün Samsunda büyük merasim zl 19 (Hususi) — Gazi hazretlerinin didi 'u Ve teşrif- leri günü olan mayısın yı dönümü dün büyük tezahüratla tesit edilmiştir. rel Ram bayraklarla donatılmı halk tarihi iskeleye toplanmış. onda merasime iştirak eden alay iskele civarındaki büyük ta- Ee Gazi gel ie alim e e muazzam bir kurulmuştu. Bi takın önünde de bir hitabe irat edildi. Bu inasebetle fır bir resmi kabul yapıldı. Eka Üz! az ve çikolatalar dağıtıldı. V li bey tarafından ve vilâyet erkin be dan Gazi Hz.lerine tazim ii Dz ece şehrin her tarafında bü- 1 3 lela yapıldı. Bu e fırka mahfelinde büyük bir verilecektir. Bir geçit resmi M. Musolini yeni. bir nutuk irat et Florance 19 (A.A a milli ak Jeanrali ünifor- asını lâbis ol. uğu ve yanmda askeri alı tır. Geçit resmine 120 takip tay- yaresi iştirak eylemiştir. Geçit resmini müteakıp M. Mussolini vsameği “anama şu nutku irat eylemi “Gendii silâh altında gördü- ğümüz zaman en evvel kıral hatırımıza gelir. Onun bize vere- TİDİZİ icki Taki m 7 sizi çağırdığı zaman onu müdafaaya hazı ie ca M. Mussolini ik tarafından şiddetle alkışlanmı: 3 Eş Galatada bir çocuğa taarruz edip yaraladılar Dün Galatada 3 cerh vakası o Sabıkalı Avni ile çakır di meçhul bir rkimm kavga etmişler çakır Mehmet; Avniyi bıçakla bacağından yara- hul iki e Kalafat isminde cağa taarruz etmişler, Me görünce ço- gu çakı ile omuzundan yarala- yıp kamışlardır. 3 — Arap camiinde oturan bir zat ailevi bir sebepten karısını dövmiş ve bacağından yaralamıştır. Amerikan tayyareleri Kiper tayyareleri ün şe rimize işlerdir. çi Ker bugün Li ikide Eskişehir ve Ankaraya hareket edeceklerdir. > 21 Mayıs 19) Edebiyat üstatla- rımızın aşkları. (Baştarafı birinci sahifede ) bile gittik.. Bu kâ imi > ğıthane dönüp — Ne tuhaf şey.. İnsan birbirinç ne çabuk almyor. Akşam olun ayrılmak adeta gücüme gidiyor. edi.. Bir kaç gün sonra o tekrar Adaya döndü.. k her gece beraberdik.. Bana günden güne ısınıyordu.. nezzüh arkad çıkmış bir aşk mü EN girmeğe başlam İlk günler gayet ciddi idik, die inanmiyor gibi görünüyordu... — Fazla.. Bu kadarı çok LE diyordu. Bazen de dediklerimi tastik ed eder: — Söyle.. Diye kulağıma fısık dar, arkasından ilâve ederdi: — Al bakalım sazını eline de söyle... Ben 2 .o zaman başlar- dım... Nelerden, nelerden, neler- den İns ue ki... celeri beraber el Nizam" x | al turları yapıyorduk.. Çol — Sali söylediğin kadar beni sever misin i var) (Mabadi Hikmet Feridun İran zelzelesi Zelzele Selmas, Tebrizde çok tahribat yaptı İran Azerbeycanda vuku bulan müthiş hareketi arza alay mer gelmeğe başlamış ripkâr sadmedek bir mz gün ks Urm- ye gölünde şiddetli bir zelzele olduğ hali erisi evles e terkederek çadırlara çekilmişe İkinci bir sademeden e 13 saat sonra vuku üthiş gezme bir çok köyleri talip miş ve evler ya ve cin in çekilmişler x E iri şehri lksilin harap yakn yalnız Selmas kişi ke mıntakasında vefat ve "3000 kişi mi ybr dede bir gel ni buçuk dakika devam del — bir haraket olmuştur. ehrin cenuptaki dağ» lara çekilmiştir. » pere lisesi binasına ilâve— gey der lisesinin a. temilâtından A olan a sl ri üstündeki yoğlu. a > Ni i va > x Vilâyet dahilinde çel 8 mücadelesi — Çatalca, Yalov: Yakacık ve İimini bazı lerinde in pen Vilâyek ziraat müdürü T: bey mahak line güre tedabiri eğme ittihe? etmişi * Fen fakültesi reisi istif; et Dün Fen fakültesi rol Hüsnü Hâmit b. darülfünun Emli Neşet Ömer beyi ziyaret edereli istifasını yemiştir. Hüsnü Hâmit demiştir ki: y 2 an ülde eği müddetimi; nihayet Rahatsı: eğ ei yazar ayrılıyorum, atilde Avrupaya mL

Bu sayıdan diğer sayfalar: