21 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

21 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Bütçe B. M. Meclisi 1930 bütçesini tetkik ve tasdik etti. Her memle | kette bütçe, hükmetin iaaliyet Brogramının en doğru bir ifade Bidir. Bütçe tetkiklerinde, büt $e müdafaalarında hakikat diye | Ortaya atılan sözler, rakamlara | Ve hesaba istinat etmedikçe .u.ı Ymet ifade etmezler. Her halde | M sencki bütremizin bu n kxıııl Nazardan bi ir kır: dır, Esasen varidat ve mmaı fasıllarmın hükümetçe ne yük-| yet ve- itina'ile | Totkik edildiğini bilmiyen yok- B tur. Maliye Vekilinin rakam, he | | Sap ve mukayeseye istinat eden | Meclisteki izahatı ise devletin Mali vaziyeti etrafında müphem kalan bir çok hakikatleri aydım lnum., yanlış hesap ve telâkki- | Jerden doğan bir çok şayia ve | a il alleri mahküm etmiş- tir. Maliye Vekili bu izahatında Yalnız bütçemizin ana, hatlarını itahetmekle kalmadı. Hüküme- Otin iktısadi cephede tasavvur et — tiği ıslahat hareketlerini umumi — Yetle borçlar meselesinde takip €ttiği politikayı, vergilerde ilti- 2am ettiği sistemleri, vergi isla a derpiş edilen hattı ha- Teketi de vakıâlara ve rakamla- Ta istinaden uzun uzadıya an- . Bu beyanatın dahilde oldu Ku kadar hariçte de tatminkâr tesir hâsıl edeceğine şüphe Yoktur. Maliye Vekili temin ediyor İ, “vergi ve resimler üzerinde Memleket iktısadiyatile hema- henk olarak işlenilirken — vergi işlerinde dünya gidişi de bir a- Kikai mahsusa ile takip - olun- Maktadır.” “Vergılın niçin daha ziyade u Bu sorgunun İ | kette tediye ve iktısadi müvaze henin şeklinde aramalıdır. Mil- İi parası düşük ve gayri kir olan memleketlerde — vergi hisbetlerinin artması ve binne- tice vatandaşlara tahmil ulumını '):nheudıyeun ağırlaşması tabi- | lir, Çünkü her memlekette dev- f let hayatmım, istiklâl şeraitinin 8i her mülâhazanın fevkin tutulur. Parası istikrar bul- Muş, umum? müvazenesi tees- Süs etmiş,memleketlerde ise ver Bi nisbetleri tabiatile azalır. a İşte hükümet, bu gayeye var Mak istiyor. Bütçede olduğu gi- l harici tediyatta, ithalât ve Bi catta da kat'i bir miivazene öt Tesis etmek azmindedir. Bu ga- # Ye tahakkuk ettikten sonradır #i —& vatandaşların bazı mükelefi- Ö etlerini azaltmağı derpiş ede- İ bilecektir” Maliye — Vekilinin — te- Minatına bakılırsa, paramızın is İkrarı ve istediğimiz müvazene Yi bulmak için uzun sencler bek Hyecek değiliz. Harici borelar | , Meselesinin her iki tarafr - tat-| Min edecek bir şekilde hallolun- | Ması, iktısadi programın tatbi- g TPCEMNDANMNALA MT iSE Z SO TOGCRERAMAM LAT ÇARŞAMBA MAYIS 1930 5 İnci sene, No 1534 KUSHASI 5 KURUŞTUR FRRLRAN AAA Bözaryama cadı artrirl: Siüret Nü Ck detarihi tet kikat Amerikalı Profesör Fon Derosten Gâüâ- vurkalede sondaj ameliyesine me- mur edildi Heyeti ilmiye 1 hazi- randa Alişarda tahar- riyatına yeniden baş- lıyacak.. - Amerikalı profesörün Gazi Hz. hakkında intıbaları ANKARA, 20 (Telefonla) — Senelerdenberi Alişar'da haf| gelen izahatı vermiştir. riyat yapan Amerikalı ilim heyı yaptırıyorlar.. | | Hafriyata eiyaset edecek olan Pr. Fon Derösten etinin reisi Dr. Fon Deros- çalışma programı hakkında izahat verdi: Alişar'da “— 1 Haziranda Alişar'da faaliyete başlanacaktır. Mesai ar- kadaşlarım 28 Mayısta Ankaraya geleceklerdir. M. Marten"- den maada heyet azasını teşkil eden asistanlar tamamen de- Gene memnuniyetle ifade ğgişmiş bulunuyor. beş senedir benimle birlikte sahibi olan ameleyi tekrar buldum. Ameleye kıymet veriyo- rum. Zira erkânı harbiye teşkilâtı —ne kadar kuvvetli olur- sa verilen emirleri tathik edecek ordunun da o kadar bilgili olması lâzımdır. Alişar'a gitmeden evvel Ga- İzi Hz. nin arzularile Ankara'ya | bir buçuk saat mesafede bulu- nan Gâvur kalesine giderek ke- şif sondajlarında bulunacağım. Bu sondaj, Gâvur kıhsı zln[ın daki malfimatımızı techi: ..| evsik için bir keşif venhiyetinde lolacak ve 15 gün devam edecek Gâvur kalesi için imparator | en eski Hitit kalerinden denilebi! Burada bilhassa sondaj yapa cağım. Bu kalenin üzerinde bü- yük bir kaya vardır. Ve bunun Üüzerinde bir rölyef gi .Bi lar bir insanın tabii büyüklüğü- | nü geçiyor. Burada bir memleke | bildir. Gazi Hz. Gâvur kal kadar gelerek faaliyetimizi tı kik edeceklerini vaat buyurdu- lar. hafriyat | edebilirim ki çalışan ve bu işlerde ihtisas lardan sonra Gazi Hz. ile görüş- meleri intibamı sordum: — Bu sualinize cevan vere- bilmek liyakat ve kudreti ken- dimde göremem,dedi,yalnız şu | istinabe ©ütetile ifadesi alınmak üzre kadar söyleyebilirim ki, başlı ba | Amasya Ağırceza mahkemes şına bir tarih yapmış olan Mus- olan | müzayedesine başlanacaktır. tafa Kemal tarafından kabul e-| dilmekliğim, hayatımda büyük AAA Gayri mübadillere | tevzlata başlanacak| Yunan emlâki müzayedeye| AM Rmm aa sasca NEAA FENE ÜUU kapatılacaklar ! DA | | ne zaman çıkarılacak?. | Ayrıca iki gizli mek- Bir müddettenberi şehrimiz- de bulunan Emlâki milliye ida- resi müdürü umumisi Rüştü B. |gayri mübadillere ait bonolarin |tadır. Aldığımız husustaki me: yeti heyeti idaresi mutat hilâfın |da pazartesi günü içtima etmiş | ve bonolar meselesi görüşülmüş |tür. Azadan tefrik edilen bir he- yet bonolar meselesi hakkında Rüştü Beyle görüşmüş ve lâzım Bonoların tevziinden sonra Mahkeme İmuştur. Bunların kalan smıfları İnm talebeye kâfi olup olmadığı |tetkik edilmektedir. Aleyhinde takibat ıcrasını istiyor Bir ıdlı hâdise.. Para tam'an babasını öldür- mekle nanumum n muhâ miğşti, —Ane inin icrası talep edil.- gösterilen şahidin | mütcaddit defalar müracaat edilmişti. Amasya Ağır mesi Şşimdiye kadar yapılan bu mü-| müstaceliyet ve| tır. Tarih ölü bir ilim değil, bi-| ehemmiyetini de nazarı dikkate al- lâkis yaşayan bir ilimdir. Ben bu hakikatı Gazinin huzurunda bir defa daha anladım. Devlet Reisinin enerjik, açık ve s: di bulunan diğer zevata tarih naza riyelerini 2,5 saatten fazla fası- |tin enkazını müşahede etmek kı;ıı..ı anlattı, Mustafa Kemal ta | € |rafından resmi çizilen — binayı | bulmak için 20—25 — broşürde bir kaç sene çalışmak sahası a- çılmıştır. Bana gelince bu mu- zzam binaya bir taş ilâve ede- Gâvurkalede sondaj yapıla-| * cak Genç asarı atika âlimine, bun bilirsem mesut olacağım, Ana- dolu'da daha bir kaç sene calışa- cağım.” Istedikleri oldu ! Sirkecide bar ve lokantalar asgari 24 te kapanacaklar ğ FĞ (a. ziraat cephesindeki faaliye- tezyidi, Devlet " Bankasının ili gibi mali ve iktısadi bır Sok tedbirlerin almması is gayenin pek az hır Za- İ anda tahakkukuna imkân ve- W cektir. Hükümet, yeni - bütçe| v "ııcıme dahil olurken, işte bö- ) e bir azmü ümit ile mücehhez | % Nlnnuvor Bununla beraber ba-| tahfifi ve bazıları- | ilgası da daha bu İ 'aedm hükümetçe takarrür el Miş bulıınııyor İhracat maddele Timizin bazılarından muamele n Tgisinin ilgası, kazanç vergi- GÜR V üzerinde bazı ıslahat ve tadi- J öti icrası, dahili ticaret ve hayat VA lılığma büyük tesiri - olan A çç turva resminin kaldırılması i- di tetkikat icrası bu cümleden- Bürt Mebasu MAHMUT Mısırlı prens « Mısırlı prens Tosun dün şeh gelmiş, Tokatliyan ote- dine inmiştir. BAğk at ee (Vali Muavisi Faz azlı Bey İçki sacanı lokanta ve biraha- , melerin, son talimatname ile, ge | celeri açık bulunacakları saatler tahdit olunmuş ve kendilerine | tebligat yapılmıştı. | Sirkeci birahanelerinin sahip- lerinden bazıları ile mahdut bir kısım esnaf buna itiraz ile Vilâ- lı Beyin izahatı.. yet ve Fırkaya müracaat etmiş- lerdi. Vilâyet bu itirazları mazarı | dikkate almış ve icap eden tashi | hat yapılarak kendilerine tebliğ edilmiştir, Vali muavininin beyanatı | Dün bu'hususta Vali Vekili Fazlr Bey muharririmize şu iza- hatı vermiştir. — Sirkeci'de bazı birahane- lerin geceleri açık bulunacakla- rı saatlerde yanlışlık olduğu gö rüldü. Bunları emsaline - tevfi- kan tashih ettik. Sirkeci mınta- kasında tahdit saati en aşağı 24 tür. Başka taraflardan — itiraz yoktur, İhtiyaç olmuıyan kenar semtlerde tahdit saati eskisi gi bi 22 dir. Tahdit içki satan yerlere mün İhasırdır. İçki satmıyan lokanta lar hakkında tahdit saati tatbik ( Mabadi 3 üncü sahifede ) mrş olduğundan — İstanln |ceza malıkemesi, - Aması mahkemesi hakkında — kanuni tal batta bulurlulması için -Adliye Vekâ leti nezdinde teşebbüsat icrasma ka Ağır İrar vermiş ve bu kararı bir tezkere | ile Müddelumumiliğe bildirmiştir. Bır dava.. Fuat Bey Cemal Hüsnü Beyi dava etti mi? Fuat Bey Mübadele komisyonu sabık muşavirlerinden — Fuat Beyin Maarif vekili Cemal Hüsnü B. İaleyhine dava ikame ettiği dün ir refikimiz tarafından yazıl- mıştı. Fuat B. bu hususta dün şu izahatı vermi: “— Cemal Hüsnü Bey komis yon riyasetinde bulunduğu za- man benim aleyhimde dava ika- me etmişti. Bu davanın devam ettirilmesi benim elimde olduğu için zamanı müsait zannediyo- rum, Böyle bir talepte bulunaca ğım. Ancak bunun için bazı şe- raitin tahakkukunu da temin e- deceğim, mediklerine dai vâkı şikâyetler * erine bunl,; HEmfR G eai nne Goi HLA l kata başlanmış- baliğ olan bu mekteplerin teb ligata rağmen maaş ten, Reisicümhur Hz. tarafından kabul edilmiştir. Bu genç â-| Anadoludaki Yunan emlâkinin aciz gösterdikle limle görüştüm. Gazetemize bu sene takip edilecek Ti tahakkük &- derse kapatıla- caklardır. taraftan bazı mekteplerin de ta Mahkeme — seraf için bir kisım sınıfları it- İbül etmiyen mekteplerle racaatlerin hiç birine cevap verme- 4 at |B Te Bi öümük kaacl Li e a küdarda gizli tedrisat yapan iki |dir. tep kapatıldı, biri de kapatılacak Akalliyet mekteplerinden bir .,a,,, ve tetzli ile meşgul olmak | kısmınm Türkçe muallimlerine maaşlarını ver- ar. Miktarı beşe | | itasında Muzatler Bey Masril emini Diğer ga cihetine gittikleri tesbit olun Esasen Vekâlet miktarı 250 kadar olan ecnebi ve Jılııl!iyct mekteplerini ihtiyaca göre ıslah yeniden icap eden teş |loji profesörü M. Şapü, Jisinde evvelce yapılan tetkikat- tan alınmış olan neticeleri değiş | tiren yeni arazi tabakaları keş fetmiştir. Bu keşfe gi |içinin zannedildiği gibi İdövonyen denilen gayet eski ta- İbakattan müteşekkil olmadığı anlaşılmıştır. Galatasarayda sergi aç iryar 4— Şehir haberteri 4 üncü sahifede # i— Dava hazıslıı — 2— Felek 3- Kulak misatiri 4— Hikt 'Gazi Hz. Gâvurkalede tarihi tetkikatta bulunacaklar (Gazi Hz. Gâvurkale- Bonoveriliyor! Beş mektep ' ' Bir hazine daha Yola gelmezlerse 'Sdrıyerde baklr ma denleri mi var ?.. Yapılan tetkikler mühim neticeler verdi.. Darülfünun ten fakültesi jeo- Boğaz e, Boğaz | yalnız | M. Şapü, bunların üzerinde | Sarıyerde iskele i |Profesör M. Sapünün tetkik ve mü-şahedele ları bulunduğunu müşahade miştir, Bu yeni tetkikatın ameli 1 ticeleri olması ve Sarıyar ba , madenleri noktai - nazarınd ehemmiyeti haiz muhtemeldir. Tetkik sahasr Sarıyar ile | yos arasındadır. N Fakülte talebeleri bugün ||- |tebeşir devrine ait arazi tabaka- | tetkik sahasını göreceklerdir. |i ) bulunma kilâtı yapmak suretile — talebe| * | kesafetine göre bunları tevsi ve .|tadil etmeği imuvefik görmekte- dir. Maarif idaresi ihtiyaca teka- | gizli | ünde | a mahke| bulunanlar hakkında da takibat | Büyük ada ve Üs| müessese kapatılmıştır. 4| celbeden Turan mektebi hal da da tahkikat yapılmış ve taki- bat icrası takarrür etmiştir. — | Fen fakültesi Reisliğe en kuvvetli Fen fakültesi meclisi, 5 müderrisin takriri üzerine ya- rın toplanacaktır. Hüsnü Hâmit Beyin istifası sebebile bu içti- mada yeni reis intihabatının ko nuşulacağı an- |i laşılmaktadır. Hüsnü Hüâmit Beyin yerine en kuvvetli nam- zet ilmi heyet — Fatin Bıy müderrisi Fatin Bey ise de mu-| maileyh kesreti meşguliyeti do- layısile riyaseti — istememekte- | Darülfünün ıslahatı meseleri müderrisleri taraftarlar ve ale- yhtarlar olmak üzre ikiye ayır- | dığı söylenmektedir. İtalya sefiri İtalya sefiri M. Barone Alo- azi bugün Ankaradan şehrimize gelecektir. Barone Aloazi yarın İtalyaya hareket edecek ve bir ay memleketinde kaldıktan söon ra avdet edecektir. Mektepliler müsabakası 54 üncü hafta başladı 54 üncü hafta başlamıştır. Gazetemizde çıkan — habere lerden en mühimmini seçip cumartesi akşamına kadar mü- sabaka memurluğuna gön- lorada kaldıktan sonra Ankara- İgece Perapalasta bir ziyafet ve- İtabeye binbaşr Hol cevap vere- Amerikatayyarecileri dü dül 'Eskişehre hareketettile Sdamelzllği nansa .. Gükkatli Yarın Ankaraya gidecekler ve Türkiyec bir hafta kalacaklardır. Evvelki gün şehrimize geıcn |Amerikan tayyarecileri dün sa- at ikide Yeşilköyden hareketle |Eskişehre gitmişlerdir. Bir gün ya gideceklerdir. Misafirlerimiz Türkiyede bir hafta kalacaklar namzet Fatin B“d". İve aym 26 sında Amerikaya av| ? !det edeceklerdir. Misafirler şerefine evvelki rilmiştir. Ziyafet esnasında Na- kiye H. bir nutuk — söyleyerek |misafirleri Türk tayyare cemi- yeti namıma selâmlamış ve ken | dilerine her zaman muvaffakı- yetler temenni etmiştir. Bu hi- rek kendilerine gösterilen hüs- |nü kabulden, samimi tezahürat- |tan fevkalâde memnun ve müte | |hassis olduğumu söylemiştir. Zi | yafette hazır bulunan Amerika- İr gazeteci Melle Ring tarafın- |dan da türkçe olarak şu nutuk rkiyeyi vatanı sani it- tihaz eden ben, her iki vatanın tayyare ve gazetecilerini bir ma sa etrafında birleşi deriniz. Neticeler pazar günü neşredilecektir. Amerikanın en meşhur !ıı yarecisi tayyare zabitle| rimlizin arasında ten çok mahzuz oluyor ve şer lerine kadehimi kaldırıyorum $İ Buna Mehmet Asım B. taraf , dan cevap verilerek bir Amet (4 g) kalının türkçeyi öğrenmesini| harf inkılâbımızın hayırlı İleri olduğuna işaret etmiştir. görmek- yıfot çok samimi geçmişti! Ankara resim sergisi evvelki gün Halk fırkası Bal rında, Meclis Reisi Kâzım Paşa Hz. tarafından açılmışti. ginin küşadında Vekiller ve meb'uslar hazır bulunmuştur. mimiz bu merasimden bir intibadır. S

Bu sayıdan diğer sayfalar: