21 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

21 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ER... > Ayam Cenubi kutuptan avdet Tayyareci Bird vearkadaşları bir buçuk sene kutup havalisinde ne yaptılar ayyareler kutup seyahatlerini koiaylaştırdı... Bir zamanlar kutba şiimek için senelerce çalışmak, 5 ük yeti seleriyeler teşkil i. üşkülâta rağmen valisinin buzları arasında, hiç 3 iz brakmadan kaybolmuş- ledi Teylrin mükemmelleşmesi yeluni" açtı. zi bir üzerinde İsveçli meşhur seyyah Amundsen de tayyare ile kutbu cenubiye kadar » gitti. Bu suretle e artık mechul bir eği olm. n çıktı. amal zi havalinde tetkik edilecek bir meseleler vardır. Bunları im bir ir 7 uçuşu ile halletmek kabil “ildir. 'u ciheti nazarı dikkate alan tbu kısımda küçük ir tayyare ile ri Spiçber, ik liye kadar ,idip gelmeğe ri fak ş, bunu ip ede e mevsiminde de Lindbergten a ikinci olarak ap muhiti u— uşta geçmeğe ve Amerika- © rakama gelmeğ mana İmuştur. Binaenaleyh bu si e için icap eri cesarete, hem de kutup banal dair malümata malik Heyet âzasının kutup kıyafeti cenubi kutup üzerinde uçmakla kalmıyarak uzun müddet kutup havalisinde tetki- t ta yapacağı için eski heyeti i büyük hazırlık köpek i karargâhı bir çok erzak ve kutup havali- sinde olacak dört tayyare hazır- landı, heyet 3 kânunuevvel 1928 de yeni göni kutup havali- sine hareket . Bird kutup başlan kalacak- ları müddet için Baline körfezini karargâh ittihaz etmeği muvafık görmüştü. Burada “Küçük Ame- karargâh eri genlerin vasıtasile dünya ile muhabere esis etti Bird heyeti kutup bavalisinde tamam bir buçuk sene kaldı. Bu müddet rfında O tayyare- lerle kutup üzerinde bir çok uçuşlar yaptı, resimler, haritalar alındı. Heyet bu müddet zarfında bir çok tehlikeler geçirdi, kutbun yi göğüs gerdi. me n defa buzların çözülmesi ü rine karargâhın batmasına mil kalmıştı. Bird seyahatini muvaffakiye tle bitirmesi üzerine a terfi mirallığ, edildi. Şimdi raporlarını ği rla- kla (o meşgul: liraya mal olmuştur. Bundan sonra masarifata bir okadar tahmin edilmekti — (Hususi) asırlar- luv ceklere is edeceği istifade de mahdut kalırdı. Bur uraya — ni iki k ederler: Birisi hamamlar, digeri orman- lar ve dağ havası. Para Borsasında nasıl her şey İngiliz lirası üzerine istinat ederse ey Radyo - akti- in etmek mecburiye- tinde kalıyorsunuz demektir. Elimdeki Rehbere nazaran ini lıca sizi en coğu k üzi silis, klor dye gibi bir b maadin var Gene bu rehbere nazaran bu su âsap ve romatizma cinsinden bir çok hastalıklar için faydalıdır. Ekserisini yalnız doktorların an- bu isimleri zikrinden lıyacağı sil ederek bir kaç gün sarfı nazar edindiğim naden diyebilirim ki, gerek maddi ve a i mevcudivetin o üzerimdi tesir fevkalâdedir. Kirahil ii da belki doktorun iddia ettiği ii haveya karışan radyo - aktıvi tesiridir. Yalova mektupları Yalova'da her şeye hakim olan radyoaktivitedir Yalova'nın suyundan başka ormanlarını ve dağ havasını da unutmamalı Kapi civarındaki ormanlar gani Fakat ağaçlardaki EN ve çiçeklerin, ere bolluğu, orman an ilafasıla uzayıp gidişi, çok çam bir manzara vermektedir. Orman dahilinde me ayet > > yala peni veya uzun Mr Yegâne mahzur, evvelki mek- tubumda da yazdığım gibi fiatle- rin bir az pahalı oluşudur. Zengin tabaka için pek tabii olan bu civar köylerde fakir halk için gur teminidir. günde dönmek üzre ve a gelmek pek e faydalı bir şey si ap pi Je hiç olmazsa eş gün lıdır, buda hali. Salli in olmasile MZ İki kişilik b e için yevmiye vasati olarak a lira elini ailenin adedi mahduttur. Seyri- sefainin düşündüğü gibi burayı eğlenceli bir su şehri haline koy- mak mümkün hall nun için n ilk adım nın gelecegine şüphe etmekte mana yoktur. M. Şevki Geçende: Budapeşte şehrinde pek garip bir vaka cereyan et- iştir. aya isminde genç bir tüccar hükümetten alan 80 pengoluk ala- bağ bir türlü tahsil edemiyor- © eli miktarı az olmakla be- raber hakkını bırakmak istemiyen müra- tir. Cereyan neticesinde hükümetin haksızlığı İİ ve hükümet pen- hakeme masrafı ve avu- it ii ile birlikte 7 gün zar- fında ödemeğe etmiş ve haciz konmasını iste- miştir. Çaya iptida adliye nazı rının masası ile . haciz konmasını, iş gör geldiğinden Ketarin taleh kabul e memiştir. iile et vi pan b m eni haciz koyup gişeleri masını ve tediyatın ke esd yea etmiştir. Böyle garip bir iddia üzerine Bir macar az daha devlet bank: haciz koyduruyordu mahküm edilmiştir. Bir kaç liralık alacak için.. a Genç macar taciri Çaya karşılarındakini odeli zanneden anka memurları polis çağırmış- lardır. Fakat polisler haciz memu- runu elindeki kâğıdı görünce kiş- eleri ii yardımdan başka bir şey yapamıyacaklatını söyle- mişlerdir r. Bunun üzerine mesele telefonla mâliye nâzırınada bildirilmiştir. Da derhal imei bankaya gelmiş ve acı ile avukatı! İLEN İz di o ke: e ödemek suretile, banka kışeleri i kapanması gibi bir rezaletin ön! ne geçmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: