20 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

20 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AYN e Sahife 12 a ZİR eşi parak gizlenirler indıklarınızı açınız, ve hepsini -TOX YAĞMURUNA TUTUNUZ irin HAŞARATI ÖLDÜRÜR k, sivrisinek, bit, pire, lak hamamböceği, meri KOKUSU GÜZEL ve SIHHİD LEKE YAPMAZ t eder Son sistem seri ve kolay kullanışlı Yazı makineleri GROS: fabrikasının yazı makineleri memleketimize de vürut etmiştir. Almanya hükümeti devairi resmiyesinde kabı . olunan o nl rensipi üzerine inşa edilmiştir. Esas evsafi ETA! va JADELiKtir. Türkiye için umumi vekilleri: stanbul Posta SİGN kaç şehir için ez z POE Ke Yi y Maruf GROSSER MLARI, Şamlı an 13-14, e me acentâsı bulunmayan daha bir un ni pa meyve tozunun muntazamen isti- minin tabii YE temin ve dolay: Eno' izi cı İsile mitkemmel bir sıhkat odamı si diğ kayna £ menbain: dan. Jalikzr sr meyvelerin ekser havası nafi cami ve tesiri tatlıdır. Bir ıki damla Heli sıkıldık gayet lâtif bir limonata şeklini alır. Sabah ve aksanı bir su kadehi derununde bır kahva vE alınır: BILÜMUM ECZAN E SarTILI Akşam Devlet Demiryolları ilânatı Eğeler, markalı çelik VÖ kaynak Malzemesi ipl za asası 23 hi n 1930 pazartesi günü saat 15 te rada D emiryolları İliresinie 5 apılacaktır. İştirak evime ii iri uplarını ve mu ali teminatlarını a i günde saat 14,30 za kadar mfnakasa Eomiyonlzi vermeleri âzımdır. Talipler ği şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada, maliye ve muhasebe işleri irene, İstanbulda Haydarpaşa vez- ilesinden tedarik deki ler, Muhtelif demirler kapalı zarfla münakasası — 23 Haziran 1930 pa ae ei günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Manalı idaresinde yrpılaca Münalllaya ir. e teklif mekuplarını ve muvakkat saat 15e kadar münakasa komisyonuna Talipler münkasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada, Maliy: Mn dairesinden ve İstanbulda Hayirli #znediden aki edebilirler bakır borunun münakasası 23 haziran Muhtelif ri 5,550 kilo 1930 ie i saat 14,30da Ankara devlet demiryolları ida- resinde e yapılaca İştirak nceinin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni nn saat 14 e kadar münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde maliye ve sebe vel dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. x yerli Gidek kapalı zarfla kani 2/ Haziran/930 olli 1000 ton Pazartesi günü sai Ankarada Devlet Demiryo! idaresinde yapılacaktır Işik iki teklif gerim ve muvakkat k teminatlarını mezkür günde saat (14,30 a) kadar münakasa komisyo- tevdi. et i artna- melerini 5 lira mukabilinde Ankar: iye muhasebe işleri reisliğinden ve İatanibulal ein mai Mez cali tedarik edebilirler. Enli R in nü saat yal be İştirak ice teklif mektuplarını ve muvakkat iel aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Taliplar münakasa şartnamelerini beş lira hi linde el karada maliye ve muhasebe işleri sil İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. uraj kaamasının kapalı zarfla münakasası 23 hazira: 1930 t 16 da Ankarada Devlet demiryolları larca aydarpaşa e a zda 59 adet damacana ile (30) adet muhtelif im ve (43) a dui Güm ve şimdiye vam satışa çıkarıldığı halde muhtelif eli altında satılmıyan eşya ve malzemenin 24/5/130 cumartesi günü saat on dörtte âleni müzâyede ile satılacağı ilân olunur. 20 Mayıs 1930 Elâstiki Kemerle- rin Saheseri İşte Eve husus birz trikodan ma- ma giye ik Roussel sel kemeri hall hazir “mi EEE e * mai i ak l Sari in Kızı 21 loş ei yeğin m Tl Parist e, İstanbul şubelerh Beyoğlunda meydanında No” ve en dem No485 1 6 liradan itibaren Satılık arsa Fatihte yeni Fevzi paşa cadde- sinin başında ve en güzel yeliz v ve dükkân ve apartıman inşa- münasip ve bir tarafı Şehremaneti ilânları al 259 numaralı haneye müra edebilirler. yi uly MÜSKİRY r yerde arayınız! Ke deposu: Ankara Şevki 5. Pari sokak kat satılacağından talip on beşte Ni aleme in 1 No. Emanete ait han pazarlık suretile am 19/5/930 bine nine Pazartesi li saat daire encümenine müracaat etmeleri ilân olunu Fatih dairesinden: Fatih harik aks ii Hayrettin paşa sokağındaki 4309, 4310, 4324, 4325, 4326. 4605, 4606, 4611, çılacak yola müsadif olup küşadı mu- Bandırmada Fabrika tamiratı Tütün inhisar umum müdürlüğünden: Bandırmada deniz kenarında muhterik fabrikanın çatısıyle döşeme- leri, kapı ve pet aielu inşaatı kapalı zarfla münakasaya konul- uştur. Mezkür inşaata ait resim şartname ve saireyi iki lira mukabilinde öellkiğinlen taliplerin İdarei umumiye Mimari şübesine müracaatla alı 24 Mayıs 930 Cumartesi günü saat 10, 30a kadar zarflarını Galatada Mübayaat komisiyonuna tevdi etmeleri. tasarrufları sakıt olan ve ikametgâhı m nan mutusarrıf- larına tebliğat makamına kaim olmak üzere ilân olunur. EEE ZE Pertevniyal vakfı o Akaratından: Körpü Başını Valide ı deru nunda Ji o mağaza tekrar yirmi gün müddetle aleni müzayedeye konuk o muştur. ayede günü Mayıs ayının yirmi sekizinci (o Çarşamba günüdür. Kiralamak isteyenlerin yevmi mezkürda saat on beşe ar. İstanbul Evkaf Kr Pertevniyal Vakfi idare- kadar sine veya idare encümenine müracaat etmeleri a, Güzelliğin ge gayri mufariki adeta gıdasıdır. ve cildin Vilâyet daimi encümeninden; çi yn Üsküdar cihetleri im ğe devairi husu- siyâye m yedi bin çeki odun ile üz elliton kriple ve elli Gü ye, 2 7. kömürü İntra, a) “Üsküdar itibarile ayrı ayrı ei zarf usulile e > Çarşamba günü saat on bire kadar konulmı lerin vakti muayyene kadar teminat ve vdi eylemeleri. eykoz. çayırında 2 dişbudak 1 kavak sai ormanında 3 kavak ve a çam ağaçları (devrilmiş) vardır. Bun! 2 müddetle müzayede ile satılacaktır. İhale akabinde ii e edilecektir. Taliplerin 4 haziran > çarşamba günü saat e Beykoz Malmüdürlüğüne müracaatları SATILIK KÂRGİR EV— ve ayi Emek yemez mehil Şişhane sokak. Galata Tahmin ymeti dört senede ve dört ml al ie şartile (810) liradır. Satış muam eli 19/5/930 ine müsadif pazartesi günü saat 17 buçukta beyoğlu mal Sezona Er zarf usulile nala (R) SATILIK EV — Numara bei iv çe ya ağa m mamı sokak Cihangir: Tahmin edil: dört senede ve taksitte ire yare e ili Vi ey 15/5980 erir müsa si günü saat 18 de beyoğlu mal müdür- lügünde a dü usulile yapılacaktır: (R.) SATILIK EV — Numara 52 Em ILI caddesi. di Tahmin edilen taksitte verilmek şartile (7945) liradır. ek > mahallesi İskender. kiymeti dört senede dört in muamelesi 19/5/930 17 de kapalı zarf usulile (R.) < 6 ğlu mal m tarihine müsadif Pazartesi günü saat beyoği üdü, aktı En son sistem makinelerle çekilen Satılık Köşk Sarıyarda a e 8 numaralı köşk bağ maden mahalli yedi oda sarnıç ani 100 dönümü ie mey- valık arazi ve 600 meyva ağacı 1500 ü mütecaviz üzüm kütüğü Sarıyer Kilyos asfalt ln bir dakika mesafede Ze köşkü satılıktır. mahdumlarina müracaat etsinler ikmet Feridun

Bu sayıdan diğer sayfalar: