20 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

20 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Akşam 20 Mayıs 1930 Sahife 6 TIBBI MÜSAHEBE İyi iken doktora görünmelidir... Hastalığını ıztırap şeklinde duy- madan, hissetmeden, iyi iken doktora gitmek, muayene olmak çok mühimdir. Bugün pek ender bize hasta olmayanların müraca- atını görüyoruz... “.— Benim vücudumda duyma- dığım, yn bir hastalık var mi Bi olmamak için ne gibi şeylere dikkat etmeliyim?.. — Uzviyetimin zaif noktaları Mira ir?.. de bana ne gibi hasta- Liklar gelmek ihtimali vardır?...... Sağlam görünen bir insanı nlar düşünmesi lâzım ibiği ppi hasta din bir kimsenin “Bakınız nini faydalarını size anlatayım: , Bir insana bir hastalık şi er zaman Bilhassa ateşsiz Ka larda p pek mühimdir. Meselâ kalbiniz bozulur, kalp hastalığına düçar olursunuz.. Hiç bir şey, hi acı duymazsınız. Uzviyetinizin ahenk ve teşkilâtı akla hayre recek derecede kadar muntazam ve mükem- meldir ki vucuda arız olacak bir hastalık iy derhal kendi dine afaa, muvazene tertibatı ku : Bed. gelen hastalık karşısında yapdığı bu muva: yesi. siz hiç Hindistan i İsyanı gittikçe alev, | MAHKEMELERDE Hem güzel, he | çapkın hem de akıl; | Davacıların üçü de kadındı: Üçünün ya; şı da 50 den yukarı, üçü de çarşaf giymişlerdir. Besmte- le ve GTA çekerek mahke- gir: bilmiyorlardı. Etraflarına ve bir- birlerine ven ından adliyeye girip çıkmağa alışgın olmadıkları Mübaşir Ya üç kadını yerlerine oturttu. Konuşmağa başladılar. is sordu. a 5 Li © 5 © N vw 5 a 5 >» 5 z man efendim aman! Allahü tealâ hazretleri düşman başına böyle evlât vermesin Eğer si Alâeddin gibi çocu- ğum olsaydı ondan kurtulmak için in öldürüp cehenneme gitmeğe razı olurdum. Efendil Sen bizim bu Alâeddinden ve çektiğimizi bilmezsin. Eğer bil olsan alimallah sen onu veee Be ın, Bu urcak bütün mahalle- e mi e. bozdu. Ko- luna takıp bizim bostana getirme- diği kız kalma di. Hem Hacer ha- larımız Alaeddini kızlarla bost: nda “ görüyürli, terbiyeleri bozuluy. Hati & bu uğursuz oğlan benim ilani ila bir gün bostanda do- laşırken görmüşler. Biz baktık ki olacak gibi değil . polisle, on Ii ettirmekti, bekci ile oAlaeddinin ayağını Bu zamanda siz . eya iŞ kestik. em a duymadığınız halde Hint isyanı gittikçe alevlenmektedir. Hindistan sokaklarında her gün kanlı nümayişler yapılmakta, em e eri eri- e Lir doktor kalin bak İngiliz askerleri ile isyan edenler arasında şiddetli arbedeler olmaktadır. Bundan evvlki nüshamızda isyan | mize Yyapmacığı zarar 1, basini © olduzünü hakkında malümat vermiştik. ipe una dair son gelen resimleri neşrediyoru Benim tam 5 camımı kırdı. ,, tavsiye edeceği ea alli » Yukarıda aslı erler tuz topl. Hintlilerin harekâtına ma ni olmak için fabilde bekliyorlar. Ortada üm Emine hanım söyliyordu : kaideleri ile hayatınızı (tanzim İngiliz askerlerinin Peşaver alaldraz bir tarama hareketi, a nümayiş: ie su ile dağıtılıyor, — Reis efendi! Daha anla- dricke “hedi hastalık aşağıda sokakta bir arbede, onun yanında da bir nümayişçirtin t örülmektedi: tılacak neler var amma dilimiz kirluğa al enği bözl Ee aimaza varıpta söyliyemeyiz. Bostandaki Ri gah kı otomobil ile dolaşır a Mi i * tellerini kopardı. Daralan eski gittiğiniz haya dikkat siyer ya yaşarakaı, daha doj li üçüncüsü olan Hacer hanım sö: başla dı: oğrusu saglam insan gibi ız bu muvazene tertibatı uzun zaman devam etmez... Bo- zulur. İşte o vakit duyarsınız. Üzviyet artık muvazeneyi yapa- vuyacak bir hale gelmiş ve hata- sizi . yalnız arşı karşıya birak Ve mecburi olarak rahatsız A ii vie uyu- yamadığ an dok- tora ae. Fakat bı w b — Reis bey oğluml Hayır uâ almak istersen bu gn ini a sürdürürsi kızıma “Seninle gezmeğe e gelim alaca iş çığrından çıkmış, yahutta dim! bu Alâeddinin nesi w lar çıkmak üzeredir. e veeeneyi ii hi eye hoşl: : bozmadan, daha istırap duyi emen hepsi bundan hoşlanır. dan doktora muayene inle ana rdiği zarara gelin Bunun anlaşılması için de sağlâm bahçemde ekili ne varsa AN çi kökünden çıkardı!,, & S a 6 8 E z B © a a. nede bir Alâeddin; kendini omüdafaa zim pi eray ru- eli a Reisbeyfendi! benim ma- Bir ie doktor 2 aile <iradınin hallede erkeklerden a kızlardan mükerrer muayeneleri ile zaif nok- e, Mi geçirdikleri kille ara 1 letlerini, tahammül ve ademi tahammüllerini, m ale edec Son zamanlarda agi ilizler tayyareye fazla bek österiyorlar, Bilhassa bir kişilik spor tayyareler ete çok taammüm etmi AR giltârede gençler her gün birer kişilik tayyarelerine binerek küşük ei hanımın ek lıkları bilir ve vasayasını l tiği şeyleri kökünden çıkarmadım. b yapmaktadırlar. ber Be arkadaş - bi e geldikleri zaman tıpkı otomobillerine biner gibi tayyare- Bu bantlar Stil slime bi SPA: yap; lerine kurulmakta şehir haricinde müsait bir yere inerek yemeklerini ag eğlentiler yapmakta" ini DEER Lâkin bizde aile doktorluğuna | dırlar. Evelce tek kişilik tayyar moda iken şimdi bir ihtiya: kn girmiştir. Resimlerden biri bir | nimle şmasına | kızıyorlar. verilmemiştir. ne a nü, dig; mobil gibi dizilen tayyareleri, biri de tâyyare ile köylere gidenlerin Ke z mahkemeye İm ler. hiç O ehemmiy Hasta olanlar / rlantdasi doktora çocuklarla konuşmasını gösteri a arlar. hasar , cürmü sabit gniadiğii için Alaeddin beraat la orda dert melidir. Bugünkü sn ie ayeinde bin türlü © İlâçları Hasta olmamak, acı çekmemek ç Bu a yanlış ve fena bir | pasta yapılan sonra hastal: bize için sağlam ve eyi iken doktora Nafıa © hanım; korid. getii Bu anda “ilerlemiş aleme alışma İni Bu suretle ri e diyordu ki; £ lan ücudumuzu müstait işa has- inş hem güzel, hem ide Aral çapkın, hem de akıllı. Biz onunla uğraşamayızl,, tahıllardan korumuş olur muzur ve fena veya temiz- ya Ss “Emin de hastalıklar bile ilerledikten | lemeğe oğraşıyoi dükçe inden m ebesi İstişare ek-

Bu sayıdan diğer sayfalar: