20 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

20 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mİ AKSAMDAN AKŞAMA İ o Şikemperverlik ! Fransa'da son günlerde, bir EE Akademisi küşüt uğun aris gazeteleri e rlardan in olak medeniyetin İl dönük yakışacak dercede GM e r: ER basıra; am- ar, heykeltiraşlar bedii. Bzetlerile z zavklendiğiyeslari samiamız, Şair- lerin, mus sikişinasların himmetile k n fiseden nasibini alıyor... fakat, biçare zaikamız, hattâ ip- tidai tahsilini bile yapmamış dan- ehemmiyet atfetmişler. Faraza Ro- malı Kayser'lerin matbahında, iki sene sonra pişecek yemeğin meyana getirme, tahammur ettirmi mış; Osmanlı saraylarında konak- ae e. e at haylı ilerlemiş- n Reşad'ın ahçı- bip br V ar türlü revani bilirmiş... Halbuki şimdi?!... m — ata bi- sebeb d edil- diği devir gelmemiştir eli Bizim ? en tadından, pek bihaberdir zavallı! inkılâp müzesi Bu sene açılması kabil olamıyacak Şişlide Ga Gi mil mücadelenin Ni Gasrladil ları binada İnkılâp müzesinin çılması takarrür ettiği üm- . Şehreman. eden beri inkılâp tarihimizi canlan- dıracak olan e ik ve asal toplamakla omeşguldu İnkılâp müzesi komisiyo: ÜZe- de teşhir edilecek eserleri tespit etmiştir. u eserlerden bir İm şimdiden tedarik edilmiştir. ncak inkilip tarihinin bütün der ol bir surette göste- recek e vesaik henüz ta- hili tedarik edilmediği için müzenin bu sene açılması mümkün olamayacaktı Bilhassa inkilâp iz milli mü isale le senelerine erler, eşya vesikalar mua; Ayi baz zı yin elinde olduğundan bunların tedariki pek müşkil oluyo: 2,5 milyon Ma Bu sene tütün hastalığına arfedilecek Gaabi Anadolu'da tütün hasta- lığı devam ediyor. eçen sene Tütün İn hisar idaresi tütün hasta- bir ki milyon liralık tahsisat ayrılmıştır. va Tuzlu balık Fcnebi memleketlere ihracat artıyor Bu günlerde hariç memleigrere tuzlu balık ihracatı mıştır Fakat Balıkçılar iyki ğe vekâletine müracaat ederek ihraç Ke balıklar için ucuz tuz isti- r, Cemiyet bu hususta Maliye Bu netin aldığı ri aması için iktisat elen leke müracaat etmişlerdir. Cerrahpaşa hastahanesi yeni ları Gerr a (yapıla payyonların yalanda küşat, Yi ni pavyonlara yeniden : yazmıştık. buradaki talar yeni pavyona ykleekidi Bu suretle yeni n 200 yatağı ihtiva lede Mısırda Gü sanayi sergisine davet edildi Mısır konsolousu ticaret odasına müracaat ederek Mısırda bir sanayi müzesi açılacağını haber vermiştir. o Mu hükümeti bu müzeye — sanayi erbabını da deye etm anayi e şenay ibtidai saa bugüne r nasıl mül ettiğini lieeseli Mahsul ne halde? aret borsası Anadoludaki dostları eni arada sırada evlerin. iftara galeri dei dileriz zall ususunda ardan ne geriye gittiğimizi o zaman bi ir ker anlarım. Babamın e Evkaf (o müsteşarı yefendi, kendi. elil ma e ç yapar.. yat a ra, — zel lâlezarı iğ Nerede bizim lerimiz damaktadı inceliği!!... Korkar k nesil lezzetçilikten Vi i derece düşecek! bel bu ağ yü Fransa” ies nu olar verlerden mür sil yi kişilik “bir pek iyi anlar; bilhassa mürekkep- balığından amatördürler.) 2— üre (Mum. ileyh, cemiyette, musikışinasları temsil Gi tir. ün bir tavuğun nasıl pişmesi Hire diği anlatım ştı. O zamandan mimli 3— mp m Ratip Tahir B. giirelerde iz bir ziyafet çek- ti ki yın... air Nazım Hikmet B. (Gerçi m İken filân iz t, evkle yemek 1 ai bile ya cet kal ela m ii teki namzetler de birer birer vardı ; sinde. çalışır; İkendisi unutul- malıdır. Tic mahsul hakkında malümat almak- tadır. Gelen haberlere göre son yağmurların .zeriyat için a e anlaşılmıştır. Bun iğ Ye stil sının yaptığı an e üdiiyetlekikden Yevmi, Siyast gazete İDAREHANE — Acımusluk sokağı Telgraf adresi: “Akşam, İstanbul, Telefon :yarı işleri için «İst: 1686 Telefon : idare işleri için: ,, : 1434 Gönderilen yazılar sahibine iade edilmez ABONE ÜCRETLERİ —— ŞEHİR HABERLERİ) ilk arpalar Mersinden zahire borsasına geldi Mersin havalisinde arpa mah- e Henan edilmiştir. Dün ilk d arak Ticaret oborsasına ei si lü gelmiştir. Sl mahsulü elin alınan — Kir edile. mahsul çk ri ri emi ve çekirge akını mahsulü kısmen tahrip etmiştir. Geçen sene süne haşeresine karşı bir tedbir almak üzere çabuk idrak edilen Kıbrıs tohumu köylüye verilmiştir. Bu sene bu tedbirin faide ver- mediği anlaşılmıştır. İktisat vekâ- leti mücadele heyetleri mahallinde tetkikat yapmakta en yeni usul- lerle mücadeleye devam edilmek- tedir. Ekmek formülü Emanet formülü değiştir- meğe lüzum m görmiyor Emanet tar au lünün değiştirileceği yazılmıştı. aptığımız tahkikata göre ema- e haklarda. mr ii karar vermiş değildir. t, aşni ve yak rn ez cedvellerine ve zahire mevrudatına e tespit ediyor. Halbuki geri şak ve ge- rek sırf yerli siya sert buğday mevrudatı eskisi gibidir. Binaen- u vaziyete o M3 ley ekm: formülünün değiştirilmesine lüzum yoktur. Ağır tarifeler Trakya ihracatını Dede- ağaca naklettiriyor Trakya ile alâkadar olan tacir- ler Şark demir yolları hakkında İktisat vekâletine şikâyette bulun- muşlardır. ede yazdığımız gibi bu kumpanyanın ağır nakliy tarifeleri trakya ithalât ii 6 m İ Bir çırpıda Tİ Sesli li gazete gün gazetemizin Leipzi; iğ mizden e) kartposi e geldi. Bi al Taki m: almanca bi şarkının iğ Her gramofonda çalınabilir. Hakikaten bu kâğıttan pilağı ir gramofona koyıp tecrübe ettik ; ilini delen çalıyor. Gramofonun | iğnesi (o kâğıttaki çizgiler üstünde dönerken oi düm.. Bu işte a şadı kabızlara gün doğdu. Âşıklı larında RE ye dp ) Gazeteler o zaman şimdiki gibi yazı ile değil sesle alkan İşte ozaman her gaze- tede güzel sesli hafız bir kaç bulunacak, bunlar havadizler, ma- lar yerine ve yazısına göre kâh e, esle, e beraber ırmızı, mavi, yeşil renk kullanılmayor mu idi?... sesle de ıngıral Hikâ: yele erin romanların acıklı yerlerinde kema! an, neşeli Ye retle ele O Za rafçılık da araza gazete resimler sinema! ruatı gözlerinizin önünde canla- acak.. O zaman iş gazetelikten çıkıp sesli haline dökülecek... Ama i neticeleri olac vayda oturınuşsunuz.. Herkes zetesini açmış, her gazeteden bir nız değil m bu ziyaretiniz ; defa sizden rica etmeğe gelmiştim. kabul etmediniz. Gideceğim za- an: “ Eğer bir gün Jan hasta- çok müteessir oldu, fakat darıl- madı. Şimdi sizi iz gırıyor. — Beni affe Bütün yol Vk ettiği müddetçe doktorla kontun arasında bir iki kelimeden başka söz olmadı. Şatoya geldiler. Röne kapıda bekliyordu.. Raul sordu. Röne cevap verirken dik- katle Jiro'yu süzüyordu : önünde şezlon; la Jiro kapıdan girince, gözlerinin içi güldü: uhterem doktorum, dedi, Raul'un sizi getirebileceğine ei dim. Fakat gelmeniz için beni hasta -çok ha İla geldi - Neyse, geldiniz ya, dargın- lığım geçti. Anneniz iyi mi? Bunları sta olmam ellerinden söylerken ere| yersin vazife hissi, her Çys galipti; yoksa muhak- kak kendinden geçer bayılırdı. Jan e ta idi, onun hastalığının önüne geçmek lâzımdı. Kendini ali iradesine bir anda hâkim oldu. Gözlerinin önündeki bara bulut dağıldı. Baktı... Dikkatle baktı. e güç bir ha: ak keş . Bu yüzünden belli ii p Jıro'nun sessiz de şaştı: yilinda Hek” Dedeağaç limanına rr ses cıl YE geldi hâlâ d ip z ii i hâlâ deniz ha- meliyiz ki, bundan, — (Dil Encü. gikempcemerer Akademisi te- ü ii bu ia d m sir ammaları meselesi halledilemedi.. meni'nden Lisan Akademisi doğa- | şekkül eder etmez, bittabi, ilk iş lirik e som e stanbul İri nı ez ei ank şoliromiz ii EDE vr ibi ) bilâhare, hakiki | olarak Mazhar Osman Beyi pro- aylığı 1600; üç aylığı 900 kuru darb. ir a vi ii İL uyor. 7 sulayacaktı. Milli ikempervrlr Akademisi e etmelidir. Halka iki ceviz e DE ii iz 3 dan İki ve tçü l i Ni sak, Sesi gar ! Aklım: Il i az peynir yiyerek nef- z âletine yapılan sütçülerin şikâyeti. esli — ryan yn sini indi eği aye ettiği Giecetamel nlerlani ia yol, Kaba ikkate alınmıştır. İktisat vekâleti gibi sesli kitaplar da başi ca o ai m'ın müdür ve sahip- | ve zaika seviyesini biraz daha (| ©“ dahili ti ürü Trakya' zaman da kulaktan dali bir çok ind m Şinasi Beyefendi. | düşürmeğe önayak olduğu içinl! Zilhiçce: 20 — Ruzuhızır: 1S5Ü| bu mesele hakkında tetkikat | ümmi alimler 7 ed si iz emiri, “balıkların envamdan Ni) İİ yapacaktır. ikmet Feridun Tetrika No: | — — Kontes hasta mı? © — Biraz daha iyi, salonda otu- | birini kocasına , öbürünü doktra Gördü... — Eğer hasta olmasaydı benim | ruyor. uzatıyordu. Bu görüş onu kalbinden vurdu. Haşmetlü para burada işim neydi Raul hayret etti M Jiro'nun o le his- Kalbine bir okun saplandığını : Jiro sarardı: — Salonda mı oturuyor ? siyatını tarife imkân yoktur. Genç | hissetti. yor m hazretleri... Mei ii” Evet turması, > doğru) Mela; müfkirsini ir miş. | o Jan ondan teselli bulacak bir Ti 7 ADANAN de gil, f l ık. Ku- | beyi durmuş, bir görüyor- | söz, iyi bir teşhis bekliyordu. İkinci kısım Hasta olduğunu (nerden ZA e a uma ela muş gibi yür zi ” İlerledi ve | Halbuki onun hastalığı derhal ve Jiro karşısırida kontu görünce | anladınız? titreyerek Pa ın çi eli tuttu. | kolayca tedavi edilebilecek hasta- Sor Ni a ld Raul e anlattı. 5 enzi , Jan benzinden ( çol lıklardan Ki li ın hayatı a e. üg iniz elişinizin Jiro sor. dukan idi tehlikede fiği OğNde, sebebi ne — Kontesin. doktoru ne diyor? Maksim Jiro ile Raul salona Gözlerinin önüne bir kara bulut | çanlı adr eri ühlik ve — ibm anlıyorum, tı- K ii şaş 7 girdiler. Jan, açık bir pencere gelmiş — etrafi güçlükle görü- madı. Sizin şatoy — Beni çok mu ağır buldu- nuz dedi. e a kadar ürperdi. ünden, eliğlerindan caba Mütndaiiği anlaşılmış mıydı? ( Bitmedi ) KL SE AŞ Lİ Yİ m A LE NN

Bu sayıdan diğer sayfalar: