20 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDJNCI SENE N* 2166 Boşmuharrlrl Y U N U S IMADt İD\REHANESİ: : Myunnumuraive karşısında dairciraahsnsa\ Telgraf: İstanbul Cumhuriyet Posta kurnsu: N° 2 4 6 • . Başmuharrlr : 2366 • Tahrlr mUdürfl : 323e fnlWlr() 2365. Kltao kısmı • 4 7 2 Cu m h u riyet Miıtııı ııııııııııiHiıııııııı ıııııııııııııııııııııı ıııuı ıııııııııı ı ıu SALI 2O MAYIS 193 > ABONE ŞERAİTÎ MÜDDET: İTÜRKİYE İÇIN HARİÇ İÇİN | : Seneliği : 1400 Kr. 2700 Kr. 6 Aylığı i 750 Kr. 1450 Kr. İ 3 Avlığı İ 400 Kr. İ 800 Kr. \ mıınnıııımıniiıiııııiHntifnııııuıııııııııııııriıuiMiıııııııııııııııniMiııııııunııınıııi MIIMiniirillMM1UUIIMMIIIMrtlllMlllllltnilllMtlİTİnillMIMIIIIIIIIIiriMIIIHIItlllMllllllflltllll1lllltMMIIIIIIflllllllllllll1tlfllfltlltlllllllllilltllllllllIlllltlltllllllMlllllllllllllltlllllllllllltlltllllUI)IIIMIIIMIi M, Valko Bütçe müzakeresi dün bitfi Amerika'lı misafirler IIIIIIIIIIHIIMIIIIMIIMIHIIİIIIOIMIII, ııııııııııımımııııııınııuıııııuııııııuuu. = 5^Knruştur = Nüshası her yerde Macar hariciye nazırı gazetemize beyanatta bulundu «Türk'lerle Macar'lar hars sa • hasında birleşerek iktisadi müna sebetlerin temelini atacaklardır.i) Beynelmilel Budapeşte sergısı maddî ve manevî muvaffakıyetlerle hitam bulduktan sonra dost ve kardeş Macar milletinin ricali âliyesile de temas edebildim. Zaten tetkikat ve tetebbuatımı mutenevvi sahalarda yıırutmek, muhtelif sınıflar ve mehafıl ile temas etmek lânmdı. Burada şukran ile tekrar etmek mecburijetindejim ki iktısadî, ilmî ve siyasi bilumum Macar muessesat ve makamatı bir Turk gazetecisi sıfatile her arzumu buyuk bir teveccuh ve muhabbetle is'af nezaketini gosterdiler. Sergi mudiriyeti. Ticaret odası erkânı, Macar Amerikan tayyarecileri i dün sabah geldi Ankara resim sergisi dün açüdı Küsat resmini Kâzım Pş. Hz. yapmış ve san'atkârlara muvaffakiyet temenni etmistir Bütçe kabul edildi Meclis mayıs sonunda tatil kararı verecek Ankara 19 (Telefonla) B. M. Meclisi bugün Kâzım Pş. Hz. nin riyasetinde toplandı. Bütçe müzakeratına devam edilerek Dahiliye Vekâleti bütçesi bilâmüzakere kabul edilmiştir. Budapeşte 17 mayıs 930 Tayyareler Yeşilköy'e inerken Dün akşam bir zîyafet verildi Gecen sene bir hava heyetimizin Amerika'ya vaki olan ziyaretini iade etmek uzere Amerika'da (KortisBayt) tayyarecilik gurubu tarafından tertip edilen seyahate iştirak eden 4 Amerikan tayyarecisi dun şehrimize gelmişlerdir. Jlk tayyare havada pek mahirane .... İlk tayvare saat 12 de havada pek mahirane akrobatik talimler yaparak Yeşilkoy Tayyare kararg&hına inmiş, tayyarecılerimiz, Tayyare cemiyeti İstanbul şubesi M. Hasan Fehmi B. ve AmeDünkü xCumhuriyet» in ilk sajrika'lılarla dlğer bir çok zevat tarafınhifesinde baştan başa yazılan büdan kars.ilanmis.tir Amerika'lı mısafıryük puntulu bir serlevha ile B. M. lerünis Iikor ve pasta ikramile izaz edilfabrikaları birliği ve bilhassa çok nazik miştir. Medisinde Maarif Vekiline hü Misafirler yere indikten sonra ve sevimli matbuat mudiri umumisi Saat 13 e beş kala biri mektep. dığeri şehir'e, orada bir gun kalarak Ankara'ya cumlar yapılmıs olduğunu öğreneGraf Csaky'nin multefit nuvazişkâr yolcu tayyaresi olan iki tayyare daha gidecekler ve orada da bir gun kalıp ts rek Meclis müzakeratını okudum, muavenet ve delâletine mazhar oldum. gelmlş, dorduncu keşif tayyaresi de aktanbul'a avdetle burada 45 gun ikamet ve okuduklarımla bu serlevhayı • * * şam ustu saat 18 de vasıl olmuştur edecekler ve avdetlerınde şehir uzerinde telif edemedim. Budapeşte'vi ziyaretimden bilistifade Amerika'lı tavyareciler. otomohıllerle uçuşlar yapacaklardır Amerikal'ı tayvaMaarif bütçesinin müzakeresi vememleketimizde tanüan ve sevilen Ma Yeşjlkov'den Perapalas otelıne gitmiş recılerden dun akşam saat 18 de gelen silesile Vekil izahat vermis, meb'car Harioive Nazın M Valko ile de bir ler. bir mıddet istirahatten sonra Vilâhınbaşı (Melunhol) u hânııl keiıf tayyamulâkat yapmak istedim ve muvaffak yeti, C H F. Mufettişliğini ve Tay\aro uslar sualler sormuslar, o bunlara resi, Romanva'da bir kaç sa.ıt fjzla kaloldum Hususile bu mulâkatın Budapeş cemiyeti Istanbul merkezıni zı>aret etda cevap vermis. Muharrir arkadadığından dığerlerınden sonra gelmıştır. te'nin meshuru âlem muazzam ve mu mışlerdir. şıma suallerin teaddüdünü hücum tantan parlâmentosunda vukuu çok Dün geceki ziyafet manasında aldıran sebep galiba fa\dalar temin etti. Ma>ısın 16 ıncı guHe^etin umumı reısi binbaşı Hol ve Amerika'lı tavyareciler serefine dun Türkiye B. M. Meclisinde böyle az nu Macar parlâmentosunda pek muhım gece Perapalas'ta Tavyare cemhetı ta kendısıne kortıs rayt grubu namına ve hararetli muzakereler cereyan ede rafından 70 kişilik mukellef bir zivafet refakat eden Mr Goldıng cihan har cok hararetli müzakerelerin pek az cek ve Başvekil Kont Bethlen Lâ hey verilmiş, samiml nutuklar teati ve iki bınde Amerika ordusunda pılot olarak görülmesidir. Halbuki Meclislerde mukarreratuıın tasdikmı mudafaa içın memleket tayyarecıliği şerefine böyle müzakereler pek tabiî bir idarei hizmet etmışlerdır. azun bir nutuk ırat eylijeeekti. Muzake akdah edilmiştir Uçuş noktaı nazarından he^ete rı^a seydir. hatta en tabiî bir şeydir, ratın muhim kısımlarını refakatimde set eden bınbası (Doltıl) ahiren pek bulunan bir zat bana tercume etmek Tayyareciler Eskişehir ve Ankara' sayanı dikkat bir tecrube yapmıstır Her ve bizce Meclislerde müzakerele rin samimiyetine ancak onların bu lutfunda bulundu. Celsenin hitamını ya gidiyorlar tarafı kapalı bir ta\\are ıle bir uçus vaAmerika'lı tayyareciler vapurla %tı oarak etrafını kat'ıy\en srormeksizın \a sekildeki hararetleri en doğru miEmanet asrî ahırlar inşasını düşü nürken: îstanbul'da halkın ekserina'ya gelmişler, oradan tajvare ıle Sc lınız >enı (sperı) aletleri ianesıle ucusu zan olur. yeti iste böy le evlerde oturur lânik, Belgrat, Bukres tarikile ve Edirne' nu ıdare etmıs \e \ere inmiştir. BoUe Çaresi yok, hürriyete alışacağız den benzin alarak şehrimize geimisler bir tecrubenin sımdıje kadar ikınci bir ve onun nihayet en tabiî ol Sütçü esnafı asrî ahırlar yapma gösterdiği seraitin icrasma kimse dir. misalı >oktur Ta>\areciliğın istikbali duğu kadar en makul sekillerde ce ğa kudretleri olmadığını ve eğer imkân görememektedir. Yeni ahırTayvareciler buçun saat 14 te Eskı[Mabndi 4 uncu sah'fede] İskân islerine ait fasılda sorulan bir suale Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey cevap vererek dedi ki: « Mübadele isleri, son aldığımız tedbirler neticesinde bitmis farzolunabilir. İskân dosyalarınm miktarı 33 bindir ki bunlardan 30 bini çıkmıstır. Mübadele muame lesinin tesbit kısmı haziran sonu na doğru bitecektir. Memlekete gelen vatandasların yüzde doksan beAnkara muhabirimize beyanatta şi mal sahibi olmuşlar, müstahsil bulunan vaziyete geçmislerdir. Sergide teşhir edilen eserlerden: Hıkmet Aldığımız tedbirlerle hiç bir Meclis Reisi Kâzım Pş. Hz. Beyin portresi çiftçiyi topraksız bırakmıyacağız. [Meclise girerlerken] Ankara 9 (Telefonla) Resim Bu hususta Ziraat Bankasile deyeti umumiye, jandarma bütçeleri sergisi bugün saat beşte Halk Fır muhaberedeyiz.» de bilâmüzakere kabul edilmiştir. kası salonunda Meclis Reisi Kâzım Vekil Beyin sözleri alkışlanmış Varidat normal vaziyettedir Ps. Hzaretleri tarafından açılmıs tır. Bu suretle masraf bütçesinin mütır. Pasa Hz. san'atkârlara mu Müteakiben posta telgraf, emni[Mabadı 4 uncu sahıfede] vaffakiyet temenni etmistir. Serginin küsat resminde Vekiller, meb'uslar, Rus sefiri ve bir çok zevat hazır bulunuyorlardı. Şükrü Kaya Beyin beyanatı Asrî ahır sevdası. Maarif Vekiline hücumlarl İnekçiler tesisatı Emanetin yapmasını istedilerse de kabul olunmadı Tayyareciler ve tayyareleri muteakıp M. Valko tarafından parlâmentodaki nezaret odasma kabul olundum. Teveccuhkâr kelimelerle söze başIıyan Macar Hariciye Nazırı sorduğum suallere şu cevapları verdi: « Turkiye'yi ve Turk ricali âliyesini tanıyorum. Memleketinizin her tarafmda buyuk bir faaliyet var. Çalışryorsunuz. Hem de pek çok. Işte bu çalışamk arzusu Turkije'ye parlak bir istikbal hazırlamaktadır. Bilhassa' Turk milletinin hususî hayattaki kanaatkârhğı muvaffakiyetinizde en buyuk bir âmil olacaktır. Bugun malî muskulât karşısında bulunuyorsunuz. Fakat bunlar geçici şeylerdir. Esas ve ruh Turkive milletinin seciye ve metanetinde ve memleketinizin tabiî zenginliğindedir. Biz, Macar'lar da ayni vaziyetteyiz. Bizim de mali ve iktisadî muşkullerimiz var. Bu[Mabadx l uncü sahifaUl reyanını temin edeceğiz. O zaman asrî ahır yapmak lâzım ise Emane lar talimatnamesi mucibince înek muharrirler de dahil olduğu halde tin yapması için İktisat Vekâletine ahırları ile bütün ahırlara tecdidi efkârı umumiyemiz böyle ufak te müracaat etmişlerdir. Sütçülerin hava için vantilâtörler konulacakfek yanlışlara düşmekten kurtula bu talepleri kabul edilmemistir. tır. Elektrik tesisatı olmıyan yerBunun için ahırlarını tanzim etmicak... lerde de teneke, çinko fırıldaklar Benim gördüğüme göre hakikati yen sütçülerin ahırları kapatıla konacak ve bu fırıldaklar dogruhalde Mecliste Maarif Vekiline hü caktır. Emanetin yeni ahırlar insası için dan doğruya rüzgâr ile dönecektir. cumlar olmus değildir. Meclis Ma IIMMIIIIMIMMIIUIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIMIIIIIIin 1MIII 1 m 111M111II1111111II1111 mll llt IM ril II Hl IIIII I IIIII til IIIIIHHII llt IHIt arif mes'elesinin şurasım burasını samimiyetle öğrenmek istemiş ve öğrenmiştir. Ben bilâkis bu sene Maarif bütçesini İktisat bütçesinin yanı basında en ziyade itinaya mazhar olmus bir bütçe olarak gördüm. Her Amerika'da vefat eden zevcinin taraftan tasarrufat yapılarak MaManisa'da inşa ettirilmesini vasiyet arif bütçesine az da olsa gene zam ettiği hastane için Manisa'ya giden yapılmıs. Bu, İsmet Paşa hükumeMadam İskenazi dün Gülcemal vati için bir şereftir. Bütçe itibarile purile tzmir'den şehrimize avdet maarifi lâyık olduğu ihtimam ile etmistir. Madam, Perapalas otelinyürütemediğimizi itiraf ederiz. Fade kendisile görüşen bir muharrikat binbir müskül içinde dahi ol rimize demiştir ki: sa onun cok muhterem ve çok mü« Ankara'ya çiderek Hilâli him mevkiini anlamaktan asla uahmer merkezi erkânile görüstüm, zak bulunmadığımızı anlatmaktan oradan da Manisa'ya gittim. Hakdahi hâli değiliz. Bu tarzı hareket kımda hüsnü kabul gösterilmesine bizi ilk imkân zamanında en bü müteşekkirim. yük ehemmiyetin Maarife atfoluManisa'da inşa edilecek hastane 1 Madam tskenazi'nin dün hususî Polis Müdiirü St>rif ve Muavini Hüsnü Beyîer uçarken nacağına inandıran parlak bir haicin tefrik edilen arsalan gördüm. fotoğrafçımız tarafından alınan Polis Müdürü Şerif Bey polislerimizi uçurmağa karar vermis, yani kikattir. Bunlardan biri tercih edildi. Şimzabıta, cürüm sahinl^rini Avruoa ve AnT»rika'da olduğu eibi tayyare Bugün Maarifin basında olan resmı di plânlan yapılacak ve ona göre ile takİD edecek Fena fikir değil ama bizde, lehülhamt, tayyareli ?enç Vekile gelince Türk çocukları kaç yataklı olacağı kat'î surette ka man gideceğim henüz malum de • haydutlar yok ki polisler tayyare ile takiplerine çıksınlar. Yerde doiçinde bu mübarek işi aşk ile ve rarlasacaktır. Yakmda intaç edi ğildir.» lasan cürüm sahiolerini ise gökte aramağa hacet yok. Binaenaleyh leceğini ümit ettiğim bu işle alâ • Madam, dün inşa edilecek has hararetle yürüteceklerden biri de tavvareli Dolis, vahut «rökvüzü zabıtası asayişten ziyade spor itiba'ile kadar olarak burada kalacak, icap tane icin lâzım gelen paranın mev o olduçunu biz yakından ve yakımühim bir tesebbüstür. Yalnız, polislerimîz göklerde dolaşırken hıredince Ankara ve Manisa'ya tek du bulduğu Amerikan Ekspres nen biliriz sızların da evlerde dolasmasından korkulur. YUNUS NADİ rar gideceğim. Amerika'ya ne zaBankası direktörü ile görüşmüştür. IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII Memleketimize bir milyon dolar getir en kadın.. Madam Iskenazi Izmir'den geldi (III llltllll IMIIIIKMt I llllllimilllMIIMIIMIMIIIIIIIII illllllllllllll IIIIIIIIIMIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Polislenmiz uçacak!

Bu sayıdan diğer sayfalar: