20 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni bir lâyiha Ankara, 19 (Telefon) — Muhtelit hakem mahkemelerinden sadır olan hükümlerin in- fazı hakkındaki kanun lâyihası Millet Mec- lisinde ruznameye alınmıştır. m RA ye ea a Teşrii masuniyetin refi meselesi dün Mecliste tetkik edildi Amerikan tayyarecileri SA Dün Yeşilköye muvasalat ettiler, hararetle karşılandılar Amerikalı misafirler burada muhtelif | uçuş tezahürleri yapacaklar Tayvareciler kendilerini karşılıyanlar ârasında hek gl “an gam e e avcı, İde de gelmişlerdir. ep tayyareleri & Dae İavwrs saat 5.50 Avcı tayyaresi Yeşilköy üs- Winde çok mahirane manevralar Yaptıktan sonra yere inmiştir. in umumi reisi binbaşı Hol ve kendisine (Körtişrayt M. namına refakat eden Mine ine cihan (harbinde an ordusunda hizmet Mmişlerdir. Gurup reisi M. kz kil, fevkalâde mahir bir Yyar, ding Robin tayyeresini idare edecektir. Tayyareler bugün saat ikide Eskişehire gideceklerdir. Amerikan © tayyarecileri dün Tayyare cemiyeli, Şehremaneli, Amerikan sefareti ve birçok me- raklılar tarafından karşılanmıştır. Madam Eskenazi Hayırperver vatanda- #smızın zevcesi şehri- mizde Muhartirimize neler söyle ecidir. Yaptığı bazı tee (o — 19) €r pek şayanı hayret $ senesinde İngiliz kupasını an ordusu namına ka- Heyetin diğer mübim bir uzvu sameşe Con Canan, Amerika avcı tayyareciliği baş Muallimidir. Heyet azasından mülâzim Ceymis Barker Amerika Ordusu baştecrübe plotudur. Bunlardan başka heyete iki ma- kinist refakat etmektedir. Avcı Tayyaresi Amerika or- en son sistem avcı tayyaresi tipi olup takriben üç Yüz kilometre sürate malik 600 ir kuvvetinde su ile tahrik lir. Kunkerer modeli Körtiş Motörlüdür. İki adet brovning Mag tüfeği vardır. İki ilmi tayyaresi de Amerika tipidir en son keşif tayyare Üçüncü tayyare (Fleelin) tipi 'P tayyaresidir. Amerika Ordusu ve ve radyo hu- e tip tayyarelerden is- ifade etmektedir. Bahri muhiti Seçen Lindbergin de tayyaresi KİMİ sistem motörle mücehhezdi eba cü tayyare yolcu tayya- Memleketimizde yapılacak w- binbaşı Doltil avcı tay- i mülâzim Berker keşif, Canan mektep, M, Gol- Madam Eskenazi Manisada büyük bir hastane yaptırmak istiyen Madam Eske- nazi dün Manisadan şehrimize gelmiştir. Madam Eskenazi, dün kendisi ile konuşan bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur : | —Ankarada Hilâliahmer cemi- i yeti merkezi ile temasta bulun- | duktan sonra Manisaya gittim. Ankara ve Manisada gördü- güm samimi büsnü kabulden pek fazla mütehassisim. Hasta- nenin inşa olunacağı arsayı be- lediyenin delâleti ile tesbit ettik. Yakında plânlar yapılacak ve hastanenin kaç yataklı olacağı kararlaştırılacaktır. o Uzun bir müddet İstanbulda kalacağım. Birkaç gün sonra tekrar Mani- saya gitmekliğim ihtimali vardır. ezimet İ rr a e e Ankara, 19 ( Telefon) — Haziranın Oiik haftasında İstanbulu şereflendirecek * olan Reisioümhur Hz. Dol mabahçede bir müddet iksmeti müteakip Yelovaya buyur aoaklardır. $ e e e e ni a. a Hakkı var mı? Müskirat idaresi memur rakısı malını sat- mak için bütün devaire ta- mim göndermiş; memurlara rakı alıp içebilmeleri için kolaylık gösteriyor. Bu me- selenin üçüncü sayıfamızda tafsilâtı var, devlet müesseselerinin va” rife ve iştigal dahilindedir. Müskirat © ;daresi haydi istiyenlere içki ji Gar timer, ir miye teşvik etmek, memle- ketin sıhhati aleyhinde pro- paganda yapmak salâhiyeti dahilinde midir, buna hakkı var mıdır? Dairelere gönderdiği ra- kı tamimi böyle telâkki edilemez mi? 930 bütçesi Dün alkışlarla ka- bul edildi Ankara, 19 (Telefon) — Mil let meclisi bugün sabah içtima ımda bazı vekâletler bütçelerin- de münakale Yapılması ve da- hiliye merkez teşkilâtı, nahiye müdürlerine hayvan bedeli veril- mesi ve Vaşington beynelmilel telsiz mukavelesinin tastik lâyiha- larını müzakere etmiştir. Üğleden sonraki içtimadabüt- çenin müzakeresine devam etmiş ve Dahiliye Vekâleti bütçesini 4 milyon 566 bin 794 lira, Posta telgraf ve telefon bütçesini 5,835,210. Emniyeti umumiye bütçesini 4,435964 ve Jandarma umum kumandanlık bütçesi 8 milyon 915bin 646 lira olarak kabul edilmiştir. Bu suretle bütçenin masraf kısmının müzakeresi ikmal edil miştir. Bundan sonra varidat kısmı müzakere edilerek bütçe- nin heyeti umumiyesi intaç edil- miştir. Bütçe rey'e vazedilmiş ve ittifakla kabul olunmuş, alkış- larla karşılanmıştır. Bir çamur seli fışkırdı Semarag “Cava, 19, (A.A) Telemejo dağının yamacından fışkıran bir çamur #eli Cava'nın merkezinde kâin Likasan namındaki yertilere &it kasabayı alıp gö- tlrmüş, 44 kişi ölmüştür. r Yeni Romanımız .na MAHALLE Yazan: Selâhattin Enis MAHALLE, kıymetli realist romancımız Selâhattin Enisin en son, en güzel eseridir. MA Hakiki heyatı, hayatın ıstırap sahnelerini çok cazip, çok me- raklı tahlillerle tesbit eden yeni romanımızı büyük bir zevk- le, heyecanla tekip edeceksiniz. MAHALLE Yakında başlıyacak Ankara, 19 (Telefon) — Gü- zel San'atlar Birliği Musiki şu- besi Dahiliye Vekâletine müra- caat ederek Türk musikişinasla- nn himayesi için bazı tedbirler alınmasını rica etmiştir. Istanbul sinema, bar ve çal- gilı kahvelerinde ecnebi çalgı- cılara iş verildiği, Türk musiki san'atkârlarının bir çoğunun i$- siz kaldığı, buna rağmen müte- madiyen şehrimize ecnebi çalgı- cılar getirilmekte olduğu beyan ve şikâyet edilmiştir. Ecnebi o isteniliyordu. Bu müracaat Dahiliye vekâletinde çok iyi telâkki edilmiştir. Tetkik olun- maktadır. z Ankara, 19 (Telefon) — Gi- reson meb'usu Hakkı Tarık Bey, B. M. Meelisine istihlâk vergisi kanununun bir maddesinin tadili hakkında bir teklifi kanunide bulunmuştur . Tadili istenilen, çalgılı yerlerden istihlâk vergisi Müderrislerden Bareme kadar teka- üdiye kesilmiyecek Ankara, 19 (Telefon) — Bu barem tatbik olunmıyan Da- rülfünun müderrislerinden, teka- üt hakları işlemek şartile, barem tatbik olununcıya kadar tekaü- diye kesilmemesi düşünülmek- tedir. Resim sergisi Dün merasimle açıldı Ankara, 19 (Telefon) — Gü- zel san'atlar birliği yedinci resim sergisi bugün 17 de Melis rei- simiz . tarafından açıldı. Mera- simde bazı vekillerle sefirler, meb'uslar hazır bulundular. Musikişinasları himaye Hakkı Tarık Beyin teklifi encümende kabul edildi İstihlâk vergisi kanunu. tadil ediliyor alınacağına dair olan maddedir. Bu madde yüzünden ve istiklâk vergisi vermemek için birçok lokantalar, hahveler musiki he- yetleri bulundurmıyorlar, ya a- lelâde bir gramofonla, müşteri- lerinin musiki ibtiyacma cevzp vermiye çalışıyorlar, yahut da müesseselerinde hiç bir çalgı bulundurmıyorlardı. Hakkı Tarık Beyin teklifi, çalgı bulundurulan yerlerden mutlaka istihlâk ver- gisi alınmasının ösüne geçe“ cektir. Bu teklif B. M. M. Bütçe ew- cümeninde müzakere ve kabul edilmiştir. Buna nazaran vergi yalnız duhuliye ile girilen yer- lerden alınacaktır. Bu suretle hem birçok lokanta ve kahveler istihlâk vergisi ver- meden musiki heyetleri bulun- durmak, dükkânlarının itibar ve kıymetini artırmak imkânmı bu- lacaklar, hem de birçok Türk musikişinaslara iş açılacaktır. — Evet, oğlam dünya yuvorlattır. Buradan das doğru yürümüş olsak dama ileriye gittiğimiz halde bir gün şimdi bulunduğumuz yere gelebiliriz. — Öyle ise baba, haydi yürü, git gel, ben seni burada beklerim.

Bu sayıdan diğer sayfalar: