7 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

7 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i 7. HAZİRAN MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLET) SATIN ALMA a İLANAT SURU mes Maltepe Piyade ai Mektebi için de mez riyaseti- ne vermeleri ilan olunur. a) rkez kıtaatının bir senelik sığır i ihtiyacı kapalı zarf sur aya konulmuştur. İhalesi tarihine müsadif pazarte lü saat 15 dedir. Talipler şartna irak için de yevm ve saati muayye neden evel şar Reisi yazılı teminatle- rile birlikte teklif mektuplarını makbuz mukabilin. ide merkez satin alma komis- yonu riyasetine vermeleri. a fabrikalar mamulatından ii, yüz seksen bin lik k lela aası kapalı zarfla mi maka konmuştur. İl z renkte elbise İhalesi 3 temmuz z 3 R 3 z ğ ; İİ S z 3 * ğ w E 5 E ş tevdi eylemeleri. Yerli fabrikalar o mamulatından yüz bin metre yazlık elbiselik bez müha- tur. mi 2 temmuz 930. tarihine mü- i£ misyonu riyasetine tevdi etmeleri. 2—9389 fabrikası rli mamulatından y bin metre boz renkte kapi üz tluk “kumaş ünakasaya £ at mek z mukabilinde merkez di satın alma Dümeni riyasetine “tevdi 2 —93: eylemel: Amerika İp Fakültesinden mez ö Dr. FATMA ARİF eme, ve si Ve enehanesi Himayei ii Apartmanında 8 leden sonra hastalarını kabul v davi e Telefon: 2352 12660 Paris Fakültesi e ila liye vej ç Tenasöl MN Dr ABDULLA AH ARİF Himayei Eta! apartımanında öğ ii de sonra hastalarını kabul ve te avi Salığık 3 Hane idi Ön cebecide 132 numaralı | ha- HAKİMİYETİ MİLLİYE Geçen hafta Ankara'yı ziyaret eden Amerika'h Tayyareciler arasında. .SIRT ÜSTÜ, BAŞ AŞAĞI, BAŞ YU- KARI UÇUŞLARİLE NAZARI DİK. KATİ CELBEDEN, Tayyareci Dooli- ni tlle'in. Harikulâde ergüzeştleri..... İDEFTERLERİ TAB'EDİLMİŞT «YENİDEN SİPARİS DAHİ KARUL EDİLİR 2 Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABI VE İHZAR EDİLEN Kasa, Yevmiye, Deiterikebir EHVEN FIJATLA SATILMAKTADIR. AYNI ZA "İMATBAAMIZDA GAYET GÜZEL BİR TARZDA YENİ OTEL İR. ARZU EDİLEN TARZDA 24 Numaralı HAVACILIK Müessesatı Ticariyenin vee SPOR TÜRK KADAR KUVVETLİ... SON ŞAMPİYONA MAÜLARI.. 7 ; D.D.ve L. Umumi İ İdaresinden: 50 Kg. pirinç, 63 Kg. sabun, 20Kg. zey- Şaa! da ğazaya mürağatleri likli bakır rf 12500 kile. de antertuvaz me yn zarfla münakasası mmuz İ9) ü paşa'da hai leme tedari! debilirler. 2—938/ SRSEİRK REKİ EDİĞİNİZ İSVİÇRE ve LONDRA MEKTUP. LARI... BÜYÜK TÜRKİYE TURU ve TAY3 YARECİLERİMİZ. HAVACILIK ve SPORUN İLAVESİ: (KANATLARIN ZAFERİ.) Abidin Daver Bey İntema Türk çeyö çevrilen bu güzel eser, forma hâlinde size stalin en zengin bir: kitabını kazandıracaktır. BU FORMA 16 SAYIFADIR.İ 10 KURUŞ âs. Fb U. , SATIN ALMA KOMİSYONU İLANT.ARI, Kırıkkalede mevcut da ki | adet boş mazot tene! da esi 1 saat 14 © erer satılacaktır. Talinli gminat İle komisyona müracaat, —0353 İstanbul'da Askeri San'atlar izi: AMAND. binin haziran 930 ila 31 mayıs 9ğl tari- BUYUK TAYYARE PİYANGOSU 8.inci tertiP 5. inci © keşide: 11. Haziran 1930 Keşideler; Vilâyet Şehremane-' : ti, Defterdarlık, İş, Ziraat, ve Osmanlı Bankaları Murakipleri « — ven: ve Halk Huzurunda Yapılır. BUYUK İKRAMİYE (50000) Liradir. “Her Keşidede Çikan Numaralar. « Tekrar Dolaba Konmaz. telip olanların ür gün ve sanlte mek. pazarlıkl olunacaktır. “ İhalesi 1$ hazi e 15 haziran 930 pazar günü 14 de icra kıl ire görmek çu ber gün ve itayalı, iş : EMLAK 7 "Ankaratlağıyenişi ri ii | misyonuna müracaatleri. 2—9333 RA VİLAYETİ MUHASE. BE “Mbönsendiikiln tır. 1 — Mütekaidin, eytam ve eramilin menin arttırma iiiameesi YI haziran da > Biyer Üçüncü. İcra Memurluğu huzurunda yapılacak- Üstünde İurakılan sütü üeündü Bit aziran 930 bir hafta devam edilmiş süzdanlarla Rima, edilecektir. Tepdil İd 8&h #decektir. Mi — Maaş sahiplerinin £ C — Üç kıt'a fotograt. İle beraber mezkür müddet zarfında müracaatleri ilan olunı 2/9275 ZİRAAT BANKASI MER kılan haneni İn banka kanunu ve usulü zuası dizesinde. ve gayri menku- rada ipotek edilmesi mukabilin: deli ihalenin nısfı nisbetinde ikti bulunulmak i suretile e “be azatta Aaaa iree edik 0g E La g wi 3 B: Z © Ş ba Menatleri ilan olumu r. KEZ MÜDÜRLÜĞÜN. in APARTIMAN DEN: 2 şehir' hag banyolu, tibatını haiz bir dail kiralıktır. Şera- iti öğrenmek üzere her gün öğleden son- 24153 dilebili 'de "Vardar, pe > i Türkiye Zirrat Bankası merkez mü- AŞ Gm saat 9 dan İZ ye ve 15 ten 17 ye kadar Di bulunduğu muhterem m

Bu sayıdan diğer sayfalar: