10 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

10 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, (0 HAZIRAN KIRAL ÇAROL'UN Di 5 rafı 1 inci sayıfada.) ii Veliaht iş Prens Mihail o büyük Alba Fulia ve Voivod nvanları verimi ir, . meselesi. e Kıraliç ei A.) — Kıral Carol bü- tün fırkalara ve ırklara mensup bilcü Ie Romenlere hitaben neşrettiği bir be- yannamede bunları m hayır ve mef'i için teşriki etmeğe davet eylemektedi beyanatı. ttikten sonra uzun bir nutul iylemiştir. Carol Ro- men milletinin başına geçmiş olmaktan mütevellit serincini aa ettikten son- ra fada mna sebebiyet Süreli elim — hareketine temas ederek ezçümle kimseden intikam almağa ı doğru yola tekrar refahı için dost! di yanam al bunlarla umum! harbin yaralarını sar- mak için el ele vermeliyiz. bubeti €s- nasında e ratımı hüs- nü seretle kardeşlerine h den ve niyabet meclisi ml hes et- miş ve milleti yekvücut olarak çalış- mağa davet etmiştir. Fransa'da akisler. Paris, 9 (A.A.) — matara besi risi prens Carolun Romanyaya avde! meclisinin vücudundan ortadan yari edeceği müttehit bulmaya. ic ne göre Roman: dolayı zinde ek Carclun avdeti be! geti ol tına Romen mi bağlamakta ie ey or. SITMA » takasına İnevi, Ka. lecik ve Çiçek dağı şubeleri ilhak edile- tek Silifkenin Adana mıntakasına ilavesine çalışılacaktır. Ayrıca Meneme'nin de mücadele sa- hasına DE — tetkikat Fan di İzmir'de de bir dispanser açılacak. | Orman bekçisi: M. Gandhi elinizde turt- yi biçak ipi kesecek kadar keskin esi için mevcut Ma- muhaf için Mn ami Behisni, Gazi Ayintap ha deil Gani zile tuz a dr. Gk burna da YE ire Bir ingiliz mecmuasında görülen Hin- distana ait bir karikatür. Gandhi elinde bir “bardak psa bardağın üzerinde * KARİKATÜRLE HİNT İHTİLAL HAREKETİ. HAKİMİYETİ MİLLİYE “Yeni Teka ca kılınan zabitlerle askeri Yil verecekleri muhassa ilmübaberleri ya terhis vesikaları ve memurlar: uriyetlerin- fikâklerini may ir edildi üze üt Kanunu. Mecliste Kabul Edilen Kanunu Neşrediyoruz. istifadeleri hakkında gaga — m mazuliyet ve tekaüt aidatı ahzile meb'- uslukta bulundukları müddetin teksüt rine eski tekaüt maaşları, Resmi se: ibtiyı edecekleri mahallin mal sandığı te- ni temsil etmektedir, ayvanın ki mile ng idaresi, kelimeleri ıladar. eskiden ikamet ettikleri mekik ari kanun, 15 mart 1333 tarihli ve | KAYS! li İ mtistahdemini ilmiyeden veya muallim. | Pildirilmektedir, if| lerinden...... olanların tekaüt ve aile! 7€ —. sureti tahsisi, hakkında kanun, | edebilecek Çekirge Mücadelesi. ADANA'YA GELEN ÇEKİRGE- NİN ÇUKUROVAYA'DA ÜÇ. up ve şark vilayetlerimizin bir C kısmını istila ia gelirlere yağı mera Mere son gelen malümat- le ir kısım çekirgelerin bir kazasına geldiği Verilen malâmata len çekirgeler bir basar ika dabir it. sem motörlü İzi ve istimpot kaptan inisti in hakkı tekaütleri ve Yeki ve sml hakkında olunacak muameleyi mı kanun, nusani 1334 ki giz e olan vali, MONtASAKTIİ, kay- ve poli: ütleri| bakıkında | han 24 nisan 1335 tarihli zmetleri yirmi beş y istenir. N sebeple maaş Üerafikes al lerini zamme- Mile ne; Madde ti Bl a İzi i olsun kesi sevkine dair öle nunun 70, 71, 72, 74, ve 76 ıncı madde- Mİ a tihaz edilmiş ve mücadele başlamıştır. karşı yapılan mücadelede muvaffakıyet- devam etmektedir. de Şiddetli mücade- le bu uçkunların. A darin'nn Çukur Ova mıntakasına girmesine sp olunmuştur. Diğer mimik la Vefat tarihinde müstehak olmıyan- | leri, 77 inci maddesinin son frkrası ve| Sudan “ bıraktığı yur bilah maaş ie olu A Mİ a; 5 iin cak hamil olan zevce doğurduğunda| maralı ordu, bahriye, iandarma zabitan seki ke yapilan aliriz ii İ- | ve memurini hakkındaki kanunun 8 ve iz i yesinde k rat adedine göre tadi e Beeliğeti Sey Madde 65 — Tekaüt bakı ilmiye ve askeriye müteksitlerile| £<li Dıntakalarda ziraatın hasardan » tarihten itibaren bilumum mülki ve as: eyi ve sekili üç aylık ime iliş tamamile denecek bir derecçde ur ve veee ve maaş bağ dair 1676 numaral yetimlerin m kanun, 1520 numarah iletle alâkaları ni faaliyetini a & yaş eli ola ve yetim mu: ilamum askeri ve mülki me-| zere tetkik ve ve teftiş Tek: X pa İngi efendi silahlarımız desk “Fakat bakalım er hangi, ip gelecek. e mi a ie ide Dai Kel ne il ü M — Bu icrasına tekaüt için meşrut olan kanun? müdde-| İçra Vekili Hey. tin erp lar. UVARKATI MADDELER. — Bu kanunun eriyene gili nl maaş alan ve| dönecektir. murları kanunun hükümlerine ia e | aşları kendi bütçelerinden tesviye olu- mut. Madde 68 — Hususı ve mülhak bü memurlar için bi a a yapmı Aanmüb ya mali se- eri öpen Ka e hakla rında eski hül kümler ik olunur, An cak bu kanunun mer'iyete girdiği yi | me: ruşa kadar olanlı leri yi | decek müddete ait miktarı 13 kânunu- <inau defaten verili; Muvakkat Madde — kanun tahsis olunacak tekaüt ve yetim maaşla: | i tarihte yaşları yirmi! rı kendi bütçelerinden verilir. şi mütecaviz birl çocuklara Madde 69 — ela bunlüsi muhi maaş ve tahsisatı fevkalâdele- yetimlerinin i i i ak beraber hık defi ih dur. Bunlardan ölen ve hakkını iskat erseyi iş fazla aldıkları istirdat edil şin olarak itasına Maliye Vekili 20 kırk man maaşlarının ırk beş yaşına vasıl olmuş çocukların (dullar dahil) : asma devam olunur. an alâka- kız) muamelelerin Madde 70 — Bu kanuna tevfikan tes 'k istiyen! zar da müracaet ettikleri takdirde k keza iki Aik 3 ikalâdeleri istan a bir karikatür. Kapi ikm üzerinde “Anarşı,, kelimesi yazılıdır. İpin üzerinde - "İtaatsizlik, | kelimesi yazılan bir bıçakla ipi kesmek istiyoi yar: teşkilat dahil edilmiştir. ——şz a ay — DAVET. Encümeni İktısat Mın teşrifleri rica olani. Mal ei Heyeti umumiye amli; sonra toplanacaktır. Men- sup aâzanın seşrikleri rica olunur. Dahiliye Encümeni bugün saat t 10 da sini size birakiyorum. ünsi tehlikesi, Yılanın üzerinde ran,, kelimesi 0 içtima edeceğinden mensup uzayı kira-|” mın tesrifleri rica olunur. def: Pit rı müddetçe ve keazlik bu kanun musi- bince tekaüt edilip de um Muvakkat Madde 3 — Devlet Demir-| veya hususr bütçelerden ücret alanların üçreti aldık! Madde 71 — Bu kanunun mer'iyetin.| * el me İmame müte. kaddem zamana etse de, 25 neyi İkmal için emi olacak fil hi; metler ve tekalt maaşının hesabında iti bara alınacak mlderler bu kanunda ya- zıh olanlardan ibarettir. — M ağustos 1325 tarihli askeri tekâüt ve İstifa ile me- murini mülkiye. kanunların bilcümle tai ra ait tefsir ve meye ia numaralı anunun muvakkat maddesinin ve bu 2 inci rihli ma- ye ve. mekitip aşa ve elinizi se) ne ve e iş pale baliğ olanlara şinci maddesi mucibince tekağt aidatı k mezkür di istil an ia peeekiz olanlar bakkında 2- leri leri yirmi si N tekaüt tahsis olunur ve ke meaşm bir seneliği ayrıca bir defaya) rlir. EB - Hizmet müddeti yirmi ile yirmi sene müddet hizmet etmiş addile frkrası mucibince maaşı tahsis olunur. C - Hizmet müddeti on beş sene sene arasında bu! beş sene üzerinden hesap edilerek teka- iki N edil deti on RE sene: ii kânunuevel 1331 tarihli Eve te ve kanunu ahikâmının ilmi — Bir ingi kaüi Kayla Mbs, > mart 1332 tarihli aidat-| © tathi ki ile tunanlara yirmi| 5 a keme Madde 6 — Pilen otuz se- ve mü Muvakkat ne hizmet eden zabitlerle

Bu sayıdan diğer sayfalar: