11 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

11 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sa FATMA ARİF Doğ Himayei Etfal apartımanımı müz. öz leden sonra ae kahul v davi eder. Telefon: 2352 12660 Paris Sekil Monitğ rü Bevliye veğ ütel m Dr ABDULLAH ARİF Himayei Etfal ieden sönra hastalarını davi eder apartımanında öğ kabul ve te yanın AAA : pey; ama 5 ILANAT SUTU UTUNU LANA MANETİ. Emanet mine müracaatleri y ini almâk üzere kara esi muru Tahririye Kale: ga YANUNUNUNUNUNUNNUNUNEN MİLLİ MUDAFAA VEKALE SATIN ALMA KOMİSYONU $ wi —e 2 1 — Yerli fabrikalar mamulâtandan- elli bin'kilo yün çorap ipliği miden kâ-! 24 Numaralı HAVACILIK ve SPOR Mecmuasında.. Geçen hafta Ankara'yı ziyaret eden Amerika'lı Tayyareciler ara SIRT ÜSTÜ, BA KARI UÇUŞL ARİLE NAZ BEDEN Tay yar eci dle'in. Harikulâde Servüzesileri. > > SI, BAŞ YU. ARI DİK. Dooli. TÜRK KADAR KUVVETTİ... SON SAMPİYONA MAÜLARI.. gul GÂSVİÇRE se LONDRA MEKTUPEEİ7 © LARI... palr zarfta münskasa: tar. Yal aka esi *26 haziran 930 tarihine müsa ktu 7” ? zi z » z Kapalı sarf, suretile münakaşaya ko: mulan merkez kıtaatının bir senelik € ke Ni Yine » pe. müş oyun etine teklif edilen fiat ğa- e di e tumartesi olunacaktır. dat 11 de icra ANKARA VİLAYETİNDEN: Ankara Şehremaneti hududu il nda seyri sefer hak'kaza merkezleri arasi eğen bilumum otomobil), n m yonetlerle huşuşi mahiyette istimal edi- len “otomobillerin ruhsatnâmeleri 1 ha zirari 930 tarihinden itibaren tecdit edi- leceğinden bu kabil otomobil sahi 9 seneşi zarfında aldıkları ruhsatna- melerle birlikte idarei hususiye müdiri- yetine müracaatleri ve ruhsat tezkeresi istihsal etmeksizin seyri şeferde bulu- man vesaiti nakliyenin devairi aidesince seyri seferden menettirileceği ilan olu- 2—9309 DAHİLİYE VEKALETİNDEN: Vekâletçe har ay Ronnie olan nü re dan itibaren bir seneliği ii Ve. ol carşamka günü saat on dörtte lotnens | “e — apartır| kölete ait almak üzere kapalı zarfla mü: dairesinde müteşekkil mübâyaat Üeenir: | | gönül ei mele Her| Gk pal vazedilmiştir. Taliplerin 9o 7.5İ yönünda yapılacaktır. “Mürakasaya iş- 2 — 9350 Kül O i a inat akçeşile veya hilkümetçe mute-İtirak edeceklerin teklif mektuplarıni & KURUŞA z ik E her bir banka teminat mektubu ile yev-| .. (3182) üç bin yü: FU vakta ) cumarte. ve, (082) üç bin yüş seksen, ili liralık). 2. a meye örülü toptün ve pe. ftemliken satılk iztee rakende geni aya ihinden itibaren 20 gün müddetle pleril iti arte" i muvakkat teminatlarını ayni ende s- - BÜYÜK TÜRKİYE TURU ve TAY. © YARECİLERİMİZ.. O HAFACILIK ve SPORUN ALAK z (KANATLARIN ZAFERİ) Abidin Daver Bey tarafını dan geye gaşrilen bu güzel eser, fon senenin en mi kitabını kazandıracak, SIVAS CUMHURİYET MÜDDEL.İ| UMUMİLİĞİNDEN: Müessesatı Ticariyenin Nazarı Dikkatin MATBAAMIZCA TABİ VE İHZAR EDİLEN Kasa, Yevmiye, Beiterikebir EHVEN FİATLA SATILMAKTADIR, AYNI z din ha 0 nl A ağn mm “a i ve dr) — ki ekmeğin bede apalı zarf usulile 1 haziran 930 tarihinden itibaren yirmi gün müd- detle münakasaya . konul haddi lâyık görül 21 ZAMANDA 3 hain 0 saat 11'de icrâ kılınacağından TAB'EDILMİSTİR. ARZU EDİLEN TARZDA ip olğnlar iie 1 bine t ve anlamak Ema SİPARİS DAHİ KARHL EDİLİR. 12500 kilo delikli bakır buklarının kapalı zarfla mümükasası temmuz 1930 pazartesi günü - MÜREKKEP, bni 4. EM UÇLARINI PAS ÇÜRÜTME/ antertuvaz saat 15 te İdare- teklif mektupla- ayni |. kadar münakasa ko- mieleri lâzemdir. m de Ankara'da ve Haydar- veznele: teda ANKARA VİLAYETİNDEN: MUSKİRAT VE m TO ve ya fasta mal is ! SATANI A ai i hapisane müdiriyetine “ve yevmi Taş. K azivanakil z lys im dan 930 şenci maliyesinde âlina rü Bey'iye ruhsat tezkerelerinin müd- müteşikki! komi isbi 930 akşamı bitmekte: | deti > mayıs ir. 930 da her bayi müskirat ve İs Birteyn tecdit ve edilmiş ri tezi resile satabileceğinden lokanta, gazino, liyesi muhasebei hususi müdiriyeti tarafından idare edileceğinden 1 hazi. | birahane, bahçe ve saire-sahiplerile ispi, İş tan 930 tarihinden itibaren sabık mülte- —. a , Mi 910 e Halk İdarehanesi. zim Sadettin Beyin hi alâkası ol. 1€ Balık pazarın. madığı ilan olunur. ekme mlm kli kle MALİYE VEKÂLETİNDEN. “m mn ye an — e Doktor Ali Faiz. 931 senesi mayısı gayesine, kadar ta- Wettirilecek evrakı matbua kapalı zarf- la wehnaaşsya vazolunmuştur. Kooperatif üinakasa 25/6/930 tarihine adi! hanesini Anafartalar 2. Tek Muhterem £ # 225-989 Meh lacak halaların ların keşifnamesini görmek ve kam teminatı birlikte 28 pi — MAARİF. VEKÂLETİNDEN: Vekâlet binasının ös katında ye” ni ingâsı İç in talip buluna: si gününi ; dürlüğünde müteşekkil mübayâat ko: |1t 00 dörde kadar satan m ilden : | an üzere hergün Levazım Miüdür- misyonuna ve şartnamesini görmek İsti-| yerineleri Yzumder: ri ri menfaatleri iisasadand pere on beşte “ihalesi yüzüne ve yevmi ihale olan 18 hağiran il her gün Ankara'da o Dahiliye Münakasa i levazım müdis Satı Ji mukarrer bulunmuştur. Taliplerin ka- İ os0 demeli İsim Kavaz Memurluğuna ve İstanbul vila indi İmabahçe'de Koyunpazarındâ Haymana | muni teminatlarile © gün ve © saşttel minat akçesiie Birlikte mübayağt komis- Hanında yetine müiracaatleri .. Ankara Evkâf Müdürlüğüne müraca- i 7— Mer” evrakı matbua oambarı müdiriyetinden nabilir. 79004 7904 yonuna müracaatleri ilan olunur. az

Bu sayıdan diğer sayfalar: