17 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

17 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

wkimiyefi a Gündelik. MAZİNİN TASFİYESİ. in ve gayreilerini emniyet ve hu- ütahyaile Balıkesir.Sene Başına ru Demiryolu ile Bağlanacak ke KÜTAHYA — BALIKE- BİRİNCİ BALKA! Ki N ONFERANSI İÇİN, > M MÜDÜR HAŞİM TEŞEBBÜS HAKKINDA YUNAN EYİN BEY YANATI. MECLİSİ REİSİ İLE KÂZIM VE İSMET PAŞALAR ARASINDA TEATİ EDİLEN TELGRAFLAR. Yunan Meclisi Reisi, yük Reisi Besi Hazı irin şu göndermi: "Atina'da e Balkan Bundan Balıkesir hattının. inşaat teftişe gitmiş olani Devi e Umum Müdürü Haşim ten avdet etmiştir. Kendi bir abe H Bey ahati ve gerekse Devlet umumi faaliyeti hakkında izahatr vermiştir — Seyal si sırf Kütahya — seyi hattının olan e. Titihadının hayyizi çıkması yolunda ez adımın dolayısile in Meclisi onun Keme ari Bu hat çok olduğu bilhas yahat ve güzel manzaralardan rayında. sel Balkan milletleri ha sıkı mü medar RL kendini ee Millet Meclisi GAZETECİLİK. gazetenin bu seyahata lirası sarfetmesine mukabil z gelen edeceği menfaat fotoğrafların di: noktai Mn 1 ti iyeti iç e Nazikâne işarınızdan dolayı en ———.m—— çok eraber birinci ŞEHREMANETİNİN ema ESKİ BORÇLARI, © Balkan akvamı arasında onların izhar malile rai vâziyeti dahi OLACAK. bir surette edecektir. Büyük Millet Meclisi dün Nurettin. göstermekte olan — Sivas hattı. tarafından yüksek derecede bi İnşaatına min devam te olan Ankara — Sivas hattr edilmek üzeredir. Bu hat altı yüz ezhercihet ray ferşiyatı isabet etmektedir.,, kalmıştır. Bu k 1smzi kadar ikmal edilmesi ve n beşinde hattın dir ulaşmış bulunması lunan varidat olmuş v Miksindin bu temin için bir KEİ al öl A MOTÖRSÜZ BİR TAYYARE İLE 114 KİLOMETRE UÇUŞ. Londra, 16 (A.A) Kronfeld T.B.M.M. Encümeni Sivas — Kayseri olunacak paranın Samsun, Kayseri ve ve civar ine eski acağ! Portsmouth'a borçların bir an alişan. husule geleceği bu nevi uçuşların cihan de musip kanun olunmuştur. seyri Dünkü içtimarnda kanuni —— .—— FRANSA'DA MÜTHİŞ FIRTINALAR OLDU, Gerek yeni yapılan hututun gerekse mevcut belediye hisseleri karşılık idaremize ve senevi itfa taksitleri i cibayet olunan miktarını intaç Madde 2 — İstikraz olunacak Vekâletince tasvi, tarzına gi mü tasfiye ve itfasına tahsis mi bu sene tal Bunun iin bu A Vi bugün mesaisine devam iş BEYOĞLU'NDA AÇTI ile miralaylık bu cinayete o ——— —R mi, çirkin mi kulesi insana yarım satır, plaktı namına, san'at na- hazin Sir ya yoksulluk olduğunu biz tüyleri, renkleri ve haş- tabit ki ağır sesini biz onu

Bu sayıdan diğer sayfalar: