17 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

17 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 inci Mazirin tasfiyesi ! Mübadele itilâfnamesinin İmzası, Mezinin tasfiyesi yolunda çok mühim Me hödinedir. Müzakeresi eseneler- iki memleketin efikârı umumi sini ekseriya asabi ve gayri müsait Mir hava içinde sıkan bu meselenin, nihayet halledilmiş bulunması, hz bu işlere doğrudan doğruya dar olanları değil, Türk — Yu- İN milletleri arasında bundan sonra İlik ve emniyet hislerinin hâkim) ndan sulh ve itilâf politikası Bsabma büyük bir fayda umanları memnun edecektir. Bir, senelerdenberi bu sütunlarda kara ile Atina arasında vücut bu- bir'dostluğun her iki memleket dolayısile de Balkanlar ve hatta Bisupa sulhü kıymetli bir el müdafaaya işti. kanaatimiz, yeni vaziyet İertiplerin karşısında, yeni yeni liselerin önünde bugün dahâ ziya- küvvetlenmiş bulunuyor. Esasen Mek — Yunan dostluğunun ifade kuvvet ve kıymeti; bundan Bene evvel Lozan'da muhterem Pş. ile M. Venizelos yakından Yal, için ne esinin çok asabi ve hassas olduk- İ © tarihlerde bu kanaat ve noktai| larmı Hadeden çekinmemişlerdi. bu itilâf niçin bügüne kadar üklendi? Her iki tarafın siyasi ri- ulaşma meselelerinde bu kadar tabık oldukları halde müzakeratın nasındaki hilemeti ; işim mahiye- aramak lâzımdır. Filhakika bir gün evvel Ankara'da imzalanan İiye itilâfnamesi siyasi bir mahiyet | i ziyade efradın hukukuna eden bir hesap ve para mese- ii. Bu gibi işler her zaman ve her İtrde daima üzücü, uzun ve yorucu İl. Nihayet işin her iki taraf için Şiir ekilde hallolunması; çekilen Mirapları kolaylıkla unütturabilir. İ) Umumiyetle büylk meselelerin hal Bi erinde zihinler, ekseriya şöyle) imkân ve ihtimal ile karşılaşır: A İba bugün elde ettiğimiz netice, is. Müsli mümkün olun azami netice idir? Yoksa başka bir yoldan, baş Bir politika vasıtasile bundan daha yllsınt kazanmağa imkân var my. i, İürasını unutmamalı ki, ümit ve | ile mukayyet ol İriş venpticr en mel olarak kabul çdilemez.. Mur a | alı alındığındı ye varabileceği Bi kimse temin edemezdi. Politika) İâtnın bazı nankör cepheleri v JE: Efkâr, umum? a kaza: B Ve elde edilen neticeleri en tabii Hak, mutlaka kazanılması müm- bir şey farzeder. Asıl büyük ve MAİ muvaffakıyeti ise bu neticele- haricinde arar. Bu haleti ruhi, Yatta realist olmamaktan doğan dir. Her halde son uzlaşma muka de maddi menfaatlerimizin bir| da fedakârlık ettiğimizi kabul bile manevi cepheden, bilhassa ve itilâf idealinin hâkimiyeti he- ha çok faydalı bir iş gördüğümü. #min bulunmaktayız. M. Venizelos ile Hariciye . Vekili- Arasında taati edilen telgrafname| Be de teyit edildiği gibi, imzalanan ve, Arıkara ile Atina arasında Rlanacak mukavelelerin sonu de- beliri başlarıgıcıdır. Bu cümleden ik pek az bir zaman içinde döst- ve hakem muahedesinin imzâstu Yebiliriz. Türk — Yunan teşriki isinden edilecek istifadeyi, yal mütekabil menfaatlerde, yalnız tarafa taallâk eden hesap ve mese Srde değil, belki bu destluğun Şar- Avrupa'da, Balkanlar'da ve binne- © umümi Avrupa sulhü Üzerinde ğı mes'ut tesirde aramalıdır. halde, Atina ile Ankara'nın uzlaş her iki taraf efkârı umumiyesi- kahir ekseriyetinde memnuniyet karşılanacak bir hâdisedir. Bu nuniyetin tezahürleri, bundan ki samimi teşriki “mesai ve ya dostluk münasebetlerimizde daha “Sİğİğ larkedilecektir. Daima acı bir ma- *lim hatıralarını canlandıran lü bir meseleyi ortadan kaldır. maddi ve mânevi ehemmiyeti inde daha fazla durmak istemi- « Bundan başka mazinin acı tec | | | 17 HAZİRAN 1930 NUSHASI SK URUŞTUR üş ve her iki taraf efkârr umu-| . İnu uzun seneler işgal eden il SALI i tene, No 1561 İİ İLLA TAŞ İN Erşan kar rini: Siiri Mebusu MAZI M. Meclisi bugün itilâfı tasdik edecektir Muhtelit mübadele komisyı nu reisi M. Hol tad ile diğer bi taraf azalar N Rivas ve M Henderson dü sabah oAnkar; dan şehrimiz gelmişlerdir. Bitaraflarır! de Ank: rada uzun V müşkül müzakc rat meticesinc yapılan itilâfna me ile temin © dilen vaziyetin çok mucibi mer nüniyet olduğı nu söylemişler ir, Komisyon re: si M. Holştad M. Hoigesd bir muharririmize âtideki beya- natta bulunmuştur: M. Holştadın beyanatı “— Türk - Yunan itilâtname- sinde bizim kararımıza muallâk bırakılan yegâne iş olan emlâk meselesi hakkında ittihaz etti- imiz kararı alâkadar iki hükü- mete bildirdik, Bizce artık bu mesele halledilmiştir. Tarafe- j ynin cevaplarını bekliyoruz. Türk hükümeti gibi Yunan hü- j de bune kabi ödees ğini zannediyoruz, Zaten iki ta- rüf için de en iyi çare olan bu katarın kabul edilmemesi için hiç bir sebep yoktur. Burun i- ki kabul edilmemek ihti malini düşünmedim bile. Ceva- bın teehhürü belki işin tetkiki zamana muhtaç olmasından İ- leri gelmiştir. Artık, komisy. lâflar izale edilmiş ve bizim bu hususta yapacağımız bir iş kal mamıştır. Emlâk meselesi neticelendik ten sonra itilâfname (o tarafeyn parlâmentolarınca tasdik edile- cektir. Ankara'da komisyonun büt- e işile meşgul olan Tevfik Kâ için vekâlet Açığa çıkarılan b e jde ayni derece- i İde iyidir. ti-| Emanet kadrosu tasdik Bitaraf azalar dün geldiler.. | M. Holştat, bütün meselelerin halledildiğini,, Atinadan müsbet cevap geleceğini söylüyor! Atinada dün bitarafların kararı müzakere ve tasvip edilecekti, him bir nutuk söyliystek on heyeti uu si toplana caktır, Bu içtimada itilâfnamenin tat bikatı görüşüle- cektir. İtilâfna- İme iki taraf için İki memleketi alâ kadar eden me- jseleler yapılma $ı mümkün ol İduğu kadar iyi İbir şekilde in- taç (edilmiştir. Bunun yehi bir takım müşkilât' mucip ölmıya- cağı kanaatin- M. Rivaz teyim. Mübadele işleri esas iti- İbarile bitmiş, her şey yoluna İgirerek tabii bir cereyan takibi- ne başlamıştır. Komisyhnun| İmesaisi bir kaç aydan nihayet bir seneye kadar sürmesi muh- İ temeldir. Komisyon bu müddet zarfm- da işlerini İstanbulda yapacak- tır. İtilâifnamenin tatbikatı ko- misyona bir çok mühim işler m n-kolays | İlıkla bitirileceğini ümit ediyo-| ruz. Ankara büyük terakkiyatile fevkalâde güzel bir hale gelmiş tir. Bu cayip şehirden çok iyi intibalarla ayrıldık. Erkân: hü kümetle temaslarımız'da çok i- yi hatıralar bırakmıktır”, M. Rivas ne diyor? | M. Rivas ta şunları söylemiş tir: | “ — Bitarafların emlâk mese-| lesi hakkında verdiği karar ka İtidir ve bunun kabul edilmeme| İsi imkânsızdır. Bu süreti halli geçen sene de teklif etmiştik. Bir sene sonra ayni neticeye gelmiş bulunuyo- ruz, Çünkü bu i e ve adi ne çare budur. Artık komi yona.kalan işle irilâfnamenin te tbikatına ait te ferruattan İba çıkmıyacağı ke naatindeyim.” M. Henderso da Ankara'dat çok o memmuni yetle bahsetmi ve nikbinlik iz har ederek “her şey bitti” demiştir. M. Henderson l Yunan murahhasinn mütaleası | Yunan murahhası M. Fokas| ise kısaca demiştir ki bii bir hale gelmiştir Atina- dan cevabın teehhürü bittabı ya! pılması zaruri olan tettikattan ileri gelmiştit. Bugünlerde iti- Mâfnamenin kat'iyet kespederek tatbikata geçilecdğini tahmin cdiyoruna.” ta Komisyon azaları dün kemis yon dairesinde geç vâkte kadar meşgul olmuşlardır. Atinada müzakereler ATİNA, 16 (Apo.) — Müba- dil emlâk hakkında bitarafların verdikleri karar teksir edilerek siyasi fırkalar rücsasma dağı- tılmıştır, Hariciye encümeninin | bugünkü içtimamda bitarafla- rm kararı niçin kabul edilmesi lâzmgeldiği hakkında uzun i- zahat verecektir. M. Venizelos bu husussta siyasi fırkalar re- silerinin fikirlerini soracak fa- kat kendisi kabinenin mes'uliye ti altında karar verecektir. Siya (Mabadi altıncı sahifede) e gönderildi azı memurlar yeni memuriyetlere tayin edileceklerdir. Emanette Barem, Vilâyetle tevhitten sonra tatbik ol kadrosu Emanet muavini Hâ - mit Bey vekâletine verilmek üzere, An- karaya ( götürülmüştür, kadroda bir kısım memurlar açıkta kalmakta isede yeni ka nunda yeni bir takım vazifeler meydana geldiğinden açıkta ka lacak olanlar buralara tayin edil mek suretile zararları telâfi 0- (lumacaktır. Baremin tatbikinden İsonra şube müdürlerinin maaş İlarr 240 lira olacaktır. Fakat ba “ rem ancak tevhitten sonra tat- bik edilebilecektir. ti 31 Ağustosta b ecek ve Ey- 1 N inden tamamile istifade edildi- İarzederek, itilâfnamenin tatbi- a ÜR #ahasında müşkülâta uğratılması cf alimi de bu aralık hiç düşünmü. yâ Siirt Meb'usu MAHMUT let Trakya müfetişliği İh Ankara,16 ( Telefonla ) — rağ “van ıslahı mütehassısları - Mu. Mitat Bey İktisat vekâ- hee yeni ihdas olunan Trak- ahi takaya dahildir. İülün birinde yeni intihap ya- İpılacaktır. Fakat yeni bütçenin İo zamana kadar yetişmesi şüp- Şehremaneti memurlarının hareme göre tanzim edilen yeni tarafından o Dahiliye Yeni unacaktır. Cemiyeti belediyenin gillddö ; Jo aamana sie Hâmit Bey Muntakası müfettişliğine ta- | beli olduğundan ve Cemiyeti |velde kabil olacağından (buna olunmuştur. İstanbulda bu | belediyeyi istihlâf edecek mecli| karşı şimdiden bir tedbir düşü isin işe başlaması ancak teşriniev ! nülmektedir. *. bankalar konsor i Konsorsiyom Dünfevkalâde bir içtima yaptı Heyet kânunusaniye kadar faaliyette bulunacaktır Banaklar konsorsiyomu he- İbal edilmiş, ve ihzer edilen bir ı 3 2 Gazi Hz. Dün sarayda isti- rahat etmişlerdir Evvelki akşam Yalova'dan av» det buyuran Reisicümbur Hz. dün saraydan çıkmıyarak istira- hat etmişlerdir. Öğrendiğimize göre Gazi Hz. Yalova'da bulundukları müddet çe çilliklerinde meşgul olmuşlar ve inşaatın tesrii ve bazı noksan ların İkemali için emirler erdir. Evvelki aksam, sığırtmaç Mui- tafa, Dolmabahçe sarayına yek Gazi Hz. nin ellerini öpmi Prenses İleana dün geldi Bugün Köstenceye hareket ediyor Mısırda Romanya selaretha - nesinde misafir bulunan Romen kralı Karolün hemşiresi pren - ses İleana dün yanında Roman | l yanm Mısır setiresi Mme Laho| vari olduğu halde şehrimize gel| miştir. Prenses vapurda Romen sefi ri M, Karp ile sefarethane erkâ nı ve memurini tarafından istik muşla karaya çıkmıştır. Pren “İt, ses şehrin şayani temaşa mahal lerini gezmiştir. Bu sabah saat 10 da hareket edecek olan Re- gel Karol vapuru ile Romanya ya gidecektir. | Hattı sel bastı Ankara, 16 ( Telefonla ) — Gazi istasyonu ile Ahimes'ut a- rasmda tren hattını sel bastığı için ekspres ve konvansiyonel trenleri birer saat teehhürle ha- reket ettiler. İstanbul sanayi müdürü Ankara, 16 ( Telefonla ) — İstanbul sanayi müdürü Kâzım Bey Zonguldak maden müdürü wmumiliği muavinliğine tayin olunmuştur. Şakir B. in kaydi terkin edildi Dahiliye vekâletinden verilen yeti umumiyesi dün akşam Nu- rullah Esat B.in riyasetinde # Bu içtima dabuay niha yetinde faaliye tinin nihayetbu ması icapeden siyomunun va ziyeti görüşül müştür Uzun müzakerattan sonra bari İkalar konsorsiyormunun faliye - te devam müddetinin temdidi- ne karar verilmiştir. Konsorsi- yom kânunusaniye vani bu sene İnihayetine kadar ayni şekilde İfaaliyetine devam edecektir Narallah Esat Bey bir emirle Polis ikinci şube mü- İdür muavini Şa kir B.in kayd terkin olunmuş P tur, Buna se - bep Şakir B. in geçen (akşam Arnavutköy gâ- zinosunda ha - vaya bir iki el si âh atmış oldu Yu iddiasıdır. jakir B. in bun- jdan evvelde Sipahi ocağı balo- isunda Süreyya B. isminde bir İ genci dövdüğü iddiasile hâkkın da tahkikat yapılmış ve fakat o zaman bu tahkikat müspet ne tüce vermemişti. Şakir Bey mül kiyenin son seneleri mezunla - rmdandır. Memuriyet hayatının | başlangıcında böyle bir hâdise ile karşılaşmış olması | bittabi mucibi teessürrtür, /Bütün İngiliz gazete- resmi daha erken al- mak için 10,000 lira!.. “Deyli Mail,, ve onun — Tarihi tetilkamız: Ali Pş -- Harici ve Son haberler 3üncü sahiicde || O$ şı Pazar günü veriliyor — Tebbi intihal davası pit # Gazetecilik buna derler! İstanbuldan geçen Ingiliz tayyaresi nereye gidiyor erini atlatmak ve bir gazeteciliği a Evvelki akşam şehrimize ge- en bir İngiliz tayyaresi dün sa- bah Bağdata müteveccihen ha- reket etmiştir. Londrada -münteşir “ Deyli Mail ,, gazetesine ait olan bu yyarenin seyahati hayli dikka | te şayandır. Bundan bir ay evvel Londralı İbir genç kız; Mis Anni Conson|ni gazetenin tayyarelerinden bi İufak bir tayyare ile Londradan İrine bindirerek Bağdata müte - Avusturalyaya gitmiştir. Bu se| veçcihen yola çıkarmıştır. yahatin neticesinde Avustralya- da çıkarılan fotograflar Hindis- tan tarikile Bağdata gelmiştir. Fotograflar Bağdattan tayyare postasile Londra gazetelerine gönderilecek ve pazartesi günü | olmasına yarıyacaktır. Resmi kilşatta hazır bulunan zevat si dün merasimle açıldı. Resmi küşatta Riyâseticümhur kâtibi ami misi ile birçok mebuslar hazır bulundular. İş Bankasını Beyoğlu şube- si dün sabah saat on birde açıl- dı. Bankanın (28) inci şubesini teşkil eden ve Beyoğlunda ilk Türk mali müessesesi olan bu ye ni şubenin küşat merasiminde Riyaseticümhur kâtibi umumi! i— Spor öiemi Tayyare ile giden “Deygli Mail, Muharriri M. Wül İ i fotoğraflar oraya vasıl olmuş olacaktır. “hdi Dayli Mail gazetesi diğer di Londra gazetelerini. atla b için derhal Willian Griffin ve “iği Wilson isminde iki muhacir vi 1000 İngiliz lirasma mal o - lan bu seyahat fotografların di. ğer gazetelerden bir gün evvel” İDeyli Mailin idarhanesine vâsıl | - Foto Vayinberg * si Tevfik, büyük şair Abdülhak Hâmit. İş Bankası kâtibi umu» misi Hâmit, bankanın İstanbul şubesi müdürü Muammer Beys lerle kolordu kumandanı Şük“ “Ğİ vü Naili, fırka müfettişi Hai /masi paşalar, şehrimizde bulu yk (Mabadi altrıcı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: