20 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

20 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“>, ç ii HAKİMİYETİ MİLLİYE * “ 20 HAZİRAN Sade çizseniz de kâfidir. Şeridin yek- Hokkabazlık. Duvara yapışan iskambil kâğıdı. Bu hokkabazlığı en muvaffakiyetle | rümenizi pek göze çarpar bir yi yapmak şu şekilde olur: rapmazsanız e zın (o hayret Farzediniz ki bir akşam bir arkada-| pek büyük olacaktır. pare bir halka olması kaydına dikkat e diniz. Demek ki resimde Kartacalmın — $ kestiği şekil doğru değildir. Ayni zamanda yapıştırmak ve iğne- yekpare olarak kesilmelidir. şınızın evinde toplanmışsınız. Evde €-İ o Ayak kaplarınızın yün halıyla del- (Cevabı son sayıfada.) pey kalabalık var. Bir arkadaş türlü| kile vücudunuzda hasıl olan elektrik i ; - 1 hünerler gösteriyor, el ikiler kuvvetile iskambil kâğıdı duvara yapı» Bu ima Ed yumurtlama- yapıyor. Siz lâkayt bir tavırla kalkı- |: şacai ğı cihetle şayet Yüğndaniizin her- sını bekliyen altı kişi saklıdır, bulahis lir misiniz. - — (Cevabı son sayıfada) pıpor e iğ ve elinizdeki ö icudunuzdaki elektrik derhal ei kaç iskaml bil kâğıdını duvara yapıştırı- ağı ed muvaffak olamıya: ii anız ISTANBUL P. T. T. B. MÜDİRİYE» yarsunuz. Fakat iskambiller duvara sa- nl az rin en mühim ci ti vü) hiden yapışıyor, buna siz de hayret ; diyor gibi görünüyorsunuz. - Eğer eyi .. dir sryaya sami dikkat” et- Yalovada müceddedeh inşa ettiri- uşsanı m dun - beple hünâri yaptığı | lecek posta ve telgraf merkezi binası ka» m İrt kâğıtlıyabilirsiniz. ie Dsi biye halıyı “terk: i palı zarf usulle münakasaya vazolun- i inmeden kâğitları verip mu-| ve bir iskemleye falan sürünmemeniz Ta ver be eiirelzeini J 2 — Müha 23 haziran 930 tarihi ri yapmak için elinize birkaç ta. Ayni sebeple iskambili duvarayapış- ! Ma kâğıdı alınız. Vakıâ hüner rk rin duvara diyecek olursa | este ile.de yapılabilirse d üşi bütün biraz tehlikelidir. B ğ emin olmak için ilk tecrübelerinizde D şekillerinde gösterilmiştir. “Kâğıdı yalnız bi ME elli Ayağınızı halı üzerine | sında en larından tutunuz. Kâğıdı birkaç defa sörtünüz. ayağı sürtmek | duvara koyarken işaret parmağınızla ————.—— ö i yerine beş on adım yürümek de kâfidir. | arkasından itiniz ve ve ayni zamanda| Bu kadar az bir yer için para bek b arazi de bittabi epey bir yer tuttu. Kar- kil ki zi ie ye esi yaparken vücudunu: | diğer parmaklarınızı kâğıttan çekiniz. larını düşünecek sevindiler eline uri ilk ei bir e | elepöen eye ktasının elinizdeki iskam-| Kâğıdın duvara değmesile ber; işa- İlerin ü ye eri ilan olunur. e yereli ie lıdan Kiz bir şeye | ret ğınız.da derhal çekiniz. Par-| yük bir emeniyele aldılar, ve e Beni- — i sığ isinin üç metre boy deyme ağızı kamil duvara değince pe ki metro-eninde bir müstatil ol-| | IKTISAT ! nın üzerinde yürüdükten sonra eli-| nuzdaki miknatıs duvara dağenk- a Sesi > vik Mdr. yim sma enn ini gre “ ii vi e nizdeki iskambillerden birisini alarak | düşer. Dide deriyi alarak sakal ir tilkiye | msil edebiliriz. Bu küçük kağıt par: m m e ya, nız. « İskambil| O Eğer tarifatı tamamı tâmamma ya- anını bir san dan sekizde biri eninde mame kle duvarda caktır. İşte e i halk: Bulduk '&peye o müstakim, şari « Âbacettir. Eler halının üzerindeki yü- kak duvara yapışacaktır. ha pare bir şerit olarak kesebilirmisiniz? | mezkür tepeden bet ile Taşlı .tepeden linde kesmeğe başladı" “Bu iple Se Kâğıdı bilfiil kesmek şart değildir. | bilmürur: Mercan “deresiyle - Armutlu Gül “Dide Kartaca'da. ( Adamlar nerede?) A Me G tepe; ü peden 5 Kıraliça Dido hükümran olmaktaj Basit adamlar. im derhal kabul ettiler. kada; bulunduğu lie düşmanları tara- | “Ne yer istiyorsünuz?;; siye e tile dağ, ve Hamamlı ve «fından tardolunduğu zaman © tevabiile | sordular, Bayraklı li bilmüruc Şimali Afrikanın meçhul sahillerine “Biz zavallı, fakir muhacirleriz. mebdei hudut olan Kara Çalılık tepe- tü. Ol ınları vahşi fakat munis | Memleketimizden “kovulduk. Paramız İ sine hattı münkesir ile mahdut 68 !/, ce- yerli bir kabilenin reisi karşıladı. Bu) pek az. Bize r yer yeter. Bize Hip dabiliideki kaplıe hil Dido'nun hoşuna gitti. Dido Fe.| büyük bir sığır derisinin içine sığâcak nikeli olmak itibarile gayet becerikli bir) kadar yer satarsanız — İmtiyaz kararnamesinin neşri ğ kadındı, yerlilerin reisine hemen kendi- | bun. en eri için de paramız yok. ,* tarihinden itibaren bir sene zarfında sine bir miktar arazi satmasını teklif raliçanın bu sözleri 'saf (50,000) liralık bir Türk şirketi teşkil etti. güral pek hoş una gitti. onlar) ile hukuku devi Libyalılar—Şimali Afrika'nın Trab ii i ğ yerin Me la hala liye denier — fee öilinzee bir kıymeti yoktu. Sihirli iskambil. plıcanın teslim tarihinden arfında imtiyaz saha- sının 1/5,000 mik; gri muntazam to- ılak liyatın plân ve projeleri im Vekâ- etine verilmek, 3 — İkinci sene zarfında bir su mü- tehassısı! riyaseti altında fenne ve KASA NİMEİRİNE il VİLAYETİ TAPU MÜD, | hifzızsıhhaya muvafık surette kapta RİYETİNDEN: yapılmak ve asgari 25 kişilik otel ve Maliye tahsil şubelerinde 25 ve 30) A karanın mevcut mahallesinden kac gazino ve banyo ve iskeleden kaplıcaya -2 maaşlı tahakkuk ve tahsil memür-| |, Salih oğ dar ol inşa edilmek ve işbu ta- 4 hi çıktır. ahhüdatı teminin milli bankalardan bi- rinin 3,750 liralr! inat mel memuriyetlere açıktan talip olan- ların yüksek mektep mezunu olmaları Di sur: lâzımdır. takdirde mezkür temi rilmek ve işbu taahhüdat ifa en inat akçesi irat derecelerin bir derece dununda maaş al- Mi YD tapu sicillinde ak olmıyan al üzere talibine ihale edile. makta olmalıdır. Talipler lâzım h ri 3İ temmuz pakei Mülkiyetile alâkadar olanla- vesikalarile beraber bu ayın 21 inci cu- hine aş embe gerede saat 156 p 7 z rakı müsbitelerile bir hafta zar- İde ömür Mi leri Hepileri ka rtesi günü müsabaka için saat Mt sinde gs müracaatleri ilan olunur. kli ğ i a KİRALIK SALON. ZAYİ TERHİS VESİKASI. a, müracaat etsinler. 2—9589 | pal zarfla İktısat Vekâleti Maadin U- Ankara Oteli karşısında ”Ermiyet Bi Askerlik şubesinden aldığım ai ——ğ—ğ—ğ me Müdürlüğüne müracaat eylemeledi apartımanı, altındaki muntazam ve sari trtis tezkeremi kaybettim, yenisini a- ANKARA VİLAYETİ MİLLİ EM 2—9557. 3) lacağ ükmü ANKARA VİLAYETİ MiLLi EM. 5 aa Ami e rişli ve Bursalı ahallesi okağı apı No. —— se EE şaş Lom İbrahim an Vattarin —— Tahrirciler |——|o 5 a 1 Mahallesi Leblebici, sokağı Acıca- Vattarin Hanardı 3 İsmet Pş. mahallesinde bayram 80- © ZAYİ ARABA PLAKASI. iü GAİP ÇOCUK. çeşme, taken No. 7, cinsi Dükân. Metruke No. Cinsi “ğında nezareti fevkalâdeyi haiz içi, 5 yaşında İsmet namile erkek ço- yz z 1s Hane enkazı e yağlı boya ve elektrik tesisatı mev« / Ankara Şehremanetinden per oldu-| coğu kaybolmuştur. Bulanlar bu adrese | ( Yukardaki dükâna talip zuhur etime- 122 Hane enkazı e e yn ye iel öğe Zum yük arabalarımın 67 ve 68 numara- sie i rica olunur, diğinden 13—7—930 pazar günü bir se-| (o Yakarıdaki hanelerin enkaz, mabili | © sağl sieyi b ale ları zayi ından yenisini > ii i i il , li vee yi olduğundan yenisini ni gamer Dorlupınar mahallesinde dar. İne müddetle icara verilmek üzere bir ay| nde bil zana BRE e ük nl cali Tp deru- Fevzipaşa a ilesi Koyunvazarat Polis merkezine, |temdit edilmiştir, Talip/olanların Def-| 14 de mezkür mahalde bulunmaları, £ | nundakilere müracaat eyleme 9 19578 2—9591 İslam oğlu Sadık. 29603 İbrahim terdarlığa müracaatleri,

Bu sayıdan diğer sayfalar: