21 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

21 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3210: On birinci sene Gündelik. ROMANYA'DA VAZİYET. manya'nın yeni kıralı işe etmek zamanı tekrar gelmiştir de- mektir, rbinin ee çok ıkan el iyasi kudret ve nü- uzları daha fazladır. Vaziyetler- deki bu ihtilaf her iki kısım arasın- da da büyük bir hassasiyet o hasıl etmiştir. Siyasi, o içtimai ve hattâ iktısadi sahalarda vukua gelen çarpışmalar, tabiatiyle, saray ve hükümet: hafiline ve ir et ekte gecikmemiş v üzden gama mühim Kredi hğdis ol- muştur. — Sırp cidalinin Yugos- Hırv; Javya' üni van ettiği akıbet e üm-| dur. i 'omanya ile yen ! arya, İle ae ep İlla Z eti beti de sı y hâdiselerinde başlıca kei r. E manya'nmn diktatörleri olan Bratiano'lar siya- si ve kudretlerini emin bir surette devam ettirmek için enerji- den kıral Ferdinand'ı avuçları içine almışlardı. Onlar la da iktifa etmediler. Ken- İN dün havanın zaman zaman n CUMARTESİ 21 HAZİRAN 1930 GaziKoşusunu Olgo Kazandı. Dünkü Yarışlar Pek Heyecanlı Oldu. Olgo'nun Zaferi Çok Alkışlandı. müstahak Pç.-Tiz. AMLAR OLDU. MECLİS REİSİMİZİN BOYNUNDAKİ YAĞ KESESİ MUVAFFAKİYETLE ALINMIŞTIR. İstanbul, 20 (Telefon) — e e Reisi Kâzım Pş. Hz. bu, düriya gittiler. Alişan üzeri Yaladı Gazi Icabmda vatan için bir tek fert gibi yekpa- ce azim ve karar elbette > bir millet ve e bir millettir. ile çalışmasını bilen bir millet, GAZİ. Her yerde" $ kuruş. Doktorlar Kongresinde, SELİM SIRRI B. HEKİMLİK Mİ EDİYOR? İstanbul, 20 (Telefon) — Doktorlar gresi bugün toplandı. Epice mü kon; pik lar oldu. H enin çalışmasını iste, Ancak bin lira sisat verdiler. . Heyeti İdare de parayı Hilaliahı rrü Kon; ongrede terbiyei bedeniye Mütet- tiler. Bu akşam Hazret. | lerine Şişli Sıhhat Yönükdür: bir iyat yapılmış ve boyunlarındı el det buyurmuşlardır. FENERBAHÇE MACARLAR. MACAR e BİRE KARŞI IKLI ağ GELDİ, İstânbı M.) — Fener Bela ile Macarlar EM iç pek heye: canlı oldu. Macar takımı ike ire karşi iki sayı ile maçı kazandır. KABİNE BUHRANI. —Son buhrana se- —> M. BALDWİN VE İŞSİZLİK MESELESİ, Londra, 20(A.A.) — m i m in işsizlik meselesinde hü kümet ile teşriki seli ei için Mı; Donald tarafından vaki daveti kabul iŞ memiştir. Bunun sebebi muhafazakâr. BAŞVEKİL Hz. GAZI KOŞUSUNU TAKİP EDERKEN. bahar yenen menim eee bitmeye yakın bariyer üze- ıp kapama-| rine düşerek pistten çıkmış. ve koşu sına rağmen pek .kalabalık bir halk bei harici ha ai bırakmadı. am e! Mani âdeta cebren hükümeti ele so! tiano'lar bar istememişlerse, avdı çalışmak azmindedi! naki müraakyet siyasi kema” linin en büyük m açı a ki MESUT ek POLİTİKA GAZETESİNİN egiyi KOŞUSU. İsta 1; 20 e Gezi — Politika been bisi sabah Şi- da birinci Tacettin, güncü Nihal Beyler celi b. şimdiki kıralı ne)" İ mev: | ve araj hayvan iştirak etti. Bu hu arlak bir surette yapıl-| dür mi -| muş; 'a yarış mevsimine ve Ankai nihayet verilmiştir. Yarış ve Islah Encümeni tertip ets| programla bu: hafta. yarışlarını pek büyük bir eee vermiş, başta! olmak ü; ük ksek| tiği Gazi koşusu n fazla imükâfat kazanmamış ems e kısraklarına mahsustu. Ve dünkü tahmini-| veçhile Zafer birinci, Tayyar İkin- OLGO ZAFERİNDEN SONRA addettikleri ithalât rüsumu vaz'ı kd lesinin tezekkürüne Mac Donald'ın mu- halif olmasıdır. — HİNDİSTAN'DA VAZİYET. 20 (A.A)-— Bombaydan pip Mi bildiriliyor y. valisi . Bu a lie mia fevkâlâde ir itçihaz lunmuştur. "| binaenaleyh mütatabbiplik eden Sır Sir pe dün Şöla-| * münasebetle i Umumisi Selim Sirrr Ker yer halit ttiği mevzubahs ol ei Kraliçenin işini iie Selim ı Bey hakkında takibatı kanuniye-i- | çin Sıhhiye Müdürlüğüne tezkere yazıl ması tekarrür etti, SU MÜTEHASSISIMIZ. İstanbul, 20 (Telefon) — Beynelmi- turu nafra konferansına iştirak eden Nafra Vekâleti Sular Müdürü Ra- tip B. geldi. iel Ratip Bey dört gün de- vam eden bu konferanstan sonra İngil- tere ve Almanyada sular ve bentler ha- kkında tetkikatta bulunmuştur, —— — SİYASI KABULLER. Paris, 20 (A.A.) — Reisiümhur Do- umergue ve müteakiben Başvekil Tar- dieu Romanya Sefirini kabul etmişler. dir. Fıkra. TETKİK. be kle He) öteki Ukranya'da iki mec ikişer sayıfa- larti ie TEMİZ tahsis Kiel? ve bizim ticaretimizden edebiyatımıza kadar bü- tün safhalarımızı e kadar göstermeğe çalıştır Bu neşriyat bel ğa ——— var Biri çıkan Iki derin “hir tetkik Fakat cazip bir cep- memnun ediyor. Düne öp değikai bin bir gece masalla- rını hatırlıyan kendine gelme- i ve hakikati, sathi de olsa, görmesi, bu sebebidir. Daha bir edilmiştir. Sokaklarda emil alym. Valinin ara- arasındaki me- safe kadar geniştir, ve henüz bu farkı göremiyecek kadâr zayıf gözler var! s2 dalan teşebbüs ( etmişlerdir. n bir po tevkif simi tir. Tica- rete fal mü: işim tmeği meneden Hindistan in emirnamesin- denberi 113 sikii eli Griş TAHDİDİ TESLİHAT MESELESİ. Londra, 20 (A.A) — ii Nazi“ rı Henderson kamarası avam ia dme lihat mes'elesi hakkında ie ile Fransa arasında müzakerat cereyan et- Eee ne re Cenevre'de: Fransız ni idare Türkiye'yi, Avrupa'nın gözünde mistik bir mevzu olmaktan çı- kardı, ve onu hamlelerinin kuvveti ile tanıttr. Şimdi memleketimiz onların ki hordebini içindedir. Ancak bir- senedenberi Ban'atimz, hudutları» meğe başladı. Bunun ifade ettiği büyük manayı anlamak kolay, anlatmak güç- tür. Fakat bizim için tetkik edilecek mev- zu yok mudur? Bizimle ve başkaları ile İzmi olünlerl bizim de alâkadar ol- gelmiyor mu? Yoksa mı er elipehiz? Sa Bali” çok yakından koşuya: üç yaşındaki yerli| ve arap er ve dişi taylara mahsus- koşuda Maltay birinci, Latif de tu, Beş hayvan iştirak etti. Bidayetten ek öşterekie 33 liralık bir sürpriz| hüsust lb önde olârak koşuyu götüren (Devamı 3 üncü sayıfada.) emelerde “bunun mevzu| İ bahsedildiğini söylemiştir. tarafından, başka memleketlerin anla- tılmasi zamanı gelmiştir. F.N. GAZİ KOŞUSU BU SENENİN EN GÜZEL VE EN HEYECANLI KOŞUSU İDİ; OLGO ÖNDE...

Bu sayıdan diğer sayfalar: