21 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

21 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Büret yal « sayı 4471 Cumartesi Sinci ay Haziran | 1930 Divanı âlice bir rütpe ve memuriyetten mahrumi- yete mahküm olan ay hapis veday Ali Cenani B. Bütün gazeteleri bir tarafa bıra- karak “VAKIT,,ı dava ediyor Pazartesi günü başlıy: elimizde olduğu Bizden 25bin Vira olarak hazineye bErE ödemeyi düşünen Cenani Bin başi Gazi Ayintap meb'usu Ali Ce- nani beyin i VAKIT aleyhinde açtığı hakaret davası tamamen haksız ve manasıztdır. Bu haksız- İnn manasıslağn- iyi her şeyden evvel Ali Cenani beyin .şikâyet “ettiği neşriyatın nasıl başladığını bilmek lâzımdır. Geçen kânunuevvel ayının ilk haftasında idi. Ankaradaki gaze- te muhabirleri çok şayanı dikkat bir şayiadan haberdar oldu. her kes sabık Ticaret vekilinin birden bire ortadan kaybolduğundan bahsediyorlardı. Böyle bir şayia Önünde tabii gazeteciler lâkayt kalamazlardı. Çünkü Ali Cenani bey bir kere şahsan maruf bir adamdı. Gazi Ayintap meb'usu olarak uzun seneler memleketi- mizin teşrii hayatına iştirak et- Miş olan bu zat yirmi sene ka- dar bütçe encümenlerinin maz- bata mubharrirliklerinde bulunmuş idi. Bir kaç sene evvel de bir müddet ticaret vekâletini işgal etmiş idi, Hatta Ali Cenani be- bu memuriyeti zamanında Yolsuzlukları görüldüğü için di- acak olan mahkemeye lüzumundan fazla vesikalar * halde gidiyoruz | vanı muhasebatın gösterdiği lö- zum üzerine Büyük Millet Mec- lisinde meclis tahkikatı yapılmış, bu tahkikat neticesinde Ali Ce- nani bey muhakeme altına alın- mış, divanı âli tarafından 1928 mayısının 14 ünde memuriyet vazifesinde müteaddit sui istimal bulunmaktan dolayı bir ay hapis ve dört ay rütbe ve memuriyet- ten .m.hrumiyetine, iki yüz bin TAlttarafı 2 incisayıfamızdadır | Patrikane Rumca gaz! Mütarekede İskeçede çıkan Yeni Adım gazetesi bir müddetten beri İs- tanbul rumları hakkında neşri- | yatta bulunuyor ve biz de Gar- bi Trakye Türkleri ile şehrimiz- deki rumlara rasında bir mu kayese yapmak imkânını veren bu yazıları kısım kısım iktibas ediyorduk. Bu yüzden rumca eteler, gerek Yeni Adım e * refikimize, gerek (bize mü- tevali | hücumlarda bulundu- Fenerbahçe 2-1 yenildi Dile 2 map yep pi “ ile y, gelen genç Macie * Fenerbahçe ile yapmış, Fen, bu oyunda iyi bir oyu oyan ve sair spor hareketleri Ser 6) 21 üncü mağlüp olmuştur. sayıfamızdadır. yapan Macar foktmı Ik maçını Fenerba'içe Maçın tafsi e KgdzZili4, İMeelis reisimizle Yalovadan avdet ettiler Dün Kâzım Pş. Hz. ufak bir ameliyat geçirdiler Üç günben beri Yalovada bulunan Gazi Hz. dün sabah kendilerini görmek için Yalovaya giden B.M. Meclisi reisi Kâzım Pş. H. refakatlerinde olduğu halde Ertuğrul yatı ile saraya avdet etmişler ve bir müddet sarayda istirahatten sonra refa- katlerinde Kâzım Pş. Hz. olduğu otomobille Beyoğlunda bir cev- lân yapmışlar ve Şişli sıhhat yağ kisesini muvaffakiyetle almış ve mütakiben Gazi Hz. Kâzım Yunan barosuna girmiş olanların resmi listesi Pş. Hız. ile beraber saraya avdet etmişlerdir. Kâznm Pş. H. ninz sıhhatleri gayet iyi olduğu memnuniyetle haber alınmıştır. a Şafak kulübü nedir? Bu rum kulübünün başında müta- rekede Yunan barosu azası var runan De etelere senede 3500 ra veriyor lar, Bu hücum mına geçen hafta mutedil bir cevap ver- miştik, Buda gene rumca gar zetelerin bir çok fıkralar, maka- leler yazmasına sebep oldu. Meselenin da- ba fazla uzamıya tahammülü — yazılara sözümüzün a de- ğiliz. Yalnız bu neşriyat yapıla- dururken biz, adresimize gön- derilmiş imzasız bir mektup al- dık. İmzasız mektuba hiç bir veçhile itimat caiz olmadığı için bir bu mektuptan hiç bahset- mezdik, eğer bu imzasız bir vesikayı ihtiva etmeseydi... Bu mektupta deniliyor ki; Efendim , Yeni Adım tarafından yazılup ve “tarafı Oâlilermde © iktibas edilen hususatı siz isbat ediniz diyorlar. Rumca gazetelerinin her birine (O mahiye Patirkane veznesinden yüzer lira verildiği vezne defterile sabittir. Neden halkın parası Onlara verilsin? Keza ayni gözeteler Beyoğlu (Efonya ) yani merkezi müte- veli heyetinden bir senede güya ilânat parası namı, altında 3500 lira verilmiştir. Maksat intihap- larda velvileyi kopartmak ve şafak külübündnn olmayanlara rey verdirmemekten ibarettir. İlân cümburiyetten bu güne kadar her iki senede bir defa Beyoğlu kilise ve mektepleri için cem'an 54 kişi intihap olun- makta iken bunlar meyanında şafak yani azalarından olmayan hiç bir zatın bulun- durulmaması delili kâfı değilmidir? TA starafı 3 üncü savıfamızda | Çocuk ve Gençlik sayıfaları birlikte Doktorlar arasında te- sanüt var mı, yok mu ? Mübeccel Hanımı zayıflatan Selma veAzade hanımlar doktorluğa müdahale mi etmişler ?! Doktorlar içtima halinde Etibba odası heyeti umumiye- si dün mutat üçüncü içtimamı yaptı. Celseyi Tevfik Salim Pş. açtı. Heyeti idarenin yedi aylık me- Zayıflaması doktorların fakrır vermesine sebep olar Mübeccel H. ai raporunu okudu. Daha rapor okunurken azalar söz aldılar. Bunlardan Ragıp Bey şunları söyledi : «Heyeti idarenin faaliyetini Aleyhlerinde tabavete müdahale dakriri verilen Azade Selim Sırrı H, göremiyoruz. İş bazı arkadaşla” rın ilânatını tenkitten ibaret kal- mıştır. Bize bir kütüpane lâzım, ilmi, içlimai mevzular üzerinde konuşmak için toplanmak lâzım. Odanın bize bunu yaptık diye ! gösterdiği bir şey yok. İda- re hey'eti masarifi müteferrika- dan 20 lira fazla parayı mezu- niyet olmadan nasıl sarfetmiştir ? Sekiz ay zarfında 7200 lira sarf edilmiştir. » Bu para mühim bir yeköndur.» Nami Bey bütçede masrafın çok gösterildiğinden şikâyet ve ilâveten şu mütaleayı dermeyan etti: «Doktorlar İstanbulda geçim- sizlik içindedir. Aralarında tesa- nüt yoktur. Bunun en büyük âmili doktorların bir yerde top- lanmamalarıdır» Bir kaç doktor daha bütçe hakkında söz söylediler. Bu sırada kenan Bey şu suali sordu. — Divanı haysiyet reisi hata işlerse hangi heyet onu tahtie edecektir? Reis bu noktanın tvzihini is- tedi. Kenan Bey tavzih etti. Suat Ismail Bey, divanı hay- siyet ietimama Beyoğlunda otu- ran divan azasından bir diştabi- binin çağrılmıyarak masarifi ra. hiyesi verilerek Bursadan bir Selma Selim Sırrı H. azanın davet edilmesini doğru bulmadı. Hasan Kadri bey, kazançların devede kulak olduğunu, senelik ücretlerin uzaltılmasını, müderris, muallim, pratisiyenlerin ayrılma- sini ileri sürdü. (Alttarahı 5 inci sayfamızda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: