22 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

22 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1389c9 yıl « s2y1 4472 Pazar 620 ay | Haziran | 1930 Davamız bugün ! Ali Cenani B. “ be “ben kaçma- dım !,, diyormuş Ya kendi şeriklerinin polise verdiği şu ifadelere ne demeli ? — | Davamız bugün Ali Cenani B. tarafından gazetemiz aleyhine açılan da- Vanın rü'yetine Ankara asliye mahkemesinde bugün başla- nacaktır . Bu (münasebetle mes'ul müdürümüz Refik Ah- met B. dünkü trenle hükümet merkezimize hareket etmiştir. L j Dünkü © müsbamızda Ticaret vekili ve O Gaziayıntap meb'usu Ali Cenani Beyin geçen kânunevvel ' iptidasına tesadüf eden gaybubeti hadisesinin ne şekilde gazetelere . aksettiğini tafsil elmiş idik ve gazetelerin gaybubet havadisini kendileri Haydar Rifat B.dün öğle- sabık | | ceğiz. Bunlardan biri Ali Cenani ihdas etmediklerini, bu :haberi evvelâ doğrudan doğruya Ali Cenani Bey ile yakından müna- sebeti bulunan kimselerin işae ettiklerini yazmakla beraber o vakitki polis tahkikatının da Ali Cenani Beyin Mısıra gidişinin gayri tabii şerait dahilinde cere- yan ettiği neticesine vardığını söylemiştik. Bu nokta üzerinde daha ziya- de kanaat vermiş olmak için bugün sadece iki isim zikrede- bey ile Cevdet Izrap ve İshak Rafet beylerin şahsen alâkadar oldukları (o (Doğruluk o şirketi) müteahhidi Hüseyin Hüsnü ve bu şirketin kâtibi Faik beyler- (Alıtarafı 2 inci sayılamızdadır | den sonra hapisten çıktı Adliye vekilinin davasından verilen mabkü- miyet kararını temyiz için otuz sayıfalık bir lâyiha hazırlamıştır Gszöte fotografçılarına « Öyle bir resim çekiniz ki daima mücadeleye hezır, yılmamış olduğumu göstersin! ,, diyor gre Haydar Rifat B., müstantik Nâzım B. davasından dolayı ve- rilen 20 günlük hapis müddeti- nİ dün bitirmiş, saat on üç bu- Sukta hapisaneden çıkmıştır. Haydar Rifat Bey kapıdan Sıkarken — yanında refikası H. la kâtibi vardı. Gazete fotoğraf muhabirlerinin objektifleri üze- rine çevrilince, yle bir resim çekiniz ki dai- ma mücadeleye hazır, yılmamış mu göstersin!» demiştir. «Haydar Rifat Bey sonra ken- ile görüşen gazetecilere; «Mak- *at, hakkı yerine getirmekten ibarettir. ki kuvvet ve kudreti- Min bunu temine kâfi olduğuna *minim.» demiş, Adliye vekili- " mi Ma a gülümsiyerek: | Haydar Rifat B. hapisana kapısında nin davasından dolayı verilen iki sene hapis kararını temyiz için otuz büyük sayıfalık mufas- sal ve müdellel bir lâyiha hazır- ladığını, pazartesi gününe ka- dar yazmasını bitirip ait oldu- ğu makama vereceğini, hakkın- da verilen mahkümiyet kararının temyiz mahkemesince bozulaca- ğını kuvvetle ümit ettiğini kay- detmiş ve görüştüğü sırada Mahmut Esat Bey hakkında nihayet son kanuni mercie de müracaat edeceğini ilâve etmiş- tir. Haydar Rifat B., hapisane başdoktoru Ibrahim Zati, opera- törü Barbut ve diş doktoru Ziya B.lerin faaliyetinden (sitayişle bahsetmiştir. Geçenlerde İstanbula gelen İng liz âlimi vefet etti Mısır darülfünunüunda bir kaç konferans irat ettikten sonra geçenlerde şehrimize uğrıyarak Londraya av- det eden pro- İesör o Arnolt geçen o hafta zarında vefat Gi etmiştir. Profe- sör İstanbulda bulunduğu sıra- da bir kaç ker- reler matbaa- mıza da uğra- miş ve muhar- rirlerimizle gö- rüşmüştür. Çok kıymetli eserler bırakan profesörün ilmi şöhreti uzun bir zaman yaşıyacaktır. Profesörün o eski dostu Üstat Halil Halit Beyin bu münasebet- le Vakıt için yazdığı bir yazıyı 4 üncü sayfamızda neşrediyoruz. azi Gazi Hz. dün akşama ka- dar sarayda meşgul olmuşlar hiç bir tarafa çıkmamışlardır. Meclis Reisimiz Evvelki gün Şişli sıhhat yurdunda kendilerine küçük bir ameliyei cerrahiye yapılan B.M. M. reisi Kâzım Paşa Hazretleri dün akşama kadar saraydaki dairelerinde istira- hat büyurmuşlar, kend'erini Ziyarete gelen meb'uslar ve dostlarile görüşmüşlerdir. Kâzım Paşa Hz.'nin tama- mile sıhhatte oldukları mem- huniyetle haber alınmıştır. Maarif müsteşarı Darülfünun ihtilâfı ile uğreş- mak üzere İstanbula geldi Maarif Maşn Mehmet Emin B. şehrimize gelmiştir. Mehmet Emin Beyin tp mi tesi ihtilâfile meşgul olacağı söylenilmektedir. Bu ibtilâfa sebep olan dişçi Küzm Esat B., uzun seneler İsviçrededişçilik yaptığını, ay da 500 lira kazanırken, günün birinde dişçi mektebinin geçenlerde ve- fat eden müdürü Server beyden bir mektup aldığını, bu mektup- la kendisinin İstanbula davet edildiğini, burada Ameliyatı sin- niye muallimliğine tayin edildi- ğini, fakat mektebe gittiği gün, “ sene sonudur imtihanlar başlı- yor, mümeyyiz sfatile sizide rırız, artık gelecek sene derslere başlarsınız ,, denilerek mektebe kabul edilmediğini, bu vaziyet karşısında bir kabine açarak (hayatını kazanacağını söylemiştir. M. Rist Raporunu hazırladı Maliye mütehassısı M. Rist Atina, 21 (Anek) — Hariciye ' encümeni toplanarak mazbata mubarriri M. Karopanosun tas- dik lehinde verdiği raporu müttefikan kabul etmiştir. M. Karapanos bu raporunun sonun- da iki hükümet arasındaki sa- İ mümi münasebat devresinin baş- İ laması için itilâfnamenin Yunan meclisi tarafından kabulünü tav il siye etmektedir. ) Meclisi meb'usanda 4 (Yunan meclisi meb'usanının i dünkü içtimaıda hariciye encü- li meninin mazbatasile itilâfname Yunan meclisi | meyi dün tasdik etti | Güzellik Kiraliçesinin çıkardığı mesele Selim Sırrı B. doktorlara a, Çocuk sayıfaları veĞençliksayıfası Beşün okuyucularımnn it ayrı Müve haliyda takdim ediyoruz lal. M. Venizelos Başvekilimize yeni bir mektup gönderiyor müzakere edilmiş ve ilk kıra- atte büyük bir ekseriyetle tasdik olunmuştur . Muhacirlerin mifingi Zabıta yarın muhacirlerin yap- mak istedikleri mitingin açık bir yerde icrasını menetmiştir. M. Venizelostan Ismet Paşava M. Venizelos İsmet Paşaya hitaben yazdığı cevabi mektubu müşarünileyhe gönderilmek ö- zere dün Atina sefiri Enis Beye tevdi etmiştir. 4 mukabele ediyor Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. tahkikat yaptıracağını söylemektedir Selim Sırrı B. Evvelki günkü Etibba odası içtimaımda riyasete bir takrir verilerek 930 Türkiye güzellik dün bankalar konsarsiyomu reisi | Nurullah Esat beyi ziyaret ede- rek kendisi ile bir buçuk saat görüşmüştür. Haber aldığımıza göre M. Rist şehrimizdeki ikameti esnasında bankalar ve müessesatı ticariye- de muhtelif tetkikler yaparak raporunu hazırlamıştır. Mütehas- 814 bu raporu hükümete takdim için yarın Ankaraya gidecektir. yapacaksın. — Niçin dört pantalon? | kıraliçesi Mübeccel H.in Selim Sırrı"B, in kızları Azade ve Sel- ma H.lar tarafından yapılan tedavi neticesinde 71 kilodan 59 kiloya düşürüldüğünü, bir nevi. tedevi olan zayıflatmayı ancak doktarların yapabilecek- leri, Selim Sırrı B.in kizlarının doktorluk işlerine müdahale et- tikleri, o mütetabbip (oldukları kaydedilerek o cezalandırılmalari isteniliyordu. Dün Selim Sırrı B.le kendisi diyor ki: dm — Dünkü gazetelerde etibba kongresinde daktor Osman Şefik beyin benim ve kızlarımın aley- hinde bir takrir verdiğini ve sahte doktor oldugumuz için hakkımızda kanuni takibat ya- in — Karım yeni aldığı çoban köpeğini gece yarısından sonra bahçe kapısına bağlamağa başladı da.. ) | n

Bu sayıdan diğer sayfalar: