22 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

22 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—e 8 — VAKIT 23 Haiiran 4330 ————— e > — — Edirne Kız muallim riöktebi, Ahmet Cemi Beyin Ahmet Cemil Beyin Muhsine Behire hanım ve Ali Seyfettin Bey ile şayien ve müştereken mutasarrıf oldukları Kasımpaşa- da Çatmamesçit mahallesinde Ağa çeşmesi sokağında atik 6 ve cedit İ4 numaralı; ve zemin katı kârgir ve üst katı ahşap bir bap hane hükmen izâlei şu- yuu zımnında aleni açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 1 — Gayri menkulün kıytmeti mubammenesi sekiz bin liradır. Halen bir güna ipotek ve haczi yoktur. 2 — Gayri menkul zeminka- tı ile beraber dört kattır. Zemin katta bir mutbak ve bir kuyu müdürlüğündn: i — Mektebimiz yeni binasında ( Eski mâryalurt) yemekhane, mutbak, çamaşırhane,bulaşıkhane vemöş- temilât: tesis ve bazı yerlerinde - İamiraf vetadilât icra edilecektir. 2 — 7479 lira 83 kuruş bedeli keşfi olan bu inşaat 17-6-9301tarihinden itibaren ve aşağıda yazılı şerait dahilinde yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. i A - Münakasa 6-7 -930 pazar günül 7X5 bir vaa ve üç ola ve bir saat 14 te mektepte müteşekkil le e â .| bir helâ ve üçüncü katta iki o- eni komisyonunda icra edile la ni Ni ali, bak mahalli ile son katta yani B - Talipler teklifnamelerini müna “| Şak açık bien mic kasa ve ihalâtf kanununun 10 ncu| air. maddesine tevfikan ihzar ve mü-| ? — Tapuca müseccel ve kasa tarihinden iki gün eveline ka- dar komisyona tevdi edeceklerdir. gayri omüseccel hak sahipleri tarihi ilândan itibaren evrakı müsbitelerile mahkemeye müra- €C - Taliplerin iktidar ve derecelerinin söle ay ilimli gili anlaşılabilmesi için yetlerinde mevcut fenni ehliyet vesikalarını ve evvelce yapmış oldukları in- şaata dair aldıkları vesaiki ve mali vaziyetlerinin ifayı teahhüt ede- cek derecede olduğunu natık ve Ticaret odalarınca musaddak ve- sikalâri komisyona ibraz etmeleri D - İnşaat keşif ve şartname Sureti musaddalarının Edirnede mektep müdürlüğünden ve Istanbul Ma- arif müdürlüğünden alınması. E - Münakasaya iştirak edecek talip- lerin bedeli muhammenin */.7,5 nisbetinde teminat irae etmeleri ve inşaatın devamı müddetince mütcahhidin bu inşaat üzerinde kağa çıkar bir methal ve taşlık masından hariç kalırlar. 4 — Artırmaya iştirak ede- bilmek için yüzde 7,50 teminat göstermek lâzımdır. 5— Gayri menkulü mezkürun tamamı tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında yani 29 temmuz 930 salı günü saat on üçte Beyoğlu Sulh mahkemesinde satılacaktır 664 numaraya mukayyet şartna- me hetkesin görüp okuyabilece- ği sürette açıktır. İşbu gayri menkul kiymeti muhammenesi Üzerinden ve en fazla bedel ve- ren zatın uhdesinde bırakılır, İ- halesi üstüne icra kılınan zat 5 gün zarfında arttırma bedelini vermiye mecburdur. Aksi takdir- de ihale fesih ve mütebaki mu- amele için ihtiyar olunacak me- sarif ve zarar ve ziyan ve faiz ondan tazmin edilir. Talip olan- ların müracaatları ilân olunur. Profesör Doktor M. Lutfi mes'ul bir mimar bulundurma-(i Göre xe Creme Metis sı lâzımdır. az a lr mar ny İstanbul altıncı nolerliğine B. kendi namına asaleten ve m rk “Tleten İs 2238 Efendim ; Ankara ikinci Noterliğinden mu- istanbul mahkemel asliye Gina hukuk dairesinden : Istanbulda İbrahim çavuş ma- hallesinde Küçüksariy meyda- nında 3No.lı hanede mukime Şükrüye Hanım tarafından müd- deialeyh kocası ayni hanede mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul bulunan Halil Mahir Bey aleyhine ikame olunan boşanma ve nafaka davasından dolayı bu bapta istida suretinin ilânen tebliğine rağmen müddeti mu- ayyenesi zarfında cevapnamesini vermediğinden müddeinin tale- bile gıyaben tahkikat icrasına ve yevmi tahkikat olan 19 eylül 930 çarşamba günü saat İl re talik kılınmış ve keyfiyetin ilâ“ nen tebliğine karar verilmiş ol Aramızda münakit (Tütün ve komisyon evi Kâtip zade Fevzi reel > meyi tarih ve ve > şerikleri kollektif şirketi) iy e vekâletname ünvanlı şirketimizi bu defa 15 mucibince şürekâdan Etem Hi- nisan 1930 dan itibaren 18 hazi- | “eyet Bey namına vekâleten im- ran 1930 tarih ve — 7443 | Zalamıştır İlânnamelrde bu nüsha talep numaralı fesihname ile feshettiği- Ak mizi ve şirketin bilcümle mat- dairesinden ( Vakıt ) gazetesine lübat ve düyunatını şürekâdan | tebliğ olunur. Etem Hidayet Beye devredildiği İstanbul altıncı noteri ve mümaileyhin ( Tötün ve Ko- Galip Bingöl ; misyon evi Etem Hidayet) Fir- 21 haziran 1930 ması altında kendi şahsı ve he- İp 3 sabına icrayı ticaret etmek selâ- Doğum ve Kadın hastalıkları | biyetini haiz olduğu malüm ol. |i TRAŞ mak üzere keyfiyetin usulen li Naşit | ilânımı rica ederiz. 1 — Harbivede Sipahi oca- |! İ Türbe, eski Hilâliahmer bina | ği karşısında 169 No.lı hanede (( No, 10 Telefon: İst. 2622. Giresun meb'usu Hakkı Tarık B. 2 — Tataylada Türkmen s0- Doktor duğundan mumaileyhin Oyevmi kağında 99 No Naci Hıfzı B. Insanı Şükrü ve vakti mezkürde tahkikat ha- 3 — Şişli Hacı Mansur soka ğında 39 No mukim Kemalettin Salih B. Bili “halil; alklaılüa kimi huzurunda ispatı ve Cuma ve pazardan masada 2 den 6 İl kanununun mevaddı müteallika- 4 — Osmanbey Turan apar- pk Sa de Beroğiu Sl sına tevfikan tebligat makamına tımanı 2 No Kâtip zade Fevzi >. : | kaim olmak üzere ilân olunur. ve iki odunluk mahalli ve s0- | ve birinci katta bir sofa Üze- (8 Nafıa vekâletinden: Kâgir köpür münakasası Şebinkarahisar vilâyetinde koyulhisar-Suşehri yolunda ve “4 95 kuruş bedeli k nehri üzerinde yapılacak olan 84129 lira Ağçağıl köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile münakasayâ muştur. “Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa vekâleti yi umum müdürlüğüne, İstanbulda ve Şebinkarahisarda Nafıs hendisliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafıa yollar umum müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirak etmek istiyenler 66İ numaralı mü! müzayede ve ihalât kanununun ahkâmına tevfikan hazırlıyac lif mektuplarını 10 temmuz 930 perşembe günü saat 15 den ©, | Nafia yea e makamına tevdi eylemeleri m p" kadar talep edilmelidir. NIN RAKI keşifname ve şartnamei umumi ve bususiyeye Büyük Time Biyanikosi 6 inci keşide 11 Temm 1930 özir | İl Büyük ikramiye 200,000 liradır. Ayrıca 100.000 liralık bir mükâfat ile 50.000, 40.000, 7 25.000, 10.000, liralık büyük ikramiyeler vardır. . Hiç kazanmamış Numaralara 30 zar lira teselli mükâfatı verilecektir. Biletler: Bayilerden Temmuzun yedinci günü akşamına TL m ee İİzrmimmfin başmühendisliinde 64397 lira 85 kuruş bedeli keşifli Tire-Torbalı yolunun 13--000 inci kilometrosu arasında 10-000 kilometroluk yer sekiz ikmal edilmek şartile yirmi gün müddetle ve kapalı münakasaya konulduğundan 6-7-930 pazar günü saat 10 da daimi encümeninde ihalesi icra edileceğinden ER hazırlıyacakları teminatları mezkür gün ve saatta tevdi ile almaları ve ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gününden sekiz evvel başmühendisliğe tasdik ettirilmesi ve fazla izahat almak yenlerin İzmir başmühendisliğine müracaat olunması, Erzincan Serom Lâboratuvarı Müdüriyetin0 Asgari Azami Dana 500 600 Arpa 60,000 70,000 Saman 80,000 100,000 Kuru ot o 60,000 70,000 Odun 30,000 35,000 Müessesemize muktazi cins ve mıkdarları balâda yazılı münakasaya konulmuştur. Bunlardan Dana ile diğerleri aleni usul ile 30 -Haziran 1930 pazartesi günü adet Kilograt yu arpa kapalı dörtte Erzircan belediye dairesinde ihale edilecektir. Talip şartları anlamak için Erzincan Serom Lâboratuvarı müdü müracaat eylemeleri. İ, Emvali metruke mü dürlüğünden: Semti Mahallesi Sokağı ag Cinsi öd Istanbul Mercanağa Ooo Tığcılar Dükkân 168 “ Süleymaniye (Kemeraltı vr » Hatçesultan (o Karabaş 85/105 ” Lalahayrettin o Şengülhamamıl0/27 Üsküdar Bostancı Bağdatcaddesi498 t De ie ” ” play Balâda evsafı muharrer emlâkin bir sene müddet ve “e çe talep vukuunda tahliye edilmek şartile icara raptedilmek w“| 6-7-930 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de müzayedelefi ” karrerdir. Talip olanların *6 7,5 teminat omakbuzlarile ye” saatı mezkürda İstanbul milli emlâk müdüriyetine müracaatla"” / Istanbul Tuz inhisarı baş mad) lüğünden: Çamaltı memlâhasının 930 senesi mevsimi olunmak üzere (2000) adet Istanbul küfesi ihracatından ! 15-6-930 t itibaren yirmi gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 6 7-930 tarihine müsadif pazar günü saat on beştedir. Tal'P' « lar şeraiti anlamak ve münakasaya iştirak etmek üzere peY * lerile Istanbul fuz inhisarı baş müdüriyetinde müteşekkil komi i müracaat evlemeleri. * vekili Z Z di 8 gi saat beşi | pe rar 3 olaf” ie tta , ES

Bu sayıdan diğer sayfalar: