21 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

21 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fabia TR SAREŞERRİ. Ibba oda RR a 1 e | Üstarafi 1 inci sayfamızda | Bülün bunlara reis ayrı ayr cevap verdi, azaların geçen içti- madan beri cemiyete iki satırlık bir teklifte bulunmadıklarını ve bunun şayanı teessüf olduğunu 20 liranın usulsüz sarfedildiğini bildiği- nİ tabelâlara müdahale edilmediği- nİ, divanı haysiyet reisi bir hata İşlerse ne suretle tecziye edile- <eğinin nizamnamede müsarrah olduğunu beyan ettikten sonra etıbba arasında tesanüt olmadığı hakkındaki sözü reddetmek mec- bariyetinde bulunduğunu söyledi. Nami B. tekrar söz alarak tese nüt olmadığında ısrar etti ve “ciddi bir anket yaparsanız bu- Dün böyle olduğunu anlarsınız,, dedi. Misaller getirdi. K Reis — Etibbayı kiram melâ- ike olsalardı divanı haysiyete lüzum yoktu. Tesanütsüzlüğe misal olarak gösterilen mesele- ler buraya aittir. Cevabını verdi. Bir aza, tesanütsüzlük vardır. Bu böyle bırakılırsa sari bir hastalık halini alacaktır. Diye rar etti, , Ragıp Bey — Yirmi lirayı heyeti idare kendi cebinden ver- sin. dedi. Bu sırada idare heye- #nden Neş'et Osman Bey atıldı. 20 lirayı kendi cebinden ödeye- ceğini beyan etti. Meselenin 20 lirayı ödemek değil doğrudan doğruya heyeti umumiyeden sa- lâhiyet almadan para sarfedil- menin uşulsöz olduğu ve böyle bir çığır açılmaması söylendi. | Bunun üzerine reis şu teklifi reye koydu. “inis - Heyeti idarenin- haysiyet divanma verilmasini kabul eden- ler ellerini kaldırsın.Hiç kimse | elini kaldırmadı. Bundan sonra da geçen yedi aylık müddetin hesabı kat'isi tasdik edildi. Badehu yeni sene bütçesinin müzakeresine geçildi. Birçok aza- lar yeni bütçenin heyeti umumi- yesini tenkit etti, Bütçenin çürük ve muvazenesiz olduğu, hatta etibba odasının bir sindikamı inzibat komisyonu mu, yoksa menfaati umumiyeye hadim bir teşekkül mü olduğu da beyan edildi. Bütçenin madde madde mü- zakeresine geçildi. Yeni bütçe- de iki memura yüzer lira maaş verilmesi teklif ediliyordu. Ra- gıp Bey burada gene atıldı. — Etibba odasının 60 lira ile memur aradığı ilân değil, şuyu bulsa yüzlerce memur bu- lunur. Dedi. Doktor Hayri Bey ben şimdi- den talibim, dedi. Bir aza 70 lira ile hükümet eczac: buluyor SİZ neden kâtip bulamıyor sunuz dedi. 1470 lira memurin maaşatı faslı tenzil edilerek 1120 lira olarak kabul edildi. Hakkı Şinasi Pş. Beyoğlu halk fırkası binasında etibba odası için üst katta bir daire verece- ğini vadetti. Bina kirası maddesi büçeden kaldırdı. Tahsildar meselesi bir hayli müuvakaşa edildikten sonra tah- sildara yüzde beş lira hakkı uzurun verilmemesi ilari sürül- dü. Peis bunu vermemk heyeti umumiyenin salâhiyeti dahilinde olmadığım söyledi. Bu sırada Ysiyet divanı azasından Ali Pş, ayağa kalktı ve hakkı huzu- ru almaktan feragat ettiğini söyledi Hakkı huzur 1000 lira Yarak büt kondu. Bu rada diş tabibi Sust İs- İ sonra içtimaa nihayet! verildi. ns Mİ nt a ek vey Londra Su kongresi Bu kongrede bulunan murahhasımız dün geldi Kongre neleri tetkik etmiş ve nelere karar vermiştir 31 mayıs 1930 dan 6 hazirana kadar Londrada akti mukarrer bulunan beşinci beynelmilel su işleri ve inşaatı kongresine Tür- kiye namına Ratip Beyin mayıs sonlarında Istambuldan Londraya hareket ettiğini yazmıştık. Ratip Bey bu kongreye iştirak ve dün şehrimize avdet etmiştir. | Aldığımız malümata göre kongre murahbaslarının iştirakile 6 gün süren bu kongrede başlıca şu maddeler tetkik edilmiştir: İnşaatta evvelâ masârifin temi mail B. saatine baktı. Evvelce sorduğu suale henüz cevap verilmediğini söyledi. Diş- tabibi Hayri B.: — Diş tabipleri rencide edi- liyor. Heyeti idare hassas dav- ranmalıdır. Bu şekil dâvam e- derse bir ihtilâf çıkacaktır, de- di. Haysiyet divanında bir diş tabibinin o bulunması (o meselesi münakaşa edildi. Kanun ve ni- zamname okundu. Her iki taraf maddeleri ayrı ayrı tefsir ettiler. Maddenin Sıhhiye vekâletince tefsiri teklif edildi. Diş tabipleri vekâletin tefsir salâhiyeti olmadığını iddia etti- ler. Neticede meselenin halli gene vekâlete havale edildi, Bundan < sonrâ ; heyeti idareye verilecek 1750 liranın müzake- resine geçildi. Bir kısım aza heyeti idare azalığına para verilmemesini iü Bu teklif reve kondu. 19 aza el kaldırdı, 1750 liranın verilmesi reye kondu. 30 aza el kaldırdı > her iki teklifte de müstenkifler çoktu. Toptan 1000 lira verilmesi reye kondu ve ka- bul edildi. Banu müteakip reis heyeti idarenin 1000 lirayı Hilâ- liabmere teberru ettiğini söyledi. Bu feragat alkışlandı ve yeni bütçe kabul olundu. Beş dakikalık. bir teneffüsü müteakip taavün sandığı projesi | okundu. Bu hususta Vekâletin müsaadesinin alındıktan sonra ittihazı karar edilmesi kararlaş- tı. Bu münasebetle Nami Bey söz aldı. : — Doktora müracaat etmiyen halk ve hastasiz kalan doktor vardır. Bu nisbetsizliği izale et- melidir, dedi. Neticede etıbba kesafeti ve 'nisbetsizlik mesele- sinin, teşkil olunacak bir komis- yon tarafından tetkiki kabul edildi, Bundan sonra şu takrir okundu: “Selim Sırrı B.in kızları Mü- beccel isminde bir Türk hanımını 71 kilodan 56 kiloya indirmişler. Bunu gazetelerde okuyoruz. Bir insanın şişman ve zaiflettirilmesi ancak doktorlar tarafından ola- bilir. Selim Sırrı beyin kızları icrayı tababete mezun mudurlar? Doktorlara âit olan işlerle uğra- şan bu hanımların tecziyelerini talep ve teklif ediyorur.,, Bu mesele de münakaşe edildi. Bir doktor, üfürükçülük teşekkül et- meden mani olmalıyız, dedi. Me- selenin ehemmiyetle tetkiki sıhhiye müdiriyetine havale “edildikten ni ve projeler ihzarı, asgari ma- sarifle âzami istifadenin temini İ için lâzım gelen teshilâtın yapıl- ması; inşaatta en iyi malzemenin istimali ve az masrafla nakli, Beynelmilel kongre bu tetki- kat neticesinde bu meseleler hakkında karar vermiştir: 1 — Müteahhitle aktolunacak mukavelenameler, 2 - İnşaatta iktisadi esaslar, 2 — İnşaatta fenni kavaide son derece ehemmiyet verilmesi. 4 — Inşaatta istifade edilecek mühendis, müteahhit usta ve amelenin talim ettirilmesi. Kredi ve mali hususatın kolaylıkla ihzarı, 6 — işaat civarmda memur ve amele evleri inşası. 7 — Sarfedilen paraların su- reti istirdadı. 8 — Amelelerin sanayide is- tihdam müddetleri ve bu müd- detin uzatılması şekli. 9 — Bunlardan başka umumi tedabir, inşaat, müteahhit ve iş- çiler hakkında bazı hususi mu- karrerat, Murahhaslar kongre bittikten sonra İngiltere dahilinde oto- mobil, vapur ve trenle 8 gün süren bir tetkik gezintisi ya- Si İ parak memleketlerine dönmüş” lerdir, Türk murahhasi Ratip Bey Londra kongresinden sonra Al- manyada birçok su bentleri in- şaalında — tetkikat yapmış ve birçok projeler hazırlamıştır. Ratip Bey bu tetkikatından Ankarada yapılmakta olan su bentleri inşaatında istifade ede- cektir, Ratip Bey bugün Ankaraya pön:cektir. Ev kiraları düşüyor Son inşaat ve yaz mevsimi dolayısile birçok apartıman daire- leri boşalmakta ve kiracı kolay- lıkla bulunmaktadır. Daire ve ev kiralarında başlıyan tenezzü- lün gittikçe devam edeceği anlaşılıyor. Bu suretle haddinden ve lâyıkından fazla dereceye çıkmış kiralar tabii haline avdet etmiş bulunacaktır. Yeni bir hara Sultansuyu çifiikleri harası bu seneden itibaren geniş bir kadro ile faaliyete başlıyacaktır. Haydarpaşa ile Kızıltoprek erasında yeni bir mevkif Haydarpaşa mevkifi arasında yeni bir istas- yon yapılacaktır. Bu istasyon Haydarpaşa çayırı arasında tesis edilecektir" lisesine Deniz Deniz lisesine Orta mektep şah ve yaımtıhana talip talebenin Tem- i ile Kızıltoprak | 5 Neşet Ömer B. Mesele yoktur, diyor Süreyya Ali Beyin istifası kabul edildi Diş tabibi Kâzım Esat beyin Dişci mektebindeki hocalığa tayini meselesinden tıp fakülte- şil: vekâlet arasında çıkan bir ibtilâf neticesi fakülte reisi Sü- reyya -Ali Beyin istifa ettiği yazılmıştı. Fakülte reisinin istifası veka- letçe kâbul edilmiş ve yerine vekâletten o darülfunün (OEmini Neşet Ömer Bey tayin edil miştir. Bir muharririmiz dün Meşet Ömer Beyi tekrar görmüş ve ihtilâfi intaç eden hadisenin mahiyeti bakkında mütaleasını öğrenmek istemiştir. Neşet Ömer! B. şunları söylemiştir: “ Süreyya Ali Bey istifasını bana vermedi. Neden istifa ettiğini o bilmiyorum. O Fakülte riyaseti intihabına kadar vekâ- leten ben bakacağım. Kâzım Esat Bey meselesi diye bir mesele yoktur. Bu zat dişci mektebindeki vazifesine tayin edilmiştir. Ve yarından itibaren başlıyacaktır. Süreyya Ali beyin istifasının bu tayinle alâkadar (olduğundan malömatım yoktur.,, Şehir yolları Kaydedildiğine göre Şehre- maneti ile Tramvay şirketi ara- “sında yapılan bir anlaşma neti- cesinde” badem tramvay” hattı geçen yollardaki tamirat şirket tarafından yapılacaktır. Şirket esasen hatların iki tarafında 7,5 maya nazaran şirket hattın geçtiği tekmil yolları yapacak ve mec- buriyetten fazla kısını için Ema net şirkete muayyen bir bedel verecektir. o Şirket dare va yapılan yollarım sağlam olma: diğerlerine nazaran fafzla da- yanması bu snlaşmıya amil ol- muştur. Emanet 931 senesinden sonra ton olarak yapacaktır. Taksi otomobilleri ayni modelde olacak Taksi otomobillerinin ayni mo- delde olması için Emanet tı. Bu tetkike yeniden avdet e- dilmiş ve bu fikir esas itibarile kabul olunmuştur. Piyasada müşteri nakleden | otomobillerin markaları ne olur- | sa olsun yalnız bir tipte olacak- lardır. tesbit edilecek tadilât yavaş yavaş vemuayyen zaman- lün'maliyet ve binnetice taksi essir olacağı Ümit ediliyor. m — talebe alınıyor girmek arzu eden sanmam adetnumesini haiz | muzun 15ine- kadar Heybeli ada mektep müdür etmeleri yetine' müracaat metrelik yol kısımlarını yapmak 'E imeeburiyetindedir. Şimdi bu anlaş-İj geniş caddelerin bir kısmını be- ($ iki | s<ne evuel bazı tetkikat yapmış- /i larda tatbik edilecektir. Bu usu- || ücretlerinin tenzili hususunda mü- VAKIT 21 Haziran 1930 — v Finkara polis müdürü i Değişeceği hakkında bir şayia var Ankara polis müdürü Febmi B. bundan bir bafta evvel şehrimize gelmiş ve bu seyahatinin sebe- bini soran gazetecilere annesi- nin rahatsızlığı dolayısile geldi- ğini söylemişti, Dün Ankara muhartimizden aldığımız bir telgraf Fehmi Be- yin — değiştirileceği (o hakkında kuvvetli bir şayıanın deveran ettiğini bildiriyordu. İcra ve iflâs kauunu hakkında Haber aldığımıza göre geçen lerde Baro namına Viyanada toplanan beynelmilel Kongreye iştirak eden avukat Ayâh Bey raporunu tanzim ederek Baroya vermiştir. Raporda bizim ve iflâs kanunumuzun mehazı olan kanun hakkında orada vaki olan beyanat hikâye edilmekte- dir. Bu beyanatta bu kanunun kırk senedenberi hemen hemen ber maddesinin itiraza uğradığı bunun tadil ve tebdilinde kong- rede geçecek müzakelerin. mü- essir olacağı ifade olunmaktadır. Açık söz refikimiz kastamonide çıkan Açıksöz arkadaşımız 12 yaşına basmıştır. kendisini tebrik eder ve uzun ömürleer dileriz. Hayrettin B. Alpullu şeker fabrikası mü- dürü Hayrettin bey dün şehri- mize gelmiştir. Rüsumat umum müdürü ,Rüsumat umum müdürü İhsan Rifat B. yakında teftiş için şeh- rimize gelecektir. icra Kazanmak'için ilk şartilândır | ilânsız kazancı artırmaya i savaşmak, havada fa- | yvyaresiz uçma çalış- mak gibidir Ticaretinizde ,. san'atınızda muvaffak olmak istiyorsanız ! 5 gazete ilânına ehemmiyet ve- : i ğ Gazete ilâm ilânların en kolayı, en ucuzu, en te- sirlisidir. ES SERAESATAMARM222208223202: İşte ilân tarifemiz; Satırı Kuruş 12,5 5 4 100 200 Sonuncu sayılara İlân memurumuz size fay- dalı bir ilânm şekil ve üc- reti için hizmet etmeğe ha- zırdır. atertseırın Hüüdazme kasanrımmazar aa asrmanmımeeessesar, Bu akşam Sinemalar Alkazar — Çöller suvatisi İİ Alemdar—Masum kurbanlar Beşiktaş Hilâl —bir yetimin romanı Ekler — Gönüllü bebriyeli | Elhamra — Küçük hırsız Etuval — Yamyamlar arasında | Fransız — Düşman Majik — Yedi günah gemisi Melek — Çılgınlıklar revüsü Opera — Aşk zambağı Şık — Rasputin Süreyya Kadıköy— Jozef Balsamö Bar ve Müzikholler * Garden — Mezeyi Balet, Beketi i Vantura İ İ İ Türkuvaz — Tize, | Tarsov | Tepebaşı bahçesi— Varyete sinema | Taksim ve Lidin

Bu sayıdan diğer sayfalar: