27 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

27 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i RESİM. HAKİMİYETİ MİLLİYE İLAN YÜZME Ahmedin REKORU. gelme yüzmesi es- akıntı RESİMLERİNİZ. 1 — Romanya Kıralı yuri çelenk koyarken. 2 — Kıral balkoni Um. 3 — İtalya e e Nazıtı M. yüzüşü (esnasındaki son ai esnasında Mareşal S olur. Binacna- yüzüşü esnasındaki 4 — İngiltere'nin (S nakıs tahtelbahiri. 5 — Alman bol »ksörü Hbeitey'i Mer: Yüze dalların süzüklendikleri mütenasiptir. Binaenaleyh (5 zait S) : S müsavidir. : (5 nakıs S). Bu tenasüihü ağın ede- S murabbar müsavidir 128. ve$ 3,53 olur. 6 — Bu sene Amerika'nın deniz it 2: katettiği» cihetle 12.06 İz yüz- PROGRAMI. İZMİR SÜR'AT POSTASI. i hareket ve pazartesi NDIRMA POSTASI, ANLA İNAN vapuru TRABZON BİRİNCİ POSTASI. rıhtımından. KARABİGA POSTASI. (BANDIRMA) vapuru TRABZON İKİNCİ POSTAS çarşamba. (KOCAELİ) vapuru akşamları İdar MUDANYA POSTASI, MARMARA) vaj (İNEBOLU) vapuru çarşamba SÜR'AT POSTASI. (Mahmutşevketpaşa) vapuru; eek salr 12 de Galata rıhtr-' ANTALYA POSTASI, İZMİT POSTASI. mutat iskelelere in teminat nie ha- diğinizden dolayı hazine vekili tarafın- e kalemin gönderilen verekası İLANLARI ANKARA 2—9707 HUKUK ve hazine vekili de tebliğat icrasını talep eylemiş ve de müddeinin talebi muva- usul örülerek hukuk usulü muha- anu Hacıbayram mahallesinde Raşku ve Dominuku nunun İ4i inci maddesi İıp Fakültesinden ör ki TMA ARİF ve oldukları mezkür karar olduğundan yevmi muhakeme (TAŞDELEN) BÜYÜK DAMACINA 325 KURUŞA. bâp hanenin izalei Sulh Hu- kabul ve lunmadığınızı bul zdin se bila tebliğ hastalarını tarafınızdan bir vekil gönderme- 2352 1-2660 müddei de ilanen ei aksi takdirde tebliğat makamına ka- Fakültesi Monitörü Bevliye e ve mahke olmak üzere hakkınızda gıyabi mu- Tenasüliye Mütehassıs» talebi muvafıkı usul ABDULLAH ARİF Etfal apartımanında hastalarmı kabul ve 2—09715 metre © Taklabai arsa üzerine sokağa ANKARA VALİLİĞİNDEN: inci maddesi mucibince ilanen ve bir halâ ve bir mutfak ve TÜRK MÜESSESESİ OLAN. 7 ENTERNASYONAL OTELİ. ' BUYUK KABRIS- CADDE > girşi İm DİY saat 10 da Ankara ikinci iyelik hazır kıymeti haiz bulunduğ Kiralık Apartıman Balıkpazarında Aydın Sokağında Hissedarandan maada ey er nisbetinde pey akçesi te e olmak üzere hakkınızda edilmiş pirto İnhisarının işgal etmekte Yüzde iki buçuk ferağ harcı 29714 apartmanın üçüncü katında ev ve t ihalesi feshedilerek HUKUK haneye elverişli havagazı, su ve zarfında peşinen mevkii müzayedeye konulmuştur, i ki bir Kalecik'te Singer kumpanyası üç oda, banyo ve müştemilatı ehven yevmi mezkürde makamı lâzımdır: Ahmet Ha raitle icara verilecektir. Taliplerin kişehirli İbrahim Hakkı beye müteşekkil encümeni daimii Sıhhiye Vekâleti sicil memurin itina edilmiştir. Fiatlar uygundur. 29630 birinci son müzayede icra kılmacaktır. 2— 097104 Taliplerin ve daha ziyade tafsilat al- Mes'ul Müdür : NAŞİT HAKKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: