1 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

1 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEMMUZ M.M. V. SatınAlma Komis- yonu ilanları. Askeri metekplerle liselere kayit ve kabul şeratii. ze 930-931 senesi kadro doldurmak ve yüksek sınıfların rı haiz da leyli ve meccani olarak talebe ve kabul edilecektir. A - Devre Sınıf için 6 ” - Mezun bulundukları eza 7 8 ş$ 0 “e k nı ” tasdikn Yaşları içinde olanlar. D.A: sr ve hükümetinin Ni; Si gördüğü yön sini gösterir şahadetname ve; E - Ailesi hiç bir sui hal sahibi olmamak. pa birinci (5 muallimli ve mektep ları ve bususi okunan Jâzi imi Orta mekteplerin 2 inci 3 üncü sanıflrile lise star hangi birine girmek Üzeri ta ve sınıftan evelki bütün derslerinden B inci sınıfa girecekler 1 inci 1 kitaptan imtihan muvaffak olmak için her dersten Üç numara alması lâzımdır. kitaplarından hangilçrini Sakin dair vesika ibraz ettiklet Sair şartları baiz oldukları ve inka. Junmadıkları takdirde muadil bila imtihan almırlar. 3 sında başlıyacağından 1 inci şartları rsi bulunan olanlar İstanbul'da ei devre sınıfların” talebe tamamen 9 — Müsabaka imtihanı 11 inci amire veya askerlik şv YL e istida 92 ri veya besi Rs. Tiklerine r yeniden kaydikabul lisenin son sınıfları için 25 temmuz yi sınıfları ii aşa kabul olunmaz. Ders seni 1 — Jiselerden naklen 1 — Buleli lisesinde ( Yalnız ikinci devre talebeler için. 2 — Halıcıoğlu (o, ( « birinci veikinci » 3 — Bursa 4 — Konya . $ — Erzincan © Cebecide yesi için su zarlığı 5 temmuz 930 teminat! satın alma riyasetine müracaatleri. Müessesatı Ticariyenin Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABI VE İHZAR EDİLEN Kasa, Yevmiye, Deiterikebir gilaflık bez Pazarlığı 3 temmuz perşembe günü saat İl nameyi 2—9780 Merkez ihtiyacı için 12.000 kilo mübâyaa İLANLARI, cam 1 6 adet termometre C.M.U. K.281 cibince mahkemede isbatı vücut ve ile ihtarına karar 1 adet brinel malzeme tecrübe aleti ? adet brinet âleti Yukarıdaki malzeme ayrı ayrı 1 temmuz Taliplerin o gün 10 kalem sigorta Patronu ve saire. alınacak Erzincan ve Konya Lise 2—9715 4 adet Berliye iç lâstiği 3 ANKARA ÜÇÜNCÜ Bir müracaatları, ilan olunur. 2—8587 Ankara askerlik meclisi Zencirli ca- 1 temmuz 930 tarihinden 10 temmuz 930 terihine kadar Ankara we bu şube Ji temmuz 930 tari- Ankara köyler askerlik şubesi ve bu şube ile alâkası olan muamelesine Tüzumu ilan olunur. 2—9163 ZAYI TASARRUR CÜZDANI. Ziraat 930 senei maliyesi zarfında İzmir

Bu sayıdan diğer sayfalar: