4 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

4 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3223: Oln birinci sene. Eğe nail olamazı 5 kâne 1923 er milletimizi: la yi ve şari elinde tutan sail elm gün 1. ihsal ettiğimiz feri hiç vw vakit n hakimiyetini bi. ş olsaydı, izdık. GAZI, 5 Ren verde 3 kuruş. Gündelik. İNGİLİZ SİYASİ HAYATI. İngiltere'de parlamento aki bir buhran devresi geçirmektedir. De Mi Vi bilhas assa iktı- sadi v: vvüçleri ingiliz değişti i andığı, sınıf x karşıya geçtiği, "beyneknilei pair rekabetlerin arttığı bir devirde çip formüllere, yeni yol- r. İşt kânlılarm hududumuzun beş kilometre yakınında. Ovacık e el kur- YENİ İSTİHBARAT. TERKİ TESLİHAT. —.em— Şarktaki Aşiretlerin Hareketleri) Fransızlar Lehte Bir Nümayiş | Hakkında Ajans Yeni Yağlar tılar. İ Haberler Aldı. nda hazırlanan ve silahlanan İran). Alman ve Franz Malareet Feei ğ na iyor. e Halikânlr Halit ağa 104 Paris, 3 (A.A.) — Cemiyeti celil kadar avenesile hududu! lmu$-| ittihadr Fransız şubesi tarafi o- lar ve Çığ yü etrafı ışlar-İ cadero binasında terki teslihat. lehine dı. Şakiler köylüleri kendilerine iltiha-| bir nümayiş tertip olunmuştur. ir ta- ka cebretmekte, köylü! lara firar | Krm hatipler Avrupa emniyeti için el i an — Fransiz mu r. Pat emniyetini te kemi > üçlü sayi arzusunda 0- 1 lara ihtiy: kü say ii besili ingiliz Sivan hayatı bu tesiri altında yeni bie tekâmül Sağ hası > ve rmektedir. i tekimiğ il hangi istika- bea inş Ka Alman nya, Fransa gib ketlerin parlameniz eba ve e Z ilhassa son intihaptan sonra hâdis olan yeni ia tülin ba- ve te- ki Seker akdana ayağı yaşın inmeli gekiyinin erzakı Maki maktadı TAYYARE CEMİYETİNDE. len temin olün- A.A. cihana sormak zamanı- m Bane için Seli oldi söyle) * nr miştir. Mussolini Petit Parisien'de Bir Makale Neşretti.* DÜN MUTAT İÇTİMA YAPILDI. si ir ze, ei ie ei yapmış tır, kılırsa burada da bir ittihat v merküz verildi esir ifti- ii ve teşettüt cereyanına şahit ol- mak mi ümkün deği ildir. Son za i hayatı den hususatı “İmali (ümata göre;-bu içtimada 30 Tayyare Cemiyeti Ankara şübe- z Or. görüşmüştür: «Aldığınnz| zata ağustos | vücuda etirmek lâzım olduğunu tes- Fe hakkuku Büyük Erkânı Harbiye Rei-. simiz Dün İstanbula Gittiler. Müşür Paşa Hazretleri İstasiyonda Merasimle Teşyi Edildiler. > merasiminden: Müdafaai ei VekiN Abdülhalik B. 24 a kadar i Ri sıra ile iktidar Zafer ve menfaatına yapılacak olan eglentilerde Dale bir kemi ve otorite ile et etmeleri seline i Fırkasın: nun galip Seti kâffesini mem- Şube heyeti idaresi, bu bayramda ve pılacak eglentilerin mevsime sö tadiline mütevak Petit Par rayı hüküme Beya etmişti. İşçi şekkülü ve nihayet hükümet ma” kamına iğ derecede egim lanmağı ve hi ü göstermek suretile hamiyetlerini ibraz BEYNELMİLEL BİR KONGRE. tirmiştir. Mes'ele ein iskelar mağı tekarrür ettirmiştir. Badema Si p beynelmilel mu li ması siyasi hayatı daha muğlak Ikmuştur. hükümetinin bir işler tesbit ve tekemmül ettirilecektir. Galin Dünkü Yağmur 8 xcakları Haylı Tadil Etti, Bir kaç günden beri Ankara ve civa- rında devam etmekte olan sıcaklar bir- denbire azalmış ve derecei hararet k Anl i i met nihayet bir pazarlık kabil müsa: Rza k mil ve müte- ka star. lin Etimesut'a kısa bir yağmıştır. da di demi aitim 30 muhbir yağmur | ça mal üzen iği aktalsağa. diyor İstanbul, 3 bei — Pariste 20 “b, elde ise bu, di) nın a melainlr mülhem eri 4 Si iştir: si için bir sebep ola-| odecektir.. maz. eder. e Yl teşkilatı Ne e imei döstane bir surette y ve ha 2. Simi syol rosu dahilinde 8 Cemiyeti Akvam ile müttehiden ha- zırlanmış olacaktır. BRİAND M. Lez > ANATINA MÜTEHAYYİR. Fransa ve Nazırı Müzakeratın bea Niyet ve Arzusuna Diyor. Paris, 3 (A.A) — ai Daily He- vaz ın Paris muhabirine Grandinin be- natından pek müt emi olduğunu r ki: iştirak © FRANSIZ SEFİRİ, © İstanbul, 3 (Telefon) — edi geldi. Yazı Trabyada geçi- recektir. Maamafih bugünlerde gi tekrar SE gitmesi de muhtemel di firi p M. Oldenberg. Orta Ziraat Üy z Islah İktısat Vekâletinin bu sene Avrüpa- Hi işlerdir. Pş. Hz. istasiyonda Vekiller, e bulunan mebuslar, erkânı m iy tarafından teşyi edil mişler ve kendilerini bir müfrezei aske- DENİZ SPORLARI. Bugün İstanbul'da Deniz Müsa- — İstanbul, 4 (Telefon) — Mıntaka niz teşvik müsabakalarının e de yapılacaktır. Deniz yarışlarına bütün kulüpler iştirak edecektir. İSTANBUL BUĞAZI BENDİ. Benttön Havalar Kurak Gittiği Zaman- larda İstifade Edileceği Tahakkuk Etmiştir. Nafıa Vekâletinin geçen sene İstan- bul buğazı denilen ve. Ankara'ya yakın |bulunan mahalde büyük bir su bendi in- İşa ettirdiği malümdur. Dün sabalı saat yedide başlayıp muh- söyledümen ve demi n celieileseği mi viii Dir Bu sene havaların eyi gitmesi ve yağ Vakıâ i irinidi ğ murların möbzul bulunması da ol olduğu. ei Peek nazırlık eden yağmurun mıkdarı 6 milimetre ir-| ile mil e sonr siğat e yin iğ iri bu bendin İstilsde etmek i iği itüsündi rata devam lüzumu hu m Si y il hassısı dı ö z a arasında taksimi iz vaki ol-!bit Deşmni ile geni kaldığımı —— Bu bent mamıştır, Bununla beraber işçi hür Yağmur garp ve cenubi yi ei Fakat esef araya Mami ti M. Öle Türkiyede üç sene ka 'arazinin istifadesi nazarı dikkate almâ- par baz hadleri ai tak , Pire ence ve Milan nutukları gir- iŞ kanali birde sağnak. seklü iştir. Müzal ta- tesis olun 1 bili bi İl Dz Li iky: ğ İdenberğin bu defaki vazifesi muştur. best bırakâ, zımnen: taah- bi Anadolu e hava ği lıdır. İktısat “Vekile > simi rey Sıcak mevsimlerde bu bentten lüzum i ii mekteplerini ülürse İsti dilebilecekei; hüt elli Şu halde ne kendi ipli e bütü EMLÂK BANKASINDA, illerine, kendi bir kuvvetine, kendi idea! eksei hb etine istinat edebilen aldı ğa göre “evelki gün i'ye 9, Eskişöhi- Bankadan İpotek Mukabilinde 500,000 Lira İstediler, BELEDİYE VE İNTİHAB, ATI, DİYARİBEKİR'DE. 5 Dahiliye Vekâleti Vilaye eeerereyi Direktif. ilkeli yi vee eği st bk ne e. muhalefet-| .» 2. Kütahya'ya 4, Afyon'a 5; İsparta' İstanbul, -$ ( Telefon ) — Eullak lerini Vi BİR BORSA TESİSİNİN MUYA- rinde S. , Ri 3 milimetre yağ- E; Bi sı umum müdü; Si Kada kiii sne EN ö; imi 6, Rizeye 3 milimetre yi im re mara e ala Yeni belediye kanunu nelik Tük FIK OLUP OLMADIĞI almıyan dir hükümet nasıl müte- az işi olmak üzere gil tilbe a ek yk g Ki ve Zai olusa giieleğein ARSENİK MADENİ. geldi . Diyor ki: inti ikındı “Dahi; Evelce Biyeişkir > vileyeti İktisat de ve musır bulunmi — İstanbulda bü; e iyaribe- bir irk “a Ni nihayet lid Kağızman'da Keşjedileni Made) © ipotek elk e yin gelen direkli verm Ea kir'de bir ticaret ve zahire — açıl- irlik k ir kısmını . 3 > lik mühim az m a etinden “bir i nin yemi ii e esat vaki olmuştur. iş olan: kadın ve erkek bu inihaba İktrsat Vekilliği, açı O Ni Uh pe kasının son anlarda gösterdiği İktısat V: GE e İ sela! madeni olmadığını ve manzara bunun bir delilidir. İktısa- i Hadi B. Siki güne kadar Kizi zere geldim. Yarın a avdet ede-| habat defterlerinin ona göre rlan-| Diyaribekir vaziyeti ticcariyesinin idir 38 böhea de benii sile Gl decek ve orada mevcut Arsenik | ceğim. an ŞE Sl ie iŞ ta madeninde tetkikat yap: ir. v İNHİ: terlerin ve intihabatâ ait ge ; yeceğini tesbit için ticaret vaziyeti hak- on < çi ere e vzie Haber aldığımıza göre bir ma- Mei ma tamamen ikmal edilmiş olması tebliğ kında ve hububat — satım miktarla- ti ıslah için ii i ip ol İzan | Yenen bu edenin işli see, e bü-| Behçet Bey Varidatın Bir Milyon | olunmuştur. sesi er Kaş bazı gelen Sollar ni peni Delete EM eee eee e li rttığını Söylüyor. mat indi b lar hasıl olmaktadır. Artık eski)isp eemis İstanbul, 3 (Telefon) — So zaman |) ASKERİ MALÜL MUTE- Jümat kiş Vekile ve bm an'anelerin, yeni vaziyetleri idare k tekrar Ankaraya gitmiş olan tütüniğ KAİT VE EYTAM VE ERA. e pılacak un açılıp açil- ei ii er li dilinde ii Vaktile bu Sâ-| inhisarr müdürü umumisi Behçet Bey MİL .MAA AŞLARI, maması kr ve lan şir yü rai ie fe Ani e ni e iğ m ee m ine gönderilmiş ola am e Döndü. mayüllerinin artmasından sonra, İngiltere'de daha ziyade hissolu" olacağı w - Iğdır şosasıa yakin olmak itil üz haizi ehemmiy: ehemmiyet bu-' Zeki MESUT İlunduğu anlaşılmıştır. i meşgul o in p > yp lr nisbetle bir milyon, fa- | meğe başlıyoruz. Belgrad, 3 <a.) — lm Merecei Bükteş'ten avdet eylemiş-

Bu sayıdan diğer sayfalar: