24 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

24 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'No. 3245: On bi PERŞEMBE 24 TEMMUZ 1390 Lozan, Gazinin ve İsmet Paşanın ese- ridir. Lozan gelecek nesillerin dün- yasına istiklal ve ğa örneğidir . Bugün Lozan sul- , birleştirilemedi. Bütün sı anlaş- hünün < imzalandığı| A enik ında mi ma de ünün yedinci m sene başlı- a ik, tünde yeni iie teşe külün temiz ve GE çi leri bir halk hüküme- tinin kurulduğu yer- di. LOZAN TÜRKİYESİ. an günündenberi tam bir tarihlik ba: Eskisinden mbaşka bir zal a ie mağ! taipei ve halk Bibikieiyomiz.. Yak | 5 sulh şartları, Ele ağye bir bu zaaf daha bal aldıkç a teba- eti delik «| saretten istiklale ile- < damların le ile ka. kal e yapa anda mi ler İz dari ibi idi Tet ve tarihte kalmak istiyor! alan Yeni âlemin sal- tanattan hürriyete, e- riliyen yolu eğer mü: mkün olsaydı be: panıp Lozaı dö İğne şanın am ği rıldı ve muahedenin en ü kai oz ayrılışı bitteki e m Türk murahhâs çiğ in ve Başveki! İsmet Pş. Hazretleri idi Müz: > e teşrinisani (922) temmuz 923 e kadar devam etti, arada bir a SE ok ve çok çekili biten lâp ve muzaffer ola ihmiyetr. B Bunun biri tarihte kaldı. bu mü- t San Hirieiyevekii | n iki | 7 l ğa harp yapmak Tâzrmi sğağii Lozâni nda müktefiklerin kemi EŞİ bi patileri şey iy A smet Pş: muzaffer” oldü ve nümayişe ben zer hiç Bir iddiasi ol mıyarak müttefiklere “| yavaş yava; lele li asır! den 24 i mütekabil haklar oktu. için hiç bie iddiası mukabil Avrupa devletleri si- bir millet bu kadar fadikal inkılap yap- mamıştır. Ve muvaffak olduk. Garp medeniyetini mızın sonuna kadar götürdük. Kendi milletimize ve bütün milletlere verdiği miz sözü tuttuk. Türkiye ınşark Akdeniz emniyetinin en sağlam des türlerini biri oldu. bal F İş Rip a g » w g > etmedi. Kim kendisinden bir şey iste- EE zannetti ise," bize yalniz azmi- i ü ir © 5 m E z e. R 5 R pi s a & Başka türlü vata- nın yaşamasma imkân yoktu. ifkiye'nin yaşıyacağına herkesi ar- tik inandırdı. Hepsini, hepsini bir tek şart Zan'da tanıttığımız tam istiklal ii borçluyuz. Bu Anadolu toprakları 'devrimize kadar ne bu kadar istiklal, ne bı dar emniyet görmüştür. Her şeyi iki kelimede toplıyalım: Devlet kurduk. Türkiyesini yapmış olanları ne Asya hudutları- mütekâmil halk devletini kurdu. klasik siyaseti- Ve yeniden kurulacak beynelmilel mi. uydur: tetleri. emayilerine | yasetlerinde müthiş egoist idiler. Bun- lar dünya işlerini, kendi ine, hattâ anane haline on Ji) On Sarayı,ne de saltaı vardı. O halkın e En bir teş. ekküldü.Ve ık halletmek istiyorlardı. kabiliyetlerine vada ve denizde yal ARİ re kadar ilerilemek karar ve kabiliyeti in- de olduklarına ehemmiyet vermek iste- “iyorlardı. Onlar dünya tarih ve çoğrafyasında bildiklerinden ve gördüklerinden fazla e sdü onferans serseme| döndüren bu iddiayı umumi har pmağ- Tk deka'2i, p Her yerde 5 kuruş. E Bu muahedename Türk Milleti aleyhine asırlar- danberi hazırlanmış ve Sevr muahedesiyle ik- mal edildiği zannedilmiş büyük bir suikastın in- hidamını ifade eden bir vesikadır. Osmanlı dev- rine ait tarihte emsali namesbuk bir siyasi za- 5 dr. ihniyet onlara Lozanda adım büyük bir kiökani hi wuşuyordu. 'urahhaslar büna inanama- dılar. Ve a defa Anadolunun büyük > İaririsi düşün: indül İstanbul haliesil, sarayile ve bir sü: > i devi bir Ankarada idi. Bunlar da müttefikler gis bi ln çaki Yeni devirden kor- ıyorlardı. ME iel YAŞ da unutundu, Ve Lozanın yeni hürriyet) ettiği za- krar kullanılabilir,istismar edile- bili vir br hale getirmeğe çalıştılar, Paşaya ana vatanda ilk muha- sam ni başladı. 2 a anda çok ileri ,şuyordu, kuru! ni ir devlet tm yada Di anlara saray yoktu. “Ona — Sal eni Bu ses tıpkı istiki bal senelerinde ona:

Bu sayıdan diğer sayfalar: