24 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

24 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nd a ” A gi m GR YA P ERŞEMBE 24 TEMMUZ 1930 5 in ci sese, Ne 1598 NUSHASI 5 KURUŞTUR ÜS ZAM GER Yeli ENR NA Lozan Türkiyesi Lözan g İtarihlik zaman geçti. Eskisin- len bambaşka bir devlet meka- İhizması kurduk. Müesseseleri- İmiz, idare ve siyaset sistemle- duyuşumuz, İve görüşümüz ta yazımıza ka- lar her şey değ Hiç bir illet bu kadar radikmi . inkılâp ve muvaffak ok maştır, ip hüdutların yapı Huk. G y sulh e inkişaf için . Demiryolları u-- kasabalar o ve koca| ir, yepyeni bir iktisat ve bir İnaliye yaptık. Kimse bize yar-| lum etmedi. Ki bir sey istediğimizi zannetti i- İse bize yalnız azmimizi kırmak için düsturlar verdi. Bir nesil, | esillerin vazifesini gördü,'yor- katlandı. > Başka İgunluğuna yaşamasma imkân türlü vata Türkiyenin yaşıyacağı- oktu artık. inahdırdık. tek şarta, Lozan- ha herkesi Ülepsini bir da tanıttığımız tam istiklâl şar- tana borçluyuz. Bu; Anadolu idenberi tam bir | İN EN Mznçrmıntaisrrini: Süirt Welsvasux SW Mİ Ki Ağrıdağı yamaçlarırı firmanan kahraman topçularımızdan bir grup » Şark muhabirimizin resimlerinden - Eşkıyaya yataklık eden bir kaç köy daha tedip edilmiştir. Şakiler müsademeden içtinap etmekte ve kaçmağa çabalamaktadırlar BEYAZIT, 23 (Milliyet) -- Ağrı dağmı ihta eden kuvvetle timiz dağ kovuklarında perişan bir halde sığındıklarmı bildirdi ğim şakılerle teması temin et toprakları devrimize PE Lr Sokar bir kadar istiklâl, ne bu ATİ Se tavanda rp Her Şeyi) yılmış oldukları cihetle müsa- İki kelime kyalım demeden içtinap | kaçmı kurduk”? iyesini YAD | ar gakilerin mukadder mi nlfer tarih unutmıyacak | ten kurtulmaları iml kalma ır mıştır, ataklık eden FALİH RIFKI| ve onla; veren bir kaç Türk - Yunan iti- lâtının teatisi ATİNA, 23 (Apo.) — Türk 'unan itilâfının musaddak İhüshası Ankaradan geldiğinden bugün öğleyin hariciye ncza-- 1 inde itilâfname teati edilecek tir. Yeni Rökor Berlinden Madrite yapılan devir LONDRA, 23 A.A. — Av pa devrini yapmak üzre Ber- İlinden Hareket eden seksen tay fareden bir İngiliz tayyarecisi iplerinden bir. “saat evvel İMadrid'e varmıştır. Bunu . iki Fransız takip etmekte ve bun- ların arkasmdan diğer bir İngi-| iz tayyaresi gelmektedir. Da-| ha arkadan dört Alman tayya- | si uçmaktadır.... . Ali Sait Ps.» Ordu müfettişi Ali Sait paşa dün Ankaraya hareket etmiştir. Amanullah Han Sabık Efgan kıralı Amanul- Han dün Tarabyada ikame tine tahsis edilen koşkte Efgan dostlarının ziyaretini kabul iştir. Sabık kıral Romadan otomo bilini getirtmiştir. İstanbulda kalacağı müddet zarfında avla- nacak ve otomobil. tenezzühü | İ Mektepliler müsabakası 63 üncü hafta bitti 63 üncn hafta bitmiştir. $ Gazetemizde çıkan hı NM den en mühümmin! seçip cu- Mİ martesi akşmıun kadar mü -* sabaka memutluğuna gönde- $ İŞ siniz. Neticeler pazar günü? İİ neşredilecektir. | 1 | j i : dan sonra Salih Paşanm neza- reti altında başlıyarak muvaffa kıyetle ikmal edilen Otarama ve temizleme ameliyesi hakkın- da yeni tafsilât aldım. Salih Pş. tenkili takip eden bu tathir a- meliyesini Çubukludan idare et- “... Şehit tayyareci Salâhattin B. .. Tahran sefiri değ şti Tahran Elçiliğine Husrev Bey tayin Husrev Bey dün akşam Ankarayâ gitti, bir iki güne kadar mahalli memuriyetine gidecek f Lâhık ve sabık sefirler : Husrev ve M. Şevhet öeyler ANKARA, 23 (Milliyet) —| bir mubarririmize yeni memuriyeti Tahran sefiri Memduh Şevket Beyin yerine Sofya sefiri Hus- rev Bey tayin edilmiştir. Hüs- rev Bey bugün Anakaraya gı cek ve bir kaç güne (okadarda mahalli memuriyetine gidecek- $İ ya gitmiştir. Aldığımız mallımata na- olan davet ü- Hüsrev | Şevket yin zaran Hüsrev Bey v zerine şehrimize gelmiştir, Bey Tahran sefiri Mes ah Beyin yerine Takran sefaretine edilmiştir. Bu tayinde son hâ $lâmildir. Hüsrev B.'dün kendisile görüşen Sofya sefiri Hüsren Bey dün ak-| gideceği $İ şamki ekspresle Hariciye vekilimiz | kadar kaldıktan sonra İstanbul'a av. İTevlik Rüştü B. ile beraber Ankara'|det edeceğim. Husrev B. bündân son edilmiştir.. ve Türk-Bulgar münastbatı hakkın. da beyanatta bulunmuştur : — Tahran setirliğine tayinim ha- beri doğrudur. Sofya sefaretine kimin tayin edileceğini bilmiyorum. Dün Yalova'ya giderek Gazi Hz. rine tazimatta bulundum. Bugün Tev fik Rüştü Beyle beraber Ankara" Ankara'da bir kaç | gün ra Türk-Bulgar münasebatı her za-| den daha siki ve daha Yalnız iki hüküm: mani midi kümeti bu husustaki cevabın m... miştir. Tarama esnasında Mu- radiyeden şarka doğru; ilerle- * miş olan kuvvetli müfrezeleri- - miz Saray, Hoşal ve *Çaldıran bavalisini tarayarak o havaliyi şaki döküntülerinden temizle — miştir. Mütemadiyen hududa kaçmak istiyen ve çiddi bir mu- kavemet gösteremiyen şakiler arklarmı adım adım takip eden tayyare, siivari, topçu ve piyade kuvvetlerimizin imba ateşleri a la bir çok yaralı ve ölü br rakmışlardır. v Eşkıyanm gözü çok yılmış- tır. Payyareye “vir vir, makine li tüfeğe de “gir gir,, diyorlar. “Gir gir geliyor, li di., diyip çil yavrusu gibi dağı. lyorlar. Erzurum, Karaköse, Van yo (Mabadi beşinci sahifede) Fethi Bey Paris sefiri dün Yalovaya gitti. Paris sefiri (Fethi B. Gazi Hazretlerine arzı tazimat et. - mek üzere dün akşam Yalovaya gitmiştir. Fethi B. Yalovadan avdet ettikten sonra Ankaraya gidecektir. Sultan Hamit! Mabeyin Başkâti- bi Tahsin Paşanın hatıraları.. Milliyette neşredile- cektir. Hazırlanıyor Sultan Hamit İstibdat tarihini aydınlatacak yegâne eser olacaktır. vermemiştir. Bu nok ce iki hükümet beyinde bir nekia kalrryaraktı hal edilin-| i hiç) İziyaret etmiş, vu Kıtaatımız Ağrıdağ koğuklarında saklanmak istiyen eşkıya sürüleri ile teması temin etti.. i T. Rüştü Bey! Dün akşam Anka raya gitti İngiliz ve Amerika setirlerinin ziyaret- lerini kabul etti Hariciye Vekili Tevfik Rüş- tü B, dün Tatâbyada Tokatir. yan otelinde, Ameirka ve İngi: Tiz sefirlerinin i bul etmişti Tev Beyi at Zden son ra da Amerika ve İngiliz sefirle | rine iadei ziyaret etmiştir. Hariciye Vekilimiz dün ak- şam ekspresle Ankaraya . git-. miştir. Mumaileyhi istasyonda vilâ yet ve emanet erkânı ile diğer zevat tarafından teşyi edilmiş tir. Tevfik Rüştü Beyle bera- ber Muhtelit mübadele Türk he yeti murahhasası reisi (o Tevfik Kâmil Bey de Ankaraya git-- miştir. 23 Temmuz Hurriyet bayramı dün tesit edildi. Halha Himayel Etfal rozetleri dağıtıldı .. i Dün 10—23 temmuz bayramı idi. 22 sene evvel memleket düm kısmi birriyetine kavuşmuştu. Her sene olduğu gibi dün de bu milli bayram şehrimizde tesit edil. miştir. Bütün caddeler Türk bayrak-| larile donatılmış, dükkânlar ve evler süslenmişti, Beyoğlu İstiklâ) caddesi baştan başa Türk bayraklarile döna- talmışt Dün bütün davair bankalar ve bü yük müesseseler kapalı bulund hetle erkekler kadınlar, çocuklar ki lara gitmişler, sevinç içinde bayramı esit etmişlerdir. Hürriyeti ebediye te pesi, Gülhane parkı gezmeğe çıkan halkla dolmuştu. Çocuklar akın akin Gülhane parkına giderek çocuk bak- gesinde eğlenmişlerdir. Yalnız çocuk bahçesinin bazı ak- sami el'an ikmaledilmemiş bir vaziyet tedir. Küçüklerin oynamalarına mah svs oyuncakların ekserisi kabili isti- mal bir halde değildir. Dün bir kısım halk vapurla Boğaz içine Adalara gitmişlerdir. Dün ayni zamanda Himaye Etfal günü olduğundan cemiyeti tarafından rozet tevzlati yapılmıştır. Yüzlerce genç mektepli Hanım ve Beyler ro- zet kutularını dolastırıyor, halk (23 temmuz yetim çocuklar günü) yazılı beyaz cerceveli kırmızı rozetlere rağ bet ediyordu Mini mini mektepliler vazifelerini şebrin her tarafında büyük bir istek le yapıyorlardı. İZMİR, 23 A.A. — Bugün intişar eden gazeteler, 10 temmuz gününü tesit eden makaleler ile doludur. Re mi ve hususi emakin, bütün kara ve ge > TER BUGU 2inci sahilede : ,3 ba da 1- Farihi teliikdez Al Pp, g 2— Harici ve Son haberler m a 1 doktoru aa 3 üncü, sahifede 1— Güzel San'atler birliğin deki karışıklığın sebebi me Tarihi. resimlerden : İsmet Pş. Hz. muöhedeyi imzalıyor İstiklâlimizi cihana tastik etti- renmuahedebugün imzalandı Lozan sulhunün 7 inci yıldönümü. Bugün Lozan sulhünün © yedinci yldönümünü tes'it ediyoruz, Yedi yıl evvel, bugün, Lozanda, in miza- kerelerden, aylare şiddetli mü akaşalardan sonra, ürklerin ve Türkiyenin, hakkı mevcudiyetini, ka- yitsiz ve şartsız istiklâlini tanıyan sulh muahedesini, Garp devletlerine imzalattırdık. Lozan muahedesi, Tür kiyenin, * Garp ve bütün — dünya ile münasebatında, yeni bir dönüm mok- tası, yeni bir devrin başlangıcını teşkil eder. Yedi yıl evveline kadar devletler, bize siyasi münasebetle rinde, konferans © müzakerelerinde dalma madün, hasta © parçalanmağa mahküm bir devlet muamelesi yapar lar, her mizakerenin, her konferan i8n sonunda dvlet ve millet sıfatile | hakkı istiklâlimizi, hakkı mevcudiyeti biraz daha baltalayıp kırparlardı Hal buki Lozanda böyle olmadı. Devlet İler orada bize madün bir devlet ve nenmiş © .smet Pş, Hz. imzayı milte- muzdarkaldılar İbul ve tasdikte Bu büyük zaferin istihseli kolay o akıp İsviçre Reisicümhuru olmadı. . D; gözlerimiz önünde ve Fransa Başmuralıhası canlı duran yedi sene evvelki öö beyan Ye başımızı çeviretek olure i kiz : al iyetimizi elde etmek; tereh dâhiyane rehberliğine, İsmet dünkü galip devletlerle müsavi şerait) Paşa Hazret Altında bir sulh © imzalamak için ne fevkalbeşer mezahim ve müşkülât, tiham ettiğ ne çetin i geçirdiğimizi h; milrakerat den imuazzez şehitleri; emut hatıraları, önlinde hür tle iğilmek, hepimiz için bir veçi bedir, Her sene olduğu gibi bugün de Da rülfünun konferans o salonunda saat ik Lozan günü tes'it edile Teri de başlamış ve 45 ramıştı. Üç aylık bir inkıtadan sonra başta İsmet Paşa Hazretleri bulun” duğu halde, murahhaslarımız, tek. far Lozana gittiler. 34 Temmuz 1023115 t© te sulh muahedesini İmzaladılar, ve| cektir. saltanat hükümetinin imzalamış oldu) , Salonun her tarafı Türk bayrakları ğu o mahiıt Sevr muahedesini, Türk ile donatılmıştır. — Merasimde konfe: istiklâline. Türk mevcudiyetine, ka.| 709 salonunun methalindeyehir ban- tl darbeler indiren o hicâp aver mu-| dosw milli ve vatani parçalar çalacak. ahedeyi, Garı deri Sb bideyi, arp: Serleikine yirkürde | ea Bukle s0 bir B. merasimi küşat edecek, bun- Bugün Türklerin, © yıldönümünü| dan sonra Fakülteden bir - talebe ile büyük bir sevinçle tesit ve tebcil| müderris Müammer B. Lozar ettirmeli bü siyasi zaferi, bu haki-|muahedesi ve neticeleri hakkında nu kati © büccet ve istiklâl büyük Ga:| tuklar söyliyeceklerdir zinin karanlık yolları onurlandıran, Bugünkü merasime bütün Türk ve millete necat ve. halâs yolunu gös| lük davetlidir Haydar Rifat Bey rıhtımda gazetecilerle yörüşürke ' Haydar Rifat Bey dün Fethiyeden geldi.. Mumaileyh firar etmek istemediğini. mahküm yetinin tasdikından haberi olmadığını söyledi On gün evvel tagayyüp ve fi | Haydar Rifat Beyi yalnız birade <ttiği şayi olan avukat H. Rifat Bey) rile kâtibi karşılamıştır. Haydar Rifat dün akşam Adnan vapurile Fethiye-| B., hakkındaki mahkümiyet kararının den şehrimize geldi. Temyiz mahkemesi tarafından tasdik edilmesini sukünetle karşıladığını ve neşesini muhafaza ettiğini, maamafih bu hükmün katiyet kesbettiğinden benliz resmen haberdar olmadığını, r ettiği şayialarmın — yazılmasını Adnan vapurundan ilk çıkan y cu Haydar Rifat B. olmuş ve sandal ile yolcu salonuna uğramadan Topa-! ne rıhtımına çıkmıştır deniz nakliye vasıtaları bayraklarla donatılmıştır. Rıktımda bekliyehler arasında bir kaç sivil memur da bulunuyordu. (Mabadı beşinci sahifede) >

Bu sayıdan diğer sayfalar: