24 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

24 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

p. “Para tevzii evzi komisyonu teşkil ediliyor omisyon cumarte! malüllere para / tevziine başlıyor Harp malüllerine ve yetim- e Malül gaziler pazarmın ifiyesi ile tütün bey'iyelerin- bir komisyon teşkili hakkın- l€emir gelmiştir. isyon mektupçu, muhase- Müdürü ve ciheti askeriye lerinden mürekkep o- ve Cumartesi gününden caktır. hlerini tesbit edecetir. Yol parası (Geçen seneden yol vergisini şubelere celbolunarak para faen tahsil olunmaktadır. ikten niçi aykuş muharri- “Hayatımı, hay yetimi tehlikede gördüğüm için irlikten çekil- dim,, dedi.. ütfi Bey, Ertuğrul Muhsin - Halit Fahri Beyler ve bu karışık- lık için ne diyor ? r Halit Fahri B. in, aktör Er- aleyhine açtığı da- ferdasında bir kâtibi - umumtli- den istifa ettiğini yazmıştık. ğızdan ağıza dönen şayialardan in, birlik müdürü Lütfü B. in mah huzurunda, gördüğü hâdiseyi ni ve bu yü birlikle alâkasını kestiğini anlıy Dün Birlik müdürü Lütfü Beyi, iir Halit Fahri Beyi ayrı ayrı gi şayiaların aslını öğrenmek k. H. Fahri B. heyecan |: Haysiyetimin, şerelimin, hatta tamın tehlikede bulunduğu bir «ede daha fazla nasıl durabili- ? dedikten sonra uhsin B. Brtuğrul Muhsin Bey Düşünün ki şimdi, bana karşı verilecek para için vilâyet tevziatı tanzim ve Birlikte karışıklık alit Fahri Bey MİLİYET PERŞEMBE 24 TE İMUZ 1930 A Malüllere parta dağıtacak komisyon öbürgün toplanacakjğ' Mektepler Kayıt için tehacüm başladı.. Maarif emaneti ted- birler alıyor Mekteplerin açılması yaklaşması ! be liselere girmek için müracaat et- mektedirler. Bilhassa bu sene Nişan- taşı orta mektebine girecek çoktur. Mektep kadrosu bütün tale- benin hepsi kabul edilememektedir. Be mektebi olmadığından, maarif ema- İneti bu müracaatları isaf için tedbir Valacaktır. Bu cihette münasip bir bi- -İ'na bulunduğu takdirde yeni orta mektebi açılması zaruri mektedir. | Osman paşa orta mektebi senci der- siye bidayetinde muhtelit olacaktır. | Ve şubeler ilâve edilerek bu suretle | açıkta talebe kalmaması temin edile cektir. Bu sene İiselere leyli tine birçok müracaatlar vaki olmak- tadır. Halbuki meccani leylilik için müsabaka imtihanlarına dahil olmak lâzım geldiğinden emanctçe yapıla- cak hiç bir müuamele yaktur. Bu ka- memiş olanlar polis vasrta- | bil istida sahiplerine doğrudan doğru ya girmek istedikleri mektep müdiri- yetlerine müracaat etmeleri lüzımgele ceği bildirilmektedir. ! Bir- n çekildi ? | le aramız bul nacaktı; Muhsin B. in tarziyeye hiç yanaşmadığını görünce mahkemey: inüracaat ettim. Fakat, birlik müdürü Lütfi B. in şayanı hayret bir soğuk kanlılıkla mahkeme huzurunda vak'a yı gördüğü ve i halde inkârı Ü- zetine m kaybettim. Bundan hiç mütcessir değilim... Ey- Iâl'de temyiz edeceğim... Canımı sı- kan şey, birlik müdürü bulunan 23 ;ım gördüğünü inkür etmesidir. Artık eyeti umumiye azalığında: uğu gibi Edebiyat şubesinden da biilar derek birlikle tamamen alâkamı kes- tim. Canından korkmıyan fedayi var sa buyursun, güle güle çalışası Diğer taraftan birlik müdürü Lüt- de diyor ki: Pahri B. in — istifasının sebebini bilmiyorum. Muhakeme a. nasında bildiklerimi ve gördüklerimi aynen söylediğim için Fahri — B. in bana kırılacağına hiç ihtimal — ver mem. . Halit Fabri ve Muhsin, benim kendilerine karşı hürmet duyduğum İlki aziz arkadaşımdır. İki arkadaş &- rasında vukuâ gelen hâdise ancak bir. İsinir anında karşılıklı olan münakaşa dır. İzam edilmemelidir. Halit Fahri B. in istifasını kabul etmiyeceğiz.” Ercüment Behzat B. in istifası Dün, Darülbedayi san'atkârların dan Ercüment Behzat B. in istifasını | a &- hasebile daha şimdiden bir çok tale- talebe beyi istiaba kâfi gelmediğinden tale- aş tarafında başka kız orta kız Bu imkânsız olursa Gazi meccani kabul olunmak için de maarif cmane- İki olan bir taarruru görmediğini| yazmıştık. Darülbedayi rejisörü Er- liyen kimselerin, yarın ayni çatı | tuğrul Muhsin B. den dün bu istifa- ında, kasden göğsüme atılan bir | nın sebebini sorduk. Muhsin B. — bu| ruk veya tekme, sebebi mevtim | haberi hayretle karşıladı di tiyaca kâfi derecede tezyit et- Balıçılık Mütehassı M. We- berman ne diyor? Balık ihracatını nasıl tezyit edebiliriz? Bakkeslik mütahassısı H. Veber- man dün sabah gazetecilere mesaisi, ve takip edeceği sistem hakkında şu beyanatta bulunmuştur : — Bir balıkçılık — mütehassısının hükümet hizmetine alınmış — olduğu hakkında İstanbul matbuatında muh-| telif fikirler ve yazılar intişar — etti. alâka olarak telâkki ederim. Türkiye balıkçılığının inkişafı |- çin iktısadi proje çok sağlam ve kuv| vetli esaslar ibtiva etmektedir. İşte bu sebepledir ki, Türkiye hükümeti milli iktrsadiyatının pek mühim olan M. Weberman bu şubesine ait teşkilât işlerini idare zımnında birkaç sene — çalışmağa ve bütün bilgilerimi bu uğurda kullan- mağa razı oldum. Mütcaddit göller ve nehirler ihti va eden ve balıklarile zengin denizle- rile muhat Türkiye gibi bir hükümet Jiçin balıkçılık milli iktısadiyatın bü- Yük ve çok mühim bir şubesini teşkil eder. Türkiyede hali hazır balıkçılığı in kişaf ve tekâmüle muhtaç bir vaziyet ; tedir. Binaenaleyh hukümetin iktısa- di projesi bu işleri de nazarı itibara alan hususi bir program ihtiva eder. Memleketin, dahili piyasada daha iyi ve bol balığa, ihracatı tezyide, halâtı mümkün mertebe azaltmağ: | tiyacı vardır. |— Dabili piyasada daima balık bu- İlundurulabilmesinin temini ve ihraca- tın tezyidi için tedbirler alınacaktır. Yukarıda umumi bir şekilde mev- zu bahs olan bütün bu tedbirlerin ba- şarılabilmesi için balıkçılıkta ameli ve kuvvetli bilgileri olan mütcaddit mü- | |tehassısların yardımına ihtiyaç var- dır. Bunlardan bazıları bir kaç sene için eenebi memleketlerden davet edi İlebilir; fakat bü tarzı hareket mese lenin tamamen halline hadim olamaz. Memleketin öz evlâtlarından — yetişe- tek mütehassıslara ihtiyacı vardır. ıs. tikbalin mütehassısları ve balıkçılığın her şubesi için elzem olan idare amir- leri, mümkün olduğu kadar az bir za- manda ve nefsi memlekette yetiştiril miş olmalıdır. Binacnaleyh ecncbi mütchaasısla- cın talim ve terbiyesi altında — ve he-| men, tahsilleri yüksek türk gençleri- . müstakbel (speayalist) — olarak yetiştirilmesine karar ve: Emanette Temizlik işleri Amelenin istifasından | yolunda gitmiyor Şehremaneti — son günlerde | nezafet işlerinin -— tanziminde müşkülâte tesadüf etmektedir, Buna da sebep maaşlarının azlı | |ğından bir çok nezafet amelesi | nin işlerini bırakmış olmalarıdır | Ayda 21 lira ücretle * müstah- dem ölan bu amelenin bir kı: mı bugünlerde — daha yüksek yevmiye- ile yol inşaatına geç- miş, ve bir lıtmr da memle- ketlerine gitmistir. Bu itiharla sokakların geceleri temizlenme- &i hakkındaki emir lâyikile tat- bik edilememektedir. Çünkü ev velce bir kaç amele tarafından temizlenen bir saha — şimdi bir kişi - tarafından temizlenmekte Emanet amele adedini ih- c ek Üzere tedbir almıştır. Bunları balıkçılık hakkında büyük bir| , uğu zaman, “sektei kalpten - öldü lr!” deyip işin içinden kolayca çı eleri ihtimali Piç te uzak değil Ben, birlik beyeti umumiyesinden istifa etmiş değilim... Bundan Pay evvel, vak'ayı müteakip birlik gmi idare heyetine bir takrir vere bayatımın tehlike içinde bulundu ücsşeseden — ayrılmak | kâtibi Sadi B. lerin heyeti teşkil olun ” Muhsin B. tarziyeye davet| mamakta serbestir. — Tuhaf şeyt.. iSzden işitiyorum. dedi. Kendisine, Ercüment Behzat B. in mektubundaki cümleyi - tekrar| ettik. Bunun üzerine gülerek dedi ki: — Madem ki san'atı sevdiği / için mücsseseden ayrılıyor... Her iyi düşü nen insan gibi ben de onun bu hare |ketini takdirlerle karşılarım... | — Muhsin B. e sorduk: | — Diğer artistlerin de birer birer cakları şayiaa: var. — Olabilir... Herkes çalışıp çalış- — San'atkârlar birer ikişer ayrılır ta Darülbedayün hali ne olur? — Onu - kestiremem... Mazmafih Verem hastanesi Şehremini Muhiddin Bey, emane- te gelir gelmez sıhhiye müdürü Ne- şet Osman, Cerrah paşa hastahancai sertabibi Rüştü Beyleri davet etmiş ve yakında açılma resmi yapılacak - lan Cerrahpaşa hastanesindeki yeni pavyonun verem hastanesi yapılma- sımı görüşmüştür. Cerrahpaşadaki ve | tem bastanesine şehrimizin — maruf) mütehassızlarından bir doktor getiri- Yerli musikişinasları koruma yurdu Nasıl iş görecek ve gayesi ne olacak? Son zamanlarda memleketimize ecnebi memleketlerinden bir çok mu- sikişinas gelmektedir. Bunlar san'atın gayesinden ziyade, para . kazanmak için dolaşan bir takım üçüncü Sınıf bar ve bahçe çalgıcılarıdır. Halbuki şehrimizde iş bulamıyan bir çok Türk san'atki r varken ecnebi mücssese- » Romanyadan, Macaristandan ge len kimseleri tercih etmektedir. Mil- aklı olarak, teessür hissetmekte, ken di topraklarımızda para kazanabilen olmuyan — tufeyli- lere karşı bir cephe almak mecburiye tini duymaktadırlar. Güzel San'atlar Birliği musiki şu- besi fevkalâde bir içtima yaparak bu mesele müzakere edilmiş ve hararct- Hi surette Türk san'atkârlarını hima- ye için tedbir alınması kararlaştırı! mıştır Birlik müdürü Lütfi Bey bu hu- susta bir muharririmize demiştir ki — Memleket çocukları, onlardan daha çok bu işin ehli oldukları halde, birçok bar ve bahçelerde kendi mev- kilerinin ecnebi san'atkârlarına veril- diğini tecesürle — görüyorlar. Türk san'atkârlarının himayesi için hükü- mete miracaata karar — verilmiştir. Bundan başka birliğin musiki şubesi- nin bu yoldaki faaliyetine inzimamen ayrıca Beyoğlunda bir (Türk musiki san'atkârlatını himaye bürosu) tesis edilecektir. Büronun faaliyet ptogra- mr tesbit edilmiştir. Ticaret Serbest olmakla beraber evveli tercih edilebilmesi temin edilecektir. Çoluk çocuk sahibi bir çok Türkler bugün iş bulamamaktadirlar. Bu va- ziyet elimdir. Büronun mesaisi yalnız Birliğe dahil azayı ve yüksek san'at kârları korumakla ihtifa etmiyecek, bilhassa üçüncü Sınıf bahçe ve barlar da icrayı san'at eden fakir Türk xan” atkârlarını istihdaf edecektir. a Biz bu faaliyetimizle, memleketi- mize girecek beynelmilel yüksek söh- retlerin aleyhinde olmadığımızı da anlaşılmamalıdır. Büroyu Viyana — konservatuarın- dan mezün genç ve kaymdtli - san'at kârlarımız idare edeceklerdi: Ticaret odasırlın neşredeceği broşür 'Ticaret odası tarafından neşri mu karrer istihsal ve ihrâaç eşyamız hak- kındaki broşürün hazırlıklarına — bü- Yük bir ehemmiyet verilmektedir. O danın bütün şubeleri bu broşür malümat toplamaktadır. — Bütün malümat Oda Ticaret raportörü Ha kı Nezihi Beye gönderilmektedir. Ih zarat tamam olunca Hakkı — Ne Bey iki lisan üzerinden neşredilecek olan bu hroşürü yazmağa başlayacak tir, Dört kamyc d getirilen bu kamyonlar, rilen Ford mamulâtına decektir. Bu zat yalnız hastaların te- davisi ile meşgul olacak, idart işlere gene Cerrah paşa sertabibi Rüştü B. bakacaktır. Bu hastaneye açık verem hatırıruza geleri doğrudur ... liler babu! edilerektir. Bir kamyonu iştira etmeden eve! bu grupü görünuz. Huzurunuzda Bir sını isteyiniz. Her halde Ford kamyonunu dünyanın en m eniz. Bunu bi asilli san'at- | kârlarımızın kat'i surette, her yerde | anlatacağız. Bu cihet bilhassa yanlış| Çok musip | T. Borsası —-a İntihabat bugün icra edilecek... Fırka şikâyetleri muhik bulmadı Ticaret ve zahire borsası meclisi idare intihabı bugün yapılacaktı. Pu lâmüddet tehir etmiş fakat dün sa- gene bugün yapılmasına karar miştir. ver- çirmesine bir kaç sebep varı Jsa intik ve 109 abone ilı yalnız intihap etmek hakkını haiz ol- duğunu tesbit etmiştir Bu tasnif umum! bir giki dırmış, bir çok kimseler — intihap ct- mek veya edilmek hakkını haiz olduk larını dair müracaalarda — bulunmuş- lardı Diğer taraftan da fırka işi tahki- kebaşlamıştır. Neticede bu şikâyetler görülmemiş ve intihabın bugün icra- & kararlaştırılmıştır. Memleket Sanayi Bankası Sanayi Bankası tesisi yolundaki hazırlıklar hayli ilerlemiştir. Memle- ketin bir çok yerlerinden Bankaya iş tirak için müracaatlar vaki olmakta- yet uyan olacaktır. Bankanın teşkili için cenebi müta hassraların fikrine müracaat edilecek- tir - yecncer Şirketi hayriye tarifel kabul edildi Deniz ticaret müdiriyetinde top- lanan tarife komisyonu Şirketi Hay- riye'nin tarifesini tanzim etmiştii Yeni tarife geçen seferki- — tarifeden farksızdır. Aldığımız malümata göre komis- yon arası tarifeyi yaparken — ihtilâfa düşmüşlerdir. Azalardan bir zat Beşiktaşla Üs- |küdar arasmndaki seferlerin daha u- cuz bir üçretle yapılmasını teklif et- İmiştir. Bu teklif kabul edilmemiştir. Yalnız bu seferki tarifede amele biletleri daha ucuz yapılmıştır. Şirke- ti Hayriye Beşiktaşla Üsküdar arasın da'$ kuruşluk amele ücretleri ihdas etmiştir . Japon ticaret sergisi Geçeri sene Galata'da köprü başın da açilar Japon ticaret sergisi bu se- ne de açık kalacaktır. Sergi, geçen seneden bu güne ka- him faaliyet göstermiş ve müs mir neticeler elde edilmiştir. Sergi i le alâkadar bir zatın söylediğine gö- tiCaret sergisi 120 tüccarın sipari- e tavassut etmiştir. Bu siparişler daha ziyade oyuncak, lâstik #por a- yakkabısı, kumaş, dişçiliğe mütcal- ylerdir FORD KAMYONLARIN Memleket dahilinde seyahati Bugün Türk sanıyi'nin inkişafında mübhim bir devrenin mebdei sayılabilir. t n mürekkep bir kervân memleket dahilinde bir ceve'ân yapmak- üzre Istanbul'dan | areket ettiler. Tophanede'ki Ford fabrikasının Türk işçileri tarafından vücude Türk toprağında Türk işçiliğile memzuç Ford mamulâtının memle- ketimiz yollarında neler yapabileceklerinin bahir bir nümunesidir. kat evvelki akşam içtima eden borsa intihap heyeti intihabatın icrasını bi- bah toplanan intihap heyeti intihabın Aldığımız malümata nazaran borsa intihabının böyle istihaleler ge- Bun- musikişinaslarımız bundan dolayı, | lardan birincisi sınıf farklarıdır. Bor- ap heyeti borsada 44 abonc ile altı mübayaacının intihap edilmek mübayaacının da yerinde dır. Banka memleket sanayi bankası Rekabet Otobüsler tramvaya rekabet edivor Halkı Kısıklıya daha ucuz naklediyor Üsküdar - Kısıklı Tramvay şirketi ile Üsküdar otobüs sa- hipleri arasında rekabet başla- mıştır. Şirket son zamanlarda rü parası kalktıktan sonra ale- lümum vesaiti nakliyeye zam- molunan 30 paraya mukabil Üs küdar tramvayları iki kuruş on para gibi bir zam — yapmıştır. Şimdi Üsküdardan Kısıklıya tarmvay ücerti 15 kuruştur. |. Halbuki Üsküdar otobüs sa- İhipleri bir yolcuyu Kisıklıya 10 kuruşa götürmektedirler.Bu | vaziyet tabiatile rekabet şeklini aldığından şirketin zararınadır. Çamlıcada otuarn halk, — oto.- büsleri tercih ederek tramvaya binmemektedirler. Diğer taraftan Kadıköy ci- hetinde müşteri bekliyen oto- - | büsleri, zabıtai belediye memur | larının, Haydarpaşa tramvayla- rının müşterisini aldıklarından dolayı menetmekte oldkları söy leniyor. Esasen yeni hattın ilâvesine | rağmen araba adedi tezyit edil- mediğinden tramvaylar çok a- ğır gitmektedirler. Yaz münase betile ise Çamlıcaya giden halk fazlalaşmıştır. —e .—————— Evkaf alacağını icra marifetile istiyor İstanbul Evkaf müdürlüğünün E- manetten Üsküdar - Kırsıklı tramva- yının tesisat bedelini istediği, fakat Emanetin para yerine histe — genedi teklif ettiği, Evkafın da bu teklifi ka- bul etmiyerek adli teşebbüsat yapa- cağı yazılmıştı. Evkaf birkaç gün evvel icraya mü) racaat etmiş ve icra vasıtasile Emane te tebligat yaptırmıştır. Emanet he nüz icraya cevap vermiş değildir. Tet ligat umuru hukukiye müdürlüğüne havale edilmiştir. Emanetin bu işi ne suretle halledeceği malüm değildir. Borcu şirketin senelik hasdlktı da ö- deyemiyecektir. Evkafın alacağını ha ciz yoluile temin edeceği tahmin edil mektedir. | ... Radyo neşi İstanbul radyosu beş gündenberi neşriyatına devam ediyor. Aldığımız malümata nazaran Radyo şirketinin ecnebi gruplarla olan müzakeratı.ha- yli ilerlemiştir Radyonun programı yakında tev- cektir. —— —x ücretlerini tezyit etmiştir. Köp| Deliler Yaz mevsiminde delilik artıyor mu?” İki asabiye mütehas- sısının biribirine zıt beyanatı « & Mazhar Osman ve Pah- reddin Kerlm Beyler Son zamanlarda delilerin - çoğal masında sıcakların tesirinden bahs e- dilmektedir. Bu hususta asabiye mük tehassılarımızın fikrini sorduk. Falık reddin Kerim B. dedi ki: “— Eskidenberi gerek memleketir mizde ve gerekse Avrupada yapılam istatistiklerde bazı ruhi hantalıklarımı inkişaf ve zuhurunda ahvali cevviyer nin ve bu meyanda sıcakların - tesisi olduğu anlaşılınıştır. Bilhassa nevrasteni malihülya, mas ni gibi hastalıkların ve intihar vekar yünin sıcakların şiddetli - bulunduğu: aylarda ziyadeleştiği — görülmüştür. Meşbur asabiyecilerdenYeck namım- daki zat yüz bin intihar — vak'asındar tetkikat yapmıştır. Pransızların hur Garniersi cinnetin haziran ayıne da çoğaldığını iddia etmektedir. Mems leketimizde görülen cinnet — vukuat: kabili gifa cinstendir. Umumiyetle s cakların cümlei asabiye üzerindeki tesiri durgunluk suretinde görülmekk tedir. Mazhar Osman B. de diyor ki: — Delilik vukuatı ilk ve son bahar larda fazlalaşır. Son zamanlarda fazla gelilik vukuatı görülmesini de Mazı Har Osman Bey şuna hamlı t Yaz dolayısile ddikni:ıı'a':kıı kimseler hastalarını kendileri — rahat kalmak için timarhaneye sevk — edis yor. Delilerin çok görülmesi bundası ileri geliyor. Timarhanede yer olup — olmadığı süaline karşı Mazhar Osman Bey: — Bakırköy timarhanesi — esaser ihtiyaca gayri kâfidir ve her zamam yer bulmak için müskülât vardır. der miştir. Kâtibi umumiler listesi hazırlandı Cemiyetler mürakaba heyeti ce miyetlerin yeni kâtibi umumileri lis- tesinin hazırlığını bitirmiştir. Lister bugünlerde Ankaraya - gönderileceke n İktisat vekâleti bu liste üzerinder kâtibi umumilerin tayinini — yapacak —...—..—. İlk namzet Seyahate çıkan Ford kamyonları emmeli olduğ kani izzat kendiniz kendi yollarınızda tecrübe ediniz. TARASAR Rekabetin hâkim olduğu bu zamanlarda kamyon, otomobil gibi zevk için yapılmış bir | Şebir meclisinde vasıtai nakil olmayıp hayatı kazanmanın en mühim vasıtalarından biri Ford kumpanyasının şiazı umumiyetle bütün halk için ucuz vesaiti olmuştur. Bu kamyonlar şüphesiz hem en iyi hem de en ucuz nakil vasıtalarıdır. Nakliyatiü iktisadiyattaki ehemmiyetiği bilenler va Türk işçileri tarafından vücu 'âkadar olan'ar Türsiyenin başlıca şehir ve kasabalarında, olan bu kamyonlar grapunü “görüesi lâzımdir, Kayıt olusmzal” İ vanın sırf (Pratta) benzini ile (Socony) motör yağını kullanacağıdır. Ford arabası i netiçeleri elde etmek istayonlar için 'bu; ilmal-edilmiyecek-bir noktadır. .. DN yılıyor. makliyenin tesisi li da geti- geçecek zimgelen bir nokta da ker- d | olacak- çi Sza intihap edi! mek üzere müs takillen namzet tur, ze yazdığı mek tupta demekte serübe yapılma- | Zavem memle YaRa ae | et işçilerinin İam'al/tesinder B ve halkmın refah ve saadeti i- Bçi Ismail Hakkı Ef. müstakil namzetli ğini koymuştur. iğini -koymuş Mumaileyh ! dir ki: — Maksat v in mecliste çalışmaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: