24 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

24 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vr İstanbul Adliye Levzım Müdürlüğünden Adliye Sarayı kaloriferi için m Temmuz 930 - tarihinde talibine maden kömürüne müteallik şart min tarihi Ihaleden bir mah sonr mürlerin adii miyesi l aka amele olunarak 18 te icra oluna hafta - temdit günü saa mak üzere 1 muamelâtta inakasa suretile mübayaası ve 30 halesi mukarrer 130 ton kriple namede münderiç müddeti - tesli- a temdit edilmesi ve mezkir kö- yonda muayene ve sühi K asanın 28 Temmuz 930 Pazartesi ağı ilân olunur. Vapur sahiplerinin nazarı dikkatine: Tahlisiye umum Berayi tathir Havuza alınacak iben 15 mil mesafı 27? Temm ihtim eaddesindek melerini hami d whtm © z 0: Dolmabahçe'de Gümüşsi Zon d: ve fitların ga  m&î ŞADEMİ hlll)îh k deki Fener işaret gemisi yerine muvakkaten nden -Boğaz - e vaplıra malik müdürlüğünden: olan Karadeniz Bu_a/ı haricinde hari sini olanların adetna- 30 pazar .Als:ımv'ı_ı kadar- Galata" l e üşteriler : ilân olunur. 908 CXT UAAAAAAJ IXHI xa( GLAINDOKRATıN Erkeklerin bütün kudreti şeb betini fade eden yegine devadır. gan en meşbür profesörlerinin senclerdenberi dakik istihzaratı kim- yeviye Dikkal: kâlfel tibbiyesine irca eyler. diamızı nunda ile tertibatını elde ettikleri işbu deva akamete uğramış küdreti sericn iade ve marazı asa yetten mütevellit emrazı teskin ve sıhhi ahengi Bir tecrübe id. Her kutu stlmali vardır 1 ispat cder. deru- Türkçe sureti Deposuz İstanbul Bahçekapı No. 37 ecza deposudür. — B erde satılır. ss> Robert Kolec <: Kolet kısmı - Âi müheni 15 temmuzdan ııiaresınılen yatmın L.x/.'ım'ı- cinı Uzhz kolaylık- la ve daha şumullü bir surette temin için bugün mer'i tarife yerine ağustos 930 - bidayetin- den itibaren tatbik edilmek üz- ve D.D-8 numaralı yeni bir tari- fe ihdas eylemiştir. Bu tarife bilâmum — Devlet Demiryolları istasiyonları ve bu l:tııhulnıımrıklen Muhafaza Mudurluğunden; 1 Müdüriyete mezbut bazı Muhalaza mevakinin dis kısın - Sanay Jarı ve cuma-günleri saat t sasi nn slolu vv u üevmı drmıı [rılaı'ı Ve LİI!İ”"Mİ'İ TÜ ı:!ısi;w”z.ılu Devlet Den larına merbut diğer şir ları istasiyonları (transit) ara- |sındaki nakliyata şamildir. | — Transit nakliyat hariç olmak üzre kabul edilecek paketlerin azami sikleti 25 kilodan 50 ye çıkarılmıştır. Malümat ve tafsilât için ista siyonlara — müracaat cdilmesi müuhterem halktaıı rica olıınur ryol tamizatı 20 gün müdderle aleni münakasaya konulmuştuar. 2 — Musaddık şartnameler kamisyon kitabetinden alınacıktır. 3 — Tiliplerin Keşifmame - ve şarinamesine mulala mimar olduklarına İimat - olunur — vessikleri — görüleceği 2 Ağustos 990 tarihi 'DevletDe gibi *1,7,5 teminat akçelerile birlikte Müsadil cumartesi günü aat 11 de ihalesi yapıla- cağından Muhalaza müldüriyerinde hazer lünmaları. miryolları idaresi ilânatı 247 m 3 çam dilmenin ıı)ın azartesi idaresinde yapılacaktır. kapalı zarfla güNü sast 15 te Ankarada mündkasası 11 Devlet Ağustos demir yolları Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarinı ve muvakkat teminatlarım aynı günde saat (14,30 a) kadar münakasa komls- “yon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şarınamelerini üç llr mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler, Ankara Nafıa Baş Mühen- - disliğinden: Ankara İstaiyonu civarında Jafıa garajının noksan — kalan ksamınm ikmali, yeniden inşa dilecek üç parça hangar, arsa Mvarları (13488) lira (97) ku- uş bedeli keşifle kapalı zarf u- ulile münakasaya ımnmuşıur hale 3 Ağustos 930 Pazar ü saat on beşte Ankara Encü- | seni vilâyette icra kılınacaktır. ra ikmal edilmiş bulunacaktır. Fazla tafsilât almak istiyenler Ankara ve İstanbul Nafıa Baş mühendisliklerinde mevcut olan evrakı keşfiye ve şartnamesini tetkik ederler. Ehliyeti fenniye- |lerini nafıa dairesince tasdik et- |tirecek olan talipler — kanunen İmuay yyen olan teminat mektup- Harını ilen yevmi ihalede | Ankara Encümeni vilâyetinde | t hat- | MİLLİYET daki müki NHŞ/(»x ve Bi | yeti dola HN ecza d. bali temin edil Vilâyecderden talip te kalabilirler fanların y diden mekte Kabul kartonsuz. ve müracaat etmelidirler. abul olur hit cel 1 — Haydarpaşa Emrazı is- tilâiye hastanesile memurin da- iresine yaptırılacak olan kalori fer tesisatı kapalı zarf usulü ile mevkii münakasaya konulmuş- |tur. 2 — Kalorifer tesisatı 18/A- gustos/1930 tarihinde ihale e- FAYDA istimal ederler. Şişesi 50, teneke Istanbul Dördüncü lcra Memurlu- ğundan: İstanbulda Asmaaltında C: ha nında 7 numarada Yağ ticaretile müş teğil Faracullah ve İskender Anti bi- raderler kollektif şirketinin ve şerik- leri mumaileyh Faracullah ve İsken- der Anti Efendilerin İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci Ticaret Dairesin- €© Tüm—7—030 tarihinde iflâslarına karar ita olunmuş ve iflâsın 11-7-030 terihinde açılıp tasfiyenin adi şekilde yapılmasına karar verilmiş olduğun- dan. 1 — Müflin mezkür şirketten ve şeriklerinden alacak ve ist edenlerin işbu baklarını itibaren bir ay içinde dördüncü icra dairesine müracatla kayit ettirmeleri ve bu baptaki delillerin asıllarını ve ya musaddak suretlerini tevdi eyleme leri. 2 — Müflis şirket ve şeriklere bor- cu olanların dahi keza bir ay içinde kendilerinin bildirmeleri ve borçları mikdarını yazdırmaları ve hilâfma ha reketin ceza kanunu mucibince taki- bat ve mes'uliyeti mucip olacağını bilmeleri. 3 — Müllis şirketin ve - şeriklerin mallarını hber ne suret V- sıfatla olur- sa olsun ellerinde bulunduranların bu |mallar üzerindeki hakları mahfuz kal mak şartile keza bir ay içinde daireye vermeleri ve vermezlerse cezai taki- nsaat tarihi ihaleden üç ay son |hazır bulunmaları ilân olunur. | bat ve mek'üliyete uğrıyscaklırın ve yol mas hüsni ı:—r, hizmeti mecburiyelerini PERŞEMBE 24 ihzarın her ilâçtan daha çabuk ve miştir, rafını mektep tesviye addak mek olmu: ühal vesikalarını. ka İoto; Taflarını, 'da Selimiye'de Yüksek! Bhytar mektebi rektörlüğüne, vilâ yetlerde ifa edeceklerine klerı Haydaruaşa ganrazı İstildiye hastanesi” baştahabelinden dilecektir. Taliplerin şartname ve plânlatı almak üzere her gün mezkür hastanc idare mmıurlu ğuna müracaat etmeleri ve şart namenin maddei mahsusası mu cibince ihzar — edecekleri tek- İlif —mektuplarını ve - teminat | İakçelerini tevdi için de 18/A- | Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisinek, güve, örüm- cek, hamam böceği ve sair haşeratı yumur- talarile beraber kat'iyyen imha eden FAYDA daima birinciliği kazanmıştır. FAYDA daha müesssir, daha mükemmel ve yarı yazıya ucuzdur. Kokusu lâtif olup kat'iyyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat edisiz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiyı mektepler, hastaneler, sihhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, 75, pompası 75 kuruş son derece sağlam ve 10 sene teminatlı. ÖERALEMAANE Hesan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilat MNN makbul müâzeretleri — bulenmadıkça ) Tüçbanı baklarından mehrum kalacak Jarımı bilmeleri, 4 — İlk içtima 4 Ağustos 930 hine müsadif Pazartesi günü saat on dörtte İstanbul dördüncü icra daire inde akdedileceğinden alacaklrların yevmi ve vakti mezkürde bilâsale ve- ya bilvekâle hazır bulunmaları | müflis şirketin ve şerikleri müşterek borçları ile kefillerinin ve borcu te- keffül eden sair kimselerin içtimada bulunmağa hakları olduğu icra ve if- lâs kanununun 214 üncü maddesi mu cibince tebliğ ve ilân olunur. Bonilı İkinci Sulh Hukuk Hâkim Müddei Matmazel Sultana ile firari Filip namına kaim emvali metruke müdiriyetinin şayian ve müştereken| mütesarrıf bulundukları Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Kalyoncu |kulluğu sokağında atik 84, 86, cedit 25 numaralr hane hükmen izalel şuyu! zımnında aleni açık artırma — süretile, satılığa çıkarılmıştır : 1 — Gayrimenkulün kaymeti mu-) hammenesi Dört bin liradır. Hâlen bir güna ipotek ve haczi yoktur. 2 — Gayrimenkul Bodrum hariç ol mak üzere zemin katile beraber dört kattır. Zemin katında bir, dükkân bir| mutfak, kuyu ve küçük bir taşlık; Birinci katta sofa üze oda, bir helâ; İkinci katta bir sofa Ü- zerinde üç oda ve bir belâ: Ücüncü U — TEMMUZ SODO GASTRİiN edecektir. tepten mezun Olmak. Ve | lar, 1930 kat'1 olarak tesir eder. I 'o- A Vei aylar Tabihi olmak İsleyen lise mezinlarına | üksek Baytar mektebine bu sene 4i()lise mezunu alınacaktır. Mektebin tahsil müd- deti sekiz sömestire olup leyli ve meccanidir. Talebeye elbise, çamaşır ve cep harçlığı mektep tarafından verilir. Hükümetin hayvan islah ve çoğdltılmasına fevkalâde ehemmiyet vermesinden dolayı | baytari tababet mesleğinde gençlerin istik- Kabul olananlar hemen şim- Baytar müdüri- dair Noterden musaddak hümune ğustos/1930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 te Gala- tada Karamustafa paşa cadde- İsinde İstanbul limanr sahil sıh- hiye merkezi baştâbabetindeki masraf komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. lerde Seyrisefain, Hilâliahmer, vapur kumpanyaları katta keza üç oda bir kiler ve bir ta raçayı müştemildir 3 — Tapuca müscecel ve gayri mü| scccel hak sahipleri tarihi ilândan iti- baren yirmi gün zarlında evrakı müs- biğelerile mahkemeye müracaat etme- leri lâzımdır. Aksi takdirde satış be- delinin paylaşmasından — hariç kâlır- 4 — Arttırmaya iştirak edebilmek için yüzde yedi buçuk teminat göster mek lâzımdır. $ — Gayrimenkulü mezkür tama- mu tarihi ilândan itibaren bir ay zar- fında yani 26 Ağustos 1930 tarihinc müsadif Salr günü saat on üçte Be| yoğlu İkinci Sulh Hukuk — Hâkimli- Üinde satılacaktır. 1930—716 mumaraya mükayyet şartname herkesin okuyabileceği su- rette açıktır; İşbu gayrimenkul kıy: | meti muhammenesi üzerinden ve en fazla bedel veren zatın uhtesine bı- rakılır. İhalesi üstüne icra kılınan zat) beş gün zarfında artırma bedelini ver meğe mecburdur. Aksi takdirde ihale fesih ve müteakip muamele için ma- Sarif ve zarar ve ziyan ve faiz ondan| tazmin edilir. Talip olanlarm müra- Dr. Horhoruni Beyoğlu — Mektep sokak — No 38 meyaune sabıhtar. akşama skadar. t kol, bulunur mi deposu: sür'at p()xtd*l (İzmir) vapuru 23 temmuz cuma 18de Galata rihtımından kalkarak cu iz mı İzmirden kab artesi sabahı öğ ak İzmire d riye'den —kal uğrayarak İstatbula gelecektir. Trabzon ikinci — postası (Karadeniz) vapuru 24 temmaz Pçrşembe akşan kalk İnebolu, Sinop, Sam: Fatsa, Ordu, Giresun, mından arak Trabzon, Ot, tsa, Satsun, uğrayarak Talora Plâj ve Kaplıcaları için Cuma postaları Köprüden: $ Bi SA DS 9 00 139 15 Yalovadan: K e S D AA 515 1800 19 00 19 45 Yolcuların bilkh cel dan « ( lmışt için s: ı...ı.m- dağru yâlov 2 yarır ve X_H.MW ı (1045 kalkarak köprüye (21,55 e| Bozcaada (GELİBOLU) v muz cumart ı tımından — kalkarak Lapseki Çanakkale İmroz Bozca adaya gidecek ve Çanakkale Lâpsekt Geliboluya uğrayarak gelecekür. Antalya Postası (Anafarta) Vaparu 27 Temmuz pazar LI da Galata rıhtımından kalkarak İzmiz Küllük Bodrum | ados Fethiye Finike Antalyaya| gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle — birlikte, — Andilli Kalkan Dalyan Marmaris Kuş- p()SîllSl Fd 96 Yeur | ab- Bi | Gelibolul adası Çanakkale Gelibolu'ya D uğcayarak gelecektir. e Mudanya postasi Cuma, Salı, - Mudanya'ya uğrayarak Gemliğ'e — kadar pazar, Çarşamba, Mudanya' a saat 9 da Cumar esi, — Perşet Ereğli vaplıru tarafından Armüutlu'ya da uğrayarak Müudanya'ya kadar saat &,30 Tophanede Sey Tisefain rıhtımımdan kalkarlar. AMELİYESİ İÇİN Dr. M. TALİP B. 5-6 gün evvel haber - veril- mesi Sirkeci'de Nemli Zade hanında numara | Telefon: | aa İstanbul 1486 | şişkinliklerini î e İmenet hanı altında e mMürecaat. Telefoml müııahıırı mida ığrılarım hemen Iıeser. Mıde ve yanmalarını , Şekerli olmakla alınması » derhal dir B n det'e? n eht ş Binkası d nda ($ KIRAİ VPURLARI VELÜKSÖŞ Dı mlu Pifi artimmız PA, günü ıkşı n Sİl miodan hareketle Ü İnebolu, Samsun, O sun, Trabzon, Sürmi İskelelerine - azimcl edecektir. Tafsilât için Sirk Vapurlarımlı pazar muntaği l*vırı*Let ıdıvo Cafer Fahri P rleri Tavukçuluk Keçi beslemek Salon ve av köpekleri 'Tavokları çok — yumuttli için ne yedirmeli ftçi Kütüph tanbul Ankarı cadd Her ne silolar, çimenta, bira ve M neleri tesis edilir. değirmen, di Tilep üzerine meccantfğili | proje tanzim ve mühendisi rafından ziyaret edilir. FW için Galatada / Perşembe Aslan banda 1-Snumaral İZAKİNO ARİ Müesseselerine müracaat İZ nmisyonlar, değirmen tat ipek ve işbu. tieyrete T bilcümle mevat depormuz 1 'den 20 aumcrojl çikotata kartlarımı ibft lere şirketimiz zeml yeler vermeğe devi le beraber, bu defa müşterilerine birer Af albumu takdim ctmti lamıştır. İşbu .nııı sumeroya kadar | lata reklâm ki edenlere defaten yük ikramiye vı / Bu kartlar LİON lâtından her hangi € lata numarasına olsun, muteberdir. ikramiye hürümüz — tahtındi üzrerine yazılıdır. Haliç iskelelerinde adet kâyin dolabile —| 20 çeki kocu yemiş pazar günü ihale & zayedeye çıkarılmışaın. mü mezkürda saat OÇ tenlarlık binasındaki nona müracaatları, Mes'u! Müdür: EER L A İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: