July 25, 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

July 25, 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e CUMA 25 TEMMUZ 1930 5 im ci #eme, No 1599 NUSHASI 5 KURUŞTUR Saray politikası Romanya seyahatim — memleketin ecanlı, müstesna bir zamanına idüf etti Yeni kral, milletile - âde- balayı halinde.. İkinci Kacol, ba- İna geçireceği tacm, nefsine verece- Ü gurur ve azametin tesirine şimdi- kendisini kaptırmış. Her vesile milletine kur yapıyor, halkçı ve â- l görünmek istiyor. Romanyaya av- tindenberi şehrin merkerindeki sa- n kendine yurt edinmiş. . Güya bu ireketi ile milletin gözü önünde k arasında yaşamak fikrinde oldu- u anlatmak istiyor. Hatırlardadır sarayda olup biten işlerin mes'uli- ini sarayın duvarlarına veya o du- irların arasında sıkışan havaya atfe- ler için yeni kıralın oradan uzak- asın; zarari görenler olmuştu. Fa İt bilmiyorum, saray nereye giderse in, havayı mahsusunu da beraber irmez mi?. . Unutmamalı ki taray Bvarlarının kalınlığı ne olursa olsun lzeme b her perde aynı nn milli haklar allüplerini çok iyi bili gi, bize yakın / tarihimizin tesiri alında bulunduğumuz fa- rdan gelmiştir. En nihayet sara- ihtirastanı, cehaletten, tahakküm esinden doğan keyfi hareketleri müzü açtı. İlâhi bir hamle ile o tan kartulduk. Şimdi Türkiye- millet sarayında yalnız milletin natı hüküm sürüyor. Bu tarihi çikati, hâlü o gölge ve mevhum tli tacıdarlara ve sarayına karşı' nevi sempati duyan — memleketler- armsak bir Türk için ne büyük ı:î— yüksek bir şeref oluyor! İlâ- ü gördürmek içi nlarım, ne de tarıdarlık usulünün le de bit hüküm ifade edemez. İRomenler; monarşik olmakla ifti- etiklerini söylerler, Bu gürur hiz- Ağrıdağı harekâtını b Tayyarecilerimiz asilerin dağdaki halde kendilerine pahalıya ma- or. Meselâ 1926 senesinde ken | sadakat ni ettikleri kı i varifeleri— mastımane” gay" ederken Romen miülleti anır kta hiç bir merasime tâbi tutmadan İnün birinde 1skat ediverdi! Küçük ihail kendisinin skatımnı n £ bir 5 budi uşi mabilir ki, ye- czahüratın - dere- N, ati için kat'i Bir atiden şüpbe —etme kabi | oban kızlarına iltifat et- k ve cisanevi devir geçti lan Romanyanın fine kaydedilecek bir hâdisedir burada bir prenses, prenacs Elena hasız, büviyeti bilinmiyen, başıboş adama kalbini verdi! Uluvvü ce mm derecesine bakınız ki, bu genç imın böyle olmasıma ve mazisinin H yüklü olduğu da anlaşılmasına fmen prensesin aşkına halel gelme-| 'Bu ulüvvü cenaba hayret eden-| ona skandal diyenler vardır. An- bunlar düşünmüyorlar ki prenses a, her şeyden evvel kalp ve ruhi- lizlere benziyecek, .. Galiba İngiliz imındaki bu. hasiyet Romanyanın kal etmiş: — Valde pederi Prusyalı olan ta gekil ve simaca ta- camüzeci olduğunu aşındaki küçük kıra- çok seviyorlardı. O- bir adı da —Masumiyet timsali— Bu yavru hükümdarın hal'i bana İlirsa, daha ziyade Romenlerin fartı inden gelmiş olacak: Onlar timsali masumiyet— gördükleri bu iğun politika ile bir giden fena- ra, hayat ve dünya işlerine karış- n istemediler. Onlar istediler ki Mihal, hiç olmazça — muayyen zamana kadar masumiyetin timsa- k kalsır. Çünkü Bükreşin her İkit böyle bir timsale ihtiyacı olacak içindir ki, ben bu hal ve ıskat| sini haksız ve hesapsız - bulma- | n! Yeni kr balayından bahsetmi: h. Ne ar yazık ki, balâyı, mu-| kat bir devre ifade eder, Daha dider ufukta bir iki bulut, —tabil bulutu değil, yaz - bulutları— be di bile. , Küçük kıral büküm sürer İn —tabil küçük kıralın hüküm sür- H tamamen bükmidir. Genç am- indan başka saçlı. sakallı iki lala- ibin) vesayeti altında idi. Ha- alalığın, vasiliğin ve iyetleri mührü başvekilde idi ne olacak? İd. dik başlı olan büyük he Madam Lüpes| lalanın | | mamen tespit et- “|miz için bir abide |habirimizden) — Ağrıdağı (A Cü sahifede) | Brlgar eit D aa n e £ e GAS A S vaziyetlerini te- mişlerdir. Erciş ahalisi şehitleri- yaptıracaklar .. BAYAZİT, 24 (Hususi müs raratdağı) harekâtına başlırya- bilmek için her türlü tertibat a lınmış bulunuyor. Tayyareleri- miz vasıtasile asilerin dağdaki vaziyetleri tamamen tesbit edil miştir. Yarısı bizim hududa dahil bu kunan “Serdarbulak,, daki İran aşiretleri buradaki Kürt aşiret- lerine muavenet etmektedirler, Ordumuzun hududumuzu te- Asileri bombardımanlarile Şark muhabı Z lan rivayetler asılsızdır. Hudut cavüz ederek İran topraklarına| karakollarımızın bulundukları dahil olduğu bakkında çıkarı-| mahallerde ise henüz hudut seveerserAALARAAAAA A AAAARAAAAAAAAASAAA A SALARA ŞA SAA Bugün Bulgar tanımına harşı oynuyacak - olad Bayinetli gençlerimizden halecl Rıza, muhacim Mazaffer ve Fikret Beyle Sporla dolu bir gün Gençler takımı bugiîıT Bul- gar takımile karşılaşacak Tenis turnuvamızın final maçı ve Moda kayık yarışları bugün yapılacak 25 temmuz İstanbul için baş | kü maçta nasıl bir netice alacak tan başa sporla geçen bir gün o- / larını kestirmek mümkün değil- caktır. Moda kayık yarışları, | dir. Fakat bilhassa — muhacim Tavn klüpte tenis turnuvası ve / hattı cidden kıymetli oyuncular Taksim stadyomunda Gençler|dan mürekkep — olan Gençler Muhtelitile Varna şampiyonu | Muhtelitimizin Macar muhteli- Şipçinski takımı arasındaki maç | tine karşı aldığı iyi netice naza- hep bugün icra edilecektir. r itibara alınırsa Bulgar takı- Kuvvetleri hakkında malü- |mmı yenmekliğimiz lâzımgelir. mata malik olmadığımız — için| Fakat mevsimin hayli ilerilemiş takımının (Mabadi altıncı sahifede) bür duğratan hava kuvvetlerimizden aynl Beyin bölüğü karaköse'de.. illiyet Ağrı'da tahaşşüt eden kahraman piyademize ait intibalardan ek muhabirimiztn resimlerinden — Cephanenin asilerelran tarikile Iraktan geldiği sabit oldu! İran toprağına geçmeğe lüzum kalmadan itirebileceğiz.. tethiş eden ve büyük zaylala irimizin resimlerinden — tahdit edilmediği için buraların ilerde bize veya İrana ait ola- (Mabadi altıncı sahifede) | H Rifat Bey Tevkifi için zabıtaya tebligat yapıldı.. Mahtüm avukat bugün GÖMT AAR OD AAA MA AAA HBzaş aat aa lazamsrdrrü: Sidmet NEobEmscu NEA RENE U K JAsiler Iraktan da mı yardım görüyorlar ?.. Türk- Yunan İtilâfı evelki gün me- rasimle teati edildi M. “ihal_a'l;opulosla Enis B. in nütukları Atina, 23 — Türk — Yunan itilâfnamesi dün saat 13 te ha- riciye nezaretinde merasimi mahstısa ile tcati edilmiştir. Musaddak nüshayı evvelâ se- ür Enis B. Yunan Hariciye na- zırına veri yet veren i nasebatında yeni bir devrin bi langıci olan bu. itilâfa ait son rasimenin de ikmalinden dola- yı bey memnuniyet etmiş- tir. M. Mihalakopulos verdiği ce- M. Mihalokopulas Enis B. vapta bu samimi hissiyata Yu- nan milletinin de iştirak ettiği- ni söylemiş itilâfın ehemmiyeti- ni tekrar etmiş ve tatbikatta müşkülât çıkmıyacağı ümidini izhar etmiştir. Müteakiben E- nis B. ticaret ve konsolosluk mukavelelerinin akti için Anka raya bir Yünan hey'etinin iza- mını teklif etmiş, M. Mihalako pulos bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini ve müzakerata bir an evvel başlanacağını söy- lemiştir. Atina, 24 (Anek) — Türk — Yunan itilâfnamesi teati edilir- ken Yunan hariciye nazırr M. Mihalakopulos Türk sefirine hi tap ederek bu itilâfnamenin her iki millet için faidebahş olacak olan yeni ve dostane bir teşriki mesainin başlangıcı - olacağını söyledikten sol bu meselele- rin halli ve tesadüf edilen müş- külâtın iktiham edilmesi için Gazi Mustafa Kemal Hz. nin da hiyane ilhamları altında İsmet Pş. Hz, ile Tevfik Rüştü B. in itilâfım husulünde sebkeden mü essir. gayret ve himmetlerini kayıt ve tizkâr etmiştir. Enis (Mabadi 6 ıncı sahifededir) CA Sultan hapisanedeki yerine alınacaklır... | Haydar Rifat B. hakkında ' |Temyiz mahkemesinin 9 ay İgüne indirile |rek tasdik edi len mahkümi yet kararını bi diren ilâm, dü: öğleden — sonrr Ankara Müdde umumiliğinin İbir derkenarile İstanbul Müd deiumumiliğine |tebliğ edilmiş tir. Müddeiu: mumilik, — ilâ mım tenfizi için | derhal ilâmat — H. Rifat Bey dairesine havale etmiştir.H, Ri- |fat Beye mübaşir vasıtasile teb liğat yapılmamıştır. Hakkında doğrudan doğruya tevkif mü- zekkeresi kesilerek zabıtaya teh ligat yapılmıştır. Haydar Rifat |B. dün akşam geç vakte kadar | hapisaneye sevkedilmiş değildi. Bugün tevkif edilmesi ndür çok I Hamit Hususi hayatı ve Padişahlığı.. | Mabeyin başkâtibi | Tahsin Paşanın ha- | tıralarını Milliyet neşredecektir. YAKINDA SECAREURENTA Sandallar $ Güzide edip Ruşen Eşref Beyin enfes bir | yazısı: Sandallar.. Bugün 23 inci sahife- ! mizde neşrediyoruz., . z —amaase ee-a 5005 ee c $ 3 | BUGĞÜN gn Ü 2 inci sahted söylüyo: e *E et odası içtimamda görüşütdür y 99 haberler sahiföde - Roman 4 üncü sahifed 1— Sinema dicmi , , .& y ı sinin bir fen adamı oldu. Tezahürattan sonra talebe konferans salonundan çıkarher Lozan sulhünün ye- dinci yıl dönümü.. 'Dün darülftünunda hararet litezahüratla tes'it edildi Dün Lozan sulhünün yedin- Ci yıl dönümü, her sene olduğu gibi, bu sene de — Darülfünun konferans salonunda hukuk fa kültesi talebesi tarafından par- lak bir surette tesit edilmiştir. Merasimde yüzlerce münev. ver Türk genci, Darülfünun ta- lebesi hazır bulunuyordu. Salon bayraklarla donatılmıştı. Şehir bandosu milli ve vatani parça- lar çalıyordu. Tahir B. in nutku Saat üçte istiklâl margı çalı- * narak merasime — başlanmıştır. Bunu müteakip fakülte reisi Ta- hir Bey kürsüye gelerek mera- simi açmış, ezcümle demiştir ki: — Muhterem Hanım ve Bey- © efendiler, Bugün Lozan - günü- Tahir Bey nutkunu okurken dan 7 sene evvel Lozanda im. > Muammer Raşit Bey kürsüde İnün yedinci yıl dönümünü — id. |rak ediyoruz. Büyük Reisimizin | dahiyane idaresi altında, — asil |milletimizin azmüiradesi ve kah raman.ordumuzun hamasetile kazanılan zaferin neticeleri bun zalanan muahede ile tescil — ve tevsik edilmişti. Esasen hakkı- mız olan bu neticelerin en mu- azzamı, şüphesiz ki milletimizin istiklâl kanununu cihane tanıt. tırmış olmasıdır. Tahir Bey sö- züne devamla demiştir ki: — Kapitulasyonların ilgasını ilân eden Lozan muahedesi gü- hukukçular için bir bayram günüdür. Beş senelik bir müddet için bir kaç ecnebi mutahassısının — almacağı hakkındaki kaydı. da eti nefislerini tatmin için kâ- 'Şehremininin binlerce verem- liye hazırladığı sürpriz (50) yataklı bir hastane imiş ! (Gazeteleri Sehremini — İste bu yatakta yatıp iyi olacaksın?

Bu sayıdan diğer sayfalar: