25 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

25 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FK KUT K İ N A 5 Seza a Söis dSt Hâmdi Beyleri intil Bnin borsa idare mecli: ine ve bil Emal geleceği tahmin Übaymana mall: | Bu sene karpuz Fantoma T. Odası ı M el | Dünkü içtimaında | ne kararlar verdi Oda meclisinde fab- rikatörlerin 8 “mümessili bulunacak | Dün Ticaret odasr meclisi, | Ticaret ve ahire | idare meclisini tas elisine O-| Ziya ve etmişti. tik etmiş ve borsa mel da namına Habip zade Oda reis ve ki n mukabele — borsa reis — ve kâtibi umumisinin de Oda mec abif aza olmaları için İk- âletine müracaata ka rar verildi. Oda riyaseti Mmeclisinden istifa eden Hakkı ve Hacı Mehmet B. lerin yerine yeni aza intihap edilme- Si lâzıra geldiğini bildiriyordu. | Bunun için yeni intihap hey'eti tefrik edildi. Bundan sonra | 1. Bunda Oda mec | lisinde adedi dört kişi olan sana | yicilerin münhal vukubuldukça | fazlalaştırılması isteniyordu. Bu teklif memnuniyetle karşı- “landı ve oda meclisinde sanayi- çilerin 8 aza ile temsili takarrür ptti. ğ N ' Bundan sonra Oda'da yeni teşkil edilen ihtisas knrfıii mla fınım müzakeresine geçil: | Oda idare heyeti komisyon- idare heyeti tarafından da muvafık buluyordu. Gı;i y itiraz etti. Neticede dçaker fikri kabul edil- di. g Tenzilâtlı tarife yarın başlıyor Devlet Demir yollarında nak- lâtlı tarife yarı b İiyacak, tenzilât zahire ve un akliye ücretlerinde eski tarife mazaran yüzde 36 nisbetinde iksik olozaktır. Bu tenzilâtm isbeti Sıvas hattında yüzde S0 yi bulacaktır. İA Tenzilât her hangi bir ista- siyondan Mersine yapılacak un ve zahire nakliyatına da teşmil edilmiştir. 5 Gireson fındık rekoltesi Gelen malümata nazaran btf 'sene Giresun fındık rekoltesi /00 bin kantardır. Bu — miktar tahminden biraz noksandır. Buna sebep yaban domuzla- fının az mikyasta tahribatıdır. Ft fiati 50 kuruşa düşecek K Şehrimize son gelen malür a göre, bu sene Erzurum — ve| valisinde koyun çok fazla ol-| duğu için eylüle doğru müvare- dat artacak ve et fiati elli kuru- ma ve Şimdi az mal gelmesinin İhebi, havaların müsait olması dolayısile Erzurumdan — erken 1 edilerek min vaktinden evvel c ılmasıdır Bu seneki Erzurum hayvana | u, geçen senelere nispetle- çok besilidir. Evvelki sene 15 okka gelen koyunlar şimdi 25 okka- | u İstanbula gönderileceği an- | Bi Dölülrek Trakyadan gelen haberlere göre, bu sene karpuz, kavundan daha fazladır. Maamafih kar- puzlar henüz kemale gelmemiş- tir. | Boylarıma göre kırp_mlar 5s| kuruştan 35 kuruşa kadar satıl aktadır. : Suriyeye hayvan ihracı Fransızlar Türkiyeden Su- | yiyeye hayvan ve hayvan mad- | e alini yasak etmişlerdi. 'Yapılan müzakereler neticesin- dr bu yasak kaldırılmıştır.Mem Letimizden Suriyeye her lurlu' ayvan ve hayvan maddeleri ih dileb Kambiyo borsası yac ecektir. Ahırlar serer— Emanet müfettişleri teftişatı bitirdiler Emanet encümeninin ahırlar hakkında kararı Ahır sahiplerine verilen müh let üç gündenberi herkes hakkın da tamam olmuştur. Emanet baytar müfettişleri bu hususta- ki teftişatı ikmal ederek raporla rını makamı Emanete vermişler dir. Encümeni Emanetin yeni bir kararile ahırlar ikiye ayrıl- mıştır. Bir kısmı gayri kabili 1s lah, diğer kısmı da tadilât ile asri hale ifrağı mümkün olan oda |lardır. Gayri kabili ıslah olan a- | İsmail | hırların derhal kapatılması için | airelerine emir veril- miştir. Bazı tadilât ile talimat name ahkâmına göre asri bir hale konması kabil olan ahırlar belediye d yapmamışlarsa evvelâ — cezayı nakdi ile tecziye olunacaklardır. |dilât yapmamakta ısrar ederler- | se kapatılacaklardır. Hava ş;h;dl Iİzmirde feci bir tay- yare kazası oldu İzmirde Salı günü bir tayya- |re kazası olmuş ve genç bir tay yarecimiz şehit olmuştur. İzmir de münteşir Hizmet refikimizde okuduğumuza göre kaza, sabah leyin yapılan mutat uçuş esna- sında olmuştur. Yenikale İstan- bul tayyaresi İzmir ufuklarında tecrübe yaparken bir aralık Kar İzmir arasındaki mezba haya doğru uçmuş ve bu sırada rarıza — olmuştur. muş ve tayyare deni- İçinde b n otu ikinci sınıf gedikli abit Mehmet Ziya Bey de bu elim kazaya kurban gitmiş, denizde boğulmuştur. Aziz hava şehidinin cenaze- si bütün arkadaşlarının ve İz- mirlilerin göz yaşlarr arasında kaldırılarak şehitliğe götürül. müş ve defnedilmiştir. Şarbona karşı yeni bir aşı İktısat Vekâleti merkez lâbo- ratuvarı müşaviri Süreyya Bey pi: İşarbon hastalıklarma karşı bir aşı keşfetmiştir. Vekâlet bu aşı- yı muayyen maıntakalarda tatbik edecektir. LTic aret bors | Yeni vapur — ç terer. — Felemenk vapuru matlüba muvafık Vapura Ege ismi verilecek.. İstanbul - İ için Seyrisefain idaresi bir vapur almağa karar verdiği, ve istediği evsafı haiz vapuru Fe |lemenk'te bularak, fenni bir he- İyeti, vapuru mahallinde mu: ne için gönderdiği malümdur Gelen haberlere nazaran heye- tin muayenesi neticesinde vapu run aranıları ev hemen hemen dahili makine ve tekne cihetinden İz- mir vapuruna — benzemektedir. kat yeni vapurun tonajı İz- |mir vapurundan büyüktür, Ye |ni vapur 5,200 tonilâto hacmin dedir. | — Atmacak vapurun ismi şim- bir |da şayet şimdiye kadar tadilât ( 4.. ,Akarrür etmiştir.seyri se fain idaresi, yeni vapura hâlis görmüştür. Bu ad “Eye” dir. Ege, eski |Türklerin ikamet ettikleri bir yaylanın ismidir. | — Bir iki güne kadar, vapurun kazanlarının da muayenesi tecek ve vapur buraya getirile- | cektir. Darülbedayi | Kadroya yedi artist ilâve edilecek E. Behzat B. niçin istifasını vermiş? Darülbedayi temsil heyetine kadın ve erkek daha yedi kişi Nâve edilmek suretile kadronun tevsii takarrür etmiştir. Ercüment Behzat B. in isti. fası san'atkârlar arasında tees- mın, uzun zamandan Ertuğrul ile E. Behzat B. arasında de- vam eden ihtilâfların beklenen bir neticesi olduğu anlaşılmak- tadır. E. Behzat B. Muhsin B. Jin artistlere karşı aldığı mute- |Hakkimane vaziyeti — san'atle |gayri kabili telif bulmuş oldu- ğu için istifasında israr etmekte |ve tekrar Darülbedayie avdeti- ne imkân olmadığını söylemek. tedir A asında inti- hap dün yapıldı Fırka namzetleri hey’e—ıl idare azalıklarına intihap edildi Ticaret ve zahire borsası i- dare meclisi intihabatı bir çok ihtilâflardan sonra nihayet dün yapıldı. Dünkü intihapta C. H. P. müfettişi Hakkı Şinası paşa |ve fırka erkânı da hazır bulun- muşlardır. Tf eni İntihabata 62 kişi iştirak et- miştir. öpee Neticede meclisi idareye C. H. F. namzetleri olan şu zevat intihap edilmişti: Furtun zade Murat, Hasan Rıza, Asım zade Nuri, Bürha- neddin, Alemdar zade Şeref, Os man Nurci, Abdülkerim B. ler. Bu zevatın içinde yalnız Asım zade Nuri Bey mübayaacıdır. Mübayaacılardan hemen kimse intihaba iştirak etmemiştir. Bu- na da sebep meclisin bu şekilde teşekkülüne muarız olmalarıdır. nderiye hattı | haiz olduğu | anlaşılmıştır. Felemenk gemisi, | " teşkilât, : bir Türk ismi koymayı münasip |Bu cezadan sonra bunlar da ta- | | Muhsin | Yeni intihap Şehir meclisi namzetleri | Ağustos sonunda ilân | olunacak Eylülde başlanacak olan şe- | hir meclisi intihabatı için yapıl nakta olan iptidat hazırlıklar bitmek üzredir. Namzetlerin tes |bitine yakında — başlanacaktır,. Namzetler intihaba çok yakın | ir zamanda ilân edilecektir. Bununla beraber gerek Cemi yeti Belediyeye, gerek Meclisi Umumiye 8-10 senebenberi mü n intihap edilerek bu meclislerdeki muamelâta hâkim olmuş bazı zevatın şehir mecli- sine de namzet gösterilmeleri imdiden mukarrerdir. Bu zevat tefrik edili |şehir meclisine ithal edilecek ka dın aza miktarı taayyün ettik- ten sonra geriye kalacak aza adedine göre namzetler hakkın- da tetkikata başlanacaktır. Fırkaya aza kaydedilmek üz |re müracaat eden hanımlar hak kında henüz Vilâyet idare heye tince bir karar verilmemiştir. Maamafih şimdiye kadar fir ka, ocak merkezlerine müracaat ederek mşameleleri vilâyet fır- ka merkezine kadar - gönderil- miş olan hanımların miktarı ol- dukça mühim bir yeküna baliğ olmuştur. Bunlar şimdilik elde tutulmakta olup hepsi hakkında birden karar — verilecektir. Bu |kararın da, ancak ağustos orta- llanna doğru verileceği tahmin |edilmektedir. Eylülde yapılacak olan bele- diye intihabına iştirak edecek |nüfus miktarı tesbit olunmakta |dır. Kanuna nazaran nüfusu üç |bine kadar —olan — yerlerdeki belediye — azasının — adedi 12, beş bine kadar olan yer- lerde 16, on bine. kadar olan yerlerde 21, yirmi beş bine kadar olan yerlerde 26, elli bi- ne kadar olan yerlerde 31, yüz bine kadar olan yerlerde 36, ki- şi olacaktır. Nüfusu 100 binden fazla olan şehirlerde de her yir- mi beş bin kişi için bir aza inti- |hap olunacaktir. İstanbul şehir meclisinin aza adedi miktarı ta- ayyün etmiş gibidir. Şehir mec | lisi 64 veya 66 azadan terekküp | ederektir. GDİRE | Poliste Lâleli yangın yerinde | Iskân Yeni talimatname tebliğ edildi Teffiz komisyonları faaliyetlerine devam edecek Aylardanberi beklenmekte o- ye vekâletinden vilâyata tebliğ edilmiştir. Yapılan talimatna me bütün hak sahiplerinin iskâ- | nı adi ve teffiz haklarını muha- faza edecek şekildedir. Eski is- kân idaresi zamanındaki teffiz komisyonunun kararlarına iti- raz hakkı mübadillere verilmek tedir, İtirazı olanlar birer istida ile mıntaka iskân müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Yeniden talep istidaları da kabul - edile- Gelen talimat ameyi tel ryoruz: “İskân umum müdürlüğü il- ga edilerek iskâna ait teşkilât bir şube halinde nüfus işleri u- mum müdürlüğüne raptedilmiş tir. İskân teşkilâtı yarı yarıya | tenkis edilmiş ve memurin kad. | rosunda yarıdan ziyade tasfiye Fantoma kendisinin Kasa hırsızı meşhur. Fanto- ma Mehmetle kardeşi -Abdur- rahman ve arkadaşı Bulgar As- pas'ın dün Ağırcezada muhake Mmelerine devam edildi. Geçen celsede çağırılmaları takarrür eden komiser muavini Vehbi, ve polis ikinci şube ser komise- yapılmıştır. Yeni teşkil edilen iskân mın- | takaları muhacir ve mübadille- | rin kesafeti nazarı dikkate alına rak muhtelif vilâyetleri sahai iş tigaline almaktadır. Her mınta- | ka müdirinin iskânı adi ve tef- fiz muamelelerini muttarit ve muntazam bir sürette takip ve intaç eylemeleri için aşağıda ya- | zılan maddelere hareketlerini | tevfik eylemeleri tensip olun- | muştur: Kânunusani 340 - numaralı| kararname ile müteşeki â yet ve kaza teffiz komi bi vazifelerine devam ân mevzuat ve esasatı dairesinde tekemmül e- decek dosyalar komisyonda tas- dik edilecektir. Mintaka müdür ve memurla rı bulundukları mahaller teffiz komisyonlarının tabil azasından dır. Mıntaka müdürleri hangi vi- lâyetlerde bulunurlarsa o vilâ- yete ait iskân işlerine taallük e- den muhaberatta o vilâyet vali- leri vasıtasile Dahiliye vekâle- tile muhabere edeceklerdir. Mü- dürler re'sen vekâletle muhabe- re edemezler. Vapurlara buz veril- miyecek bir cerh Galatalı sabıkalı Kadri evvel ki gece Lâleli yangın — yerinde | Kadırgalr Kirkora tesadüf — et- niş ve ötedenberi — aralarında bir kadın meselesinden — dolay münaferet olduğu için kama le karnından yaralamıştir. Kir Transit suretile geçen vapur | kumpanyaları — Şehremanetine | müracaat ederek vapurlar için külliyetli miktarda buz istemiş- lerdir. Bunlar kendilerine - buz ildiği takdirde şehirden kül- li miktarda yiyecek ve saire ku- panya tedarik edeceklerini de bildirmişlerdir. | korun yarası ağir olup hastane ye kaldırılmış, Kadri yakalan- mıştır. Yangın başlangıcı Mercâan hanında oturan tan- zifat amelesinden Hasaj, Meh- met ve Hüseynin ikamet ettik. | leri 12 numaralı odadak galdan sıçrayan kıvılcımla yan- gan çıkmış ve oda kismen yan dıktan sonra söndürülm Dolandırıcılar faaliyette | 1 — Kırşehirli İsmai! Hakkı | Efendinin Eminönünde meçhul | bir şahıs tarafından 35 lirası do| | landırılmıştır. I İ i man- | 2— Kasımpaşada oturan Va- hide Hanım, Karadenize — git. mek üzre Sirkeci — tıhtımında beklediği bir sırada yanına meç |hul bir adam yaklaşmış ve Ör- |duya ucuz bir bilet alacağından |bahisle kadıncağızın üç Hrasını | dolandırıp savuşmuştur. İ Açıkta kalan memurları | — Mülga iskân umumi müdür- |lüğünden açıkta kalan memur lar tercihen münhalâta ve nahi. ye müdürlüklerine tayin edil- mektedir, Bu suretle eski, iskân memurlarından mühim bir kıs- mına memuriyet bulunmuştur. İskân müdürlüğü memurin müdürü Nâzım Bey de idareci u- mumiye şube şefliğine tayin e- |dilmiştir. a) plebr Vhi Keyfiyet buz fabrikası mec- | idarece şehrin ihtiyacı temin | edilmeden harice buz verilmesi- ni muvafık bulmâmıştır. Avukatların tenezzühü Adalarda oturan — avukatlar aralarında bit tenezzüh karar- laştırarak 29 Temmuz — 1930 Salı günü icrasını tesbit etmiş- lerdir. 'Tenezzühe sabah saat dokuz buçukta başlanacak, Büyükada- dan kalkacak hususi bir muşla Kartala ve oradan otomobiller- le Yakacıkta ayazmaya gidile- cektir. | Tenezzühe Adalarda mukim | bulunan hâkimler de davet edi! mişlerdir. Göztepede demir bulundu Göztepede, Sahrayı Ceditte oldukca zengin bir demir made- ni bulunmuştur. Bu maden şeh- re yakın bir mevkide olduğu i- çin azamı derecede kabili istifa- de addolunmaktadır. İstanbul servileri İstanbul meb'usu Yusuf Ak. çora Bey bazı alâkadar maka- mata müracaatle İstanbul ser- vilerinin kesilip mahvedildiğin- den şikâyet etmiş ve şehre gü- zellik veren bu ağaçların hüs- nü muhafazası lüzumunu Tİ İmuhtelif v Osman B. ler gelmişlerdi. İ- fadelerinde, Fantomanın bu işi nasıl yaptığını ve paraları sak- ladığı yeri ne suretle itiraf etti- ğini, tafsilâtile anlattılar, Müddeiumumi, ihtisası dola- yısile bu işin tek başma yapılıp yapılamıyacağının şahit Os- man B. den sorulmasını talep et ti. Osman B. dedi ki: — 28 senelik memurum. Bil- hassa bu kadar muhkem bir ka- sanın yardımcı olmadan kırıldı- ğma tesadüf etmedim. Markar Ei, nin kasası Avus- turya kasası idi. Bu kasa tek ba şına mümkün değil açılamaz. Bunun üzerine Fantoma aya- ğa kalkarak yüksek sesle müda- faada bulundı — Hayır. . Söyledikleri doğ ru değildir. Kasayı kıran, para- ren benim. Benden başkasının bu işte hiç bir alâkası yoktur. Reis, Fantomaya buradı fatta bulunuyorsun ya,. Kâfi, Bu adamların vekili misin sen? Reis, müteakiben Aspasla a- ralarındaki münasebeti araştıra rak dedi kij — Sen Selâniklisin, o Bulgar yalı. . Nasıl oluyor da böyle bir İeşiyorsunuz? — Efendim, aramızda, sami- miyet vardır. Kendisine niçin para verdiğimi müdafaamda ar- zedeceğim. Bundan sonra Müddeiumumi iddianamesini dermiyan ederek maznunların hareketlerine te- mas eden 493 üncü maddenin bentlerine — tevfikan tecziyesini ve Abdurrahmanla Aspasım — tayini — cürmünde nlerinin nazari dikkate alınma at talep etti Fantoma bundan sonra m faasını; daha doğrusu arkadaş- larının müdafaasını yaptı: Bana Fantoma Mehmet der- ki meharetime delildir. Bugün fen çok terakki etmiştir. Bura- da şahitliğe gelen Efendilerin son sistem kasa hırsızlığından haberleri yoktur. Benim aletle- rim son sistemdir, Gözcüye de ihtiyacım yoktur. Her gözcü-| den daha iyi görürüm. Efendilerden biri lipos aletin den bahsetti. Kasa kırmakta |kullanılan bu alet o zamandan bugüne kadar çok değişmiştir.| Benim aletim sessiz keser. Bir tarafı da sivridir. Son söz olarak arzedeyim ki, kabahatli benim ve benden baş| kası değildir.,, Mahkeme heyeti bir müddet müzakereden sonra salona gele rek kararı tebliğ etti. Fantoma Mehmet Beş sene ön ay ağır hapse ve umumi -hizmetlerden mahrumiyet cezasına mahküm edildi. Aspas ve Abdurrahman beraet ettiler. Fantomanın bu karardan çok memnun olduğu görülüyordu: — Teşekkür ederim, dedi, sürmüştür. dalet yerini buldu. Ben mücri. yı saklıyan, sonra yerini gdstı-) ler. Bu tâbir, benim san'atimde| Mehmet beş sene ağvır hapse mahküm oldu Fantoma Mekmet kendisini miüldafan ediyor.. Böylesi görülmemiş bir hırsız olmadığın adeta bir fen adamı olduğunu iddia ediyo Kurnaz hırsız 5 sene 10 aya mahküm edildi jmim, bu ceza da bana lâyıktı Ve hey'eti hâkimeyi selâmlıy; rak dışatı çıktı. Hikmet B. davadan vaz geçti Bandırma Ceza mahkeme: Reisi Sabık Müstantik Hikm; B. tarafından gazeteciler aley hine ikame edilen davaya dü 3 üncü Cezada devam edilmiş tir, Gazeteciler, Hikmet Beyi şahsına karşı hürmetkâr olduk larından bahsetmişlerdir. Hik met B. de bunun üzerii dan feragat ettiği irmiş v dava da bu suretle sukut etmiş tir. dolandıranlar Ayetullah mahkemede Emniyet sandığından 16,000 iralık sahtekârlıkta bulunmak- la maznun Ziya, Ayyetullah ,İ: |mail, Fuat ve İzzetin muhak, melerine dün Ağırcezada d vam edilmiş ve bazı - tetkikat i- çin muhakeme 6 Ağustosa kal. mıştır. Ada vapurunda Dün ğece kalkan son vapurda bir | genç intihar etti | — Dün gece saat 20,20 de köp- İrüden kalkan Ada vapuru, ge- « feci bir intihar — hâdisesinel İsahne olmuştur. Vapurun arka tarafında oturan 18 yaşlarında bir genç, vapur Kız kulesi açık 'larmda bulunduğu bir — sıradal kendini kaldırıp denize atmır tır. Gencin denize atıldığını gî renler, kaptana haber verip va- puru durdurtmuşlarsa da yapı- lan araştırmalar bir netice ver- memiştir. P Müntehir, oturduğu sırada bir mektepli şapkasile bir mek- tup bırakmıştır. Mektupta kısa- ca şu kelimeler vardır: “İntihar etmek arzusile ken- imi denize atıyorum.” Meçhul müntehirin mektubu üzerinde bir de adres zuhur etmiştir. Adres şudur: “Şehreminin- de, Cami sokağımda, 1-5 No, hane,” Gencin bıraktığı şapkadan İstanbul E. lisesi talebesinden biri olduğu anlaşılmaktadır.Ge- ce geç vakte kadar hüviyeti tes. bit edilmiş değildi. Amanullah Han Sabık Efğan kıralı Amanul- lah Han evvelki gün Perapala- sa gitmiş, bir müddet oturmuş, sonra Şişlideki Efganlılar yur- dunu ziyaret & i

Bu sayıdan diğer sayfalar: