25 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

25 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYE'C CUMA YTEMMUZ Gelecek filmler serisinden — Yanings ve Çhevalier Bu iki ismi tanımıyan sine- a meraklısı yoktur. Emil Ya-| ings için dünyanın en büyük İacia artisti deniyor. Buna iti- z eden yok. Yalnız bu büyük lman artisti için mühtelif rol rde şahsiyetini muhafaza et-| İtiği iddia ediliyor ğ Bu artist o kadar kudretli bir | ümessildirki insan onu perde le her gördüğü zaman ayrı bir hısla karşı karşıya bulundu- unu hisseder. Yanings “gözlü film,, ortaya l Ingitizce- bilmemesine | en Almanyaya avdet etti! 'e orada "U F A,, hesabma: «MAVİ MELEK | a sözlü bir film Bu hafta Yeni mevsim yaklaştığı için |artık sinemalarda hazırlık dev- ri başladı. Nitekim “Melek,, sineması dahiler bi takım tad'lör yap- mak ve methaldeki salonu bü- yültmek üzere yeni mevsim ba | şına kadar kapanmıştır. | Opera sinemasında ise Üç İp |tilâ ismindeki film gösteriliyor. Elhamra da Andre Baug&'nin Saadet Yolu ismindeki sesli ve sözlü filmi vardır. Sinema ve cerrahlık Düne kadar çerrahli! da sinemadan pek az is diliyordu. Cerrahlık öğrenmek istiyen talebeye bilâhara yapa ameli: n başlıcalarını sine da göstermek ne kadar faydal;- sabi ee Çevirdi y.ıımı_ sin bu ilk so'r;— P T İt filmi dünyada büyük bir mu- Tün muvaffakıyetle neticelendir 'affakıyet kazatdı. “Mavi Melek,, filmi vazifeşi- las bir mektep asının talebe Bini bir kabare şantözünden ko- umak için oraya gittiği sırada © kadına âşık olup hocalıktan| Oytarılığa kadar nasıl düştüğü | tü gösteren çok insani bir film-| ir. lobel müsabakasını - kazanmış lan Alman müellifi “Heinrich | Mann,, in “Professeur Unrat,,| jsmindeki maruf eserinden çe- ilmiş ve film en meşhur rejisör derden: Erich Pammer ve Jo-| seph Vay Steı*mhcğg tarafların | idan tertip edilmiştir. Maurice Chevalier (Maris Şö valye) yi hep tanırsınız... Geçînh Bene perde de ilk sözlüsünü “P isli şarkıcı, ismi altında gör- ğümüz bu maruf Fransız ar- :ii:îi'.ıTOZB de Paramunt "'_" gir eti tarafından angaje edilmiş 'e uzun vadeli bir kuntratla bağ danmıştı. Maurice o zamandan-| t uttasıl — çevirmektedir.| filminden son-| rdiği “Aşk geçidi,, ismin | klcki filmi Pariste aylarca ve Bgiünde 8—9 secans yapan 3000 kişilik Paramunt — salonunda Bösterildiği halde, halk bilet al n daha sabahtan sinema ısında sıra tutmaktadırlar. Aşk geçidi,, nden Maurice efak. den Jeonette Mac Do- ald fevkalâde şuh bir artist- İr Filmin esası bir operet ol(lu'— gu için mevzüundaki garabeti hazarı dikkate âlmak doğru de ğildir. Bütür speretlerde mev- a gariptir. ( G Ra filmin en küvvetli diğer ’bır ciheti de musiki kısmımnın Wgok güzel ve mahirane olmasın- (dadır. Dekor itibarile çok zen- İgin ve tertip itibarile de dünya Min en büyük ; Tei hitsch'i üzel eserlerin-'san imiş! - Lubitsch'in en gi Ca ük mek için, köpek olmak bir mâni| bir film çevirmek içii İteşkil etmiyor. İendir. 5 Bu iki filmi gelecek mevsim Bürece Filmin senaryosu 1929 senesi | | Köpeğin gün! İngilizler bir köpeğin 24 saat lik hayatına ait bütün tafsil Hayai minden TT E tolgoları,, “Aşk valsı,, jilminden Babil kulesi Brodvay'da yeni bir sinema de| sazüyı yapılmaktadır. Yeni ga. hâvi bir film yapmışlardır. Ri-)raym 72 katı ve 6000 kişilik sa- rejisörlerinden | vayete nazaran film çok entere-| lonu olacaktır. Çinli dilber filme geç-| Çinli artist Anna gitmiştir. May Wong n Viyanaya | Yeni filmler arasında UPA | | | nın Willy Priteh ve Lillan Harveye çevirttiği Aşk valsı dir. Film çok şen ve şakraktır. Bir otomobil kralının oğlu ile| bakiki kralların bir. kızı arasın- daki aşk, ve münasebetleri gös- teren güzel bir operetin ekrana| geçmesinden ibaret olan bu film de Willy Pritch şayanı dikkat b_ir tenor olduğunu isbat etmiş- tir, Bu film Berlinde üç aydır gös! terilmekte ve mütemadiyen “komple,, salon yapmaktadır. “Aşk. Valsi,, mevsimin ilk fil_mleriuden biri olarak şehri- mizde gösterilecektir. **«& Diğer taraftan hep tanıdığı- mız yıldızlardan “Üç Nikâh,, 1 oynanmış olan şirin Nansi Ka- rol'un oynadığı Hayat dalgaları ismindeki Paramunt filmi de| gelecek mevsimin dikkate şa- yan eserlerinden biridir, Filmin mevzuu — artistlerin neş'e maskesi altında sakladık- ları zehirli ve mağmum hayatın tasvirinden ibarettir ve Arthur Hopkins ile Gerges Manker ta-| rafından yazılmış olan bir piyes| ten alımmıştır. Bu piyes 1928 Nevyorkta sahneye konmuş ve büyük zafer kazanmıştır. Bu pi- yeste o zaman birinci erkek ro- lünü almış olan Hel Scelly film de de ayni rolü oynamaktadır. Film figürasyon ve kostüm itibarile çok zengindir. Filmin musiki kısmı mevzun ifadesini nağmelerle “ikmal et- mektedir. —— e— Fransız artistleri Amerika- ya gidiyorlar göstermeli. Herkes sene Alman hakimiyeti altında kalmış olan Alzasta halkın ekse $1P davranmışlardır, fakat son riyeti Almanca görüşür, fran-| günlerde gelen gazetelere bakı *Mayut dalga'arı, Ni vinden “Aşk valsı,, filminden Fransada Almanca film Şu günlerde Fransada olduk-| kimse anlamıyor ve gelmiyor. ça ciddi bir mes'ele ile uğraşılı| Almanca geçirse hamiyetsi yor: Alzasta hangi lisandan film bilir ki 48 |ve Alman taraftarlığı ile x ti İham olunuyor. Bu işin bidaye tinde Fransızlar biraz mütaas- Çok sevimli ve şirin Fransız çızca bilenler enderdir. Halbuki | lırsa fikirlerde itidal peyda ol- fetrisi Suzy Vernon Warner Bros firmasile yaptığr bir kon- tratla üç film çevirmek üzere Amerikaya gitmektedir. Marüf Fransız artisti Andri| Lügnet'ten sonra Fransız artist lerinden Berley, Tania Fedor, Jeanne Helbing, Süzy Vernon Daniel Medaille Amerika tara- Alzas şimdi Fransızdır ve res-| muştur. mi dili fransızçadır. Sinema mü|de film göstermek fikri galebe dürleri fransızca film geçirseler| çalmaktadır. Alzasta her iki dik |diği bir ameliyatın - filminden diğer operatörler istifade eder ler. Operatörü rahatsiz. etme mek için çok kimseler amı ti seyretmişler. Sinema sayesinde bitmiş bir ameliyat istendikçe tektar edi lir, Sinemanın bu faidesini ilk de fa, meşhur mide hastalıkları mütchassısı Dr. Victor — Pau: chet anlamıştır; Tabii ameliyat olduğu gibi filme alınmaz., Böy le bir filmden iyi neticeler elde edilmemekten başka, - sinemâa nın icap ettirdiği kuvvetli ye dınlık ta ameliyata muzirdır; Sonra bu film karma karışık ola cağından hiç bir şey anlaşıl- maz. İyi bir netice elde etmek için ameliyatı basitleştirerek - filme almak lâzımdır. De, Victor — Pauchet bu işi Durpet ye tesdi etmişti. Dur pet ise sinemslarda 36-ügü: müz canlı *es mleri yapan M Monnier'ye müracat et: iştir. Dupret n:n | sulüne gi0 ame liyattaki alezler hiç Dir. ©'ın yardımı olmadan kendi kendile rine hareket «diyorlar, | Hülâsa bu n isal bize #4cnv» nn ilme e yordımı dok m toğu nu gösteriyor. —ema— Kâr buna derler! Bir İngiliz ekonomi mecmu- asına nazaran sinema sanayii A- merikada azamet itibarile dör- düncü gelmektedir, Amerikada 22600 sinema mev cuttur ve bunların hasılatı se- nede 800 milyon dolara (1 mil- yar 700 milyon türk lirası) na baliğ olmaktadır. Bu yekünun üçte biri film sanayiine üçte iki si salonlara aittir, Amerkanın başlıca dört firma sının şu üç senelik safi kâr cet- veline bakın: Paramunt 1927 — 1928 1929 8.057.998 8.713,063 15.544.544 D, Warner Bros 30.427 2.044.841 14. 514,628 ,, Loew 6.737.205 8.568.841 11,756.955 ,, Fox 3.120.557 5.957.218 — 9.496.050 |fından çekilmiştir. Fransızlar için bu bir zıya olduğu gibi Fran sız film sanayii için iki cepheli bir zarardır, çünki bir taraftan eldeki artistler eksilmekte di- ğer taraftan giden artistler A- merikada fransızca film çevire. rek fransız mamulâtına Ameri- ka rekabetini hazırlamaktadır- lar, Amerikalı aklı Son zamanlarda Mary Piçk- ford başka bir film şirketini o esnada boşalan sahne vazıımı is ter, Fakat o şirketin müdürü veddeder. Sebebini sorunca ; — © benim karımı bir kere bile evine çağırmadı! demiştir, Cinayet modası Amerikanın son yaptığı film lerde çok cinayet olduğundan şikâyet edilmektedir. “Aşk mafsı,, filmindsa *“Hayal da'gata Jümind.n,

Bu sayıdan diğer sayfalar: