25 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

25 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET CUMA TEMMUZ vv Mizahn, Edebiyat, Haftalık icmal San'at Fikir, Miliyet)| Asrın ümdesi “Milliyet” tir 25 TEMMUZ 1930 İDAREHANE — Ankara caddesi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, İs- tanbul. Politika yani başvekilin elinden de » tulmaktır. Başvekil Mr, Mi lince: Bu adam öyle kolay W eğecek, teslim olacak değil. . Cidalin neticesi ne diden kestirilemez. Her pai ve Asyal bir çok mill ğirafların henüz menşeini t dikleri bir arkı mahsusun den hâsıl olmasına rağmen iddiasından bir an hali memleket daha ziyade bir zon memleketidir. Onun kıral ve muvafak bir kombi lacaklarını sananların hakkll Gildir, Ne tuhaf bir tesadüf ki İl bir izdivaçtan ve bir çok dan sonra kıral yine bekâi bit mücerret değil— sinni çen başvekil de ayni vaziyetl ki Romanyanın bu iki büy ihtilâflarınn hallini biri lendirmekte, baş göz etmi caklardır. Ovakit Romanya bir düğün görmüş olur. .. |likleri ile beraber büyük bif | Roma imparatorları - zamafili İidare düsturu olarak yalmız eğlence formülünü —tanımış cemaat için böyle bir netictlli tecelli olur, Brinad'ın Avrupa birliği hak|idare, bir buhran * geçiriyor. |man muhtelif şekillerde mey -| kındaki muhtırasına, İtalya ve | Harpten sonraki insanların his| dana çıkar. Bu defâ da bir Sıtkı Almanyadan sonra, İngiltere| lerine, emellerine daha uygun| Paşa hükümeti şeklinde görü- - de cevap verdi. İngilterenin de| bir devlet idaresi şekli icat et- | yoruz. cevabile başlıca devletler Bri- .| mek lâzımgeliyor. — Lehistan| — Veft fırkasının reisi olan Na: and'ın — istimzacına — cevap |ve İspanyada geçirdiği safha- 'has Paşa, bugünkü — vaziyete vermiş — oluyorlar. — Şimdiye | lardan bahsedecek değiliz. İtal-'mâni olmak için bir Kanün lâ. kadar verilen cevaplarda Bri-| yadaki akibeti de malüm. Ge-| yihasını kırala kabul ettireme- ; / ,,, JAnd'ın projesi esas itibarile ka-| çen senenin kâmınusr—ımşindeiyi"(e' 21 haziranıda- istifa et- Türkiye işin FHaviç için |bul edilmekte, fakat bazısı kat'| Yugoslâvyada büsbütün lâğve-|miş, yerine İsmail Sıktı Paşa'bal K ya00 ” “libir şey ifade etmemekte, ba- dildi. Hafta arası İngiltere| yelmi 1400 2700 . sahada teşriki me- parlâmentosunda bir hâdise ol-| tatil e İki mebus Meclisten tarde-| nin Bir sut istimal meselesi — Fransızcadan — Telefon cumaralı: İstanbul 3911, 3912, 3913 ABONE ÜCRETLERİ G 3 aylığı 6 Bütün gece uyumamıştı. Sa-| Yaşlı, ağır tavurlu bir ziyaretçi. e h olur olmaz yatağından fır- | — Söze başlıyarak dedi ki: eclis ancak bir ay lamış, zevcesi de kendi gibi uy- Ai : Hclin : »Z i — Affedersiniz.. Bu- vak'a- kalabileceğinden, kabine- kusuz kalmıştı. Sabahleyin ge- | dan dolayı mütcesirim. Fakat 9- KRye zısı, iktıs Gelen evrak geri verilmez W Müddeti goçön nushalar 10 kuruş tur. Gazete ve matbaaya ait işler için müdüriyete mürsenat edilir. Gazatcı mııı'ıı::ıılıî:":eı 'uliyetini M Evet, çocuk... Bugünk! Dün hararet c H derece idi, Sürt Yeni bir plaj Bizim “Milliyet” deki arka- daşlardan birinin böbreğinde kum varmış. O, bu mes'eleyi an Tatıyordu: — Gayet ince kum var, meb- zul miktarda.... derken içeriye her şeyden bir kâr çıkarmak is- tiyen işgüzarlardan biri giri ve “mebzul ince kum,, sözünü sainin siyasi birliğe takaddüm | du. 21 z işesgrent ei ki iveedi. Si yi Gücsi, lüzmngeldiğini Deri salir Gildi; Bitaetaleyh pürlümentö İ sarmnu çkarak Haa Dan Hit ba e aLlaşiyi bekliyordu. Sa- İsıl teessürümü celbeden şey bir mekte, bazısı siyasi vahdetin darın eneskisi de — sallanıyor.İlâzımdı. Hükümet buna lüzum | daha ziyade kendüerini bekler ' SZnunun hapisaneye götürül- iktısadiyattan evvel geldiğini| Fakat en ehemmiyetli bulunan,| görmedi ve Meclisi sonbahara| medil; vş.aı;k Eı; -hîrnîııkçx nc ©, mesi değildir. Temenni ederim bildirmekte, bazı devletler de/ Alman parlâmentosunun hafta 'kadar tatil etmek istedi. Bunun|lan işlerdendi. Fakat şu var Kt İi eraet kazansın. Fakat aksi TRD GÜ DR ZL DAŞDER ALAY âfânmak'viueru;ıüıjana: Pş, ve taraftar inkan bunu bildiği halde rahat| yardırı eilgünülecek - bir şey mekte idiler. İngiliz eevabı, e-| lâzımdır. KARİİ G arı hükümete karşı itâatsiz- 'uyku mkân göre — ğ . sas tibarile de böyle bir teşek- Brüning kabinesini — iktidar|lik ilân ettiler. Memleketin bir 'm ük ı;lfr ya- iAY “İİk lün lüzümünü — kabul etme lmevkune getirdiği zaman, ı'ı"“ıîcok.yerlenrıde ilhassa, İsken-| pan in muhasebe| — Sizin tornunuzne — olacak?. mektedir. İngiltere istihdaf e-| denburg, bu lgukumk de müş | deriye ve Kahirede — arbedeler iş yordu. Alınacak, ve| Bunun ne kabahati var? Asıl dü dilen gayelere diyecek yok, di| külât çıkz rıldıîı [;' dirde, îâ'pldu. Her iki taraftan da ölen- rilecek paralar onun elinden ge-| Şünülecek odur. Ve ben onu dü yor. - Bunu hepimiz de arzu SŞi aalâhiyeti itimal ” eüceki © Ve yaralananlar çoktur. — çiyordu. Fakat günün birinde | sündüm. Çocuk mektebe gidi- İlderiz. Takat gidilecek yol sa (8i salühiveti istimal . cderek — Musirlılar biribirlerile boğu-| Nasıl olduğunu kendi de bilmi-| Yor değil mi?.. Babası — hapse| and'ın gaye olarak ileri sürdüğü hafta içinde dediğini yapırs Ar- YETdiği sudan istiklâlin — bile|da kaldı: Elaacee Eağlari dU (K Ca saDlE LA ERE Çi ğ bütie a sekkml aAi Gd Geyacebi bir e vaziyot |. (— Biç yere verilecek parayi (Ki yodüehe . -Böyle Dir göcür, |bir Avrupa devletleri teşekkülü — Kanunu Esasinin — Hinden-| larınım mhüdafaâ vasifesile mü -| Ve memiş, nereye — verdiğinin », e L e lanması daay. (Ca y |e ne lüzum var? DUZİR'E vörüli aalütel id â vazifesile mü--| hesabını da vermemiş ! | y y-| |S |burg'a verdiği salâhiyet şu idi: Keler olduğunu Mrsır hüküm_* Rİ > |Tıca bir kabahat. . | İşte İngiliz notasırım meali.| Memleketin asayiş ve inzibatı i| sme *bildirdi. Ayni zamanda gae disi masüm oldüğünü öi O üyorsunuz! (l Times gazetesi de ayni şeyleri |le alâkadar fevkalâde zamânlar 12 t.kenderiyeye — iki büyük ' üYOr. karısı da kocasırım ka, , <e be'ne Şapalım?. dl vlene a açık bir lisan ile söyledi! sümhur Reisiparlâmentoyu İ ğ İ ati olmadığını iddia ediyor- $ F | daha açık bir lisan ile söyledik- da Cümhur Reisi,p Yü | zathlı yolladı. Filhakika, İngi -| Cabati olmadığını iddia ediyor-| fakat çocuğu ne yapalım n ten sanra, böyle bir teşekkül, feshederek, iki ay zarfında in- Tizler Masıra 1922 senesindi ae di İşte bu vakadanberi gece| — — Söyliyeceğim: kadınlar,| Fatih dairesinde evlei Cemiyeti Akvamın bir nevi Av| tihabat yaptırır. Yeni — Meclis üğlı Vesi rken, bunu abee kay, |Uykusundan mahrum kalmıştı. yani ana olmanım re olduğunu | — S KKi Y e ZEL i iye te intihabımdan sonra — bir ay v aanu dört kây- | Zevcesi de kocasının masumiye takdir eden kadınlar, onu pek i- HSA L G rupa devletleri grupu mahiye y z b y Pek -| yen H. ile Kâzim Ef. tinde olacağını söylüyor ve İn| zarfında içtima eder. Bu şerait tine kanaati olduğu halde bir| yi anlamışlardır. Çocuklarının | e" Fi şle Kâzım e. | gilterenin, tarihi ve coğrafi va-| altında arada geçecek üç ay zar| türlü rahat uyku uyüyamıyor, |felâketini pek iyi — hissöderler. | Si skan'ir zabel Hİ ziyetinden bahsederek hem Av-| finda Devlet, Cümhur Reisinin du. Kendisi başınma gelen vak'a-| Sözün kısası; benim bir mekte- Bi Muazmz H İle t a İrupalı hem de Avrupa harici *mirlnameleri ile idare edilir. yi şöyle anlatıyordu: bim vardır. Ben senelerdenberi | ( * ç e- dit müzakere- | İşitince: — Beyefendi, kum - ince ise âlâ plâj olur, seneye kiraya ve-| tiriz! Kum hastalığı olanların na lerde bundan Mısır hükümeti- min mes'ül olacağını kabul et-- |mişlerdi. Binaenaleyh İngilte- |renin şimdi bu sözünden dön |mesi İsmail Sıtkr Paşanın bile | canını sıkmış olacaktır ki, Baş-| bir. devlet olduğunu ileri sürü-| Bu kaydi Kanunu Esasiye ko- yor. Yani İngilizler, “biz Av- | yanlarm, iğtişaş, ısyan, ani mu- rupa- devleti değil, cihan dev-|harebe gibi fevkalâde zamanları letiyiz, dar bir .Avrupa ittihadı- düşündükleri muhakkaktır. Fa- na giremeyiz, Cihanşümul olan | kat hükümet, Meclisle atasın- di idi, — Yolda gidiyordum. Üç a- dam tarafından taarruza uğra- - izm. Paralar elimdeki çantada Çantamı aldılar, Kaçtılar. Fakat bu vak'ayi anlâtırken talim ve terbiye uğrunda çalış- mış bir adamım. Benim bir mü, essesem vardır. Hep böyle ço- Müessesemin adı serbest mek- Ayşe H. ile Ziya Ef., Nal ile Mehmet Ef., Zeynepf , Bedrettin Ef., Fethiye H4 cukları toplayıp yetiştiriyorum. | © Ff teptir. — Babaları hapisteki çocuk- lariçin serbest mektep.. Tezada diyecek yok... — Evet., Hayatın tezatları çoktur. Çocuğunuz benim ser- best mektebimde azami istifa- | Üsküdar'da Hacı Hasna Har deyi temin edecektir. hallesinin çeşme sokağında Mektep müdürü gitti: Çocu-| ve 36 numaralı - kıvırcığın ğun büyük annesile annesi gi--| Ttmile ma'ruf mahal 1200 dip mektebi gördüler, Filhaki - l';whb" kb'""îll h:h'l':m* a ka burada üç yüz kadar çocuk| Tt ipotek sahibi Ikameti vardı. H:ıçııiyde TaRükÜa v> 3."".’:_““;3 Giradiye ve yisiğ maznun çocukları. , aT sREllan dağ mevki ve — sokuğundu Onlar da çocuklarını bu ser-| numaralı maa köşk arazinin best mektebe getirip — verdiler, İatı ve ikametkâhları meçhul Fakat bir iki gün sonra çocuk e| Memduh Beylerle Münevvef ve geldiği Zaman ağlıyordu! — | "Sent Hanımlara ve bedeli a YoP a daşına şamil olmak üzere b m_ Beni mektepte dövüyor--| 4 A AMi meçhul 5İ D ça Puşü vereselerine, Birindi — Kimler dövüyor çocuğum?| Alacaklı ve hissedar ve hacstlb emliki Feri | g verdiği tafsilâttan kendisinin hakikaten masum olduğu kana- atini telkin edemiyordu, Sabahleyin erken — gelenleri bekliyordu. Önun için uyku uyu| yamamıştı. Zevcesine - sarıldı. Sonra yatağında uyuyan çocu- ğunu öptü. O iki sabah ziyaret çisinin arasında evinden çıktı, (gitti... f O gittikten sonra — sanki ev boş kalmıştı. Zevcesi ağlıyor - | Cemiyeti Akvam bizim vaziye-| daki mali bir ihtilâftan dolayı, ğ timize daha uyugundur” diyor- | Kanunu Esasınin bu maddesin- Amma ne komedi lar, den istifade etmeğe karar veri- Bizde tiyatro — piy iki — Vukuatım garip bir istihza -| Yor. Meclisin bazı azaları, mey- kısmıdır.... Facia olursa “dram” | sıdır ki, Briand, bu Avrupa bir| danda fevkalâde zaman olmadi- | deriz,gülünçlü olursa “komedi,,| liğini, Türkiye ve Rusyayı da|ğinı söylüyorlar. Başvekilin bu Dün Üsküdar taraflarında bir dışarda bırakacak derecede dar|'a cevabr enteresandır: tiyatro ilânı gördüm. Hangi| yapmayi düşünürken ve İtalya| — Şimdi yok amma, diyor, meşhur “trup” a ait olduğuna | tarafından Rusvanın ve Türkiye | hükümete devleti idare için iste müşkülâtı bugünlük yarınlık o- dikkat edemedim, amma piesin 'nin birliğe dahil olmaları ileri| diği parayi vermiyorsunuz.Bir| tan İsmail Sıtkr kabinesinden ismi ve cinsi nazarı dikkatimi /(sürülünce, Fransız gazeteleri|müddet sonra, haznede para ziyade, Veft fırkası içindi: celbetti: sıkılmadan “onlar yarı Asyalı- |kalmıyacak, hükümet asayişi n sü dır, Avrupalılara mahsus Ce- |muhafaza edemiyecek, Asa- Küi oN miyete giremezler,, derken, şim yişsizlik başgö: zarı dikkatine! vekil, İngiliz hükümetine bir nota tevdi ederek, Mısırın is- - tiklâlini hatırlatmaktadır. Bu vaziyette dahilde — meşrutiyeti bile kabul edilmiyen yeni Mı- sır hükümetine İngilizler ha-- riçten de müşkülât çıkarmış o- luyorlar #Fakat İngilterenin bu Cavide H. ile Sani El zeyyen H. ile Rıfkı Ef., H. ile İbrahim Ef., Atini Yorgi Et. i İ K İstanbul 4 üncü Icrasınd gi gilizler, Kanunu Esasinin nükte c leri etrafında — gürültü yapan| du. , erdikten sonra milliyetperverlere Mısırın he- | — Gençkadının anası kızına di İngiltere meydana çıkıyor ve|alınacak tedbiri, bu asayişsiz- İnüz İngiliz idaresinde olduğu- | kuvvet ve metanet vermeğe bey diyor ki: liğe mâni olmak için almak el-' nu anlatmak istiyorlar. Filhaki-| hude uğraşıyordu. — Mademki bu kadar sıkı Pette müreccahtır. ka istiklâl olmadıkça, Meclis- | — Gelen iki adam kanunu tem -| . İşte bu sebeple Alman Mec- | ten, Kanunu Ssasiden, meşruti | sil ediyordu. —Onlarm vazifesi | |Hsi feshedildi. Şimdi —altmış hükümetten bahsetmeğe nelü-| vazifesini sulistimal ederek pa | |gün içinde intihabat yaptlacak.| zum var?.. raları almakla maznuün bir ada- | Bu intihabattan sonra da 30 | mi âlıp götürmekti. Bunun ü- | İgün içinde yeni meclis toplana zerinden bir iki saat geçmişti. cak. Bu vaziyette hükümet üç| Gene sokak kapısının zili çalı ay ralı':al rılbat iş — görebilecek |ltyordu. z demektir. Üç ay sonra konser Bir gazeteci gelmiş,... Vak'a gene başlıyacak demektir. etrafında gazetelerde — her gün resimler, tafsilât, tahkikat ya- Misırdaki buhran da bir par- 4 eee Mti ha Boi üğiee KSBT CLEY AĞA ÇöRE | zü- mesi, mazhunun evinde zevcesi |rasını arzediyorsa da zevahire üü g ESİ bir şey yapmamış.. a n 3 SK görüşerek gidip — gazetesine alapasiş sev, sk çei Za rs İyazmasından daha tabil ne ola-| — İki kadın hayretle bakıştılar. İA aa EtaR İaral te, : bikünlet, İbilirdi?.. Fakat genç kadın böy| — Çocuk sonra ilâve etti: diğer taraftar da — parlâmento HÜ LA il, bir taraftan — Mısırlılar, | n nez AÇA ağamimülede-| — Eğer babamın çok kabaha- h miyecekti. Annesine3 ti olduğunu, kendisinin iddia ct öbür taraftan da — İngilizlerdir. Ri: üpetttidedi, İ Fi 4 » Harpten evvelki demokrasi Ötedenberi bu sütunlarda izah| Munyenehane ve tedavü elekt- | , — Rica ederim, dedi, isterse|tiği gibi masum olmadığını sö- s : niz siz kabul ediniz, y ydm, daha da dövecek-| mefhüumunun ideal bir şekil ola etmek istediğimiz gibi, Mısır- / rikiye Jabratuvarı, — Karaköy Z DSRiEl rak kabül ettiği parlâmanter'da İngiliz kuvveti, zaman za- Toupçular caddesi 4 Gelen adam gazeteci değildi. İ K 'Tramvay ve sigara Dünyada belki çok büyük bir tıcaret vesilesidir. Bizim de en | fıkt Avrupalı olacak, biz de bu büyük ihracat metarmız odur, manada Avrupalı değiliz. fakat şu tütünün oldum olası a-| — tpgiliz notasının Pariste fe- leyhindeyim. Sihhate olan za-| ha bir. tesir brraktığını Fransız rarından sarfınazar kendi keyfi| gazetelerinden anlıyoruz. Bazı için âlemi rahatsız eden bundan | gazeteler, bu cevapla, Briand | berbat şey yoktur.. İprojesinin büsbütün suya düş- Hele en büyük zıddıma giden | tüğünü yazıyorlar. İngiliz no- şey içilmesi memnu olan yerler / tası her halde Fransız projesi i de içmektir. Avrupada memur-|çin büyük bir darbedir. Ger- - darın ihtarına vakit bırakmadan |çi İngilterenin, dominyonları balk ihtar eder. Bizde tramva- | dolayısile, bü tasavvura pek mü yın içinde tütün içene biletçi ağ| sait olmadığı malümdu. Fakat zınt açmaz, siz müdahale etse-| teşriki mesai - edilmiyeceğinin viz: bu kadar kat'i şekilde bildirile- — Rahatsız oluyorsan otomo | Seği tahmin edilmiyordu. bile bin! Cevabını alırsınız... Fi A.Ş. h Doktor HAFIZ CEMAL Cumadan masda günlerde öğle den sonra saat ( 14- 16 ) da İstane bul Divanyolunda ( 118 ) numera- lu husüst kabinesinde — hastalarını kabul eder. Telefo r. A. KUTİEL — Babaları hapiste olan ço- | Sürstile altkadar olduğumuz cuklar diyor ki: nigür Hanımın — Senin baban az para çal- - Beye olan borcundan dolayı mış.. Gazeteler artık onu yazmı :I“u î'lı.ılır.gk , Haci yorlar.. Halbuki bizim baba- - | 'Tttun mahallesindeki kıvırı mız hem para çaldı, hem de a- | “tSihin tamamına 4618 Hra dam öldürdü.. Senin baban hiç sokağındaki cedit 59 numaf kün maa arazi tamamına Ğ liza kiymet takdir. olunmuştu v konulacaktır. Bu ceğiniz olduğu huldü itibaren on - gön 929/ 169 numara ile İstanbul ( 'a dsiresine —ü c icra kanunundaki — ihbarnal mina kaim olmak üzere İli | | İ İstanbul 2398 ilândan ... î Garip insanlarız vesselâm! l FELEK | f — Maalesef gençsin, ihtiyarlıktaki asil ti yüksek zevkini hâlâ ti şından. İhtiyarlıkta, karşı zaruri bir tevek |yor. Bazan isyan edecet sun, Fakat neye, miçin? |yan, bu ani hırçınlaş bebini, sen de bilmiyo miyorsun, Kalbi, bir |ei bir kaç evin konforundan da ha mükemmelini taşıyor. Nevres Vacit, durdu:' — Devam etmiyeyim, gücendiriyorum belki!. Hürem Hakkı, cebinden ci- gara paketini çıkarmıştı: — Bir cigara içmez misin?..| — Hatta sigar bile! Sen bur juvaların en mükemmelisin ! Hürrem Hakkı, omuz silkti: — Adam sende! O maksatla söylemedim. Benim meşhur Vi- yana sigarlarıma alışırsan, baş- kalarını beğenmezsin. Nevres Vacit, tabakadan bir sigar almıştı, kokladı: — Bunların kokusu haşuma gidiyor. Yaktığın zaman da bay gin bir koku çıkarıyor, devam etmemi iste-|din bu, katı, sert cevabına kız- miyorsun?, Çünkü kendinin, |madı, tek gözlüğünü cebine koy | |halktan olmanı kabul edemiyor | du: | sun, öyle mi?.. Çünkü sen, bun- | — — Anlaşıldı, bugün sen, sinir İHarı biliyarsun, bunlara doğüş- tan vâkıfsm, tekrarı seni sinir- “Milliyle,, in edebi romanı : 28 e Nişb seni lisin. — Ukalâlığın üzerinde de - sene?.. Hürrem, sana nazaran, ben burjuvayım, — Çünkü senin| lendiriyor! Öyle mi?. î Hürem Hakkı birdenbire ti- n UL A Tı | özlenmişti: nazarında burjuva denen mana- ——— — Şunu bil ki, ben, burjuva |sız, mahlüt, cıvık — mahlükun, | muğlak yazmakla — Ona da maalesef Hürrem Biz'edipler, muharrirlerin yegâ- ne küsurları âlim olmayışlı dır. Her gün, her fırsatla y Müze bunu vururlar. Alim deği- | liz, halka, kendi sinirleri V min ihtizazlarını söyleriz. Bunu | keşfel, gi noktayi, nükteyi, ih- inü takarak ayağa | basit bulurlar. Kabahat bizde| tizaz ânmı yazabilmek, tam ma-| kardeşine yaklaşmıştı: mi? — Bir çok meslekdaşlarım hem âlim, — hem edip geçiniyorlar. Doğru- — dan doğruya ha! rTuhuna, kal bine, girseler, o gün, âlimlik- - ten üt ederler. — Çok döğrü söylüyorsun! — Ve töylemiyorum. Çünkü halkın — ruhu ve kalbi basit — değildir. ne maalesef doğru İ |değilim. Ve bunu herkesten zi-| mürettep bir çerçevesi var.; Sı Mahmut Yesari Zan ve tahmin — olunduğundan çok muğlaktır. Onun bu muğlak kalbinin, ruhunun bir tek nokta sını nasılsa, dikkat ediyor mu- un? Nasılsa, diyorum; kesfede | bilen vvharrir, yazıcı, onu, o, | nasile ifade edebilmek için sade ; leşmek mecburiyetinde kalıyor. Yani bu muvaffakıyet, gene ken | disinin deği Hürrem H: sözünü kesti: — Birak bunları,neye maale- sef gencim?.. Nevres Vacit, Hürrem Hak- kıya netret edar gihi baktı: lakkıı, - kardeşinin ( yade, senin takdir etmen icap e nin nazarında, — burjuvanın evi derdi. |vardır, ailesi vardır, çoluğu ço| y Nevres Vacit, bir kahkaha at cuğu vardır, eşyaları vardır, bir çok etiketlere tâbidir. Bütün — O halde ben burjuvayım! bunlar, bende var, halbuki sen- — Ne demek istiyorsim?, — |de yok.. Maalesef ağabeyci- Hürrem Hakkı, tek gözlüğü- kalkmış ve tız vasın, Çünkü bu, bir ruh mese lesidir. Sen, evlenmediğin, bir. — Evet.. Ne demek istiyor- yuva kurmadığın halinde, dai-- sun?, | Nevres Vacit, hâlâ gülüyor - dığın yer, senin yurdun oluyor. du: |Halbuki ben, evime 1smmış de- y: — Kızma, ağabeyciğim, kız- ğilim! Evim varken, ev gurbeti ma, çekiyorum. Hangi evin?. — Benimle alay mı - ediyor-|bilsem rahat ederdim. — Senin, sun?. i kadınlara ait kolleksi — Ona da maalesef.. yonların var. Muntazam, mü- | Hürrem Hakkı. Nevres V. 'Yı — Ve yalnız sen, değilsin!.. — Barıştık. Ben de burjuva- 1m. Çünkü eserlerim burjuva!. Hürrem Hakkı, ellerini çırp- tı: — Harikulâde adamsın! — Koltuklarımı kabartiyor- ğim, sen, benden fazla burju- | sun! — Ben, neye maalesef gen- cim? Nevres Vacit, elini uzatmış- a etablisin. . Çünkü konakla- tri — Bana, o, senin meşhur Vi ana sigarlarından versen e. . Hürrem Hakkı, derhal arka Onu cebinden, büyük deri tabakayı di ıkardı: — Yavaş yavaş alışıyorsun. — Korkma, sigatlarmı bitir- -.kemmel çantaların var, Çantala| mem, — Yapraklar, esanslarla terbi ye ediliyor da onun için... Nevres Vacit, sigarmı yak mıştı: — Sen, maalesef gençsin Hür rem! Çünkü ihtiyarlıktan kor- kuyor, kaçıyorsun, Seneleri is- tihfaf eden pervasız bir cür'etin var, Bu, öyle bit savrukluk ki ancak gençler yapabilirler. — Fena mı? — Hayatından Mmemnun de- l misin? Kâfi! Fazla kurcala- İma, ürrem Hakkı, göğüs geçir- | | | | — Pek memnun sayılmam. — O halde fenal — Ve hazin... —— Doğru! : kuveriyor, İşte bu zel istiyorsun, Sinirlerin yor, Zaten yorgun, kuvvet sarfına tahat Çaresiz boynunu bül Tevekkülle boynunu P sun, Hürrem Hakkı, p: çıtlatıyordu: — Anladım şimdi. * — Sen, yozgun değ? rem! Halbuki ben, rül num, hissen yorgunt — Hayatın da gü geçti, Nevres! — İşte bu sakinlik P i Sükünete, | a bi ca A

Bu sayıdan diğer sayfalar: