25 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

25 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDTffC! SENE W 2 2 3 2 ışmuharrlri YUNU8 İDAREHANESİ : MyBnonmnniye karşısmda dairei malsma Telgraf: tstanbol Cumhuriyet Posta katnsn: N° 2 4 6 Başmuharrlr 2366 Tahrlr rnüdüra 3230 Idare mUdUrü 2365, Kltap kısmı 472 Cu m h u riyet TürkYunan itilâfı HMIMnnMMimillMIHMIiniMMinillllllllllMllllllimillMllimillMIIIIMIIIII IIIIIIIIIIIIUIIIIIMIIIIIIIIIMIIIMIIIMIIIIII IIMIim'nillHIIMlrilllinilllllllllMlinillimillllHIIIIIIIIIIIIIMIMl.ıni.lllımı.ılıııın.nnınrmılırmmn.ıı,,,,,,, Jlllllllltl(UIII>IMIIIIMIM<H)IMUIMIMIIIiniIIIMItM»'t|||IIMI>IIIIIIIMIllllllllllllllllJlllllillnlu l.ın... CUIVİA 25 TEMMUZ ABONE ŞERAİTf | MÜDDET: jTÜRKİYE İÇİNJ HARİÇ İÇİN Seneliği 6 Aylığı 3 Ayhğı: 1400 Kr. : 2700 Kr, 750 Kr. \ 1450 Kr. 400 Kr. \ 800 Kr. Nfishası her yerde 5 Kuruştur Almanya'nin malî mes'eleleri lllimillllHIMniMHimMimilllMIIIIIHIIIIIinınıllllMMIIIIIIIIIIMIII raaBTnıınTnnTllimril(llllllflllllllirimilllllMtflllllllllfnillMtll(nilllMM!MIIIIHIHH TürkYunan Itilâfı Teati Edildi Vaziyet „ ™ ııııııııııınmıuıımirmıriMimııııııı ııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııı IHIHIIIIIIIHIMIIIIIIHC ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M Xlman Jtakumeti yeni bir vergi kananu hctzırlamağa mecbur oldu Dresden: 27/7/930 Alman devlet bütcesinin 450 milyonşakîlerin bombardımanı lufc bir açığı var. Bn, yalnız, yeni vergîlerle kapatılabülr. Bn yapılmazsa, Baş, devam ediyor vekil Dr. Brüning söyliyor, devlet, bir iki Ankara 24 (Telefolna) Ma ikmaline çahşılacak, banka takTsabzon 2 4 ay sonra maaş bile veremiyecek bir valiye Vekâleti, Devlet Bankası riben 4 ay sonra faaliyete başlıziyete düşecektir. Fakat Almanya'nin (Hu, Mu.) nın teşkiline ait hazırhklara yacaktır. malî taahhütleri yalnız bu değildir. Ağrı mıntaka başlamıştır. Kanuna tevfikan Ancak mevcut vergiler, Alman sanayii sında tayyare faBanka U. Müdürlüğü için muhteşkil olunacak muvakkat hey'et için çok ağır bir yüktür. Dünya harbinaliyetî devam et den sonra Avrupa'daki iktisadl sistem için Vekâletçe Başvekâlete ya telif zevatın isimleri söyleniyormekleberaber di • çok başka bir renk aldı, milletler, ellezılmıştır. Bütün ilk muamelât sa da henüz kesbi kat'iyet etmiş ğer sahalarda sürinden geldiği kadar, hndutlarmı yave eşkâli kanuniyenin sür'atle bir sey yoktur. Âtina 24 (Hususî) Dün Harikunet vardır. İhabancı mallara kapamağa çahşıyorlar. ta hareketi esasen Banan neticesi olarak rekabet daha in ciye Nezaretinde Türk Yunan itice, daha güe istihsal sistemlerine istinat âfnamesinin musaddak nüshalarıitmam edilmiş oletmek mecburiyetindedir. Habuki Al nın teatisi merasimi mahsus ile yaduğundan yeni manya yabancı piyasalarda yalnız canlı pılmıştır. bir şey yoktur. bir rekabetle yaşayabilir. Teni vergiler, Türk sefiri Enis B. itk olarak Raif Şehit doktor böyle bir rekabet için, nedir? İşte son musaddak nüshayı tevdi etmiş ve Fatin Bey haftaların en ehemmiyetli mes'elelerinbu münasebetle hararetli bir nutuk tbrahim Tali Beye gönderilen den biri de budnr. irat ederek iki devlet arasında a telgraflar Maliye Nazırı Moldenhaner, bir vergi çılan ve maziyi kapatan devrm huprogramı yaptı, ve programla birlikte Birinci Umumî müfettiş Ibrahim dttştü. Almanya'nin dahill mes'eleleri ulünden dolayı memnuniyetini izTali Beye her taraftan tebrik telbnndan sonra başlar. Moldenhauer'in har etmiştir. graflan gelmektedir. Bunlar da Bu nutka Yunan Hariciye Nazırı yerine gelen Dr. Ditrich, hemen ayni Atina Sefirimiz Enis B. tenkil harekâtının sür'atle başarılprogramla ortaya çıktı. Alman millet M. Mihalâkopulos cevap vermiş, ması umumî sevinci mucip olduğu meclisi (Reichstag) nin, artık, talihi an ve bu hissiyatı Yunan milletinin de re edecek hey'etlerin gönderilmelerini Yunan hükumetinden talep bildirüerek şark havalisinin hükulaş.ılmış.tı. Fırkalan yeni vergi progra aşıdığını ilâve etmiştir. mete muti ve merbut bulunduğu mı için kazanmak imkânsız bir şeydi. Atina 24 (Hususî) Türk sefiri etmiştir. Butun Alman milletini çok haklı bir tae B., diğer mukaveleler ve ev Hariciye Nazırı, bu daveti mem ilâve olunmaktadır. Enis yeeana düşüren Reichstagr müzakereleri velâ ticaret mukavelesini müzakeŞehit doktor Fatin Bey [Mdbadı 3 üncü sahifede] hiç bir netice vermedi. Devlet Reisi Hinİran hududundaki şakiler tara denbnrg, kannnu esasinin 48 inei madfından bir doktorumuzun gözleri destni kuüanmast için Brüning kabineoyularak şehit edildiği yazılmıştı. sine salâhiyet verdi. Böyle bir feci ölümle şehit edilen Bu suretle ortaya yeni bir kannnu bu doktorumuz, Gülhanede stajiyer esasî mes'elesi de çıkmış oldu. 48 inci madde, yalnız, isyan gibi. fevkalâde van çfeurrlmîf bir rescıini der<:etziyetler İçin düşünülmüş bh* tedbirdir. tiğimiz yüzbaşı Fatin Beydir. Tenİ bir vergi programı, bütün istikbali Fatin B. futbol oyniyan ve boks düşünerek yapılmalıdır. Reichstag, böyle yapan Galatasay'lı sporcu bir gençbir program için müzakereye hazırdı. ti. Hain şakiler tarafından böyle Fakat Dr. Brüning, mutlaka, kendi provahşiyane bir surette şehit edilmesi garmını istiyordn. Böyle bir vaziyet 48 her Türkü müteessir ve müteellim inci maddenin tatbikına salâhiyet verebilir ml? Reichstag'taki ekseriyete göre eden bir facia olmuştur. «fevkalâde vaziyet» yoktur ve 48 inci dinlerlerken... Fantoma Mehmet ve iki arka daşı karan Şehit Salâhattin Beyin hayatt madde tatbik edilemez. Eşkiyanın esir ederek pek feci Dr. Brüning, Alman devlet reisinden surette öldürdükleri şehit tayyarebu fevkalâde salâhiyeti aldıktan sonra, cimiz yüzbaşı Salâhattin Bey, 1330 vergi programını Devlet gazetesinde da Harbiyeden zabit vekili olarak neşrediyor. Asıl ehemmiyetli günler bunçıkmış, Çanakkale'nin bütün harpdan sonra geliyor. Reichstag, bir karan lerinde hizmet etmişti. Düşmanın ile bu kanunu «hükümsüz bırakıyor.» Artık, Brünîng'in eski programı. Hinricatinde yaralanan Salâhattin B. denburg'un imzasına rağmen suya düştedavi edildikten sonra Romanya Meşhur kasa hırsızı Fantoma Mehmüştür. Brüning bunun üzereine derhal, cephesine geçmiştir. Romanya'da med'in muhakemesine, birinci ceza mahReichstağ'ı dağıtıyor. da yaralanan fedakâr zabit, Kafkas kemesinin tatil olması münasebetile dun Şimdi Dr. Brüning. Alman kanunu esave Filistin cephelerinde vazife gör Ağırceza mahkemesinde devam edilmiş ve muhakeme neticelenerek karar tefsisine göre, eskisine benzememek şartı müş, Filistin'de üçüncü yarasını al him olunmuştur. Her celsesinde muhteile, yeni bir vergi kanunu yapmak mecmıştır. Salâhattin B. tayyareciliğe lif safhalar geçiren bu muhakeme, dünburiyetindedir. Dr. Brüninç'in vergi kakü celsede Fantoma Mehmed'in san'ati1341 de girmişti. nununu reddeden fırkalar şunlardır: nin esrarına dair verdiği çok şayanı dikMilli halk fırkası, milliyetçi sosyalistler, kat malumat ile bir kat daha enteresan demokrat sosyalistler, kommünistler. olmuş, Atine hırsızlık mektebinden şeReddedilen kanunda Turkiye'yi alakadar hadetnamesi olduğunu bildiren Fantoeden bir şey varsa o da yeni tütün verma kasa hırsızlığı san'atınin bütün sırgisi şeklidir: Bandrol vergisi üç aydan larını ifşa etmiştir. bir aya indirilmiş, yeni sigara fa#"ik Napoli'nin umu mî manzarası Dünkü celsede Polis müdiriyeti taharaçtırmamak mecburiyeti bir yıl daha ri komiserlerinden iki<^ahit dinlenmis. Dünkü nüshamızda İtalya'nın rap olmuştur. Ajansın telgrafla uzatümıştır. Bunun tütün piyasası üzebu şahitler de kasanın iir adam tararinde mühim bir tesiri vardır. Napoli, Riyonera, Bene Vento ha rını dercediyoruz: fından kırılamıyacağını, bunun için Fantoma heyeti hâkimeyi tebrik Prenslpleri itibarile birbirine son de valisinde şiddetli bir hareketi arz Roma 24 (A.A.) Napoli'de mutlaka iki üç kişiye lüzum olduğunu Haydar Rifat B. hakkındaki bildirmişlerdir. Fantoma Mehmet, bu recede zıt fırkalarm Brüning kabinesive teşekkür ederken... ve havalisinde vuku bulan zelzele ne karşı birleşmeleri çok dikkate değer olduğunu ve çok tahribat yaptığını esnasında 1778 kişi ölmüş, 4000den mahkumiyet kararının ilâmı An şahitlerin şehadetine de itiraz ederek, bendenizi tanımazsmız. Bana Fantoma bir hâdisedir. Almanya'nin dahilî poli yazmıştık. Hareketi arz büyük bir fazla kimse yaralanmıştır. kara Müddeiumumiliği tarafından kasayı bizzat kırdığını söylemiş ve ilâve Mehmet derler. Ben on bir senelik kasa tikası yeni bir inkişaf devrine girmiştir, facıa denilecek derecede müthiş hırsızıyım. Şimdiye kadar bir çok kasaRoma 24 (A.A.) Elde edilen dün İstanbul Müddeiumumiliğine etmiştir: En büyük fırkalardan biri olan «Milli olmuştur. Merkezi sıklet olarak « Reis Beyefendi, belki zatı âliniz, [Mabadi 4 üncü sahifedel tebliğ edilmiştir. Müddeiumumilik, ItllIIIIIIIIIIIllltllllIllilllllllltllllllllIlllllllllfllllllllillllllillllllMtllillllilllIlllllIlIllllllllllltMlllllllMlllllllllillillllllllllllltlllillllllllillllllllUIIIIIIIIII halk fırkası» ndan 25 meb'us derhal çe bilhassa Napoli'de fazla hasarat resmî malumata göre, dünkü zelzele esnasında 3188 ev tamamen, kararın infazı için keyfiyeti ilâmat kilmiş ve yeni bir fırka vücude getirmiş[Bir hanım kendisine tpcavüz eden bir erkeği yapmış, binlerce kişinin ölümünü, 3757 ev de kısmen harap olmuştur. müdiriyetine bildirmiş, ilâmat mütir. bir o kadarının yaralanmasını mu Fransa Reisicumhurunun diriyeti de Haydar Rifat Beyin tevteessür balta ile yaralamış gazeteler ] Yeni intihabat, Alman kanunu esasisikif edilmesi zımnında tevkif mü ne göre iki ay içinde yapılmalıdır. Hüku cip olmuştur. Bugün aldığımız teltelgrafı met intihabat gününü 14 eylul olarak graflar, telefat ve tahribatın tah Paris 24 (A.A.) İtalya'da vu zekkeresi hazırlamıştır. Fakat ilâm ilân etmiştir. Yeni intihabat, şimdiki minden daha dehşetli olduğunu gös ku bulan zelzeleden dolayı M. geç geldiği için dün polis marifetile Haydar Rifat Beye tebligat hükumet fırkalan için umuml tahmin teriyor. Bunlara nazaran bu mın Doumergue İtalya Kralına bir teböyledir hiç te müsait olmıvacaktır. Dr, yapmak imkânı hasıl olmamıştır. essür telgrafı göndermiştir. Brüning kabinesinin bugünlerde neşre takalar hemen hemen tamamen haHaydar Rifat B., dokuz ay beş IMIIIIIIIItllllllllllllMIIIUIIIIIIiniliinlMIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlllllllllltilllllllllllllllllMIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIU deceği yeni vergi kanunu, başka fırkalagünlük mahkumiyet müddetini gedar yapılan intihaplar da hep böyle ol mecburiyetindedir. ra sert bir propaganda için geniş bir fırmuştur. Rahatını bozmamak için, çok 450 milyonluk açığı kapatmak, Alman çirmek üzere cumartesi günü umusat vermiş olacaktır. defa, halkın % 30 u intihabata iştirak devletini korkunç buhranlardan kur mî hapisaneye gidecektir. Milliyetçi sosyalistler (bunların sosya etmez. Buna rağmen işçi fırkalan tek tarmak için yeni vergilerden başka çalistlikle hiç bir münasebeti yoktur. Yal nız atları öyledir. Programları İtalyan bir rey bile kaçırmazlar. Almanya'daki re yoktur. Fakat müsbet çalışmadan faşistlerine benzer. Onlar da diktatörlük iş birlikleri için intihabatın çok büyük evvel tekniğe ehemmiyet veren fırkalar, bugünkü Almanya'yı ciddî mes'eleler isterler.) Son Saksonya millet meclisi in bir manası vardır. Yeni intihabatın, orta fırkalar aley karşısmda bırakmışlardır. tihabmda olduğu çibi yeni Alman Mille Şehrimize geldiğini yazdığımız Meclisi intihabmda da, meb'us miktan hine, sağ ve sol fırkalarını kuvvetlendi Müşkül bir vaziyet içinde neşredilecek İran maslahatgüzarı Mehmet Sâit itibarile, çok büyümüş olacaklardır receği şiddetle tahmin ediliyor. Böyle bir olan yeni vergi kanununun neden ibaret Han yarın Ankara'ya gidecektir. Bnna mukabil «Halk fırkası» demokra vaziyet ileride, kabine teşekkülü için, olacağını bir kaç güne kadar öğreneceMaslahatgüzar Ankara'da Türkfırkası, iktisat fırkası, ehemmiyetli su çok müşkül bir vaziyet olacaktır. Eylu ğiz. Fakat bu kanun, yalnız bir ilk adımrette kaybedecektir. Demokrat sosyalist lün 14 ne kadar devam edecek olan in dır. Asıl vergi mes'elesini yeni Reichstag İran işlerini takip edecektir. tstihbaratımıza nazaran tran hülere, kommünistlere gelince, kuvvetli teş tihabat propagandası aylarında, yeni halletmeğe çahşacaktır. Teni Reichstag kumeti yeni Ankara sefirini tayin kilâtlan neticesi olarak, umumiyetle bir vergilerin münakaşası çok ehemmiyetli müzakereleri, muhtelif menfaatlerin şey kaybetmezler. Sosyalistin kaybetti bir yer tutacaktır. Onun için, Dr. Brü çarpışmasını göstermek itibarile çok etmiştir. Yeni sefirin İran'ın Ho gini kommünist, kommünistin de kay ning kabinesi, bugünlerde neşredeceği ehemmiyetli olacaktır. rasan valisi «Cem» olduğu söylebettiğini sosyalist kazanır. Şimdiye ka yeni vergi kanununu çok düşünmek Şimdi balta oldu Eskiden iğne idi niyor. M. Nermi Musaddak nüshalar dün Şa~ k'ta sükunet devam ediyor Atina'da teati edildi Ağrv mıntakasında mahsur Sefirimiz Enis Beyle Yunan Hariciye Nazırı peksamimînuhıklar soylediler Devlet Banksının teş kili hazırlığı başladı Hazırlık sür'atle ikmal edilerek, ban ka 4 ay sonra fealiyete geçecektir Diğer muahedeler de hazırlanıyor Türkiye Arsen lüpen^i Fantoma Mehmet 5 sene 10 aya mahkum oldu! . • » •. • • »• : Fantoma, verdiklerî karardan dolayı hey'eti hâkimeyî tebrik ediyor u Napoli'de zelzeleler "1778»Jdşi öldü Yarah 4000 den f azladır. 6000 e yakın ev harap olmuştur Fantoma'nm iki arkadaşı beraet kararı aldılar Haydar Rif at B. Mahkumİyet ilâmı dün tebliğ edildi Yeni iran sefiri

Bu sayıdan diğer sayfalar: