25 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

25 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Cumhurîyet KADIN AVCISI Yazan: M. TURHAN 91 Biz, garsonlann hemen nmumiyetle anafora meyletmelerini takip edenler den değiliz. Zira «fevkalhesap» alınan paralann, birl yerken biri yutkunan, biri keyif çatarken biri hizmet eden, biri otnrurken biri ayakta ter döken iki zıt talihli insan arasında bir nevi «helâllaşma» olduğuna kaniiz!.. Fakat garsonlan n gevezeliğini mazur gösterecek bir sebep yoktur. Hesap fazlalığına, elden geldiği kadar, göz yummak, gevezelik bahsinde sert davranmak taraftarıyız. Çtinkü, hürmetli tavırlar altmda yapılan hırsızhklara tahammül mümkün olsa bile manasız boş boğazlıklara dayanılnııyor. Bebek bahçesinin Süruri Beyle karsılaşan garsona da, mümtaz tırascılarda idi. Kendine ait masaların nisbeten boş bulunmasından istifade ederek uzunca bir lâf peşrevine girismek istiyordu. Su yakışıklı genç, tuhafına gidiyordu. Filhakika sevgilisini yedi saat beklemek azmini taşıyan adam, bir garibeden başka bir şey olamazdı. Diğer musterilere ve bilhassa sevgililerini üç, beş dakikadan fazla beklemiye tahammül edemiyen âşıklara bu garip adamdan bahsedebilmek için onunla görüsmeyi bir sar.'at borcu sayıyordu. Binaenaleyh, elindeki fclrli havlu Ue bir iskemlenin tozunu aldı, yarım bir reverans yaptı: Diye bağırdıktan sonra. dersini ezber okuyan çocuklar gibi kelimelerin yarısmı yutarak sözüne devam etti: Vaktin geçmesi bir bakıma fena değil. Yapraklar dalında kurumasa. kuşlar avlanmasa. balıklar yenmese, gençlik geçmese. ihtiyarlar yerlerini gençlere bırakıp göçmese dünya cehenneme dönerdi. Babalık, evlâtlık, hısımlık, akrabahk hep hapı yutardı. Ne yiyecek şey bulunurdu, ne oturacak yer! Ve birdenbire yeni bir fikrin cazibesine tutularak gülümsedi: Dünyamızda bu değişiklik olmasa kadınların cahmından geçilmezdi. Gün geçer, güzellikleri soner, diye korkmasalar o mubarekler erkek kısmına yüz mü veruier? Bugün yüzümüze gülüyorlarsa yarın pişman olmamak içindir. Hele vakitler dursun, saatier ilerlemesin de bak. Her kadın bir Allah kesilmezse ben bir şey bilmiyorum. Çatalın sesi gene cınladı ve smrson gene bağırdı: Oriste! Bu sefer, cağırıldığı yere gitmemezlik edemedi. Tekdir işitmek, hakaret görmek ihtlmali vardı. Maamafih, giristiği bahsin kendisince mültezim olan neticesini behemehal elde etmek istediği için sağlam kazığa bağlamayı da ihmal etmedi: Ben sövledim. siz sustunuz. Simdi siz söyliyeeeksiniz, ben dinliyeceğim. Hele su müşterileri savayım, gene yanınıza gelirim. Süruri Bey bu gevezelikten hic te hoşlanmamıştı. O: kendi hayali'e başbasa kalmak istiyordu. Ne çapkın mavi deniz, ne dilrüba Anadolu kıyısı, ne ağaç, ne insan gözüne carpmıyordu, belki ıhk hava derisinden bir sıcakhk yaratmıvordu. Duygu kabiliyetine o an için felç gelmis gibiydi. Su kadar ki bu durgunluk, muhayyelesine sari değildi. Sarı saclı sevgilisini bütün inceliklerile görüyor, onunla renk renk muhavereler, müşafeheler yapıyordu. Bir kısmı Şimale doğru tırmanmış gibi ağır ağır geçen, bir kısmı iniş aşağı suzuluyormuş gibi çalâk hamlelerle ilerliyen vapurları, rıhtımın taşlarını miitemadiyen silleliyen dalgaları, hatta yanı başında oturan insanları görmüyordu. Şfhir meclisinde 70 aza bulunacak Şehir ve Memleket haberleri ) Siyasîicmal Itıtihaba hrzulık Darülfünun'da merasim Balkan ve Şark a a 25 Temmuz 193ü Belediye kanununa göre belediyelerde bulunacak aza miktarı J ozan sulhünün yıl dönümü ies'it edildi Hukuk mnderrisleri ve talebe harpretli nutuklar irat ettiler konferansları Şehir meclisi intihabı hazırlıklarma devam edilmektedir. Bu hususta ilk iş olarak nufusun tesbiti lâzım gelmektedir Çünkü belediye kanunu her'şehrin nüfusuna göre çıkaracağı aza miktannı tesbit etmistir Buna nararan nüfusun 3 bine k?dar olan beKelerdeki meclislerde 12 aza bulunacaktır 3000 binden vukarı her 500 nufus icin 1. 5000 den yukan her 1000 nüfus için 1. 10 000 den vukarı her 3000 nüfus icinl, 25 Ö00 den vukarı her 5000 nüfus icin 1 50.000 den vukarı her 10 000 nüfus icin 1 ve 100 binden vukarı beld^lerde de her 25.000 nüfus icin de 1 a?a ilâve edilecektir Bu suretle 3000 nüfuslu beldelerde 12 kisjlik, 5000 nüfusluk verlerde 16 kisilik 10 000 nüfuslu yerlerde 21 kisilik. 25,000 nüfuslu yerlerde 2fi kısılık S0 000 nüfuslu yerlerde 31 kisilik ve 100 000 nüfuslu verlerde de 36 kisilik beledive merllsi bulunacaktır İstanbul 100 000 nüfustan ziyade olduğu için her 25,000 nufus için Dünkii meraMİmde bulunan Hukuk talebe ve müderrisleri 36 azanın üzerine bır aza ilâve edilecekLozan sulhünün 7 inci senei devriyesi bu zaferini çok haklı olarak bayram tatir Istanbul'da 700 000 nufus çıkarsa Darülfunun hukuk fakültesi talebesi nıyan Türk Darulfununu hukuk fakül66 aza cıkarılacaktır Fakat şehir mectarafından dün tes'it edilmiştir. tesi gençliği namına hazırunu kutlular lisine diğer kazalar da iştirak edeceğinMerasime saat 3 te İstiklâl marşüe ve bu zaferi hazırhyan Büyük Gazimize Oturunuz beyim dedi vakitler çaden aza miktarı 70 adedını bulacaktır başlanmış, evvelâ kürsüye hukuk fakül ve İsmet Paşa Hz. ne derin hürmet ve buk geçer. tesi reisi Tahir Bey çıkarak bir nutuk teşekkürlerimizi iblâğ ederim,» Süruri Bey oturdu ve biraz evvel yüsöylemiş ve ezcümle:«Bugün Lozan sulMüderris Muammer Raşit Bey de Şark züne yayılan tebessümü kaybederek hünün yedinci yıl dönümttnü idrak edi hadiseleri ve Osmanlı imparatorluğunu» mahznn mahzun mırıldandı: Üskiidar tramvayları itilâfı ve yoruz. Büyük Reisimizin dâhiyane idare inkırazını hulâsa ederek Sevr muahe Bazan da geçmez! Evkaf U. müdürlüğü si altında asil milletimizin azim ve ira desinden, harbi umumlden bahsetmiş Geçer beyim geçer. Günler gecse Üskudar Kısıklı tramvayının taksitle desi ve kahraman ordumuzun hamaseti şöyle demiştir: «Harbi umumideki ve agençlik geçmezdi, saçlar ağarmazdı, dişrınden dolayı Evkafla Emanet arasında üı le kazanılan zaferin neticesi bundan yeeelâ tılâf çıktığını yazmıştık. Vaktile Emanetle di sene evvel Lozanda imzalanan mua lelhusus Çanakkale'deki Türk ler dökülmezdi, beller bükülmezdi, indeti, iyi kumandanlar ellnde, harikalar E\ kaf arasında bir ıtilâfname yapılmıştır sanların kalbi değişme7di. Benim bir lyi yaratmak kudretini isbat etmistir. tyi ı ı ıtılâf mucibince Emanet hattın bedeli hede ile tesoil ve tevsik edilmiştir. müşterim var, halis İtalyan'dır. Her akolan 300 000 lirayı taksitle verecek ve bu Kapitalâsyon ismi altında yabancıla kumandan Mustafa Kemal olursa!» taksıt te senede 30,000 lira ıdi şam gelir, şu köşede oturur, gökteki yılra, asil vatan evlâdından fazla hak veMuammer Raşit Bey nutkuna uzun Fakat şımdı Evkaf Umum Müdürlüğü ren bir takım kayıtlar kendi hürriyetimi dızları sayar, dalgaların hesabını tutar, müddet devam ederek Türk gençliğini hattın bedelıni tamamen bir defada ıste fakat ynttuğu kadehlerin sayısını şazi, hâkimiyetimizi selbediyordu. Lozan bu necat mirasına verdiği ehemmiyetle mektedır şrnr, şeşi beş, beşi de şeş görmiye başŞehremaneti Evkafa itilâfnameyi hatır muahedesinin imzası günü, bütün hu takdir etmistir. Bu suretle merasime nilar ve uykuya dalar. Uyanır uyanmaz latmak ıstemış ise de Evkaf Umum Mudur kukçular için başka ehemmiyeti haiz bir hayet verilmiştir. luğü boyle bir itılâftan ademi malumat be bayram addedilmiştir.» Demiştir. İlk işi beni çağırmak oiur. Pusulaya filân yan etmıştır. Umumi Mudur Nlyazi Beyın bakmaz, borcunu verir, bahşışımı elime Tahir Beyi müteakıp hukuk 'alebe Ismet Pş. Hz. nin teşekkürleri o zaman bu makamda olmadığı anlaşıl sinden Şükrü Sait B. kürsüye çıkarak kor, sonra kollarmı göğsüne kavu«iıırur, Ankara 24 (A.A.) Başvekil İsmet Pş. makta ise de boyle bir itılâftan haberdar olması tabıı addedılmektedır Bu tuhaf va hukuk talebesi namına kısa bir nutuk Hz. Lozan muahedesinin yıldönttmü mükarşı yakaya döner, bakar, bakaı ı.ıkar ziyet henuz halledılmemıstir Maamafih E irat etmi; ve şu ctimlelerle sözlerine ni nasebetile kendilerine tnektupla ve tel ve sonra İtalyanca bağırır: manet el'an senelık taksıtlerını de verme hayet vermiştir: «İşte 24 temmuz Ttirk grafla tebrikâtta bulunan zevata teşek • O giovanto, primavera della vitce, mıştır azminin bu ulvî gayesine kavuştuğu gün kürlerini iblâğa Anadolu Ajansım tavsit Garsonun ilk sözlerini biraz alâka ile O primavera giovanto anno! Emanet bir fabrika tedetti dür. Türk'ün fikir ve hukuk sahasındaki buyurmuşlardır. Bu sözleri zorla bana da belletti. Şinı dinlemişti. Muhaverenin saçma bir şeOrtakoy'de kplza yağı ımal edeıj bir |abTeşrlnlevvelde dahi Balkan Ittihadıru di beraber bağırıyoruz. İtalyan müşteri, kil alması üzerin* gösderini kapamış ve rikada sıhhî şeraite riayet edılmediğinden ;esis maksadile toplanacak konferansta kendi hayaline dalıp gitmişti. Garson fabrika Emanetce seddedilmiştir. ayağa kalkar kalkmaz, ben de yanına müzakere olunacak en mühim mes'ele sokuluyorum, onun gibi kollanmı ka uzaklaşınca dalgınlığı daha ziyadeleşti. Fabrika sahıbi Emaneti protesto etmiş Mltün ve diğer ziraî maddelerin istih^ vuşturuyorum, papaslar gibi sesimize Nadire'den maada her şey ve her mev ve tazmınat talebınde bulunmuştur. lali ve piyasaya ihracına ait olacaktır. saz düzeni veriyonız ve birlikte baykırı cut, ortadan silindi. l'yur bir vaziyette Benzin depoları nasıl olacak ve bütün benliğile mahrem temaşasına Avrupa'nın Şark ve Cenubıındaki memyoruz: O giovanto!... Emanetce verilen bir karara gore bun sarıldı. leketlerin iktisadi birlikler ve bloklar dan sonra inşa edılecek benzin depolarının Stiruri Bey, sordu: ieşkilini ciddî surette çalışmalarını Av Ben İtalyanca bilmem. Bu sözlerin Genç müşterinJn hüviyetini öğrenmek. ya dort taarfı sokak olaeak veya etrafı 5 Vaziyeti de, insanlığı da •upa'nın iktisadl birliğine doğru mühim manası ne? kabil olursa kimi beklediğini aniamak metre genişliğinde boşluk olacaktır. unutuyorlar ! Kadıköy'e tramvay yapılacak hatveler teşkil ediyor. Bundan başka Türkçeye çevirsek şöyle olur: c Ey ve yedi saat beklenilecek kadın hakkınUskudar Harkl ve Cenubî Avrupa devletlerinde ilfe gençlik, hayatm bahan! Ey bahar, yılın da bu suretle bir fikir edinmek istiyen ıslahı ıçın tramvaylarının esaslı bir surette şırket ıdaresınce yenı bir proje Bafra'da bir kdylüyü ve dört nüfus gençliği!» garson, öbür taraftaki işini bitirip ve hazırlanmıştır. Bu projeye gore hattın Kaharçlar gele lefa siyasî tesanüt alftmetleri belirmiş^ ailesıni kuduz köpek ısırır. Faklr o Odanın aldığı ;ir. Bunun bir misali Bulgartstan'ın Pena söz değil, ama senin müşteri kahveyi alıp döndüğü vakit, onun göz dıkoy'une kadar temdidi ile bu şebekenin lan bu aile Bafra belediyesine, Bafcek gene tadil edilecektir Avrupa birliği teklifine vereceği cevaplerini kapalı buldu. Beslediği nıerak, e sur'atle ikmali ve şebekenin her tarafta çıft ne dlye böyle bağırıp duruyor? ra kaymakamlığma müracaat edehatta tahvılı muvafık gorulmektedır Bu yeta Türkiye'nin hariçte bırakılmaması Kaybolan gençliğinl arıyor. Siz, debe riayet kaygusuna da galebe ettiğin ni proje sirket idare meclisinin ilk içtirek tedavi için Istanbul'a gönderilTicaret Oda meclisi dün lkinci reis lüzumunu kaydetmeğe karar vermiş ol, den bir, iki öksürdü ve kuvvetli bir sesvaklt reçmiyor, der demez ben bizim mamda tetkik edilecektir. mesini rica eder. Fakat her dairemasıdır. Yunanistan dahi cevabmda Necip Beyin rlyasetinde içtima etti: italyan müşteriyi hatırladım. Vakit geç le: den bütçede para yok, diye ret cevabı Türkiye'nin birllk konferansma davetı Meclis, evvelce oda tarafından iatifa mese büyttk zatlar böyle ağlarlar mı? Beyefendi, kahveniz soğumasın. alır. Nihayet evrakı Samaun Vilâyeedilen harçları tadll etmiş ve berayı tas edilmesini ehemmiyetle kaydetmiş idi Keşki geçmese de yazdan sonra kış gelİhtarında bulundu. Lâkin Süruri, uyur Malullere dağıtılacak para cetveltine havale edilir. Bu sefer de Vali iktisadî inhitat ve tazyik eski dost vg mese, odun kömür derdl olmasa? Fakat görünmekte musırdı. Ne gözünü açıyor, namına tahrirat müdürü bey, para dik İktisat Vekâletine göndermiıti. Ve düşman Avrupa memleketlerinl şlmdi^ leri hazırlanıyor Allah efendimiz öyle istemiş. Çiçeği aç ne kımıldanıyordu. Bu kayıtsızlık, geveolmadığından başımn çaresine bak kâlet vakı iş'arında bunun gelecek sene Uk mahalli birleşmelere sevkediyor. Dün Vilâyet mektupçusu Hudai Beyin ritınyor, sonra solduruyor. Toprağı kız ze garsonu hiddetlendirdi: masını şifahen tebliğ ve evrakını da bidayetinden itibaren tatbilt edllebileyasetinde ahziasker şube müdürlerinden Muharrem Feyzi dmyor, hamam külhanma çeviriyor, Bir de vakit geçmez. diye hayıflanı murekkep bir hey'et ıçtima ederek malulSıhhiye müdürlüğüne havale eder. ceğini bildiriyordu. «onra da soğutuyor. Kış gelince garson yor, boyuna uyuyan adam vaktin geç lere tevzı edılecek paranın sureti tevziine Biçare köylü oradan da bir netice Müteakıben; sanaylcilerin ötedenberi lann çoğu iş bulmazmış, fıkara üşürmüş, tiğini ne anlar?.. Gir gazinoya, yum gö ait hususatı görüşmuşlerdır. Komisyon içelde edemiyince köyüne dönmek üzere Oda meelisinde lâyıkile temsil edilmehastahk alıp yürürmüş, öyle şeyleri dü zünü. Yedi saat sonra sevgilin gelsin, timalarına devam edecek cumartesiden Bafra'ya gelir. O sırada bir iş zımnın dikleri iddiasının nazan dikkate alındışttnmüyor, bildiğini işliyor. okşıya okşıva seni uyandırsın. Böyle ıtıbaren tevziat cetvelleri ihzar olunacaktır da Bafra'ya gitmiş olan Samsun'lu ğı anlaşıldı. Bu talebi Oda idare heyeti Mermere çarpan bir çatal sesi, garso bekleyise can feda! Tarzında söylene Kefeli zade Muhittln Bey isminde bir muvafık görmüş sanayicileri temsil enu vazifeye davet etti, o: söylene uzaklaştı. hayir sahibi köylünün bu çok feci den 4 azayı 7 ye çıkarmıgtı. Sanaylciler Oriste! Mabadi var halini gorür görmez, bu hale belki bir den Hulki B. bunun ona iblağım isteçare bulabilirim, ümidile köylüleri mişse de meclis bahrl sanayiln bir azaMüstantik Hikmet B. in Samsun'a getirir. Ve çok insanî bir sile beraber aza adedinin sekiz olmasmı davası sukut etti hisle zavallıların kudurmasına makabul etmiftir. Sabık mustantık Hikmet B, bazı gazetehal kalmadan bunun bir çaresini ler aleyhine hakaret davası ikame etmışti • • ••ııe• Badehu teşkil edilmekte olan Jhtisas bulmasını Vilâyet Sıhhiye müdürünDun bu davalara üçuncu cezada bakılacakheyeti idare den rica ve niyaz eder. Sıhhiye mü komisyonları hakkındakl tı. Hikmet B. mahkemeye gelerek dava sından ferağat ettiğını bildirdığmden da durü bey, Muhıttm Beye bu i§i neden mukarreratı aynen kabul ve aynca ovalar sukut etmiştır. boyle musırrane takip ettiğim sorun kunan mutehassıs namzet zevatın taAvukatların tenezzühü • ca, Muhittin Bey de (bir insan ve bir yinleri tasdik edildi. i Baro mzamnamesi mucibince her sene Ş vatandaş sıfatile) cevabını verir. "iııııiMimmmıiNiıımmı mayıs aymda yapılmakta olan avukatların Fakat müdür bey buna cevaben; musameresı bu sene hey'etı umumiye tarafmdan ittihaz edilen karar mucibince ya 0 değil bir ilim adamına, bir memura. Kumas hırsızları bulundu pılmıyacastır. Haber aldığımıza gore Ada 0 hıç bir insana yakışmıyacak kaba Galata gümrüğünün 1 numaraü amba larda oturan avukatlar aralarında bir te " bjr surette: g nezzuh kararlaştırarak 29 temmuz 930 salı «Mademki bu kadar iltizam ediyor î rında, zati eşyalar arasında bulunan bir top ipekli kumaş çalınmış, hırsız meçhul gunu ıcrasmı tesbit etmışlerdır sun, sen gonder!» Diye mukabele e* kalmıştır. Bu sefer S numaralı ambardan Tenezzııh sabah saat dokuz buçukta Buder. 67 kilo ipekli kumaş aşırılmıstır. yukada'dan kalkacak husuaî bir muşla Halka hizmetle mükellef ve memur Yapılan tahkikat neticesinde 1 ve 3 nuKartal'a ve oradan otomobillerle Yaka Ticaret Bor*an intihabatı cık'ta Ayazma'ya gıdilecektir. Sıhhiye müdurü beyin resmî ve insa maralı ambarların kilitlerini kırarak bunları çalanların Halil, Yakup, Ahmet, Halit Tenezzuhe Adalarda mukim bulunan hânî vazifesini yapmadığını; yapıhrken isminde 4 kişi oldufu meydana çıkmıştır. kimler de davetlidir. Ticaret ve Zahire Borsa.min bıi j V £ beğendiniz mi? Bu dort ki|i ealdıkları eşyadan bir kısmını ECNEBI MEHFIL bir Iran'lıya sattıkları öğrenilmis, İran'lı ay nıhayetinde müddeti nihayet Piza mektep gemisi geliyor nın ise bu malların mesruk olduğunu bil bulan ıdare hey'eti yerine yeni aza İtalyan bahriyesi tarafından mektep gedigi halde satın aldığı tebeyyün etmig ve misi olarak kullanılan Piza ismindeki zırhlı hakkında takibatı kanuniyeye başlanılmış intihabatı dün Borsada icra edil . kruvazorün 20 ağustosta lımanımıza gele tır. mıştır. ceği haber alınmıştır. Fransa Hariciye Nazın M. Briyand'm Avrupa birliği için Cemiyeti Akvama dahil Avrupa devletierine yapmış olduğu teklif ve istimzaca verilen cevaplar trir< liğin siyasl cihetten meydana geleceğine büyük ümltler venniyor ise de iktisadî cihetten birliğln vücut bulacağına dair ötedenberi mevcut ümitleri takviye etmektedir. Avrupa memleketlerinln iktisadî menafii bir çok noktalarda birleşiyor. Harbi umunüden sonra herkesten evvel Fransız ve Alman ağır sanayi patronlan yekdiğerine itilâf ve ittihat elinl uzatmış idi. Avrupa sanayi memleketleri rekabetten cümlesinin mutazarnr olacaklanna ve kâr ve hayat ittihatta olduğuna çoktan kanaat hasıl etmışlerdir. Siyasl hukuk cihetinden Avrupa devletleri arasında müsavatsızlık ve ihtilâf olduğundan dolayı bu sahada birleşmeleri uzun vakte muhtaç ise de iktisadî cihetten blrlik İçin büyük mâniler yoktur. Avrupa'nın yakın bir atide Müttehidel Amerika ve Japonya ve hatta nim Asyaî bir devlet addolunan Sovyet'lere karşı iktisadî bir kül teşkil etmesi müstebat bir şey değildir. iktisadî Avrupa birliğine, lstihsal tarzları bir olan memleketler arasında husule gelecek mahal11 birliklerin esas olması muhtemeldir. Meselâ Almanya, Fra,nsız ve Belçika memleketlerinin mallannın istihsal ve sarfında birleşmeleri ve teşriki mesaide bulunmaları muhtemeldir. Avrupa'nın ziraî memleketleri şimdiden birleşiyorlar. Bu mes'elede alâkadar devletler arasında harbi umumiden eralip ve mağlup çıkmış farkı aranılmıyor. Ezcümle Bükreş'te Macaristan, Yugoslftvya ve Rumanya hükumetleri tarafından bir ziraî konferans tertip olunmuştur. 21 temmuzdanberi müzakerat devam ediyor. Avrupa'nın bu mühim tiç ziral memleketi ecnebi piyasalarda yekdiğerile rekabet edecek yerde birlikte çalışmak esası etrafında uyuşmak lstiyorlar. Avrupa'nın en mühim ziral memleketlerinden biri bulunan Lehistan daha ziral blrliğin mezkur üç memlekete münhasır kalmaması için Şarkl, Vasatl ve Cenubl Avrupa devletlerini beynelmilel iktisadl teşriki mesai mes'elelerinde müttehit bir cephe teşkil etmeleri için ağustosun sonlarında bir konferans ak;ine davet etmistir. Rumanya, Bulgaristan, Macaristan, Yugoslâvya, Çekoslovakya, Finlândiya, Estonya ve Letonya ^iiraat Nazırları bu konferansa davet •lunmuştur. Ticaret Odası Ihtisas komisyonlarını tasvip etti Ticaret Borsası Ayetullah ve rüfekası Emniyet Sandığmdan dolandınlan onaltı bin liranın hesabı!.. Dün yeni azaîar intihap edildi Emniyet sandığmdan mühürleri tak taklit etmek, lurk liralık senetleri dört lit etmek ve bin türlü hileye müracaat bin lira olarak tanzim eylemek ve buneylemek suretile on altı bin lira dolan ları işin en kalabalık bir zamanında dıran meşhur Ayetullah ve arkadaşlan alâkadar memurlara imzalatmak sureFuat, İsmail, Ziyaettin ve İzzetin ve tile bu sahtekârlığı yapmıslar, fakat son bunlarla beraber vazifelerinde ihmali defa parayı almak üzere sandığa galdikgörülen sandık memurlarından Cemal, jleri zaman işin farkına vanlarak tevkif Ferit ve Murat Beylerin muhakemeleri edilmişlerdir. ne Ağırceza mahkemesinde başlanmıştır. Sahtekârlar, bu iddiaları külliyen inAyetullah ve arkadaşlan mevkuf, me kâr etmekte, iftira olduğunu söylemekyapılmadığı mur beyler gayrimevkuf olarak muha tedirler Şahitlere tebligat anlaşıldığından şahitlere tebliçat yapılkeme edilmektedir. Evrakı davaya göre mak üzere muhakeme 6 ağustosa talik dolandırıcılar, sandığın mühürlerini edilmiştir. Emniyet Sandığı sahtekârları Ağırceza'da Belçıka istiklâlinın yuzuncü senesınin tes'idı munasebetıle Istanbul'daki Belçıka Ticaret Odası, bu ayın ytrmi yedinci pazar günu Yalova kaplıcalarına bir tenezzuh ertip etmistir Topane'de, Seyrısefain salonunda, saat 10,15 te ictima edileceğini davetlilere ve mezkur tenezzuhe ıştiraki kabul etmiş olan oda azası ile Belçıka tebaasma bildlrıriz Hususı vapur. tam saat 10 30 da hareket edecek ve azımet ile avdette Moda ve Btiyukada'ya uğrıyacaktır. Şehrimizdeki Belçika'lıların tenezzühü Muhtejıt Komisyon bitaraf azasından M Enderson mezuniyetini geçirmek üzere yarm memleketine hareket edecektir. M. Endercon memleketine gidiyor Gayrimübadillere tevziat devam ediyor İkinci parti tevziattan istifade etmiyen müsakkafat ve arazi sahibi gayrimübadillere dün de tevziata devam edilmiştir. Musakkafat sahipleri, ilk partide aldıkları kadar ve arazi sahipleri ilk partide aldıklarının rub'u miktarında para almaktadırlar. Ticaret Odası transit faaiiyeti hakkmda tetkikata başlamıştır. Bu tetkikat Istanbul Lotus vapurile sehrımıze gelen 165 Ame limanının transit kabiliyetini neden kay •ıkalı sevyah, dun ogle vemeğinı Londra bettığini de meydana çıkaracak ve geçen ıtehnde yemışier ve akşam üstu geldıklerı ecnebi vapurların hangi sebepler tahtında 'apurla avdet etmışlerdir. buraya uğramadıkları anlasılacaktır, Transît faaiiyeti tetkik olunuyor Amerika'h seyyahlar gitti raya 100 hasta nakledilecek ve paviyopun mütebaki diğer yüz yatağından yetmİŞ beşl veremlilere tahsis edilecektir. Servis itibarile her suretle tefrik ve tecridi mümkün olan bu büyük paviyonun sıhhî umuru hastanenin şimdikl kadrosuna dahil ve mevcut mütehassıslar tarafından idare edilecektir. Bütün hastaneyi faaliyet ve vukufu malum olan sertabip Ahmet Ruştü B. idare edej cektir. Bu defa namzetler meyanlna mubayaacılarm talebi üzerine zahiCerrahpaşa hastanesindeki yeni re alıcılarından A.ımzade NuH pavyon B. de ıthal edilmiştir. Cerrahpaşa hastanesi bahçesinde senelerdenberi mevcut olan ve oturulamıyacak Müntehiplerin 170 kı>i olaralç hale gelen barakalarda tedavi edilmekte otesbıt edılme«ine rağmen 62 kİşi , lan emrazı intaniye, dahiliye ve cildiye hastaları yeni inşa edilen ve cidden Avru nın ıştırak ettiği anlaşıldı. pa'daki emsalinden aşağı kalmıyan, büyük Her nedense büttin mubaysaciUı pavyona naklolunacaklardır. Bu paviyon gelmemişti. iki yüz yataklı olacaktır. Barakalardan buNetîcede Murat, Hasan Rıza, A. sımzade Nuri, Bürhanettin, Alemdarzade Şerefettin, Oıman Nuri ve Abdülkerim Beylerin intihap olundukları anlaşıldı. İntihap münasebetile Fırka Müfettişi Hakkı Şinas Pş. Borsayı zi. nt Dşüeıril

Bu sayıdan diğer sayfalar: