29 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

29 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 TEMMUZ Beklenen Nutuk. (Baş tarafı 1 inci sayıfada.) tal kün olamaz. Mesuliyet doğrudan doğru- mak hatırımdan geçmez. Fakat, anlaşri- ması lâzımdır ki, müdafaa vaziye: tinde kalınca onun icabatından bu mi yanlış Mese urada izam ve Sli erin rm bilhassa u gibi genç arkadaş hee karşı- sında soğuk vE hı dırlar. Bilakis kendilerine veli nin kıymetli olduğunu dü vk ifa etme! için bi > hisemelirer. e vesile, eye çi gelesin ahi iie kadar güç a Gn HİFİ Milli para esu. kurtarmak için he: kimiiğiLi bir gayri kim yola git mak için al timal yol tur Zaten Miğiğamiz muarızlarımızın toz kondurmalarına ih- R k İl /HAKİMİY ETİ ilem SON HABERLER, MESLEKİ TEDRİSAT. m m irak Edecek haslar Gittiler. me 28 (Telefon) aazarı dikkati m yıktır. Ver- “| gi olarak bu mem tin v ii ara milletin umumi bri n verebile- ceği azami hududa varmıştır. Şimdi döviz sarf. ok idi. Mali vaziyeti talih ötmek için ihtiyar edilen fedal sığ hakikaten Gi işten vesait tedariki için mer” imsak fedakârlığı geliyorki buda risat Şub bu diğer 1 “İbir dev letin döviz dikkatinizi celbetm. »diğim nokta riya öle Fine dakârirk de- 1 ş 3 B ml Bi tasarrufla- ve zi istikameı ttedi ugün rın milli paranın a tehli ikeden ç koruyacak > len milli parayı istikbalde bir tehlikeye e beş misli kıtalar üze- misli nüfus kü mesele, alınan tedbirlerin, ri csas- raptolunmasıdır. Demek istiy lara “İk, harici borçların, içinde alunduğ a gene bu on üç milyon Türk 1 mesleki tedrisat kongresine işti rak edecek olan Yüksek Tedrisat Umi üdür a N: ve Sanayi Ted- lirü Faik Reşit Beyler bugün SG Avrupa'ya hareket et. mişlerdir. Baytari Kongre. Mürahhaslarımız Gittiler İstanbul, 28 (Telefon) — Dört ağus- tosta Londr. CE alm ak İğ an beynel- kl on ion i murahhas Vaclii ie Umum Müdürlüğü e in çağ Müdürü ya Gemi bugün Londra'ya hare Sr FRANSA'DA, Baş vekil Tardie Parlemento trilmesi anda Bir Nutuk İradetti. A.) — Başvekil Tardicu serilöğiirilmeiği lemiştir. Mn ileyh | tı 'nın mali vaziyetine temas emri e ve şimdiye kadar azan > liker re Si AFGANİSTAN'DA, Kıral Aleyhine Yeni Bir Kıyam Oldu Memleket Heyecan İçinde Kaldı. 28 (A.A.) — Afganistanda Küf sinan aktin yeni bir isyan çime r. Asiler Afgan kıralını” sayfiyesinden orla dağa kaldırmağa teşebbüs işlere İe muvaffak o ışlardır. Asilep bilin yirmi “kilometre yal gel- mişlerdir. Koleranın salgın bit tte tal mukavemetini hammül kırmadan sakınmak ani söylemiştir. Lorraine Umumi Meclisi Reisi Tar ya Baya Esef Etti, 28 (A. A.) — Başvekil Tardi- | M İsa bara edi araş kabul e. den Lorraine eyalı rumi meclisi isi n, Mİ birleğ, tirmek üzere vuku ze -bbüsüne vafakat için bazı taraflarca mevcut muahedelerin tadili lüzumu ileri sürül- ie Si ei li lisi büyük bir heyecan içindedir. ——- om Hava Nazırı Varşova'ya a el 28 (A.A) ac bugün tayyare ile Varşoraya gi gi- MEK —— İNGİLTERE'DE. amele Hariciye ay Kemalettin Sami Paşa. : G &yi şeraitte kendisinin bu sefer ancak üzde biri ye lar meselesi kati karara lale biri kad: cuyu ii birkaç günde yola getir- mek i n mahrum addedilecek- pte size hocaları- er gün haktan, sart ilgi ;efkatten k e inkişaf vesaitin- den mahrum etmeği öeibetiii feda- kârlikların muayyen ve bittabi taham- mül dahilinde olduğu bilinmek lâzımdır. Memleket inkişaf ettikçe borç artar sis- temi bu memlekete m erbest e söyledik - güler yüz ve şefkatli göz- ünden De ta ona düşman gözü il kıldığı zaman, karşıdaki söleği tunç bir çehre olduğu derhal gi ü i cüml iye ailesi o sarindiştarısi şefini “çeyekie erini severek yaşıyal eülmeeri ve va » İliyesi halin zaruretine iL Li :ocu dafa kestirilirse meml klar an Sefiri: eN Verdi. İstanbul, 28 ği lefon) — Bu akşam Berlin Sefirimi ES 2 Paşa. nın şerefine deki bir ziyafet , | vermiştir. Ziyafette Fahri (o Konsolosu- muz da bulunmuştur. İstanbul Borsasında, «İstanbul, 28 (Telefon) — Beg kam: i >) . miştir. —ee— 65 İspanyol Anarşisti Tevkif Edildi. Paris, 28 (A. 0 — ai Paris ci- varında gizli bir içtima aktetmiş olan yüz kadar kpnyol ii 65 ini tevkif eylemişti: Anarşistler İspanya'da İhtilal Çıkarmak Niyetinde İmişler. Paris, 28 (A. A.) — Dün gece olunan İspanyol anarşistlerin ece deri Cenubi meslekti e çiz önde bir ln er ie sdemiyecğimiz izah etmiş o eketin iiyr edi dakârl zy ne olursa im gibi tesbit etti m isti ilmi her türlü kasttan azade bu- lundurmayı mesul adamların başlıca va- İMAHMUT SADIK BEY ricinde herhan; aflete düşerse e kadar a e vi saptığını tec- cektir. Onu hazin akıbetten irak kimsenin iktidarında değil tini para ve milli iktısat iyi Günün güzel hav: amini riz ederler. edi lenin veya aş ğa siduğe ii iddiasıdır, Yani biz adisinden biri olmakj bir araya toplamak ve birer birer İsp ie ir 28(A.A)— aramak m hariciye bütçesi müzakere edile. Sik » Bu münasebetle Mısır ve Rusya ir münakaşa vuku bulacaktır, Parlamento ağlebi ihtimal perşemebe günü dağılacak ve na doğru tekrar toplanacaktır. 4 yo DEVRİNİ İNGİLİZ | TAYYARECİLERİ KAZANDE * Londra, 28 (A.A.) — Avrupa devrin: ğa etmiş olan a tayyareciler- n ikisi devrin başlama ve bitme ç si ulan Berline birinci olarak v: se siğe ve büyü “İngiliz . mar n 915, Dolar 47, 10, Frank 11,90 İş iri namına muharrer 9;70 üzerin- den muamele görmüştür. En Eski ve Kıymetli Gaze'eeimiz Öldü. idi. Mevkufların ikamet MENSUCAT AMELESİNİN GREVİ Grevciler (14) Bine Baliğ oldu. Lille, deli A.) — Umumi mesai bir. ine mi PED mensucat selesi dün iş)p, mıştır. Onlar burada ihtilaller çıkaracak | a etgâhlarında bir Mi DAVİCE KUPASI MAÇLARİ, Maç Çok Heyecanlı Olmuş ve Fransız Teniscisi Kazanmıştır. Londra, 28 (A. 2 — Daily Mail'in aris elemani mi demi Zaie karar vermişlerdir. Ali z vice kepi için dün Paris civa- Me > koşu mahallin: de bize bu- İstanbul, 28 Alan — arririn Mahmı Wi on bir buç ini > meni vefat et- miştir. Cenazesi yarın öğleden evel me- rasimle kaldırılarak apeme istana a chiz w etmeden sözümü kesi temas et . Geçen seneki, büyük eşi ge-| kert aldığımız ne-| etlerin şimendifer in i hatlar vücuda getiririz. Em eni şaatında böyl zariyeler vardır. Askeri hatlar... İltmadi hati — gibi... Bir hat münl ceyşi epi m ihasıran askeri ve sevkul- yapılmıştır. iddia i memleketin ikti: bı e m Mi bi görünüy; amelenin daha gre ve ve ii miktarı 15 bine Şıkmıştı mize Fransa Devri Müsaba- kasmı Bir Fransız > em 28(A.A.) Bisiki Diy on da illeyce “halk ara pışmak hususunda müthiş bir vezin > mahalli etra! olmuş ve fındaki par- iklık ğ saat gayet heyecanlı ie ve fransız çisinin ine karşı galibi” nr > dık Be- Bas, iy Dez ği r çelenk vazedecektir. Müsademe. Rouen, 28 (A.A.) — Zabıta iz ki asi ame ve sene uzunlu.) ler rai bir me olm revci tevkif olunmuştı di ve en müessir tedbir ak büyük e yi ger etti. Bununla | catını denip Şilebileri işin bü a ri beraber fı iddi tedbirlere N zum vardı. Bu tedbirlerin başında yet bok gelir. Milli tasarrufun, yatın her şubesinde ve her istikame- memektir veya kasten tariz bini tindeki ö ını burada uzun uzun taf-| Nihayet bir erzak arabası, elbette sıra- etm ka mali nokta da ilaç ta gis Yapılan sil lar ça Gi göstermiştir ki ket ili ti ç milyon ingiliz Jirasını daha a seneler|i u itibarla iz eyşi u İ eyi oi irse faydaları yanında İceyşi ici r. Ve ya bi memleket kuv- vetli ve mienti olur. Kuvvet iktisadi £ “oldrğzr oillelin khan ici Ri temas etmek gayri kabili er bir ia olmuştur. me & vakit, vakit gayrı lâzım değildir. Milli hayatı takip ederken ilk gün- eni dikkat ettiğimiz nokta her sene iraz daha ileri gitmiş o R WE E ER apılapta, ile- er -İ olmalarına hak vermiş olm; k yet yolun: p bir Ki a bu ar temas edi- rum. Tetkikat ile meydana een tır. Ve sabit turki bu memleket her vx bir ge dünü ifa etmekten suni olmuş- bu zaruretleri vuzuh la s kuvvetli olduğunu (görmedikçe hayat manasız bir yükten ibaret kalır. Bunun- atı ve abammülü zayıf olanların > müş kül zamanlarda işin neticesi çıkmı- meyus yacak gibi bir: fikre saplanıp İstanbul Belediyesi. nizami i| Şurayi Devlet İdi re sine Ait Te Bir müddettenberi Şurai Devlette tet- kik edilmekte olan İstanbul aim vezaifinin taksimi ve m e hal kındaki nizamnamen! letteki tetkiki İli imişt Nizamname yada Ya Heyeti- ne sevekedilecekti ye name maddedir. Son iki snddisi Şar ri ilave edilmi torna iteye ai Eri Bilakissondan korumak isterim. rın sancak çalışarak si lk elde vaffakıyet, arzu edildiği gibi mahale * | kapısmı ge: bu r. 30 nz ——.a— e GÜNLÜK VAKAYİ, sonun Hopa köyünden > e. sip iki Kişiyi inle; yeye Gi un Çiller köyünden bir idm gis katil adliyeye verilmiş- day ei yaralayan fail adli- ye a erimiş Araşçılar erki bir Seydişehi kişiyi öldüren katil adliyeye vi tir. ANIN RADİYOSU. icümhur Musiki heyeti Şe fli- şa r, ömrünüz Ctekrar & edeyim alet zihniyeti sizin (Şiddetli ve sürekli alkışlar R. 100 Kanada'ya Uçuyor. Almanya'da Yeni Bir Siyasi Fırka Yapıldı. Berlin, 28 (A. A.) — bulacak intihabat vatanperver şekkil yeni bir fırka vücuda getirilmiş- tir, Rusya'da - Mecburi Okuma. aye - (A. A.) — Merkezi Tera near Sevyet Rus ii dokuz ve m yalan eeleieLi inin RR programı. Saat 19/00 — 20/30 Senfonik or- iro. 1 — Verdi oOUvertür Nabukko Dö- nozor. 2 — Mihel “Küçük süvit; 3 — Rahmaninof Eleği. 4 — Vetdi Fantezi Ne 5 — Röne Gasti Vals D. plör. 6— e Marş İngiliz şi kalu — 20/35 — 20/45 Ajans Haberleri Gif —21/20 ie ei tara- e etli parçalaı İd& mecburi okuma usulünü kabul etinişe “© ir. Lisinof Berlin'e Gitti, iie 28 (A.A) — Lütvinof dün erline ei e yere.

Bu sayıdan diğer sayfalar: