8 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

8 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e güni 74 3 No. 3258: On birinci sene. | z a © OUCUMA 8 AĞUSTOS 1930 , Her verde 5 kuruş Müller'in Raporu GAZETECİLERİNİZ. bügün sonunu tercihi mecburiyedir. Bu kanuniyeni, her şeyden lg mütevakkıftır. bulunduğumuz tesirlerini derhal Gündelik, CİHAN BUHRANINDAN KURTULMANIN AMELİ Varsm bazı oldu. Fakat o muazzam ıstıraplar, ğa, e iakâna elveri: ne Onların takdir ve takdis Ancak bu hal, istediği âcil da umumi fakirli! yanm iii mii şeye raj nefis ri milli kin rur gibi amiller sayılabilir. bütün bu sebep ve amiller il Tİ Kanaatimizce beşeriyetin bu çıkmazdan tel k bir ma ee müsabakasmı durdurmak ii ti ondan doğân borçlar milletlerin tahammülü na çareler ararken, bilhassa bu mütekabil sir yapacak tertipler aramak cap eder. Hemen ifade edelim ki, ne kadar her iki mevzu pek çok çalışıldığından gafil liz: Bir türlü neticelenemiyen didi siyle beraber ölmesi bir nelmilel iktısat konferansı, rükler konferansları, tevellit borç ki.... Bütün bu mevzular da yapılan müzakere ve H ye ları hepimiz hatırlıyoruz. kaları Bayramı. bu; kadar iktrsadi buhran eniieminelin durdurmak, hem de silahlanma müsabakasının kati bir hal rinden ayrılmaz bir kül ee Dün memleketin her tarafımda her gün tesit edildi. cihan yrılmaz tetkik edildiğini hiç Haluki bu iki esaslı amili tetkik ederek refaha susayan amele istihdamı mecburiyeti Dün hususat ccnebi sermayesini ve . Bunun için meselelerin ameli bir fikirle, hassa beşeriyetin umumi cephesinden tetkiki şarttır. milli sanayiin bu iki meseleyi formalitelerden (istihsal Bu keyfiyet, memleketin mübalağa Filhakika bugün edilen - meadin RECEP BEY, ü ada.) ——— ee e ziyade (Devamı 3 üncü sayıfi Di tihsal) mevcuttur, Bununla Nafıa vekilimiz dün seyahate çıktı. ber bu Eğ istihsal raynızla mumi Şise a bir amil gunu. ifade e asıl fenalık istihsal se stihlak bön tedbirleri, istihlak lakâtr mürat etmiyoruz. ın (sây tiği bir devirde elbette böyle hataya düşmek istemeyiz. iin İlç taam kast dukları hudut dahilindeki Kastellerize adas, ten mahrum olmıyacak bir getirilmesidir, La Haye divanı adaleti 20 agus tosta ihtilafın halli müzakere. ler kendilerine yeni mahreçler sine başlıyor. yorlar, henüz temeddün benii isti e tırmak suretiyle Aakara'da bir sokak;Anafartalar caddesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: