8 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

8 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T ÖN: UA e MEDÜRLÜRA - İ20$ NUSHASSSER “ERDİR KK —- A z M 8 Ağust07 1920 SUMA NET3 e on o s I a İDARE:İSTANBULNURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI A Halkın Kolüdün - Halk bununla görür. HAYDUTLAR EL'AN TOPRA TELEKRE A Halkın dilidir Halk bununla söyle: GIMIZDADIR Şark Mıntakasında İskân Edilen Türkler... T Müller Raporu Devam Ediyor Türk Parasının Düşme- sindeki Amiller Memleketin iktısadi ve mali vaziyetinin bir neticesi olan dö- VİZ kurlarının mütaleasında fikrimce, yalnız rayiç vasatilerinin ’“Ylneli vardır. Kupon tediyatının, şimendifer mübayaa ve in- n tesirleri henüz başlamış olmasına rağmen vaziyetin mü- ( Devami 7 iadi vayılamizda | FELE Töler e aa n gece rüyamda g-ördüm. Fakir bir adamın sırtına binmi- b'ghr' da, bi lerde geziyorum. AA Dakellşkin beir KUk nn 1 DN ç Tim, -— ? Mi Olacaksın, lEsnaf cemiyetleri kâtibi umumilerine”150,, şer lira maaş verilecek- 0 Gazeteler) ı Bir Rüyanın Tabiri l Şark Sahasında Vaziyet Henüz Değişmedi Ankar, 7 (H. M.) — Süriye tarafından, (Urfa) istikamâtin- de hududumuzu geçen (Hliaco) nun yanında ancak (60) kişi vardır. S z Haco u en sanra kendi köyü olan'Glabatlı işgal etmiş o dakika'da önün- | :Ie kuvvet bulunmamasına yağ- men daha ileri gidememiştir. (Haco) bu — dakikada - da (Habat) köyünde bulunmakta- dır. Takibe asker gönderilmiş- tir. Fakat askerle haydudun karşılaşması arasında birkaç günün ,geçmesi mümkündür. İran Sefiri Gitmiyor ! Ankara,7 |H.M) — Dün İzan | hükümetinin Ankara sefirini | değiştirdiği hakkında bir riva: | yet çıktı. Fakat tezayüt etmedi. Cevap Bugün Gelebilir Ankara, 7 (H. M.) — Tah- |randan alınan haberler 'rnn hükümetinin notamıza verece- ği cevabı hazırladığını — bilgir- mektedir. Cevabın bugün Göğ- leden sonra Hariciye Vekâleti - ,Mize tebliğ edilmesi ihtimali vardır. Erciş Müddeiumumisi Sağdır Bir arkadaşımızdan — aldı ğimiz. bir haberle Erciş müd- deiumumisi Mustafa Hami: Be- yin, şakiler tarafından şehit edildiğini teessürlerimizle yaz- tık. | ımîımir gazetelerine göre, Ad- Maraş'ta Bir Genci Öldürdüler Maraş, 4 (Hususi) —Cepha- me ağası oğlu Emin'le kebapçı y Şaban, etmişler, ziyafet te Emin'in evin- de tertip edilmiştir. Birkaç gündenberi Hasan'ın ıqdıı:ıî olmadığı görülünce zabıta tahkikata başlamıştır. Son defa Hasanla beraber görülen - Emin'le — Şaban'dan' şüphe edilmiştir. Nihayet — Emin'in — bahçesi kazılarak Hasan'ın cesedi top- raktan çıkarılmıştır. Şaban ya- kalanmış, Emin — haçmıştır. Ayrıca berber Mustafa isminde biri daha tutulmuştur. Cinaye- tin bir namus meselesinden doğduğu anlaşılıyor. : Müustafa « Bir Kaza İhtiyar Yolcunun Ayağı Kesildi.. P 5 Dün sabah, bir - ihtiyar a Koska caddesinde kal- Çasından ağır surette yara- İandı. -Bu marifeti yapan, so- | kakta arabayı fazla surette | idare eden bir şofördür. Kem- | di kabahatini bildiği için kaç- | mıştır. Cerrahpaşaya kaldırı- lan ihtiyar, Kaplan oğlu Aguş fendidir. | dam, KUPON 1 . “ SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI | liye vekâletinin akrabasından birine gönderdiği bir teskere- de Mustafa Hami Beyin ha yatta ve vazifesi başında bu- lunduğu, — şehadet — haberinin aslı bulunmadığı bildirilmiştir. İRANLA DAVAMIZ NEDİR? Şekeri Neden Bu Kadar Pahalı Yemek Mecburiyetindeyiz? Son istatistiklere göre şeker ihtiyacımızin yalnız onda birini temin edebilen iki şeker fabrikasını yaşatabilmek için halk okka başına “30,, kuruşa yakın fazla para vermektedir. Şekerin pahalı olması sebebi bu fabrikaları besleyip büyüt- mek arzusudur. Türkiyede senelik şeker sarfiyatı 7200 vagondur. Halbuki * Alpullu ,, ve “ Uşak , şeker” fabrikalarının bir senede çı- kardıkları şeker miktarı şundan ibarettir : ALPULLU ŞEKER FABRİKASI 1926 senesinde: 421 ton — 42 vagon. 1927 senesinde: 4434 ton— 443,5 vagon, 1928 senesinde ; 3202 ton— 329 vagon. 1929 senesinde : 4810 ton — 481 vagon. UŞAK ŞEKER FABRİKASI 1926 senesinde: 130tno — 13 vagon. 1927 senesinde 855 ton — 85,5 vagon. 1928 senesinde 1154 ton — 1154 vagon. 1929 senesinde 3234 ton — 323,4 - vagon. Demek ki bu iki fabri- kanın çıkardığı şeker ancak “700,, vagon içindedir. “10, KURUŞA ŞEKER Yedi yüz vagonla yedi bin iki yüz vagon arasındaki (6) bin üç yüz vagon şekeri gene hariçten gelirmek mecburiyeti vardır. Fakat meselenin asıl mühim kısmı şurasıdır: Avrupadan — gelen şeker gümrüğe kadar (10) — kuruşa | maloluyor. Halbuki bizim fabrikaların çıkardıkları — şekerin | okkası (27) kuruşa maloluyor. | Devamı 7 inci sayfada J Resğamlar Arasında Üçlük İdare Heyeti Hücuma Dayanacak Mı? Şerif Bey De Muarızlar Arasında Ressamlar Toplu Bir- Halde Avrupa'da — tahsil görmüş | anlaşamamazlık var. genç ressamlarla eski ressam- Genç ressamların cemiyet- lar arasında öteden beri bir (Devamı 6 mer sayfada | Şark Muhabirimizin Yarın Mühim Bir Mektubunu Ok Neşredeceğiz

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler