10 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

10 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 AĞUSTOS iyasi bahisler. S ( ) N H A B L Amele hükümetinin siyaseti. İngilt parlamentosu 1 ağustosta tur. e hükümetinin e en zi- AT YARIŞLARI. < HİNT İŞLERİ, mesiisini tene Ay ve) ya siyasetinin en büyük mu- Lortlar Kamarası yirmi sekiz ate teşkil eden işsizlik 5 —— ehe söke başlıyacakla Sele dink Dün ere v koşuların m devam ediyor. Alman Başve kili bundan dır. Parlamentonun tatili münasebet za e takip ettiği ikinci, vor Z ye fali Dö. sitayişle behsetti ii Je İngiltere kıralı bir senelik s asetin muvaffakıyetsizliklerinden biri (ai ışları: | ily e si or: Peşaver üzerine ç Peri CA, , A) — Başvekil Brüniag Londrada İngilte- Velar yapılmış yürümekte olan Afriği meetlerinin ettiği bir nütukta Avrupa'da Kara olkunda çeri niemeiii İre murahhaslariyle Mısır murahhat te. “Birimi ir Sami. ma devresi esnasında vuku bulan dahili | arasında cereyan eden müzakereler inkr-| miş Halit Beyin Şe birinci, Şaban | ki köylerin havadan bombardıman edil | çresmdan sisiyişla Bakaliizi ve harici hâdiseleri kaydetmiştir. | taa uğramıştır. Bunun neticesi — olarak an Si Mesudu 2 diseinö döven edilmelidir. Meli YE Amele hükümeti iktidar kine | Mısırda dahili vaziyet karışmıştır. Nü-İ vin Alm: dılıyan 2500 ievcnblü ie bngilte kişyği geldikten sonra bir buçuk seneye yalcın | has paşa kabinesinin istifasile yerine Ki Gel Bola yalnız olarak Foles- | tinin ipigtarla rı kabail efradı ile temasa Fransada. Sarağn göçmlğtir iğ bari! gelen Sıtkı paşa kabinesi o memlekette| por'u iştirak “etmiştir. o Üçüncü ko-| gelmiştir. Asilerin kısmı küllisi Kajura 3 Mac Donald hükümeti dahili ve harici ri e bas göstermesine e İl Şuya alı hayvan ( girmi Grevcilere sosyalist bel bir takım müşkülat karşısında ; bulun- sebep olmuş Beyin Tayyar'ı birinci” “Şaban m ve gekilmiştir. Alalım göre i 7 t boleğiyeliğ; ştur. Amele hükümetinin bir buçuk b ari inci benler ine Vi yardım - Tiyormuş. X senelik siyasetini ede dı i miştir. Dördüncü e eyi bekliyorlar. yi Dm karşı bu siyasetin beklenilen neticeler | bir muvaffakıyetsizlik teşkil etmiştir.| ya dört hayvan iştirak etmiş Mitat| Pesaver civarında hert mediği vE lr. Amı e hükümeti büyük ; Mısır meselesinin ne sekilde halloluna-| p. eyi Biraivarin birini, Akif Be- isli alınmıştır. bir p amla hükümeti ele almıştır. İn- | cağı şimdiden kati surette maltim değil-| yin Andro an'ı SİLLE yanen Beys ğ ş Blaine tihabat esnasında amele partisinin pro-| dir Si aa . ortu üçüncü yokmitir. . Beginet mı pek dolu idi. Bu programın ba-; © Amele inişi ize sar-| ko rm o ROMANYADA. İİ uya üç hayvan girmiş M. Binsin : - Gi ye san diğer mühim bir mesele de Hindis-| gunlayt'ı birinci, Nail ağanm Aldervi işi —— İŞSİZ- | tan tal ad dır. va iie kıralmın nut-İ ikinci, Pikret Beyin Maltay üçüncü Kıralm tetevvüç merasimi olacağını | ku Hindistan tahrikâtından bahsetmek-| gelmiştir. öl ii Mr için . icap| tedir. : eylülün 21 inde. y i e ven tedbirlere teresi edeceğini Hindistanda Gandbinin izamsiik e; di ye ia vünliya öle İl unun | işaretile başlıyan hâreket aylarca #mele| o Siegfried Wagner. tinin E iin rl . m üküm ikât hâ- ASE) metini işgal etmiştir. Tahrikâ ks muvafi fair arasına girebilecek me-) © stlelerden en mühimi. Londra deniz, lâ devam etmektedir. Bu vaziyet karşi- ki imle gömüldü villa ni silahlarının azaltılması ve tahdidi tesli-| sında teşkil olunan Simon « komisyo, yrcuth, 8 (ALA.) — Siegirled We rın Seinlerii rn e haa al | e ei at feran: e Londra vi konfe-| etkikatta bulunmuş ve or hazır- oeetiti çeki iyük mera! ik kaldı-İ dir. Kıral mali müşkülattan dolayı te-| ransı İngiltere Hükümeti reisi M 1 apor neşrolunmuştur. Ve SE Büyük bir halk kütlesi cena- ter İri e mi be | lis Donaldın teş m içtimaa davet €-| p,, aviyesi Üzerine teşrinie:) zeyi tikip Süniştir mu ee ği e çöle A RL ? Sabık Bulgaristan kıralı Ferdinand, mir si e Tk sit eli için > ii O api Al ” ab konferansı toplanacaktır. Bu konferans. | Jeneral Von Seckt, her milliyette büyük | 21 eylüle kadar sında ve t me Tiss i b ai : EL RN (ta Hindistan meselesi tetkik edilecek, | musikişinsslar ve Wagner © şili via muayyen bir zaman an için in ehir : ai messilleri hazır bulunmuşlardır. Bir tay | olunacaktır. , i ryan e eden ee gi Li elma ME ei ki amele| Yare cenaze üzerine çilenkler atmıştır. m uk etmisti —.m— Londrada yirmi bir kümanesehide iç ein ükümetinin vaziyeti oldul arsıl- : , 9 (A.A) — tima eden ve mesaisi üç ay a Muhafazakârlar Gn defa ame- Irak Kıralı Berlin'de. siri tesik eğilei Yin ei Bi. eden Londra deniz Gi istih. İş metini düşürmeğ )büs et- Berlin, 9 ta. A.) — Irak Kıralı Fay- | Herald gazetesini - İkundan sonra dünyanm en Dci Sal'olunan “neticeler tam değildir. erdir. Fakat yeni intihabata gitmek sal büraya gelmiş ve hariciye nezareti | rafından ortaya çık: kudur. dra konfe: mili a ei DEE EREK olmıyan 1 e allerin müzahere- GE tarafından karşılanmıştır. |takım gazetele iktibas olu: ” i yi is s İn-| tile Mac Donald hükümeti bu tehlikele-| pin o (A. A) — kıralı Fay- | aan haber bura Romen Sefaretince tek-| Suriye'deki rm haberleri ü giltere, le e Ta nya ee ri atlatmıstır. a son günlerde li- salın Berlini ziyaretinden bahseden Co- | zip olunmaktadır. tekzi ip ediliyor. Di Yİ Hizal miçeaielie. itme Yer hUzLiŞr GE DMRALiaie.. HOŞMAKESI zap a daNOŞ YMM Me bu zi- ——..— Paris, 9 2gp — üsiyee bir ta- 5 konferansın hakiki gaye- içtimap gtmeğe bealammalardın. Du ppm esi aretin e zl ve ticari saha- 5 i kun, karı meden mesaisine larda i lek asebatını ilerle |“ - ir çıkarılan yettar his —— ihbara muvaffak olması şüphelidir. a Memeni ii bingisi, “ÜR i in gal ÇE iner i relerinin Fransa ne li ya u-| Fakat ahval ve şeraiti hazıra dahilinde ii rel reisi Barnes cihan ikti-| tadır. yayma teshil için tehir olundu sil er ele alacak olan muhafazakâr. a GE sadı buhranının nihayete ermek üzer sfilm ist ai ere kıralının nu n da muvaffakıyet göstermeleri ke- YENİ FIRKA. 2 kol mehi eli e lele ik salik şüphelidir. ji: lanan pek çok sermaye bulunduğunu BİR TEKZİP. akan irki ikmal edileceği kana- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) söylemiştir. atini izhar eyl emektedir. i i İT İT i iği Amele hükümetinin siyasetinin mi. ZİRAAT ENSTİTÜSÜ z çekene Sefareti Çekoslovak iyi kuvvetiyle anlamış tam demokrat ve « Venizelos Paris ait ne ekzi, pet noktalarından biri de La Haye iti- S beğ Ohuh iin bizd rejis şayi p Me : z cümhüriyetçidirler. Onun için bizde te- Paris, 8 (A. A. UR ile refi- laflarıdır. La Haye konferansında har- Önümüzdeki sene tedrisata e kieieikişdö e Vr i sekkül edecek fırka ancak bu vasıfları) kası İzi buraya gelmişlerdir. ” ie i Haye itilaf inde » Rhin başlıyor. haiz olmak şartiyle terviç edilebilirdi. Gekilivek. tefarerdiiii Wi) e © e |) ( İktisat Vekilliği Ziraat Enstitüsü Yeni teşekkülün bizde bu imkanı te İ em pi selareti ıntakasının muayyen O vakitten eve - 3 tahliyesi imkânı hasıl olmuştur. İngilte- | önümüzdeki seneden itibaren lenin min edeceğini ummak isteriz. Memle- stanbul borsasında. a celi 7 le ili Ta ire re kıralının nutku La Haye konferan-| başlaması için tertibat ittihaz etmekte-İket şimdiye kadar inkilap yolunda ta nba 9 Caen) — İngiliz hs İ limmkyekn si sında istihsal olunan neticelerden dola-j dir. Malâm olduğu üzere enstitüye ka-| karrüir ettirilen esaslardan rucua hiç bir | 1;ret 808. altı üvekihid im ie k yı beyanı memnuniyet etmektedir. bul edilecek talebenin bir sene müddet-İzaman müsait değildir. Beklenilen şeyİ 103. üzeri, ndra deniz silahlarının azal-|1e Vekilliğin tesbit edeceği resmi veya ii matbust sütunlarında her tür-| 5 idi isti resmi bir kirli ve gizli ihtiraslardan azade saf i örtü usulü kabul edilmiştir. Bu Su-| ve samimi bir mürakabe ve tenkittir. yan ği tekzip e ş : e ezkür vaka caret muahede- cetle sitaj görecek talebeye de ayda elli) - Şunu da ilâve edelimki, bu şerait) GAZETECİLERİMİZ i ir lira ücret verilecektir. Lise mezunları ii bir ii bilhassa bugün- > tün miktarı malüm olduğu enstitüye imtihansız kabul edildiği için| kü hükümet reisi muhterem İsmet paşa r | şimdiden bu hususta Vekilliğe | birçok gili 7 öte: eden beri terviç ettik-İ,. rine badi lise mezunları müracaat etmektedir. Mü-| leri bir fikirdi. e ağlayan ei ii rem e) erimi m e lm İN runs ye eizaylşie bahs nâ > (kibcl alaya üi Paris « büyü ik çini miz istifa etmiş is iğ Si ; ini Etme BKM tifa Hariciye vekâletince “kabul “ea i ei zama Bul, eki gi ımda izhar sellerin şi issizlik meselesi sai edecek talebeler sitajlarını Gazi > an gi Vekili nden muamele görmüştür. V. aha yükseleceği ümit olunmaktadır. ç tasavvurunda bulunduğuna dair çıkan (Baş tarafı 1 inci sayıfada) miştir. Fethi Beyin istifanamesile Hariciye al partisinin programındaki me-| da yapacaklardır. Vekili Tevfik Rüştü Beyin muvafakat selelerden en cevaplarını aynen karilerimize arz Berlin Himayei Etfali )voruz cevap veren Hüsrev ber ken- idi. Amele partisinin reisi intihap ye grammın en basma işsizlik mesel koymuştu. Amele partisi diyebili ki intihap mücadelelerindeki muvaffakıye-| o Yeni bir idare he Hariciye vie huzurunda söz ann “ği Dahili politikaya avdete karar ver- “ dim. Benan ai ee is ekiz sz ğ ve hürmet etmeği öğrendiği >> um. Şimdiye kai intihabı ini bu meseleye medyun. - den: istifi ur lazım kikat başka şekilde tecelli etmistir. Mac| oAldığımız malümati & Berlin'deki rafı de vi göcdi ile muavenet | emiş ve ayni Gi ni iki | 2dilebilecek şekilde Donald hükümeti iktidar mevkiine gel- Türk Himayei Etfal Cemiyeti idare he- muhabbete teşekkür eder simi millet arasın ali e elimi > ag 2 portresi diği gündenberi işsizlik buhranı her gün i Reşit Hanımefendi, hürmetlerimin kabulünü rica ederim e- m temi aniyat İatıanilrintaz. kor ikincisi —— inkilabımızı z daha fazla vehamet kespetmiştir. Amele| Fa ri Reşit Hanımefendi. Bedia| e. nği lr ye e ln etekli beli hükümeti tarafından alınan o tedbirler| Ali Rıza Hanımefendi, Rebia Tevfik Paris Büyük Elçisi Raklar ai ylenmiş al bey iki mem- sil edecektir neticesiz kalmıştır. anrmefendi, Seyfullah B., Doktor Şük- Fethi leketin biribirini daha eyi tanımaları ve) ( 3— Müsabakanınıson ga yirmi Eys © Son nesrolunan resmi irite rü B.. İnayetullah Cemal B., Meliha z i ia ” i li i k faatlerini daha|tül 1930 tarihidir. nazaran . İngilterede issizlerin “adedi| Ali Galip Hanımefendi. Rifat Beyler Fethi Beyefendi ei Sa çi belin he Aİ vaz gi temmuz ayı zarfında iki milyona kadar intihap edilmişlerdir. Berlin Himayei si yi çıkmıştır. Bu vahim vaziyet karşısında| Etfal Cemiyeti azasından Celil i Paris Büyük Belliğinde dahili e git! > rem takip edeceği üm: Mac Donald muh“izakâr ve Tiberal fır- | Hanımefendi cemiyete küçük çocuklara! litikay: münasebetile vuku bu-|dini ız ie m kaları reisleri M. Baldwin ve M. Lloyd| ait 14 parç b teberrü etmişlerdir. > | lan ttifanızın kabul edildiğini arz eder ; Tük min ri Gö elemeyi İB si pi sile George ile müzakerelere girişmiştir. Fa- Uzaklarda ( bulunan ve memleketin !ve birlikte mi müt lame muhabbet ve sa-|da Tür! re ie Şeren Mis at bu müzakerelerden de müspet © birl kimsesiz, inlilğş yavruları ile yakından | mimiyetle çalıştığımız senelerin kıy- |sın ir yapı — netice çıkmamıştır. Liberal fırkası reisi larını yal ederi ek , hürmet izde "ia memleket mat tbuatı çağ ,- ü $A isini ” R i lerimin kabülünü isti i amele hükümetinin teklifini kabul et-| terem Celile Resit Hanımefendiye Hi- halaseti < ğ * mişse de muhafazakâr fırkası reisi bu| mayci Etfal Cemiyeti alenen arzı şük-| selek efendim. kal 2 haberler teatisine G0 ei kabulü hir takım, sartları tâbi tutmuş- İran eyler Dr. Tevfik Rüştü o İmisti

Bu sayıdan diğer sayfalar: